Bible verses for the day Bybel verse vir die dag Globe Rapture All can be saved

Bible verses for the day Bybel verse vir die dag Globe Rapture All can be saved

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day Globe Rapture All can be saved

NASB77

Job 38:32-33

Can you lead forth a constellation in its season, And guide the Bear with her satellites?
Do you know the ordinances of the heavens, Or fix their rule over the earth?

Job 26:10

He has inscribed a circle on the surface of the waters, At the boundary of light and darkness.

Job 26:7

He stretches out the north over empty space, And hangs the earth on nothing.

Proverbs 17:27-28

He who restrains his words has knowledge, And he who has a cool spirit is a man of understanding.
Even a fool, when he keeps silent, is considered wise; When he closes his lips, he is counted prudent.

Joshua 10:13

So the sun stood still, and the moon stopped, Until the nation avenged themselves of their enemies.Is it not written in the book of Jashar? And the sun stopped in the middle of the sky, and did not hasten to go down for about a whole day.

Luke 13:23-24

And someone said to Him, “Lord, are there just a few who are being saved?” And He said to them, Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able.

Joel 2:31-32

The sun will be turned into darkness, And the moon into blood, Before the great and awesome day of the LORD comes.
And it will come about that whoever calls on the name of the LORD Will be delivered; For on Mount Zion and in Jerusalem There will be those who escape, As the LORD has said, Even among the survivors whom the LORD calls.

Romans 11:26-27

and thus all Israel will be saved; just as it is written, “THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB. AND THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.

Romans 10:12-13

For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call upon Him; for “WHOEVER WILL CALL UPON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.”

1 Timothy 2:4

who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.

2 Peter 3:9

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

Commentary video

Bybel vers vir die dag Aarde Wegraping Almal kan tot redding kom

Bybel vers vir die dag Aarde Wegraping Almal kan tot redding kom

AFR53

Job 38:32-33

Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei? Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?

Job 26:10

Hy het ‘n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in duisternis eindig.

Job 26:7

voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor ‘n niks;

Spreuke 17:27-28

Wie sy woorde inhou, besit kennis; en hy wat kalm is van gees, is ‘n man van verstand.
Selfs ‘n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toe hou, vir verstandig.

Josua 10:13

Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle dag.

Lukas 13:23-24

Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.

Joël 2:31-32

Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.

Romeine 11:26

en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Romeine 10:12-13

Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

1 Timoteus 2:4

wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

2 Petrus 3:9

Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Jesus lives

Bible verse for the day Jesus lives

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Job 19:25

And as for me, I know that my Redeemer lives, And at the last He will take His stand on the earth.

Bybel vers vir die dag Jesus leef

Bybel vers vir die dag Jesus leef

AFR53

Job 19:25

Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse of the day Job Zephaniah 1 John Psalms

Bible verse of the day Job Zephaniah 1 John Psalm

daily bible verse Job 5:9
daily bible verse Job 5:9

NASB77

Zephaniah 3:17

The LORD your God is in your midst, A victorious warrior. He will exult over you with joy, He will be quiet in His love, He will rejoice over you with shouts of joy.

1 John 3:11

For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another;

Psalm 143:10

Teach me to do Thy will, For Thou art my God; Let Thy good Spirit lead me on level ground.

daaglikse bybel vers Job Zephaniah 1 John Psalms
AFR53

Sefanja 3:17

Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

1 Johannes 3:11

Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê;

Psalms 143:10

Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in ‘n gelyk land.

The next biblical war

Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria

Love

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Job 33:14-18 Short links and Elijah

daily bible verse Job 33:14-18.
NASB77

Job 33:14-18

“Indeed God speaks once,
Or twice, yet no one notices it.

“In a dream, a vision of the night,
When sound sleep falls on men,
While they slumber in their beds,

Then He opens the ears of men,
And seals their instruction,

That He may turn man aside from his conduct,
And keep man from pride;

He keeps back his soul from the pit,
And his life from passing over into Sheol.

daaglikse bybel vers Job 33:14-18.
AFR53

Job 33:14-18

Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.

In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,

dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;

om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Previous post

John 3:15-16

John 14:13

John 14:3

John 17:11

John 3:16

John 9:31

John 14:7-21

John 1:14

Elijah

Enoch

John

Peter

Luke

Isaiah

Mark

Matthew

Doctrine

Elijah Revelation Prophecy

Understanding the Elijah prophecy so that you will not be deceived.

Revelation 6 First Seal, A Prophet Comes

Revelation 6 The Four Horsemen Who Kill With the Sword of Christ’s Mouth

Prayer of Blessings

Lord be with my family and friends
Guide them in the spirit according to your will
Give them peace, healing and insight of you.
Make known to them your love for them.

Give them the spirit of insight,
so that they may know,
what is of you and what is not,

Lord protect and bless
my family and friends,
turn their hearts to you
so that they will be with you
and seek your conceal.

Lord be with those
whom you have called
as watchmen or as prophets
so that they may see
and warn against
which is true for the age.

Lord be with those
whom has less them me,
those whom struggle in the spirit
and in the physical,
bless them and guide them
give them hope and strengh
so that they may know that you are
with them.

Lord work in the hearts of those
whom has plenty,
so that they may help those whom has
little.
Lord let those whom have
seek you and your will,
so that their hearts can be turned,
to the poor and those whom struggle.

Lord I ask that you will expose
all that is hidden and discused in back door deals,
so that we will know,
who are for us and who are against us.

Lord make your will known to men,
and let them see
that your will is greater then any will of man.

Let your kindness rain upon this world, my father
in heaven, so that ever soul will turn away from evil and
see your heavenly love.

I ask this in the name of Jesus Christ
whom has spilt his blood for me.

Thank you Father

Amen

Faith Saturday

Share Button

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Mini Ice Age

Luke 21:25
And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves,
Job 38:22-23
“Have you entered the storehouses of the snow,
Or have you seen the storehouses of the hail,
Which I have reserved for the time of distress,
For the day of war and battle?
Revelation 16:21
And huge hailstones, about one hundred pounds each, came down from heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of the hail, because its plague was extremely severe.
Isaiah 30:30
And the LORD will cause His voice of authority to be heard.
And the descending of His arm to be seen in fierce anger,
And in the flame of a consuming fire,
In cloudburst, downpour, and hailstones.
Job 37:6
“For to the snow He says, ‘Fall on the earth,’
And to the downpour and the rain, ‘Be strong.’
Matthew 24:7
For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.
Revelation 16:12
And the sixth angel poured out his bowl upon the great river, the Euphrates; and its water was dried up, that the way might be prepared for the kings from the east.

Ice Age

Isaiah 41:18
I will open rivers on the bare heights,
And springs in the midst of the valleys;
I will make the wilderness a pool of water,
And the dry land fountains of water.
Isaiah 35:1
The wilderness and the desert will be glad,
And the Arabah will rejoice and blossom;
Like the crocus
Psalm 107:35
He changes a wilderness into a pool of water,
And a dry land into springs of water;
Ezekiel 47:9
And it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes, will live. And there will be very many fish, for these waters go there, and the others become fresh; so everything will live where the river goes.
Ezekiel 47:8
Then he said to me, “These waters go out toward the eastern region and go down into the Arabah; then they go toward the sea, being made to flow into the sea, and the waters of the sea become fresh.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Idols

Bible verses of the day Climate Change in the time of the end

Share Button

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Ecclesiastes 3:8
A time to love, and a time to hate;
A time for war, and a time for peace.
1 Peter 3:8
To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit;
Job 38:4-7
Where were you when I laid the foundation of the earth?
Tell Me, if you have understanding,
Who set its measurements, since you know?
Or who stretched the line on it?
On what were its bases sunk?
Or who laid its cornerstone,
When the morning stars sang together,
And all the sons of God shouted for joy?
Mark 12:30-31
AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH. “The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Prediker 3:8
‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.
1 Petrus 3:8
En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.
Job 38:4-7
Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
Wie het sy afmetinge bepaal? –jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?
Markus 12:30-31
en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Share Button

Bible verse of the day related to Ice Ages and Mini Ice ages

Bible verse of the day Job 38 verse 22 and verse Job 37 verse 10, verses related to Ice Ages and Mini Ice ages.

The world of tomorrow

Job 38 verse 22

New American Standard 1977

Have you entered the storehouses of the snow,
Or have you seen the storehouses of the hail,

Job 37 verse 10

New American Standard 1977

From the breath of God ice is made,
And the expanse of the waters is frozen.

Job 37 vers 10

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deur die asem van God word ys gegee, en die wye waters le vas in die engte.

Job 38 vers 22

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Het jy gekom by die skatkamers van sneeu? En het jy die skatkamers van haal gesien,

Jesus, Take The Wheel

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

Prayer for strength and guidance

Lord, I reach out to you for your guidance.
Please show me which way to turn.
Calm my anxious thoughts, come speak into my mind.
Strengthen me as I falter and feel weary.
May I feel strength rising up within my heart.
Bring clarity into my visions and dreams,
as it is your will and not my own.
I trust that you are with me, no matter where I go,
Or what I decide to do.

I ask this in Jesus name
in who’s name I have full access
to you.

You journey with me always and
I thank you with all my heart,
my all mighty Heavenly Father,
Who is the beginning and the end to all things.

Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Today’s Bible verse Vandag se Bybel vers

Bible verse of the day Psalm 37 verse 16 to 17

Bible verse of the day Job 38 verse 22 and verse Job 37:10, verses related to Ice Ages and Mini Ice ages.

Share Button

Bible verse of the day Job 21 verse 16

Bible verse of the day Job 21 verse 16.

Job 21 verse 16

New American Standard 1977

Behold, their prosperity is not in their hand;
The counsel of the wicked is far from me

Job 21 vers 16

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kyk, hulle voorspoed is nie in hul hand nie: die gesindheid van die goddelosemis ver van my!

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

GOSPEL WORSHIP MUSIC MIX VOL 8 with lyrics

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Proverbs 21 verse 14

Bible verse of the day Job 21 verse 16.

Share Button