Daily Bible verse nothing new under the sun

Daily Bible verse nothing new under the sun

NASB77

Ecclesiastes 1:9

That which has been is that which will be, And that which has been done is that which will be done. So, there is nothing new under the sun.

Mark 6:14-32

And King Herod heard of it, for His name had become well known; and people were saying, “John the Baptist has risen from the dead, and that is why these miraculous powers are at work in Him.”
But others were saying, “He is Elijah.” And others were saying, “He is a prophet, like one of the prophets of old.” But when Herod heard of it, he kept saying, “John, whom I beheaded, has risen!”
For Herod himself had sent and had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, because he had married her.
For John had been saying to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.”
And Herodias had a grudge against him and wanted to put him to death and could not do so;
for Herod was afraid of John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. And when he heard him, he was very perplexed; but he used to enjoy listening to him.
And a strategic day came when Herod on his birthday gave a banquet for his lords and military commanders and the leading men of Galilee;
and when the daughter of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests; and the king said to the girl, “Ask me for whatever you want and I will give it to you.”
And he swore to her, “Whatever you ask of me, I will give it to you; up to half of my kingdom.”
And she went out and said to her mother, “What shall I ask for?” And she said, “The head of John the Baptist.”
And immediately she came in haste before the king and asked, saying, “I want you to give me right away the head of John the Baptist on a platter.”
And although the king was very sorry, yet because of his oaths and because of his dinner guests, he was unwilling to refuse her.
And immediately the king sent an executioner and commanded him to bring back his head. And he went and had him beheaded in the prison,
and brought his head on a platter, and gave it to the girl; and the girl gave it to her mother.
And when his disciples heard about this, they came and took away his body and laid it in a tomb.
And the apostles gathered together with Jesus; and they reported to Him all that they had done and taught.
And He said to them, “Come away by yourselves to a lonely place and rest a while.” (For there were many people coming and going, and they did not even have time to eat.)
And they went away in the boat to a lonely place by themselves.

Malachi 3:1

“Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the LORD of hosts.

Malachi 4:5

Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the LORD.

Revelation 6:1-2

Then I saw when the Lamb broke one of the seven seals, and I heard one of the four living creatures saying as with a voice of thunder, “Come.” I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer.

2 Kings 2:9

Now it came about when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, “Ask what I shall do for you before I am taken from you.” And Elisha said, “Please, let a double portion of your spirit be upon me.”

Revelation 11:3-13

“And I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for twelve hundred and sixty days, clothed in sackcloth.” These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone desires to harm them, fire proceeds out of their mouth and devours their enemies; and if anyone would desire to harm them, in this manner he must be killed. These have the power to shut up the sky, in order that rain may not fall during the days of their prophesying; and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with every plague, as often as they desire. And when they have finished their testimony, the beast that comes up out of the abyss will make war with them, and overcome them and kill them. And their dead bodies will lie in the street of the great city which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. And those from the peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for three and a half days, and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb. And those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry; and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. And after the three and a half days the breath of life from God came into them, and they stood on their feet; and great fear fell upon those who were beholding them. And they heard a loud voice from heaven saying to them, “Come up here.” And they went up into heaven in the cloud, and their enemies beheld them. And in that hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell; and seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven.

daaglikse bybel vers Niks nuut onder die son

daaglikse bybel vers Niks nuut onder die son

AFR53

Prediker 1:9

Wat gewees het, dit sal daar weer wees; en wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks nuuts onder die son nie.

Markus 6:14-32

Toe koning Herodes dit hoor–want sy naam het bekend geword–het hy gesê: Johannes die Doper het uit die dode opgestaan, en daarom werk dié kragte in Hom.
Ander het gesê: Hy is Elía, en ander weer het gesê: Hy is ‘n profeet of soos een van die profete.
Maar toe Herodes dit hoor, sê hy: Johannes wat ek onthoof het, dit is hy; hy het uit die dode opgestaan.
Want Herodes self het gestuur en Johannes gevange geneem en hom in die gevangenis geboei, vanweë Heródias, die vrou van Filippus, sy broer, omdat hy met haar getrou het.
Want Johannes het aan Herodes gesê: Dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hê nie.
En Heródias het ‘n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring en sy kon nie.
Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy ‘n regverdige en heilige man was, en hy het hom beskerm; en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister.
En op die geskikte dag, toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy groot manne en die owerstes oor duisend en die vernaamstes van Galiléa ‘n maaltyd gegee het;
en toe die dogter van dieselfde Heródias inkom en dans, en Herodes en die wat saam aan tafel was, behaag, sê die koning vir die meisie: Vra my net wat jy wil, en ek sal dit aan jou gee.
En hy het vir haar gesweer: Net wat jy my vra, sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk.
Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder: Wat sal ek vra? Toe antwoord sy: Die hoof van Johannes die Doper.
En dadelik gaan sy haastig in na die koning en vra en sê: Ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op ‘n skottel gee.
Toe word die koning baie bedroef, maar ter wille van die eed en die wat saam aan tafel was, wou hy haar nie afwys nie.
En die koning stuur dadelik een van sy lyfwag met die bevel om sy hoof te bring; en hy het gegaan en hom in die gevangenis onthoof
en sy hoof op ‘n skottel gebring en dit aan die meisie gegee, en die meisie het dit aan haar moeder gegee.
En toe sy dissipels dit hoor, het hulle gekom en sy lyk weggeneem en dit in ‘n graf neergelê.
En die apostels het by Jesus saamgekom en Hom alles vertel wat hulle gedoen sowel as wat hulle geleer het.
En Hy sê vir hulle: Kom julle self in die eensaamheid na ‘n verlate plek en rus ‘n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan, en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie.
En hulle het met die skuit vertrek na ‘n verlate plek in die eensaamheid.

Maleagi 3:1

Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.

Maleagi 4:5

Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

Openbaring 6:1-2

En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van ‘n donderslag: Kom kyk!
En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

2 Konings 2:9

En nadat hulle deur was, sê Elía vir Elísa: Begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elísa antwoord: Laat dan tog ‘n dubbele deel van u gees op my kom.

Openbaring 11:3-13

En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ‘n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie.
Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat dié twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
En ná die drie en ‘n halwe dag het ‘n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en ‘n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
En hulle het ‘n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
En in dié uur het daar ‘n groot aardbewing gekom, en ‘n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.

Previous Posts

Daily Bible verse Rapture requirements

End times part 1 Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

End Times part 2 How long is the great tribulation

Rapture Ready Doctrine and Abominations unto God

climate change Book of Revelations

reading Gods word

Christianity

Tag of interest

Elijah

Share Button

daily bible verse Ecclesiastes 3:1-10

daily bible verse Ecclesiastes 3:1-10

Ecclesiastes 3:1-10

There is an appointed time for everything. And there is a time for every event under heaven—
A time to give birth and a time to die;
A time to plant and a time to uproot what is planted.
A time to kill and a time to heal;
A time to tear down and a time to build up.
A time to weep and a time to laugh;
A time to mourn and a time to dance.
A time to throw stones and a time to gather stones;
A time to embrace and a time to shun embracing.
A time to search and a time to give up as lost;
A time to keep and a time to throw away.
A time to tear apart and a time to sew together;
A time to be silent and a time to speak.
A time to love and a time to hate;
A time for war and a time for peace.
What profit is there to the worker from that in which he toils? 10I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves.

daaglikse bybel vers Prediker 3 vers 1

Prediker 3 vers 1

Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:
‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,
‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om op te bou,
‘n tyd om te ween en ‘n tyd om te lag, ‘n tyd om te weeklaag en ‘n tyd om van vreugde rond te spring,
‘n tyd om klippe weg te gooi en ‘n tyd om klippe bymekaar te maak, ‘n tyd om te omhels en ‘n tyd om ver te wees van omhelsing,
‘n tyd om te soek en ‘n tyd om verlore te laat gaan, ‘n tyd om te bewaar en ‘n tyd om weg te gooi,
‘n tyd om te skeur en ‘n tyd om aanmekaar te werk, ‘n tyd om te swyg en ‘n tyd om te spreek,
‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.
Watter voordeel het hy wat werk, daardeur dat hy hom vermoei?
Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Previous post

Galatians 3:26-29

Share Button

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Ecclesiastes 3:8
A time to love, and a time to hate;
A time for war, and a time for peace.
1 Peter 3:8
To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit;
Job 38:4-7
Where were you when I laid the foundation of the earth?
Tell Me, if you have understanding,
Who set its measurements, since you know?
Or who stretched the line on it?
On what were its bases sunk?
Or who laid its cornerstone,
When the morning stars sang together,
And all the sons of God shouted for joy?
Mark 12:30-31
AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH. “The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Prediker 3:8
‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.
1 Petrus 3:8
En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.
Job 38:4-7
Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
Wie het sy afmetinge bepaal? –jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?
Markus 12:30-31
en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 2

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 2

Ecclesiastes 8 verse 2

New American Standard 1977

I say, “Keep the command of the king because of the oath before God.

Prediker 8 vers 2

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ek se: Neem die bevel van die koning in ag, en wel ter wille van die eed by God.

This Is Amazing Grace

This Is Amazing Grace

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 5

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 5

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 5

Ecclesiastes 8 verse 5

New American Standard 1977

He who keeps a royal command experiences no trouble, for a wise heart knows the proper time and procedure.

Prediker 8 vers 5

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Hy wat die gebod onderhou, sal geen kwaad ondervind nie;
en die hart van wyse sal die tyd en die regterlike beslissing belewe.

This Is Amazing Grace

This Is Amazing Grace

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Bible verse of the day Matthew 16 verse 19

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 12 verse 13-14 The Two Preachers

Ecclesiastes 12 verse 13-14

New American Standard 1977

The conclusion, when all has been heard, is: fear God and keep His commandments, because this applies to every person. For God will bring every act to judgment, everything which is hidden, whether it is good or evil.

Prediker 12 vers 13-14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is:
Vrees God en hou sy gebooie;
want dir geld vir alle mense.
Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge,
goed of selg.

The Two Preachers

The Two Preachers – WHAT !! Something Amazing happened in Colombia !!! Bible Prophecy 2017

The Two Preachers Facebook Page: The Two Preachers

Faith Saturday Facebook page: Faith Saturday

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Habakkuk 2 verse 15 Alcohol misuse

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 6

Ecclesiastes 8 verse 6

New American Standard 1977

For there is a proper time and procedure for every delight, when a man’s trouble is heavy upon him.

Prediker 8 vers 6

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Want vir elke ding is daar n tyd en n beslissing; want die boosheid van die mens druk swaar op hom.

Bible teaching

In time you will receive your reward, prophecy can not be forced, it will came to pass when its time for the prophecy to be came to pass.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Psalm 69 verse 1

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 8:11

Ecclesiastes 8 verse 11

New American Standard 1977

Because the sentence against an evil deed is not executed quickly, therefore the hearts of the sons of men among them are given fully to do evil.

Prediker 8 vers 11

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Omdat die oordeel oor n verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen;

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day 2 Kings 2:9 Elijah-baptism

Share Button

Bible verse of the day Ecclesiastes 9:17

Ecclesiastes 9:17

New American Standard 1977

The words of the wise heard in quietness are better than the shouting of a ruler among fools.

Prediker 9:17

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Woorde van, wyse manne, wat rustigheid aangehoor word, is better as die geskreeu van n heerser onder die dwase.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Share Button