Bible verses of the day The Law of Love

Bible verses of the day 1 Kings 8:61, Matthew 22:37-39, Luke 6:35, 1 John 4:16-17, 1 Corinthians 13:4-8

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Kings 8:61
“Let your heart therefore be wholly devoted to the LORD our God, to walk in His statutes and to keep His commandments, as at this day.”

Gospel

Matthew 22:37-39
And He said to him, “ ‘YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.’
This is the great and foremost commandment.
The second is like it, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Apostle teachings

1 John 4:16-17
And we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him.
By this, love is perfected with us, that we may have confidence in the day of judgment; because as He is, so also are we in this world.

1 Corinthians 13:4-8
Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant,
does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered,
does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Konings 8:61
Laat julle hart dan volkome met die HERE onse God wees om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou, soos vandag.

Gospel

Matteus 22:37
En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Apostel onderig

1 Johannes 4:16-17
En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

1 Korintiërs 13:4-8
Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë–hulle sal tot niet gaan; of tale–hulle sal ophou; of kennis–dit sal tot niet gaan.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verses of the day The Law of Love

Share Button

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

Gospel

Matthew 21:21
And Jesus answered and said to them, “Truly I say to you, if you have faith, and do not doubt, you shall not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ it shall happen.

Matthew 17:20
And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

Apostle teachings

1 Corinthians 13:2
And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.

1 Corinthians 16:13
Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

Gospel

Matteus 21:21
Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see–sal dit gebeur.

Matteus 17:20
En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Apostel onderig

1 Korintiërs 13:2
En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

1 Korintiërs 16:13
Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Share Button

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:10
Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Gospel

John 3:15
that whoever believes may in Him have eternal life.

John 20:31
but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.

Apostle teachings

1 John 2:25
And this is the promise which He Himself made to us: eternal life.

1 John 5:11
And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:10
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Gospel

Johannes 3:15
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 20:31
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

Apostel onderig

1 Johannes 2:25
En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

1 Johannes 5:11
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Share Button

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 61:1
The Spirit of the Lord GOD is upon me,
Because the LORD has anointed me
To bring good news to the afflicted;
He has sent me to bind up the brokenhearted,
To proclaim liberty to captives,
And freedom to prisoners;

Gospel

Luke 18:27
But He said, “The things impossible with men are possible with God.”

Luke 1:37
“For nothing will be impossible with God.”

Apostle teachings

Ephesians 1:19
and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might

Ephesians 2:4
But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 61:1
Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Gospel

Lukas 18:27
Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Apostle teachings

Efesiërs 1:19
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

Efesiërs 2:4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19 the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Share Button

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts, the LORD delivers

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:17
The righteous cry and the LORD hears,
And delivers them out of all their troubles.

Haggai 2:6-7
For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land.
And I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations; and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts.

Proverbs 22:4
The reward of humility and the fear of the LORD
Are riches, honor and life.

Psalm 145:19
He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:18
As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

Haggai 2:6-7
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 22:4
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Psalms 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Share Button

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verse for today

New American Standard 1977

John 6:28-29 form the gospel
They said therefore to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?”
Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent.”

John 6:57 form the gospel
As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also shall live because of Me.

Romans 4:5 Apostle teaching on the gospel
But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness,

1 Thessalonians 1:3 Apostle teaching on the gospel
constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father,

A example of how Paul preached the Gospel while dealing with the current event, when people spread the rumor that the rapture had already occurred.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Johannes 6:28-29 van die evangelie
Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

Johannes 6:57 van die evangelie
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

Romeine 4:5 Apostel onderig van die evangelie
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

1 Tessalonisense 1:3 Apostel onderig van die evangelie
en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader,

n Voorbeeld van Paul, hoe hy die evangelie verkondig het en met n saak van daai dag gehandel het.

Commentary:
Matthew to John The Gospel
content:
The life of Jesus.
The Gospel Jesus gave to the Jews which his disciples was instructed to teach the world.

Acts to Jude The Apostles
content:
How to conduct church.
Teachings, sermons and how to conduct sermons on the Gospel.
Teachings on how to deal with current events of those times.
Prayers of the Apostles and blessings on the new churches of the Apostles.
The life of the Apostles.

Revelations
content:
Letters from John
The visions of heaven before the death of the Apostle John as for told by Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Authorized King James Version

2 Thessalonians 2:3-4

Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, [except there come a falling away first (a)], [and that man of sin be revealed, the son of perdition; (b)] who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

Matthew 24:9-14
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name’s sake. [And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (a)] And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; [and then shall the end come. (b)]

2 Thessalonians 2:5
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

Matthew 24:25
Behold, I have told you before.

2 Thessalonians 2:8
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

Matthew 24:27-28
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

2 Thessalonians 2:9
[even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, (c)]

Matthew 24:24
For there shall arise false Christs, and false prophets, [and shall shew great signs and wonders; (c)] insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

2 Thessalonians 2:10
and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

Matthew 24:13
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

2 Thessalonians 2:11
[And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: (d)]

Matthew 24:24
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, [they shall deceive the very elect. (d)]

2 Thessalonians 2:13-17
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth: whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.

Matthew 24:42-51
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; the lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Commentary

Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says you have to be rapture ready everyday.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says that the church will be rapture before Daniels last week.
Matthew 24 and 1 Thessalonians 3 verse 3 says there will be infliction before the time of the end, but this affliction is not the end but the time before the end.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says there will be a falling away before the church is rapture.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says that we have been warned before time.

Matthew 24 also says that there will be wars and rumours of wars, famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and we shall be hated of all nations for believing in Christ, many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
All of that hardship will convince many that it is Daniels last week, but yet it is not but the time before Daniels last week.

Bible verse about spiritual gift and how a believer should act:
1 Corinthians 14:27-29 written by Paul
1 Corinthians 12:1-31 written by Paul
Romans 12:1-21 written by Paul

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Share Button