Bible verse for the day those who have insight among the people will give understanding to the many

Bible verse for the day those who have insight among the people will give understanding to the many

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

1 Peter 4:10

As each one has received a special gift, employ it in serving one another, as good stewards of the manifold grace of God.

Daniel 8:24

And his power will be mighty, but not by his own power,
And he will destroy to an extraordinary degree
And prosper and perform his will;
He will destroy mighty men and the holy people.

Daniel 7:21-22

I kept looking, and that horn was waging war with the saints and overpowering them until the Ancient of Days came, and judgment was passed in favor of the saints of the Highest One, and the time arrived when the saints took possession of the kingdom.

Daniel 11:32-35

And by smooth words he will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant, but the people who know their God will display strength and take action. And those who have insight among the people will give understanding to the many; yet they will fall by sword and by flame, by captivity and by plunder, for many days. Now when they fall they will be granted a little help, and many will join with them in hypocrisy. And some of those who have insight will fall, in order to refine, purge, and make them pure, until the end time; because it is still to come at the appointed time.

Psalm 63:3-4

Because Thy lovingkindness is better than life,
My lips will praise Thee.
So I will bless Thee as long as I live;
I will lift up my hands in Thy name.

John 4:24

God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.

Genesis 3:15

And I will put enmity
Between you (the snake) and the woman,
And between your seed (the snake) and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.

Bybel vers vir die dag die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring

Bybel vers vir die dag die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring

AFR53

1 Petrus 4:10

Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.

Daniel 8:24

En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges.

Daniel 7:21-22

Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

Daniel 11:32-35

En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree.
En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank.
En terwyl hulle struikel, sal hulle met ‘n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit.
En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde–want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.

Psalms 63:3-5

Só het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.
Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.
Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.

Johannes 4:24

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Genesis 3:15

En Ek sal vyandskap stel tussen jou (die slang) en die vrou, en tussen jou saad (die slang) en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Holy Spirit

Bible verse for the day Holy Spirit

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Nehemiah 9:20

And Thou didst give Thy good Spirit to instruct them, Thy manna Thou didst not withhold from their mouth, And Thou didst give them water for their thirst.

John 14:26

But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I said to you.

Mark 13:11

And when they arrest you and deliver you up, do not be anxious beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit.

Luke 12:12

for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say

Romans 12:6–8

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.

1 Corinthians 12:8–10

who shall also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and there be no divisions among you, but you be made complete in the same mind and in the same judgment.

1 Peter 4:11

Whoever speaks, let him speak, as it were, the utterances of God; whoever serves, let him do so as by the strength which God supplies; so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen.

Bybel vers vir die dag Heilige Gees

Bybel vers vir die dag Heilige Gees

AFR53

Nehemía 9:20

En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.

Johannes 14:26

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Markus 13:11

En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees.

Lukas 12:12

want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê.

Romeine 12:6–8

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering;
of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.

1 Korinthiërs 12:8–10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

1 Petrus 4:11

As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day A joyful heart

Bible verse for the day A joyful heart

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Proverbs 17:22

A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones.

Jeremiah 2:7

And I brought you into the fruitful land, To eat its fruit and its good things. But you came and defiled My land, And My inheritance you made an abomination.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

1 Peter 3:3-4

And let not your adornment be merely external—braiding the hair, and wearing gold jewelry, or putting on dresses; but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

AFR53

Spreuke 17:22

‘n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ‘n verslae gees laat die gebeente uitdroog.

Jeremia 2:7

En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

1 Petrus 3:3-4

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Curses of the mouth

Daily Bible verse Curses of the mouth

NASB77

Psalm 141:3

Set a guard, O LORD, over my mouth; Keep watch over the door of my lips.

Proverbs 12:18

There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, But the tongue of the wise brings healing.

Luke 6:45

The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good; and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil; for his mouth speaks from that which fills his heart.

Ephesians 4:29

Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear.

Proverbs 13:3

The one who guards his mouth preserves his life; The one who opens wide his lips comes to ruin.

Matthew 12:36

And I say to you, that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment.

1 Peter 3:9

not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.

1 John 3:18

Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

AFR53

Psalms 141:3

HERE, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.

Spreuke 12:18

Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.

Lukas 6:45

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

Efesiërs 4:29

Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Spreuke 13:3

Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Mattheus 12:36

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

1 Petrus 3:9

Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

1 Johannes 3:18

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.

Previous Posts

nothing new under the sun

Daily Bible verse Rapture requirements

End times part 1 Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

End Times part 2 How long is the great tribulation

Rapture Ready Doctrine and Abominations unto God

climate change Book of Revelations

reading Gods word

Christianity

Share Button

Doctrine Baptism

Doctrine Baptism
Baptism is an important event in the believer’s walk with Jesus Christ. The water symbolizes the resurrection of Jesus Christ and your pledge of a clear conscience toward God.

New American Standard 1977

1 Peter 3:21

And corresponding to that, baptism now saves you—not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience—through the resurrection of Jesus Christ,

Doctrine confirmation verse

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead

2de Doctrine confirmation verse

Galatians 3:27

For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

Additional information

Matthew 28:19-20

“Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.”

Acts 2:38-41

And Peter said to them, “Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. “For the promise is for you and your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God shall call to Himself.” And with many other words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, “Be saved from this perverse generation!” So then, those who had received his word were baptized; and there were added that day about three thousand souls.

Romans 6:4

Therefore we have been buried with Him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.

Acts 22:16

‘And now why do you delay? Arise, and be baptized, and wash away your sins, calling on His name.

Leerstelling Doop

Leerstelling Doop
Doop is n belangrike deel wan n mens se loop met Jesus Christus. Die water is n teëbeeld van die opstanding van Jesus Christ en ons bediening tot God ‘n goeie gewete.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Petrus 3:21

waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete–deur die opstanding van Jesus Christus

Leerstelling goedkeuring vers

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Galasiërs 3:27

want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Addisionele inligting

Matteus 28:19-20

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen

Handelinge 2:38-41

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.
Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.

Romeine 6:4

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Handelinge 22:16

En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Doctrine Jesus is the messiah

Previous Doctrine
Doctrine Sin
Doctrine God loves you

Previous Post
Word for 2018

Doctrine Baptism
Share Button

Daily Bible verse Doctrine Sin

Daily Bible verse Doctrine Sin

Doctrine By the Grace (mercy) of God Jesus Christ was send to die for our sins so that thought him alone are sins can be forgiven so that we whom believe that Jesus Christ is our saviour and took our sins upon him, can stand before God the Father without sin and receive everlasting life.

New American Standard 1977

1 Peter 1:3-5

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.

1 Peter 1:14-22

As obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior; because it is written, “YOU SHALL BE HOLY, FOR I AM HOLY.” And if you address as Father the One who impartially judges according to each man’s work, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon earth; knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ. For He was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you who through Him are believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Since you have in obedience to the truth purified your souls for a sincere love of the brethren, fervently love one another from the heart,

1 Peter 3:18

For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, in order that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit;

Doctrine confirmation verse

Ephesians 1:3-7

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace

Romans 8:1-10

There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For what the Law could not do, weak as it was through the flesh, God did: sending His own Son in the likeness of sinful flesh and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the requirement of the Law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace, because the mind set on the flesh is hostile toward God; for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so; and those who are in the flesh cannot please God. However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. And if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness.

2de Doctrine confirmation verse

Titus 3:4-7

But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace we might be made heirs according to the hope of eternal life.

Titus 3:1-3

Remind them to be subject to rulers, to authorities, to be obedient, to be ready for every good deed, to malign no one, to be uncontentious, gentle, showing every consideration for all men. For we also once were foolish ourselves, disobedient, deceived, enslaved to various lusts and pleasures, spending our life in malice and envy, hateful, hating one another.

Additional information

John 3:15-16

that whoever believes may in Him have eternal life.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Isaiah 53:3-5

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.
Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.
But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

Psalm 103:12

As far as the east is from the west,
So far has He removed our transgressions from us.

Matthew 6:14-15

For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. “But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Matthew 19:17-19

And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.” He said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS; HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Sonde.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Petrus 1:3-5

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.

1 Petrus 1:14-22

Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. En as julle Hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap; omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur Hom glo in God wat Hom uit die dode opgewek en Hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig liefhê uit ‘n rein hart;

1 Petrus 3:18

Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring–Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

Leerstelling goedkeuring vers

Efesiërs 1:3-7

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.
In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Romeine 8:1-10

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.
Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie; julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.
Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Titus 3:4-7

Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het–nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat Hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Verlosser; sodat ons, geregverdig deur sy genade, erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe.

Titus 3:1-3

Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk; om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys.
Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat

Addisionele inligting

Johaness 3:15-16

sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Jesaja 53:3-5

Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Psalms 103:12

So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.

Matthéüs 6:14-15

Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Matthéüs 19:17-19

En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê–dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Doctrine Jesus is the messiah

Next Doctrine
water baptism

1 Peter 1 verse 3 to 9

Doctrine Sin
Share Button

daily bible verse 1 Peter 1 verse 3 to 9

daily bible verse 1 Peter 1 verse 3 to 9

1 Peter 1 verse 3 to 9

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ; and though you have not seen Him, you love Him, and though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory, obtaining as the outcome of your faith the salvation of your souls.

daaglikse bybel vers 1 Petrus 1 vers 3 tot 9

1 Petrus 1 vers 3 tot 9

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,
sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons
wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.
Daarin verheug julle jul, al word julle nou–as dit nodig is–‘n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,
sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;
vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap,
en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Previous post

Matthew 24:44

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

Why was the book of Enoch removed

antichrist religions

Share Button

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalms 33:18
Behold, the eye of the LORD is on those who fear Him,
On those who hope for His lovingkindness,

Gospel

John 9:31
We know that God does not hear sinners; but if anyone is God-fearing, and does His will, He hears him.

John 7:17
If any man is willing to do His will, he shall know of the teaching, whether it is of God, or whether I speak from Myself.

Apostle teaching

1 Peter 3:12
“FOR THE EYES OF THE LORD ARE UPON THE RIGHTEOUS,
AND HIS EARS ATTEND TO THEIR PRAYER,
BUT THE FACE OF THE LORD IS AGAINST THOSE WHO DO EVIL.”

2 Chronicles 6:20
that Thine eyes may be open toward this house day and night, toward the place of which Thou hast said that Thou wouldst put Thy name there, to listen to the prayer which Thy servant shall pray toward this place.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag Psalms 33:18 1 Petrus 3:12 Johannes 9:31 Johannes 7:17 2 Chronicles 6:20

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 33:18
Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

Die goeie nuus

Johannes 9:31
En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie; maar as iemand godvresend is en sy wil doen, dié verhoor Hy.

Johannes 7:17
As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek.

Apostel Onderig

1 Petrus 3:12
Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.

2 Kronieke 6:20
sodat u oë oop mag wees dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar U van gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U mag luister na die gebed wat u kneg na hierdie plek toe sal bid.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Share Button

Bible verse for today Woman

Bible verse for today Psalm, Romans, Titus, Mark, Luke

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 14:1
The wise woman builds her house,
But the foolish tears it down with her own hands.

Proverbs 31:28-31
Her children rise up and bless her;
Her husband also, and he praises her, saying:
“Many daughters have done nobly,
But you excel them all.”
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.
Give her the product of her hands,
And let her works praise her in the gates.

Gospel

Jesus showed how we should treat woman, even the apostles and disciples struggled to understand his teaching by action

Luke 13:12-17
And when Jesus saw her, He called her over and said to her, “Woman, you are freed from your sickness.” And He laid His hands upon her; and immediately she was made erect again, and began glorifying God. And the synagogue official, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, began saying to the multitude in response, “There are six days in which work should be done; therefore come during them and get healed, and not on the Sabbath day.” But the Lord answered him and said, “You hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the stall, and lead him away to water him? “And this woman, a daughter of Abraham as she is, whom Satan has bound for eighteen long years, should she not have been released from this bond on the Sabbath day?” And as He said this, all His opponents were being humiliated; and the entire multitude was rejoicing over all the glorious things being done by Him.

Luke 2:36-38
And there was a prophetess, Anna the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with a husband seven years after her marriage, and then as a widow to the age of eighty-four. And she never left the temple, serving night and day with fastings and prayers.
And at that very moment she came up and began giving thanks to God, and continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem.

Luke 8:43-48
And a woman who had a hemorrhage for twelve years, and could not be healed by anyone,
came up behind Him, and touched the fringe of His cloak; and immediately her hemorrhage stopped.
And Jesus said, “Who is the one who touched Me?” And while they were all denying it, Peter said, “Master, the multitudes are crowding and pressing upon You.”
But Jesus said, “Someone did touch Me, for I was aware that power had gone out of Me.”
And when the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before Him, and declared in the presence of all the people the reason why she had touched Him, and how she had been immediately healed.
And He said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace.”

Luke 8:1-3
And it came about soon afterwards, that He began going about from one city and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God; and the twelve were with Him, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out, and Joanna the wife of Chuza, Herod’s steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means.

Luke 10:39-42
And she had a sister called Mary, who moreover was listening to the Lord’s word, seated at His feet. But Martha was distracted with all her preparations; and she came up to Him, and said, “Lord, do You not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me.” But the Lord answered and said to her, “Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things; but only a few things are necessary, really only one, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her.”

John 4:9-10
The Samaritan woman therefore said to Him, “How is it that You, being a Jew, ask me for a drink since I am a Samaritan woman?” (For Jews have no dealings with Samaritans.)
Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, and He would have given you living water.”

John 4:27
And at this point His disciples came, and they marveled that He had been speaking with a woman; yet no one said, “What do You seek?” or, “Why do You speak with her?”

Jesus showed how we should treat woman, even the apostles and disciples struggled to understand his teaching by action

Apostle teaching

1 Peter 3:1
In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives,

1 Peter 3:7
You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 14:1
Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af.

Spreuke 31:28-31
Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:
Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.
Tau. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poort.

Die goeie nuus

Jesus het deur aksie vir ons gewys hoe ons n vrou moet behandel, iets wat selves die apostels en dissipels gesukkel het om te verstaan

Lukas 13:12-17
En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.
En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.
Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.
Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?
Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan–dink daaraan! –agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?
En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.

Lukas 2:36-38
En daar was Anna, ‘n profetes, die dogter van Fánuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af sewe jaar lank met haar man saamgelewe;
en sy was ‘n weduwee van omtrent vier en tagtig jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag.
En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het.

Lukas 8:43-48
En ‘n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie,
44 het van agter af gekom en die soom van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou.
45 Daarop sê Jesus: Wie is dit wat My aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: Meester, die skare druk en verdring U, en U sê: Wie is dit wat My aangeraak het?
46 Maar Jesus antwoord: Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van My uitgegaan het.
47 En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor Hom neer en vertel Hom voor die hele volk om watter rede sy Hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het.
48 En Hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.

Lukas 8:1-3
En daarna het Hy die een stad en dorp ná die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig; en die twaalf was saam met Hom,
ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes: Maria wat Magdaléna genoem word, uit wie sewe duiwels uitgegaan het,
en Johanna, die vrou van Gusa, ‘n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat Hom almal met hulle besittings gedien het.

Lukas 10:39-42
En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.
Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.
Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;
maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Johannes 4:9-10
En die Samaritaanse vrou sê vir Hom: Hoe is dit dat U wat ‘n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek ‘n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie.
Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

Johannes 4:27
En op dié oomblik het sy dissipels gekom en hulle verwonder dat Hy met ‘n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê: Wat verlang U nie? of: Waarom spreek U met haar?

Jesus het deur aksie vir ons gewys hoe ons n vrou moet behandel, iets wat selves die apostels en dissipels gesukkel het om te verstaan

Apostel Onderig

1 Petrus 3:1
Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word

1 Petrus 3:7
Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is–sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.

When a Rabbi finds Christ

Why we must pray for Isreal

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Gog Magog and middle eastern wars

Being Thankful to God

Bible verse for today Woman

Share Button