Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:22
A good man leaves an inheritance to his children’s children,
And the wealth of the sinner is stored up for the righteous.

Romans 8:17
and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him.

1 Peter 1:4
to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you,

Proverbs 19:14
House and wealth are an inheritance from fathers,
But a prudent wife is from the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:22
‘n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre.

Romeine 8:17
en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

1 Petrus 1:4
sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons

Spreuke 19:14
Huis en goed is ‘n erfenis van die vaders, maar ‘n verstandige vrou is van die HERE.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Share Button

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:15-18
She is more precious than jewels;
And nothing you desire compares with her.
Long life is in her right hand;
In her left hand are riches and honor.
Her ways are pleasant ways,
And all her paths are peace.
She is a tree of life to those who take hold of her,
And happy are all who hold her fast.

Ezekiel 28:17
Your heart was lifted up because of your beauty;
You corrupted your wisdom by reason of your splendor.
I cast you to the ground;
I put you before kings,
That they may see you.

1 Peter 3:5
For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:15-18
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
Dit is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Esegiël 28:17
Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

1 Petrus 3:5
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig,

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Share Button

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Ecclesiastes 3:8
A time to love, and a time to hate;
A time for war, and a time for peace.
1 Peter 3:8
To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit;
Job 38:4-7
Where were you when I laid the foundation of the earth?
Tell Me, if you have understanding,
Who set its measurements, since you know?
Or who stretched the line on it?
On what were its bases sunk?
Or who laid its cornerstone,
When the morning stars sang together,
And all the sons of God shouted for joy?
Mark 12:30-31
AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH. “The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Prediker 3:8
‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.
1 Petrus 3:8
En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.
Job 38:4-7
Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
Wie het sy afmetinge bepaal? –jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?
Markus 12:30-31
en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Share Button