Bible verses for the day The fairness of a all knowing God

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God Salvation in death

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

NASB77

Matthew 12:40-41

for just as JONAH WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. “The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.”

Matthew 27:52

and the tombs were opened; and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised;

Luke 24:25-27

And He said to them, “O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! “Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into His glory?” And beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures.

1 Corinthians 15:20

But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep.

Luke 16:19-31

“Now there was a certain rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, gaily living in splendor every day. “And a certain poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man’s table; besides, even the dogs were coming and licking his sores. “Now it came about that the poor man died and he was carried away by the angels to Abraham’s bosom; and the rich man also died and was buried. “And in Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom. “And he cried out and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue; for I am in agony in this flame.’ “But Abraham said, ‘Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things; but now he is being comforted here, and you are in agony. ‘And besides all this, between us and you there is a great chasm fixed, in order that those who wish to come over from here to you may not be able, and that none may cross over from there to us.’ “And he said, ‘Then I beg you, Father, that you send him to my father’s house— for I have five brothers—that he may warn them, lest they also come to this place of torment.’ “But Abraham said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’ “But he said, ‘No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent!’ “But he said to him, ‘If they do not listen to Moses and the Prophets, neither will they be persuaded if someone rises from the dead.’”

Psalm 49:15

But God will redeem my soul from the power of Sheol; For He will receive me. Selah.

Psalm 86:13

For Thy loving kindness toward me is great, And Thou hast delivered my soul from the depths of Sheol.

Philippians 1:23

I am torn between the two: I desire to depart and be with Christ, which is better by far;

Hebrews 11:40

because God had provided something better for us, so that apart from us they should not be made perfect.

Bybel vers vir die dag Die regverdigheid van ‘n alwetende God

Bybel vers vir die dag Die regverdigheid van ‘n alwetende God Redding in dood

AFR53

Matthéüs 12:40-41

Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en–meer as Jona is hier!

Matthéüs 27:52

en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

Lukas 24:25-27

En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

1 Korinthiërs 15:20

Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

Lukas 16:19-31

En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.
En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.
En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.
En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.
En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.
En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.
Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.
En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.
En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur–
want ek het vyf broers–om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.
Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.
Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.
Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

Psalms 49:15

Soos skape word hulle bestem vir die doderyk; die dood is hulle herder, en die opregtes heers oor hulle in die môre; en hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie..

Psalms 86:13

want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered.

Filippense 1:23

Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

Hebreërs 11:40

omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day those who have insight among the people will give understanding to the many

Bible verse for the day those who have insight among the people will give understanding to the many

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

1 Peter 4:10

As each one has received a special gift, employ it in serving one another, as good stewards of the manifold grace of God.

Daniel 8:24

And his power will be mighty, but not by his own power,
And he will destroy to an extraordinary degree
And prosper and perform his will;
He will destroy mighty men and the holy people.

Daniel 7:21-22

I kept looking, and that horn was waging war with the saints and overpowering them until the Ancient of Days came, and judgment was passed in favor of the saints of the Highest One, and the time arrived when the saints took possession of the kingdom.

Daniel 11:32-35

And by smooth words he will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant, but the people who know their God will display strength and take action. And those who have insight among the people will give understanding to the many; yet they will fall by sword and by flame, by captivity and by plunder, for many days. Now when they fall they will be granted a little help, and many will join with them in hypocrisy. And some of those who have insight will fall, in order to refine, purge, and make them pure, until the end time; because it is still to come at the appointed time.

Psalm 63:3-4

Because Thy lovingkindness is better than life,
My lips will praise Thee.
So I will bless Thee as long as I live;
I will lift up my hands in Thy name.

John 4:24

God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.

Genesis 3:15

And I will put enmity
Between you (the snake) and the woman,
And between your seed (the snake) and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.

Bybel vers vir die dag die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring

Bybel vers vir die dag die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring

AFR53

1 Petrus 4:10

Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.

Daniel 8:24

En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges.

Daniel 7:21-22

Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

Daniel 11:32-35

En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree.
En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank.
En terwyl hulle struikel, sal hulle met ‘n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit.
En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde–want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.

Psalms 63:3-5

Só het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.
Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.
Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.

Johannes 4:24

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Genesis 3:15

En Ek sal vyandskap stel tussen jou (die slang) en die vrou, en tussen jou saad (die slang) en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day be Thou my helper

Bible verse for the day be Thou my helper

NASB77

Psalm 30:10-12

“Hear, O LORD, and be gracious to me; O LORD, be Thou my helper.”
Thou hast turned for me my mourning into dancing; Thou hast loosed my sackcloth and girded me with gladness;
That my soul may sing praise to Thee, and not be silent. O LORD my God, I will give thanks to Thee forever.

Bybel vers vir die dag wees my ‘n helper

Bybel vers vir die dag wees my ‘n helper

AFR53

Psalms 30:11-13

Hoor, HERE, en wees my genadig! HERE, wees my ‘n helper! U het my weeklag vir my verander in ‘n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord; sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. HERE, my God, vir ewig sal ek U loof.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day the nearness of God is my good

Bible verse for the day the nearness of God is my good

NASB77

Psalm 73:28

But as for me, the nearness of God is my good; I have made the Lord GOD my refuge, That I may tell of all Thy works.

Bybel vers vir die dag dit is vir my goed om naby God te wees

Bybel vers vir die dag dit is vir my goed om naby God te wees

AFR53

Psalms 73:28

Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werke te vertel.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day know that the LORD is great

Bible verse for the day know that the LORD is great

NASB77

Psalm 135:5-7

For I know that the LORD is great, And that our Lord is above all gods. Whatever the LORD pleases, He does, In heaven and in earth, in the seas and in all deeps. He causes the vapors to ascend from the ends of the earth; Who makes lightnings for the rain; Who brings forth the wind from His treasuries.

Bybel vers vir die dag weet dat die HERE groot is

Bybel vers vir die dag weet dat die HERE groot is

AFR53

Psalms 135:5-7

Waarlik, ék weet dat die HERE groot en onse Here bo alle gode is. Alles wat die HERE behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes. Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan;

Previous Posts

The Gospel of Messiah #FSBT Blessing and rewards

The book of Enoch #FSBT Armageddon and Climate Change

Ice age and bible prophecy

Matthew 24

King James Version (KJV)
6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
8 All these are the beginning of sorrows.
The last mini ice age was the little ice age. This occurred during the 14 hundreds and 15 hundreds when Israel was not a nation.

The earth had a population of 450 million in 1340 and 350 million in 1400. 25% of the world population died.
During the little ice age there where wars for resources, civil unrest, earthquakes, volcanic eruptions, famines and decease most notably the Black Death.
Sounds familiar, it should its Matthew 24 verse 6-8 but Israel was not a nation during this period, thus the little ice age was just a prelude the events that will start to take place from 2018 onward as a new mini ice age starts.

Isaiah 41:18

King James Bible
I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys: I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water.

During the last Ice Age a large Savannah stretches from the west coast of North Africa to eastern India.
Right in the middle of that massive Savannah you will find Israel. That will allow that location to become a superpower, since most of the world trade will move though it and most of the worlds food will be produced there.
During ice age the bare land we know as Israel today because a green haven.
Sounds familiar, it should, its Isaiah 41 verse 18
This development is important to set up the man of sin and the Kingdom of God on earth.

Job 38:22-23

“Have you entered the storehouses of the snow, Or have you seen the storehouses of the hail, Which I have reserved for the time of distress, For the day of war and battle?

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day His anger is but for a moment

Bible verse for the day His anger is but for a moment

NASB77

Psalm 30:5

For His anger is but for a moment, His favor is for a lifetime; Weeping may last for the night, But a shout of joy comes in the morning.

Bybel vers vir die dag ‘n oomblik is daar in sy toorn

Bybel vers vir die dag ‘n oomblik is daar in sy toorn

AFR53

Psalms 30:6

want ‘n oomblik is daar in sy toorn, ‘n lewe in sy goedgunstigheid; saans vernag die geween, maar smôrens is daar gejuig.

Previous Posts

The Gospel of Messiah #FSBT Blessing and rewards

The book of Enoch #FSBT Armageddon and Climate Change

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Bless the LORD, O my soul

Bible verse for the day Bless the LORD, O my soul

NASB77

Psalm 104:1-2

Bless the LORD, O my soul! O LORD my God, Thou art very great; Thou art clothed with splendor and majesty, covering Thyself with light as with a cloak, Stretching out heaven like a tent curtain.

Bybel vers vir die dag Loof die HERE, o my siel

Bybel vers vir die dag Loof die HERE, o my siel

AFR53

Psalms 104:1-2

Loof die HERE, o my siel! HERE my God, U is baie groot! Met majesteit en heerlikheid is U bekleed – wat Uself omhul met die lig soos met ‘n kleed, wat die hemel uitspan soos ‘n tentdoek;

Previous Posts

The Gospel of Messiah #FSBT Blessing and rewards

The book of Enoch #FSBT Armageddon and Climate Change

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day lovingkindness is everlasting

Bible verse for the day lovingkindness is everlasting

NASB77

Psalm 107:1

Oh give thanks to the LORD, for He is good; For His lovingkindness is everlasting.

Bybel vers vir die dag goedertierenheid is tot in ewigheid

Bybel vers vir die dag goedertierenheid is tot in ewigheid

AFR53

Psalms 107:1

Loof die HERE, want Hy is goed, want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Previous Post

My thoughts are not your thoughts

Share Button

Bible verse for the day and 2 Esdras

Bible verse for the day and 2 Esdras

NASB77

Leviticus 20:8

‘And you shall keep My statutes and practice them; I am the LORD who sanctifies you.

Jeremiah 17:7

Blessed is the man who trusts in the LORD And whose trust is the LORD.

Psalm 91:1

He who dwells in the shelter of the Most High Will abide in the shadow of the Almighty.

1 Corinthians 3:11

For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ.

Bybelvers vir die dag en 2 Esdras

Bybelvers vir die dag en 2 Esdras

AFR53

Levitikus 20:8

En onderhou my insettinge en doen dit. Ek is die HERE wat julle heilig.

Jeremia 7:17

Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.

Psalms 91:1

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

1 Korintiërs 3:11

Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

Previous Posts

Isaiah

Christianity

Popular Posts

Enoch chapter 23

Genesis 15:18

Sorcery and Astrology

The monsters Leviathan and Behemoth

Revelation End Time

honor the all mighty Father and his Son

Bible verse for today Vandag se bybel verse

Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

endtimes

Book of 2 Esdras chapter 1

1 The second book of the prophet Esdras, the son of Saraias, the son of Azarias, the son of Helchias, the son of Sadamias, the sou of Sadoc, the son of Achitob,

2 The son of Achias, the son of Phinees, the son of Heli, the son of Amarias, the son of Aziei, the son of Marimoth, the son of And he spake unto the of Borith, the son of Abisei, the son of Phinees, the son of Eleazar,

3 The son of Aaron, of the tribe of Levi; which was captive in the land of the Medes, in the reign of Artexerxes king of the Persians.

4 And the word of the Lord came unto me, saying,

5 Go thy way, and shew my people their sinful deeds, and their children their wickedness which they have done against me; that they may tell their children’s children:

6 Because the sins of their fathers are increased in them: for they have forgotten me, and have offered unto strange gods.

7 Am not I even he that brought them out of the land of Egypt, from the house of bondage? but they have provoked me unto wrath, and despised my counsels.

8 Pull thou off then the hair of thy head, and cast all evil upon them, for they have not been obedient unto my law, but it is a rebellious people.

9 How long shall I forbear them, into whom I have done so much good?

10 Many kings have I destroyed for their sakes; Pharaoh with his servants and all his power have I smitten down.

11 All the nations have I destroyed before them, and in the east I have scattered the people of two provinces, even of Tyrus and Sidon, and have slain all their enemies.

12 Speak thou therefore unto them, saying, Thus saith the Lord,

13 I led you through the sea and in the beginning gave you a large and safe passage; I gave you Moses for a leader, and Aaron for a priest.

14 I gave you light in a pillar of fire, and great wonders have I done among you; yet have ye forgotten me, saith the Lord.

15 Thus saith the Almighty Lord, The quails were as a token to you; I gave you tents for your safeguard: nevertheless ye murmured there,

16 And triumphed not in my name for the destruction of your enemies, but ever to this day do ye yet murmur.

17 Where are the benefits that I have done for you? when ye were hungry and thirsty in the wilderness, did ye not cry unto me,

18 Saying, Why hast thou brought us into this wilderness to kill us? it had been better for us to have served the Egyptians, than to die in this wilderness.

19 Then had I pity upon your mournings, and gave you manna to eat; so ye did eat angels’ bread.

20 When ye were thirsty, did I not cleave the rock, and waters flowed out to your fill? for the heat I covered you with the leaves of the trees.

21 I divided among you a fruitful land, I cast out the Canaanites, the Pherezites, and the Philistines, before you: what shall I yet do more for you? saith the Lord.

22 Thus saith the Almighty Lord, When ye were in the wilderness, in the river of the Amorites, being athirst, and blaspheming my name,

23 I gave you not fire for your blasphemies, but cast a tree in the water, and made the river sweet.

24 What shall I do unto thee, O Jacob? thou, Juda, wouldest not obey me: I will turn me to other nations, and unto those will I give my name, that they may keep my statutes.

25 Seeing ye have forsaken me, I will forsake you also; when ye desire me to be gracious unto you, I shall have no mercy upon you.

26 Whensoever ye shall call upon me, I will not hear you: for ye have defiled your hands with blood, and your feet are swift to commit manslaughter.

27 Ye have not as it were forsaken me, but your own selves, saith the Lord.

28 Thus saith the Almighty Lord, Have I not prayed you as a father his sons, as a mother her daughters, and a nurse her young babes,

29 That ye would be my people, and I should be your God; that ye would be my children, and I should be your father?

30 I gathered you together, as a hen gathereth her chickens under her wings: but now, what shall I do unto you? I will cast you out from my face.

31 When ye offer unto me, I will turn my face from you: for your solemn feastdays, your new moons, and your circumcisions, have I forsaken.

32 I sent unto you my servants the prophets, whom ye have taken and slain, and torn their bodies in pieces, whose blood I will require of your hands, saith the Lord.

33 Thus saith the Almighty Lord, Your house is desolate, I will cast you out as the wind doth stubble.

34 And your children shall not be fruitful; for they have despised my commandment, and done the thing that is an evil before me.

35 Your houses will I give to a people that shall come; which not having heard of me yet shall believe me; to whom I have shewed no signs, yet they shall do that I have commanded them.

36 They have seen no prophets, yet they shall call their sins to remembrance, and acknowledge them.

37 I take to witness the grace of the people to come, whose little ones rejoice in gladness: and though they have not seen me with bodily eyes, yet in spirit they believe the thing that I say.

38 And now, brother, behold what glory; and see the people that come from the east:

39 Unto whom I will give for leaders, Abraham, Isaac, and Jacob, Oseas, Amos, and Micheas, Joel, Abdias, and Jonas,

40 Nahum, and Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, and Malachy, which is called also an angel of the Lord.

related

Bible verse for the day Isaiah

NASB77

Isaiah 53:1

Who has believed our message? And to whom has the arm of the LORD been revealed?

Luke 18:31

And He took the twelve aside and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished.

John 12:38

that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?”

Romans 10:16

However, they did not all heed the glad tidings; for Isaiah says, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?”

Bybel vers vir die dag Jesaja

Bybel vers vir die dag Jesaja

AFR53

Jesaja 53:1

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?

Lukas 18:31

En Hy het die twaalf by Hom geneem en vir hulle gesê: Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word.

Johannes 12:38

sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

Romeine 10:16

Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?

Marriage Man and woman

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button