Bible verse for today Psalm Matthew Luke Romans Acts Salvation

Bible verse for today Psalm, Matthew, Luke, Romans, Acts, Salvation

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 62:1
My soul waits in silence for God only;
From Him is my salvation.

Gospel

Matthew 19:25-28
And when the disciples heard this, they were very astonished and said, “Then who can be saved?”
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”
Then Peter answered and said to Him, “Behold, we have left everything and followed You; what then will there be for us?”
And Jesus said to them, “Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Luke 13:23-28
And someone said to Him, “Lord, are there just a few who are being saved?” And He said to them, “Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. “Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ “Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’ “There will be weeping and gnashing of teeth there when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being cast out. 29“And they will come from east and west, and from north and south, and will recline at the table in the kingdom of God. 30“And behold, some are last who will be first and some are first who will be last.”

Apostle teaching

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Acts 16:31
And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you shall be saved, you and your household.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 62:2
My soul waits in silence for God only;
From Him is my salvation.

Die goeie nuus

Mattheus 19:25-28
Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?
En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

Lukas 13:23-28
Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.
Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie.
Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer.
En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!
Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.

Apostel Onderig

Romeine 10:9
s jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Handelinge 16:31
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Proverbs John Colossians Ephesians

Bible verse for today Psalm, Matthew, Luke, Romans, Acts, Salvation

Share Button

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Bible verses of the day White

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 51:7
Purify me with hyssop, and I shall be clean;
Wash me, and I shall be whiter than snow.

Daniel 7:9
I kept looking
Until thrones were set up,
And the Ancient of Days took His seat;
His vesture was like white snow,
And the hair of His head like pure wool.
His throne was ablaze with flames,
Its wheels were a burning fire.

Gospel

John 4:35
Do you not say, ‘There are yet four months, and then comes the harvest’? Behold, I say to you, lift up your eyes, and look on the fields, that they are white for harvest.

Mark 9:3
and His garments became radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can whiten them.

Apostle teaching

Acts 1:10
And as they were gazing intently into the sky while He was departing, behold, two men in white clothing stood beside them;

1 Corinthians 3:1-2
And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ.
I gave you milk to drink, not solid food; for you were not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able,

Revelation

Revelation 1:14
And His head and His hair were white like white wool, like snow; and His eyes were like a flame of fire;

Revelation 2:17
‘He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

Revelation 6:2
And I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him; and he went out conquering, and to conquer.

Revelation 6:11
And there was given to each of them a white robe; and they were told that they should rest for a little while longer, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed even as they had been, should be completed also.

Revelation 19:8
And it was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean; for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Revelation 19:11
And I saw heaven opened; and behold, a white horse, and He who sat upon it is called Faithful and True; and in righteousness He judges and wages war.

Revelation 19:14
And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses.

Revelation 20:11
And I saw a great white throne and Him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 51:9
Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

Daniël 7:9
Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur;

Die goeie nuus

Johannes 4:35
Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.

Markus 9:3
en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie.

Apostel Onderig

Handelinge 1:10
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,

1 Korintiërs 3:1-2
En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.
Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

Openbaring

Openbaring 1:14
Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

Openbaring 2:17
Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Openbaring 6:2
En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Openbaring 6:11
En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.

Openbaring 19:8
En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

Openbaring 19:11
Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.

Openbaring 19:14
En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Openbaring 20:11
En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Share Button

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 79:9
Help us, O God of our salvation, for the glory of Thy name;
And deliver us, and forgive our sins, for Thy name’s sake.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:35
Then say, “Save us, O God of our salvation,
And gather us and deliver us from the nations,
To give thanks to Thy holy name,
And glory in Thy praise.”

Romans 14:1
Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions.

Gospel

Matthew 18:6
but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it is better for him that a heavy millstone be hung around his neck, and that he be drowned in the depth of the sea.

Matthew 12:20
“A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 79:9
Help ons, o God van ons heil, om die eer van u Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u Naam.

Gospel

Matteus 18:6
maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.

Matteus 12:20
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.

Apostel onderig

Romeine 14:1
En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.

1 Kronieke 16:35
en sê: Verlos ons, God van ons heil, en versamel ons en red ons van die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verse for today

New American Standard 1977

Daniel 9:24
Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy place. (Jews)

Psalm 2:6-8
But as for Me, I have installed My King Upon Zion, My holy mountain.” “I will surely tell of the decree of the LORD: He said to Me, ‘You are My Son, Today I have begotten You. ‘Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance, And the very ends of the earth as Your possession. (Christian)

Gospel

Matthew 5:5
Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. (Christian)

Apostle teachings

Romans 11:26-27
and so all Israel will be saved; just as it is written, “THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB.” “THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.” (Jews)

Romans 11:1-5
I say then, God has not rejected His people, has He? May it never be! For I too am an Israelite, a descendant of Abraham, of the tribe of Benjamin.
God has not rejected His people whom He foreknew. Or do you not know what the Scripture says in the passage about Elijah, how he pleads with God against Israel?
“Lord, THEY HAVE KILLED THY PROPHETS, THEY HAVE TORN DOWN THINE ALTARS, AND I ALONE AM LEFT, AND THEY ARE SEEKING MY LIFE.”
But what is the divine response to him? “I HAVE KEPT for Myself SEVEN THOUSAND MEN WHO HAVE NOT BOWED THE KNEE TO BAAL.”
In the same way then, there has also come to be at the present time a remnant according to God’s gracious choice (Jews)

Book of Revelations

Revelation 5:8-13
When He had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying,
“Worthy are You to take the book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.
10“You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth.”
Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands, saying with a loud voice,
“Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.”
And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea, and all things in them, I heard saying, “To Him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever.” (Christians)

Commentary :
During the Millennium kingdom Christians will rule the world under their Lord and savior Jesus Christ the king of kings. The Christians beings those kings under the king of kings.
Just before the Millennium kingdom the Anti-Christ will murder large numbers of Jews, a small number whom has flee will survive in the east and they will be brought back to Israel and under Christ they will rule over the promise land as God promised Abraham, and as they where promised a descendant of king David will be their king. Jesus Christ is that descendant.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Daniël 9:24
Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.

Psalms 2:6-8
Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

Gospel

Matteus 5:5
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.

Apostel onderig

Romeine 11:26-27
en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

Romeine 11:1-5
Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin.
God het sy volk wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? hoe hy by God optree teen Israel en sê:
Here, hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe!
Maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.
Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.

Boek van openbaring

Openbaring 5:8-13
en toe Hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor die Lam neer, elkeen met siters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is.
Toe sing hulle ‘n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie,
en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers.
Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisende;
en met ‘n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.
En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Share Button

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 110:4-5
The LORD has sworn and will not change His mind,
“Thou art a priest forever
According to the order of Melchizedek.
The Lord is at Thy right hand;
He will shatter kings in the day of His wrath.

Gospel

Mark 16:15-16
And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.
He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.

Matthew 28:19-20
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.

Apostle teachings

Galatians 3:27
For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

1 Corinthians 12:13
For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 110:4-5
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.

Gospel

Markus 16:15-16
En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Matteus 28:19-20
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen

Apostel onderig

Galasiërs 3:27
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

1 Korintiërs 10:14
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Share Button

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

Gospel

Matthew 21:21
And Jesus answered and said to them, “Truly I say to you, if you have faith, and do not doubt, you shall not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ it shall happen.

Matthew 17:20
And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

Apostle teachings

1 Corinthians 13:2
And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.

1 Corinthians 16:13
Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

Gospel

Matteus 21:21
Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see–sal dit gebeur.

Matteus 17:20
En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Apostel onderig

1 Korintiërs 13:2
En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

1 Korintiërs 16:13
Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Share Button

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts, the LORD delivers

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:17
The righteous cry and the LORD hears,
And delivers them out of all their troubles.

Haggai 2:6-7
For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land.
And I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations; and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts.

Proverbs 22:4
The reward of humility and the fear of the LORD
Are riches, honor and life.

Psalm 145:19
He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:18
As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

Haggai 2:6-7
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 22:4
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Psalms 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Share Button