Bible verse of the day Job Zephaniah 1 John Psalms

Bible verse of the day Job Zephaniah 1 John Psalm

daily bible verse Job 5:9
daily bible verse Job 5:9

NASB77

Zephaniah 3:17

The LORD your God is in your midst, A victorious warrior. He will exult over you with joy, He will be quiet in His love, He will rejoice over you with shouts of joy.

1 John 3:11

For this is the message which you have heard from the beginning, that we should love one another;

Psalm 143:10

Teach me to do Thy will, For Thou art my God; Let Thy good Spirit lead me on level ground.

daaglikse bybel vers Job Zephaniah 1 John Psalms
AFR53

Sefanja 3:17

Die HERE jou God is by jou, ‘n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.

1 Johannes 3:11

Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet liefhê;

Psalms 143:10

Leer my om u welbehae te doen, want U is my God. Laat u goeie Gees my lei in ‘n gelyk land.

The next biblical war

Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria

Love

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse daily bible verse Deuteronomy Matthew Psalm Titus

daily bible verse Deuteronomy Matthew Psalm Titus

NASB77

Deuteronomy 8:17-18

“Otherwise, you may say in your heart, ‘My power and the strength of my hand made me this wealth.’
But you shall remember the LORD your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant which He swore to your fathers, as it is this day.”

Matthew 19:26

And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

Psalm 97:10

Hate evil, you who love the LORD, Who preserves the souls of His godly ones; He delivers them from the hand of the wicked.

Titus 1:15-16

To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled.
They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient, and worthless for any good deed.

daaglikse bybel vers Deuteronomium Matteus Psalms Titus
AFR53

Deuteronomium 8:17-18

en jy in jou hart dink: My krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe.
Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe, dat Hy sy verbond kan bevestig wat Hy aan jou vaders met ‘n eed beloof het, soos dit vandag is.

Matteus 19:26

Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Psalms 97:10

o Liefhebbers van die HERE, haat die kwaad! Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.

Titus 1:15-16

Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel.
Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.

Previous post

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

daily bible verse Psalm.
NASB77

Psalm 33:4-5

For the word of the LORD is upright; And all His work is done in faithfulness.
He loves righteousness and justice; The earth is full of the lovingkindness of the LORD.

Psalm 56:4

In God, whose word I praise, In God I have put my trust; I shall not be afraid. What can mere man do to me?

daaglikse bybel vers Psalms.
AFR53

Psalms 33:4-5

Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou.
Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die HERE.

Psalms 56:5

Deur God sal ek sy woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?

Previous post

the writings of Paul and false hyper dispensationalism

#MondayBibleVideo

the writings of Paul and false hyper dispensationalism

doctrine sin

doctrine repent accept jesus and repent turn away from sin

doctrine the 10 commandments

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Psalm 115:3

daily bible verse Psalm 115:3
NASB77

Psalm 115:3

But our God is in the heavens;
He does whatever He pleases.

daaglikse bybel vers Psalms 115:3
AFR53

Psalms 115:3

terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag.

Previous post

daily bible verse Ephesians 4:2

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Psalm 43:1 Isaiah 43:1

daily bible verse Psalm 43:1 Isaiah 43:1

Psalm 43:1

Vindicate me, O God, and plead my case against an ungodly nation;
O deliver me from the deceitful and unjust man!

Isaiah 43:1

But now, thus says the LORD, your Creator, O Jacob,
And He who formed you, O Israel,
“Do not fear, for I have redeemed you;
I have called you by name; you are Mine!

daaglikse bybel vers Psalms 43:1 Jesaja 43:1

Psalms 43:1

Doen aan my reg, o God, en verdedig my regsaak teen ‘n onbarmhartige volk; red my van die man van bedrog en onreg!

Jesaja 43:1

Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!

Previous post

Doctrine Baptism

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Word for 2018

daily bible verse Word for 2018.

Word give for 2018

Psalm 105:1

Oh give thanks to the LORD, call upon His name;
Make known His deeds among the peoples.

Prayer for Victory over Enemies. Psalm 20

May the LORD answer you in the day of trouble!
May the name of the God of Jacob set you securely on high!
May He send you help from the sanctuary,
And support you from Zion!
May He remember all your meal offerings,
And find your burnt offering acceptable! Selah.
May He grant you your heart’s desire,
And fulfill all your counsel!
We will sing for joy over your victory,
And in the name of our God we will set up our banners.
May the LORD fulfill all your petitions.
Now I know that the LORD saves His anointed;
He will answer him from His holy heaven,
With the saving strength of His right hand.
Some boast in chariots, and some in horses;
But we will boast in the name of the LORD, our God.
They have bowed down and fallen;
But we have risen and stood upright.
Save, O LORD;
May the King answer us in the day we call.

Prayer for Rescue from Persecutors. Psalm 57

Be gracious to me, O God, be gracious to me,
For my soul takes refuge in Thee;
And in the shadow of Thy wings I will take refuge,
Until destruction passes by.
I will cry to God Most High,
To God who accomplishes all things for me.
He will send from heaven and save me;
He reproaches him who tramples upon me. Selah.
God will send forth His lovingkindness and His truth.
My soul is among lions;
I must lie among those who breathe forth fire,
Even the sons of men, whose teeth are spears and arrows,
And their tongue a sharp sword.
Be exalted above the heavens, O God;
Let Thy glory be above all the earth.
They have prepared a net for my steps;
My soul is bowed down;
They dug a pit before me;
They themselves have fallen into the midst of it. Selah.
My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast;
I will sing, yes, I will sing praises!
Awake, my glory;
Awake, harp and lyre,
I will awaken the dawn!
I will give thanks to Thee, O Lord, among the peoples;
I will sing praises to Thee among the nations.
For Thy lovingkindness is great to the heavens,
And Thy truth to the clouds.
Be exalted above the heavens, O God;
Let Thy glory be above all the earth.

Philippians 4:8-9

Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things; and the God of peace shall be with you.

daaglikse bybel vers Woord vir 2018

Psalms 105:1-2

Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend.
Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.

Gebed vir oorwinning oor die vyand. Psalms 20

Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!
Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!
Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien! Sela.
Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!
Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die HERE al u begeertes vervul!
Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.
Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar óns sal roem op die Naam van die HERE onse God.
Húlle het inmekaargesak en geval, maar óns het opgestaan en ons weer opgerig.
HERE, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

Gebed vir verlossing van onderdrukkers. Psalms 57

Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.
Ek roep God, die Allerhoogste, aan, God wat dit vir my voleindig.
Hy sal uit die hemel stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur.
Ék moet onder leeus lê, wraakgieriges, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong ‘n skerp swaard is.
Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!
Hulle het ‘n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig; hulle het ‘n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne-in. Sela.
My hart is gerus, o God, my hart is gerus; ek wil sing en psalmsing.
Waak op, my eer! Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak!
Ek wil U loof onder die volke, o Here, psalmsing tot u eer onder die nasies.
Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke.
Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!

Filippense 4:8-9

Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is–watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.

Previous post

Psalm 91:14

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Psalm 117 verse 1-2

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Psalm 91:14 Psalm 139:23-24 Psalm 23 Psalm 117

daily bible verse Psalm 91:14 Psalm 139:23-24

Psalm 91:14

Because he has loved Me, therefore I will deliver him;
I will set him securely on high, because he has known My name.

Psalm 139:23

Search me, O God, and know my heart;
Try me and know my anxious thoughts;
And see if there be any hurtful way in me,
And lead me in the everlasting way.

daaglikse bybel vers Psalms 91:14 Psalms 139:23-24

Psalms 91:14

Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken.

Psalms 139:23-24

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ’n weg is van smart, en lei my op die

Previous post

daily bible verse Isaiah 5 verse 20 End Times laws

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Psalm 117 verse 1-2

Faith Saturday

Share Button