Doctrine Baptism

Doctrine Baptism
Baptism is an important event in the believer’s walk with Jesus Christ. The water symbolizes the resurrection of Jesus Christ and your pledge of a clear conscience toward God.

New American Standard 1977

1 Peter 3:21

And corresponding to that, baptism now saves you—not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience—through the resurrection of Jesus Christ,

Doctrine confirmation verse

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead

2de Doctrine confirmation verse

Galatians 3:27

For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

Additional information

Matthew 28:19-20

“Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.”

Acts 2:38-41

And Peter said to them, “Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. “For the promise is for you and your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God shall call to Himself.” And with many other words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, “Be saved from this perverse generation!” So then, those who had received his word were baptized; and there were added that day about three thousand souls.

Romans 6:4

Therefore we have been buried with Him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.

Acts 22:16

‘And now why do you delay? Arise, and be baptized, and wash away your sins, calling on His name.

Leerstelling Doop

Leerstelling Doop
Doop is n belangrike deel wan n mens se loop met Jesus Christus. Die water is n teëbeeld van die opstanding van Jesus Christ en ons bediening tot God ‘n goeie gewete.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Petrus 3:21

waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete–deur die opstanding van Jesus Christus

Leerstelling goedkeuring vers

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Galasiërs 3:27

want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Addisionele inligting

Matteus 28:19-20

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen

Handelinge 2:38-41

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.
Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.

Romeine 6:4

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Handelinge 22:16

En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Doctrine Jesus is the messiah

Previous Doctrine
Doctrine Sin
Doctrine God loves you

Previous Post
Word for 2018

Doctrine Baptism
Share Button

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 110:4-5
The LORD has sworn and will not change His mind,
“Thou art a priest forever
According to the order of Melchizedek.
The Lord is at Thy right hand;
He will shatter kings in the day of His wrath.

Gospel

Mark 16:15-16
And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to all creation.
He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.

Matthew 28:19-20
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.

Apostle teachings

Galatians 3:27
For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

1 Corinthians 12:13
For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 110:4-5
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.

Gospel

Markus 16:15-16
En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Matteus 28:19-20
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen

Apostel onderig

Galasiërs 3:27
want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

1 Korintiërs 10:14
Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Bible verses of the day Authority of Jesus The Gospel and Baptism according to Christ

Share Button

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Matthew 17:10-13

New American Standard 1977

And His disciples asked Him, saying, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?”
And He answered and said, “Elijah is coming and will restore all things;
but I say to you, that Elijah already came, and they did not recognize him, but did to him whatever they wished. So also the Son of Man is going to suffer at their hands.”
Then the disciples understood that He had spoken to them about John the Baptist.

Mattheus 17:10-13

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En sy dissipels vra Hom en se: Waarom se die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom?
En Jesus antwoord en se vir hulle: Dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel;
maar Eks se vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die mens ook deur hulle ly.
Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het.

Bible teaching

Like the life of John the Baptist reflexes what Jesus will do and that they will kill him, or try to (Jesus came back to life), so to will the life of Elijah who is to come before the great day of the Lord, reflex which will happen when Jesus returns. Elijah will come to conquer and conquering, Like Jesus will come back to conquer the entire planet.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day 2 Kings 2:9 Elijah-baptism

Share Button

Bible verse of the day Malachi 4:5 Elijah-baptism

Malachi 4:5

New American Standard 1977

“Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the LORD.”

Maleagi 4:5

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kyk, Ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en verskriklike dag van die Here aanbreek.

Bible teaching

Malachi 3 verse 1 refers to John the Baptist while Malachi 4 verse 5 refers to Elijah whom will come before the great day of the Lord which is written in Revelation 16

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Malachi 3 verse 1 Elijah-baptism

Share Button

Bible verse of the day Malachi 3:1 Elijah-baptism

Malachi 3:1

New American Standard 1977

“Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the LORD of hosts.

Maleagi 3:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Kyk Ek stuur vir julle My boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na My temple to kom die Here na wie julle soek, naamlike die engel van die verbond na wie julle n begeerte het. Kyk, Hy kom, se die Here van die leerskade.

Bible teaching

Every true Christian has 2 spirits living in them, one is their own soul and one is a portion of the Holy Ghost which you invite to live with in you. The portion of the Holy Ghost whom lives in you gives you a gift according to Gods will. This can ranch between the gifts of healing, prophesy, worship, love, caring, leadership, consoling, miracles, knowledge, inside, interpretation, understanding, messenger, tongues and the fear of God.

The messenger spoken of in Malachi 3:1 was John the Baptism; he received a portion of the Holy Ghost referred to as the spirit of Elijah. This spirit is a powerful portion of the Holy Ghost and not the soul of Elijah. The physical body of Elijah and his own soul still lives in heaven today since he was raptured alive and never died.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day 2 Kings 2:9 Elijah-baptism

Share Button

Bible verse of the day 2 Kings 2:9 Elijah-baptism

2 Kings 2:9

New American Standard 1977

Now it came about when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, “Ask what I shall do for you before I am taken from you.” And Elisha said, “Please, let a double portion of your spirit be upon me.”

2 Konings 2:9

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En nadat hulle deur was, se Elia vir Elisa: Begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weg geneem word. En Elisa antwoord: Laat dan n dubbele deel van u gees op my kom.

Bible teaching

Every Christian has 2 spirits one which is his own, and one from God. Thou the spirit given by God, you are able to perform the spiritual gives which are bestow upon you. The spirit of Elijah is a type of spirit from God bestow on a chosen individual, and not Elijah himself.
The enemies of Gods children also has two spirits, as you can see that the priest of Egypt was able to copy the miracles that Moses preformed before the plagues, but on a smaller scale, and in the end times the false prophets will be able to perform great miracles.
The spirits used by the enemies of God are the following: Pagan religious like those from Egypt used the spirits of the fallen angels whom fornicated with the daughters man aka Ancient Aliens. Some false prophets in some African Christian churches use the spirits of their for-fathers to do miracles which are not from God, some self- worshipers like the followers of the Secret and light workers, uses the spirits of angels cast down from heaven with Lucifer because they rebelled against God, this give them the ability to manifest their own desire instead of the desire of Gods will. The false prophets in the end times will use the spirit of Lucifer himself.
False prophets are great deceivers and are extremely difficult to identify, here are a few possible tell tail signs: 1) Jesus said we may ask in his name but pray to his father false prophets will request that you do not pray to the father 2) A false prophet may use the ability of the spirit whom they may have to glorify themselves instead of God. 3) A false prophet my claim that his abilities come form himself or herself, but the bible teaches that the flesh has no power. 4) The false prophet may confess that spirits are relying information to them instead of the spirit of God.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Matthew 21:24-26 Elijah-baptism

Share Button

Bible verse of the day Matthew 11:11-14 Elijah-baptism

Matthew 11:11-14

New American Standard 1977

“Truly, I say to you, among those born of women there has not arisen anyone greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he.
And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force.
For all the prophets and the Law prophesied until John.
And if you care to accept it, he himself is Elijah, who was to come.”

Mattheus 11:11-14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Voorwaar Ek se vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johhannes die Doper nie; mmar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Maar van die dae van Johannes die Doper of to nou toe word die kroninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.
Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer.
En as julle dit will aanneem: hy is Ellia wat sou kom.

Bible teaching

John the Baptist, Zerubbabel, Elisha and Elijah all contained the same spirit; the spirit of Elijah. The spirit of Elijah will return again in the end times before Jesus returns, to turn the hearts of the children to their fathers, to unify the church and to restore all things. His primary mission will be to prepare the children of the woman mentioned in revelations 12 for the return of Christ.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Matthew 21:24-26 Elijah-baptism

Share Button