Bible verse Bybel vers

Bible verse Bybel vers According to Paul Do u have to follow the laws given by Jesus in the Gospel of Matthew and the feasts followed and given by Jesus in the Gospel of Matthew.

King James Bible

Romans 6:15

What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.

Romans 6:1-2

What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Bybel vers Volgens Paul moet on die wet volg?

Afrikaanse Bybel 1953

Romeine 6:15

Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! 

Romeine 6:1-2

Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 

Bible verse Bybel vers According to Paul Do u have to follow the laws given by Jesus in the Gospel of Matthew and the feasts followed and given by Jesus in the Gospel of Matthew.

Paul
Paul

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Bible, verse, Bybel, vers, Paullawromeine, Matthewfeastcommandments

Share Button

Bible verse Bybel vers God punish those He Loves God straf die wat Hy lief het

Bible verse God punish those He Loves. As a loving Father.

King James Bible

Proverbs 3:11-12

My son, despise not the chastening of the LORD; neither be weary of his correction: For whom the LORD loveth he correcteth; even as a father the son in whomhe delighteth.

Deuteronomy 8:5

Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the LORD thy God chasteneth thee.

Psalm 94:12

Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;

Job 5:17

Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:

Hebrews 12:6

For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

Romans 8:28

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.

2 Samuel 16:12

It may be that the LORD will look on mine affliction, and that the LORD will requite me good for his cursing this day.

Proverbs 13:24

He that spareth his rod hateth his son: but he that loveth him chasteneth him betimes.

Bybel vers God straf die wat Hy lief het. So n vader sy kinders straf.

Afrikaanse Bybel 1953

Spreuke 3:11-12

My seun, verag die tug van die HERE nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie, want die HERE tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ‘n vader die seun in wie hy behae het. 

Deuteronómium 8:5

Erken dan in jou hart dat die HERE jou God jou onderrig soos ‘n man sy seun onderrig, 

Psalms 94:12

Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet, 

Job 5:17

Kyk, gelukkig is die man wat God kasty; verwerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. 

Hebreërs 12:6

want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem

Romeine 8:28

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. 

2 Samuel 16:12

Miskien sal die HERE my ellende aansien en sal die HERE my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref.

Spreuke 13:24

Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. 

God punish those He loves
God punish those He loves

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Bible, verse, Bybel, vers, God, punish, Loves, lief het, psalm, psalms

Share Button

Bible verse about the qualities of a good woman Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vroue

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue / Bible verse sexual advice to married woman and men Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Bible verse about the qualities of a good woman

Kings James Version

Proverbs 31:10-31

Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.
She will do him good and not evil all the days of her life.
She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.
She is like the merchants’ ships; she bringeth her food from afar.
She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.
She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.
She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.
She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.
She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.
She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.
She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.
She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.
Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.
She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.
Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.
She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.
She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.
Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.
Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.
Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.
Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.

Bibical markings of a good woman according to proverbs

 1. Trustworthy.
 2. Kind towards Husband.
 3. Not lazy.
 4. Valuable member of household.
 5. Caregiver to household.
 6. Does not waste money.
 7. Independent.
 8. Complete her tasks in time.
 9. Knows her trade/skill set. (Educated / Knowledgeable / Woman of Trade)
 10. Caregiver to those in need.
 11. Takes pride in her family.
 12. She takes care of herself.
 13. She does good by her husband and acts with respect towards her husband which brings him honor.
 14. Works well with her money.
 15. She is strong and honorable.
 16. She speak with kindness to others.
 17. She does right by her family and does not bring harm to them.
 18. But above all she serves God.

Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vrou

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 31:10-31

Alef. Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.
Bet. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie.
Gimel. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.
Dalet. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande.
He. Sy is soos die skepe van ‘n handelaar–van ver af bring sy haar brood in.
Wau. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.
Sajin. Sy dink na oor ‘n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy ‘n wingerd.
Get. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig.
Tet. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie.
Jod. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas.
Kaf. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige.
Lamed. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof.
Mem. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper.
Noen. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit.
Samek. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars.
Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.
Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.
Sade. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie.
Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:
Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.
Tau. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poort. 

Bible, verse, qualities, good, woman, Bybel, vers, kenmerke, goeie, vrou

Share Button

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue

Bible verse about the qualities of a good woman Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vrou / Bible verse sexual advice to married woman and men Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue

New American Standard 1977

Proverbs 3:15-18
She is more precious than jewels;
And nothing you desire compares with her.
Long life is in her right hand;
In her left hand are riches and honor.
Her ways are pleasant ways,
And all her paths are peace.
She is a tree of life to those who take hold of her,
And happy are all who hold her fast.

Luke 10:42
but only a few things are necessary, really only one, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her.

1 Peter 3:5
For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:15-18
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
Dit is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Lukas 10:42
maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. 

1 Petrus 3:5
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig,

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Bible, verse, about, woman Bybel, vers, vrou

Share Button

Daily bible verse Daaglikse Bybel vers you meant it for evil God meant it for good

Daily bible verse Daaglikse Bybel vers you meant it for evil God meant it for good

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Daily bible verse

you meant it for evil God meant it for good

New American Standard 1977

Genesis 50:20

And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive.

Daaglikse Bybel vers

júlle het wel kwaad teen my bedink God het dit ten goede gedink

AFR53

Genesis 50:20

Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daaglikse Bybel vers júlle het wel kwaad teen my bedink God het dit ten goede gedink Daily bible verse you meant it for evil God meant it for good

Share Button

Daily bible verse Daaglikse bybel vers gifts geskenke

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day

NASB77

1 Timothy 4:3-5

men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude; for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

John 3:16

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Romans 12:6

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith;

Matthew 6:3-4

But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

James 1:5

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him.

1 Timothy 5:8

But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.

Luke 21:2-3

And He saw a certain poor widow putting in two small copper coins. And He said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on.”

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

1 Timótheüs 4:3-5

wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Romeine 12:6

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:

Matthéüs 6:3-4

Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Jakobus 1:5

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

1 Timótheüs 5:8

Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.

Lukas 21:2-3

En Hy het ook ‘n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi. En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

Daily Bible verse Wisdom

NASB77

John 13:14

If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another’s feet.

John 7:7

The world cannot hate you; but it hates Me because I testify of it, that its deeds are evil.

Mark 7:7

‘BUT IN VAIN DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.’

Luke 7:7

for this reason I did not even consider myself worthy to come to You, but just say the word, and my servant will be healed.

Matthew 7:7

Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

daaglikse bybel vers

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

AFR53

Johannes 13:14

As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.

Johannes 7:7

Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.

Markus 7:7

Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Lukas 7:7

Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sê dit maar met ‘n woord, en my kneg sal gesond word.

Mattheus 7:7

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Previous Posts

End Times part 1

Believe trust receive

USA Revival

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Daily Bible verse Believe trust receive

Trust in the Lord and believe like a child and the Lord will provide that which you need

Daily Bible verse Believe trust receive

NASB77

Psalm 146:7

Who executes justice for the oppressed; Who gives food to the hungry. The LORD sets the prisoners free.

Proverbs 10:3

The LORD will not allow the righteous to hunger, But He will thrust aside the craving of the wicked.

Matthew 6:31-32

“Do not be anxious then, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘With what shall we clothe ourselves?’ For all these things the Gentiles eagerly seek; for your heavenly Father knows that you need all these things.”

Luke 12:31

But seek for His kingdom, and these things shall be added to you.

Philippians 4:19

And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

daaglikse bybel vers Glo vertrou ontvang

Vertrou op die Here en glo soos ‘n kind en die Here sal voorsien wat jy nodig het.

AFR53

Psalms 146:7

wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

Spreuke 10:3

Die HERE laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg.

Matteus 6:31-32

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Lukas 12:31

Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Filippense 4:19

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Previous Posts

to whom does the kingdom of God belong

praying to have your sins forgiven

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Bible verse about praying to have your sins forgiven

When you have sinned and forgave those who has sinned against you, your sins will be washed away by the blood of Jesus Christ everytime if you believe in him. Therefore when you pray for the forgiveness of your sins you should pray “forgive me my sins as I have forgave those whom has sinned against me”.

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

1 John 1:7-9

but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin.
If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us.
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

James 5:16

Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.

1 John 2:2-4

and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.
And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments.
The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him;

Matthew 6:12

And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

daaglikse bybel vers wanneer jy bid om jou sonde te vergewe

As jy gesondig het en vergewe diegene wat teen jou gesondig het, sal jou sondes elke keer deur die bloed van Jesus Christus verwyder word as jy in Hom glo. Daarom, as jy vir die vergifnis van jou sondes bid, moet jy bid “vergewe my my sondes soos ek diegene vergewe het wat teen my gesondig het vergewe”.

AFR53

1 Johannes 1:9

Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jakobus 5:16

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

1 Johannes 2:2-4

En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.

Matteus 6:12

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Previous Posts

Bible verse about the sinners prayer

to whom does the kingdom of God belong

Christianity

Share Button