Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Micah 7:18-19
Who is a God like Thee, who pardons iniquity
And passes over the rebellious act of the remnant of His possession?
He does not retain His anger forever,
Because He delights in unchanging love.
He will again have compassion on us;
He will tread our iniquities under foot.
Yes, Thou wilt cast all their sins
Into the depths of the sea.

Matthew 6:9-15
Pray, then, in this way:
‘Our Father who art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.
And do not lead us into temptation, but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.’
For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.
But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.

Mark 11:25
And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone; so that your Father also who is in heaven may forgive you your transgressions.

Matthew 26:28
for this is My blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Miga 7:18-19
Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in goedertierenheid.
Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.

Matteus 6:9-15
Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;
laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
gee ons vandag ons daaglikse brood;
en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.
Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Markus 11:25
En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

Matteus 26:28
Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button