Daily Bible verse Judgement Proclaim Thou hast forsaken my Commandments and practised Abominations

Daily Bible verse Judgement Proclaim Thou hast forsaken my Commandments and practised Abominations

NASB77

Jeremiah 16:8-11

“Moreover you shall not go into a house of feasting to sit with them to eat and drink.” For thus says the LORD of hosts, the God of Israel: “Behold, I am going to eliminate from this place, before your eyes and in your time, the voice of rejoicing and the voice of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride.
“Now it will come about when you tell this people all these words that they will say to you, ‘For what reason has the LORD declared all this great calamity against us? And what is our iniquity, or what is our sin which we have committed against the LORD our God?’ “Then you are to say to them, ‘It is because your forefathers have forsaken Me,’ declares the LORD, ‘and have followed other gods and served them and bowed down to them; but Me they have forsaken and have not kept My law.

Revelation 18:4

And I heard another voice from heaven, saying, “Come out of her, my people, that you may not participate in her sins and that you may not receive of her plagues;

Isaiah 52:11

Depart, depart, go out from there, Touch nothing unclean; Go out of the midst of her, purify yourselves, You who carry the vessels of the LORD.

daaglikse bybel vers Oordeel verkondig dat jy my gebooie verlaat het en gruwels beoefen het

daaglikse bybel vers
Oordeel verkondig dat jy my gebooie verlaat het en gruwels beoefen het

AFR53

Jeremia 16:8-11

Kom ook nie in ‘n huis van maaltye om met hulle saam aan te sit nie, om te eet en te drink nie.
Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en in julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid.
En as jy al hierdie woorde aan hierdie volk bekend maak en hulle jou vra: Waarom het die HERE al hierdie groot onheile oor ons gespreek? En wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen die HERE onse God begaan het? —
dan moet jy vir hulle sê: Omdat julle vaders My verlaat het, spreek die HERE, en agter ander gode aan geloop en hulle gedien en hul daarvoor neergebuig het, maar My verlaat het en my wet nie gehou het nie,

Openbaring 18:4

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Jesaja 52:11

Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die HERE!

Daily Bible verse Judgement Proclaim Turn back to God

Abomination unto God

1) Idols
2) Killing Children (Life according to the bible starts at conception, Deuteronomy 32:39, Job 31:15, Psalms 139:13-16, Isaiah 49:1, Jeremiah 1:5, Gospel of Luke 1:39-44, St. Paul to the Galatians 1:15-16, St. Paul to the Ephesians 1:3-4, Genesis 9:6, Genesis 1:27-28)
3) Witchcraft, Sangoma, Horoscopes, Talking to or summoning spirits
4) Cheating others of their wealth, under paying employees, with holding earned pay
5) Gender mixing, Men acting like woman, Woman acting like men
6) Having sexual intercause with another mans wife or husband, a Male may not have sexual intercause with a male, humans may not have sexual intercause with non humans, Having sexual intercause with your children or parents, Rape

salvation and 10 commandments video

Doctrine The 10 commandments

The 10 Commandments as edited by Jesus

The ten commandment in the new testament

Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Judgement Proclaim Turn back to God

Daily Bible verse Judgement Proclaim Turn back to God

NASB77

Judges 3:6-10

and they took their daughters for themselves as wives, and gave their own daughters to their sons, and served their gods. And the sons of Israel did what was evil in the sight of the LORD, and forgot the LORD their God, and served the Baals and the Asheroth. Then the anger of the LORD was kindled against Israel, so that He sold them into the hands of Cushan-rishathaim king of Mesopotamia; and the sons of Israel served Cushan-rishathaim eight years.
And when the sons of Israel cried to the LORD, the LORD raised up a deliverer for the sons of Israel to deliver them, Othniel the son of Kenaz, Caleb’s younger brother. And the Spirit of the LORD came upon him, and he judged Israel. When he went out to war, the LORD gave Cushan-rishathaim king of Mesopotamia into his hand, so that he prevailed over Cushan-rishathaim.

daaglikse bybel vers Oordeel Verkondig draai trug na God

daaglikse bybel vers Oordeel Verkondig draai trug na God

AFR53

Rigters 3:6-10

en húl dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan húl seuns gegee en hul gode gedien.
En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die HERE en die HERE hulle God vergeet en die Baäls en die heilige boomstamme gedien.
Daarop het die toorn van die HERE teen Israel ontvlam, en Hy het hulle verkoop in die hand van Kusan Risatáim, die koning van Mesopotámië, en die kinders van Israel het Kusan Risatáim agt jaar lank gedien.
Maar toe die kinders van Israel die HERE aanroep, het die HERE ‘n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het: Otniël, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb.
En die Gees van die HERE het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer; en die HERE het Kusan Risatáim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kusan Risatáim gekry het.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ

Daily Bible verse Galatians 1 John Romans Psalm 2 Samuel

Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

Daily Bible verse Judgement Proclaimed

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Judgement Proclaimed

Daily Bible verse Judgement Proclaimed

NASB77

Malachi 3:5

Then I will draw near to you for judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers and against the adulterers and against those who swear falsely, and against those who oppress the wage earner in his wages, the widow and the orphan, and those who turn aside the alien, and do not fear Me,” says the LORD of hosts.

daaglikse bybel vers Oordeel Verkondig

daaglikse bybel vers Oordeel Verkondig

AFR53

Maleagi 3: 5

En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ

Daily Bible verse Galatians 1 John Romans Psalm 2 Samuel

Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

Psalm 136 Psalm 118 Psalm 150

Christianity

Share Button