Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 3 January

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Commandments given by God, Jesus and Paul

Genesis 3:3 Gods commandment to Adam and eve

King James Bible 
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

Génesis 3:3

Afrikaans 1953 
maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 

Exodus 20:3-17 Commandments God wrote on stone

King James Bible
Thou shalt have no other gods before me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and do all thy work: But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.

Exodus 20:3-17

Afrikaans 1953
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.
Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;
maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie–jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.
Jy mag nie doodslaan nie.
Jy mag nie egbreek nie.
Jy mag nie steel nie.
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Matthew 5:21-48 Commandments Jesus taught

King James Bible
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
But I say unto you,
That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment:
and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council:
but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him;
lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee:
for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee:
for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery:
and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
Again, ye have heard that it hath been said by them of old time,
Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:
Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you,
and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good,
and sendeth rain on the just and on the unjust.
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Matthéüs 5:21-48

Afrikaans 1953
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.
As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,
laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.
Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.
Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;
ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;
ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie.
Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.
Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.
Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.
En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.
En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.
Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.
Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.
Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January, Commandments, God, Jesus, Paul

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Commandments given by God, Jesus and Paul

Galatians 5:19-21 Commandments Paul taught

King James Bible 
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before,
as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

Galásiërs 5:19-21

Afrikaans 1953
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

1 Corinthians 6:9-11 Commandments Taught by Paul

King James Bible
Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

1 Korinthiërs 6:9-11

Afrikaans 1953
Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January,  Commandments ,God, Jesus, Paul

Share Button

Who Jesus Is

Share Button

The Gospel of Messiah #FSBT Parables

The Gospel of Messiah
Faith Saturday Bible Translation #FSBT

Bible verse for the day the way of Thy judgments

The Gospel of Messiah

Chapter 5

Parables

 1. Unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God: but unto them that are without, all these things are done in parables: That seeing they may see, and not perceive; and hearing they may hear, and not understand; lest at any time they should be converted, and their sins should be forgiven them.
 2. And he began again to teach by the sea side: and there was gathered unto him a great multitude, so that he entered into a ship, and sat in the sea; and the whole multitude was by the sea on the land. And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine, Hearken; Behold, there went out a sower to sow: And it came to pass, as he sowed, some fell by the way side, and the fowls of the air came and devoured it up. And some fell on stony ground, where it had not much earth; and immediately it sprang up, because it had no depth of earth: But when the sun was up, it was scorched; and because it had no root, it withered away. And some fell among thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. And other fell on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased; and brought forth, some thirty, and some sixty, and some an hundred. And he said unto them, He that hath ears to hear, let him hear.
 3. And he said unto them, Is a candle brought to be put under a bushel, or under a bed? and not to be set on a candlestick? For there is nothing hid, which shall not be manifested; neither was anything kept secret, but that it should come abroad. If any man have ears to hear, let him hear. And he said unto them, Take heed what ye hear: with what measure ye mete, it shall be measured to you: and unto you that hear shall more be given. For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath.
 4. And he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground; And should sleep, and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he know not how. For the earth bring forth fruit of herself; first the blade, then the ear, after that the full corn in the ear. But when the fruit is brought forth, immediately he putt in the sickle, because the harvest is come.
 5. And he said, where unto shall we liken the kingdom of God? or with what comparison shall we compare it? It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth: But when it is sown, it grow up, and become greater than all herbs, and shoot out great branches; so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it.
 6. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and dig a place for the wine fat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country. And at the season he sent to the husbandmen a servant that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard. And they caught him, and beat him, and sent him away empty. And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones, and wounded him in the head, and sent him away shamefully handled. And again he sent another; and him they killed, and many others; beating some, and killing some. Having yet therefore one son, his well-beloved, he sent him also last unto them, saying, they will reverence my son. But those husbandmen said among themselves, this is the heir; come, let us kill him, and the inheritance shall be ours. And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard. What shall therefore the lord of the vineyard do? He will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others. And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner: This was the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes? And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way.
 7. Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and put forth leaves, ye know that summer is near: So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. Be Ready at Any Hour of that day and that hour know no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father.
 8. For a good tree bring not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit. For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes. A good man out of the good treasure of his heart bring forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bring forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speak.
 9. And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me, and hear my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like: He is like a man which built an house, and dig deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock. But he that hear, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.
 10. And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he said, Master, say on. There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. And he turned to the woman, and said unto Simon, See thou this woman? I entered into thine house, thou gravest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Thou gravest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment. Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same love little. And he said unto her, Thy sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgive sins also? And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.
 11. And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? He said unto him, What is written in the law? how read thou? And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself. And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live. But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour? And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him, and went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spend more, when I come again, I will repay thee. Which now of these three, who think thou, was neighbour unto him that fell among the thieves? And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.
 12. And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves; For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him? And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee. I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he need. And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. For every one that ask shall receive; and he that seek shall find; and to him that knock it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
 13. And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spoke; and the people wondered. But some of them said, He caste out devils through Beelzebub the chief of the devils. And others, tempting him, sought of him a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against itself shall fall. If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out devils through Beelzebub. And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges. But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you. When a strong man armed keeps his palace, his goods are in peace: But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he takes from him all his armour wherein he trusted, and divide his spoils. He that is not with me is against me: and he that gather not with me scatter.
 14. When the unclean spirit is gone out of a man, he walked through dry places, seeking rest; and finding none, he said, I will return unto my house whence I came out. And when he came, he found it swept and garnished. Then he goes, and take to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.
 15. And it came to pass, as he spoke these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb of Marie that bare thee, and the breast which thou hast sucked. But he said, No you should rather say, blessed are they that hear the word of God, and keep it.
 16. No man, when he hath lighted a candle, place it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light. The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness. Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness. If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light.
 17. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consists not in the abundance of the things which he possessed. And he spoke a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided? So is he that lay up treasure for himself, and is not rich toward God.
 18. He spoke also this parable; A certain man had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none: cut it down; why cumbered it the ground? And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it: And if it bear fruit, well: and if not, then after that thou shalt cut it down.
 19. And again he said, Where unto shall I liken the kingdom of God? It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
 20. And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them, When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him; And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room. But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee. For whosoever exalt himself shall be abased; and he that humble himself shall be exalted. Then said he also to him that bade him, When thou make a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompense be made thee. But when thou make a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind: And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.
 21. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many: And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, Come; for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused. And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. So that servant came, and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.
 22. Salt is good: but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear.
 23. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. 2And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receive sinners, and eat with them. And he spoke this parable unto them, saying, What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it? And when he hath found it, he lifts it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calls together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repent, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.
 24. Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it? And when she hath found it, she call her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost. Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent.
 25. And he said, A certain man had two sons: And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that comes to me. And he divided unto them his living. And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him. And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee, And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants. And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet: And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry: For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry. Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants, and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and spoke to him. And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gave me a kid, that I might make merry with my friends: But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.
 26. And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou may no longer steward. Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord has taken away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed. I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his lord’s debtors unto him, and said unto the first, How much do I owe thou unto my lord? And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty. Then said he to another, And how much do I owe thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore. And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light. And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations. He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own? No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
 27. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day: And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table: moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom: the rich man also died, and was buried; And in hell he lift up his eyes, being in torments, and see Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, father, that thou would send him to my father’s house: For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them. And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.
 28. And when He was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation: Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.
 29. And He spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint; Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man: And there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while: but afterward he said within himself, though I fear not God, nor regard man; Yet because this widow trouble me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, Hear what the unjust judge says. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man comes, shall he find faith on the earth?
 30. And He spoke this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others: Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortionist, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalt himself shall be abased; and he that humbles himself shall be exalted.
 31. And He spoke a parable, because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. He said therefore, A certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom, and to return. And he called his ten servants, and delivered them ten pounds, and said unto them, Occupy till I come. But his citizens hated him, and sent a message after him, saying, we will not have this man to reign over us. And it came to pass, that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had gained by trading. Then came the first, saying, Lord, thy pound hath gained ten pounds. And he said unto him, Well, thou good servant: because thou hast been faithful in a very little, have thou authority over ten cities. And the second came, saying, Lord, thy pound hath gained five pounds. And he said likewise to him, Be thou also over five cities. And another came, saying, Lord, behold, here is thy pound, which I have kept laid up in a napkin: For I feared thee, because thou art an austere man: thou take up that thou lay not down, and reap that thou did not sow. And he said unto him, Out of thine own mouth will I judge thee, thou wicked servant. Thou knew that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow: Wherefore then gave not thou my money into the bank, that at my coming I might have required mine own with usury? And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and give it to him that hath ten pounds. And they said unto him, Lord, he hath ten pounds. For I say unto you, that unto every one which hath shall be given; and from him that hath not, even that he hath shall be taken away from him. But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me.
 32. And He to spoke to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time. And at the season he sent a servant to the husbandmen, that they should give him of the fruit of the vineyard: but the husbandmen beat him, and sent him away empty. And again he sent another servant: and they beat him also, and entreated him shamefully, and sent him away empty. And again he sent a third: and they wounded him also, and cast him out. Then said the lord of the vineyard, what shall I do? I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him. But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying, this is the heir: come, let us kill him, that the inheritance may be ours. So they cast him out of the vineyard, and killed him. What therefore shall the lord of the vineyard do unto them? He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said, God forbid. And he beheld them, and said, what is this then that is written, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
 33. Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled. Labour not for the meat which perish, but for that meat which endure unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed. Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. They said therefore unto him, What sign will they show then, that we may see, and believe thee? what do thou work? Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father gave you the true bread from heaven. For the bread of God is he which come down from heaven, and give life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that come to me shall never hunger; and he that believe on me shall never thirst. But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not. All that the Father has given me shall come to me; and him that come to me I will not cast out. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father’s will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which sees the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day. The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven. And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he says, I came down from heaven? Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves. No man can come to Me, except the Father who has send Me draw him to Me: and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that has heard, and has learned of the Father, comes unto me. Not that any man has seen the Father, saved is he which is of God, he has seen the Father. Verily, verily, I say unto you, He that believes on me has everlasting life. I am that bread of life. I am the Sabbath I am your rest. I am your payment of sin which sets you free from death. Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die. I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you. Who so eat My flesh, and drink My blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day. For My flesh is meat indeed, and My blood is drink indeed. He that eat my flesh, and drink My blood, dwell in Me, and I in him. As the living Father hath sent Me, and I live by the Father: so he that eat Me, even he shall live by Me. This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eat of this bread shall live for ever.
 34. Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. The Pharisees therefore said unto him, Thou bear record of thyself; thy record is not true. Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go. Ye judge after the flesh; I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law, that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me bear witness of me. Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also. These words spoke Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come. Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come. Then said the Jews, Will he kill himself? because he said, Whither I go, ye cannot come. And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins. Then said they unto him, Who art thou? And Jesus said unto them, Even the same that I said unto you from the beginning. I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him. They understood not that he spoke to them of the Father. Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things. And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him. As he spoke these words, many believed on him.
 35. Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. And five of them were wise, and five were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him. Then all those virgins arose, and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.

The Gospel of Messiah #FSBT Parables

Share Button

Jesus is the only one whom can save you

Matthew 1:21

“And she will bear a Son; and you shall call His name Jesus, for it is He who will save His people from their sins.”

Mark 10:45

“For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.”

Luke 19:10

“For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.”

John 10:9

I am the door; if anyone enters through Me, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

John 14:6

Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me.

Acts 4:12

“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved.”

Romans 10:9

that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

1 Corinthians 1:30

But by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption,

2 Corinthians 5:21

He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him.

Galatians 2:16

nevertheless knowing that a man is not justified by the works of the Law but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the Law; since by the works of the Law shall no flesh be justified.

Ephesians 5:23

For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body.

Ephesians 1:7

In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

Philippians 3:20

For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;

Colossians 1:13-22

For He delivered us from the domain of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son,
in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
And He is the image of the invisible God, the first-born of all creation.
For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created by Him and for Him.
And He is before all things, and in Him all things hold together.
He is also head of the body, the church; and He is the beginning, the first-born from the dead; so that He Himself might come to have first place in everything.
For it was the Father’s good pleasure for all the fulness to dwell in Him,
and through Him to reconcile all things to Himself, having made peace through the blood of His cross; through Him, I say, whether things on earth or things in heaven.
And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds,
yet He has now reconciled you in His fleshly body through death, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach

1 Thessalonians 1:10

and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who delivers us from the wrath to come.

2 Thessalonians 1:11-12

To this end also we pray for you always that our God may count you worthy of your calling, and fulfill every desire for goodness and the work of faith with power;
in order that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in Him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

1 Timothy 1:15

It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all.

2 Timothy 2:10

For this reason I endure all things for the sake of those who are chosen, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus and with it eternal glory.

2 Timothy 1:10

but now has been revealed by the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death, and brought life and immortality to light through the gospel,

Titus 2:13

looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus;

Hebrews 7:24-25

but He, on the other hand, because He abides forever, holds His priesthood permanently.
Hence, also, He is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them.

James 1:12

Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him.

1 Peter 1:3-5

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead,
to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you,
who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.

2 Peter 1:2-7

Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord;
seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence.
For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust.
Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge;
and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness;
and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love.

1 John 4:14

And we have beheld and bear witness that the Father has sent the Son to be the Savior of the world.

2 John 1:9

Anyone who goes too far and does not abide in the teaching of Christ, does not have God; the one who abides in the teaching, he has both the Father and the Son.

John 3:17

For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Him.

Jude 1:25

to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion and authority, before all time and now and forever. Amen.

Revelation 3:5

‘He who overcomes shall thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father, and before His angels.

Revelation 3:8

I know your deeds. Behold, I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power, and have kept My word, and have not denied My name

Revelation 3:21

He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne.

Net Jesus kan juou red

Mattheus 1:21

en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

Markus 10:45

Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie.

Lukas 19:10

Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.

Johannes 10:9

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.

Johannes 14:6

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Handeling 4:12

En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Romeine 10:9

As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

1 Korintiërs 1:30

Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.

2 Korintiërs 5:21

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Galasiërs 2:16

terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie; omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie.

Efesiërs 5:23

For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body.

Efesiërs 1:7

In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Filippense 3:20

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

Kolossense 1:13-22

Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,
in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte–alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.
En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.
En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.
Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon
en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis–ek sê deur Hom–die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

1 Tessalonisense 1:10

en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.

2 Tessalonisense 1:11-12

Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die Naam van onse Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in Hom, ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus.

1 Timótheüs 1:15

Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

2 Timótheüs 2:10

Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat hulle ook die verlossing wat in Christus Jesus is, kan verkry met die ewige heerlikheid.

2 Timótheüs 1:10

maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie,

Titus 2:13

terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus,

Hebreërs 7:24-25

maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit ‘n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie.
Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.

Jakobus 1:12

Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.

1 Petrus 1:3-5

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,
sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons
wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.

2 Petrus 1:2-7

Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus, onse Here!
Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug,
waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.
En juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis,
en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug,
en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naasteliefde.

1 Johannes 4:14

En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het.

2 Johannes 1:9

Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.

Johannes 3:17

Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.

Judas 1:25

aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid! Amen.

Openbaring 3:5

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.

Openbaring 3:8

Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie

Openbaring 3:21

Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

daily bible verse second Covenant

daily bible verse second Covenant
Click on the blue words for deeper understanding.

daily bible verse second Covenant.
KJV

Hebrews 8:6-13

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord;

I will put my laws into their mind, and write them in their hearts

and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebrews 5:5-14

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
And being made perfect, he became the author of

eternal salvation unto all them that obey him

;
Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil

Hosea 5:15

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

daaglikse bybel vers Tweede verbond.
Klik op die blou woorde vir meer inligting om die woord beter te verstaan.

AFR53

Hebreërs 8:6-13

Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie. Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Hebreërs 5:5-14

So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs–
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek; waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.
Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hosea 5:15

Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.

Previous post

Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

Faith Saturday

Share Button

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

New American Standard 1977

Doctrine Jesus is the messiah .

Matthew 16:15-16

He said to them, “But who do you say that I am?”
And Simon Peter answered and said, “Thou art the Christ, the Son of the living God.”

Psalm 2:12

Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Doctrine confirmation verse

Mark 8:29

And He continued by questioning them, “But who do you say that I am?” Peter answered and said to Him, “Thou art the Christ.”

Isaiah 7:14

Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

2de Doctrine confirmation verse

Luke 9:20

And He said to them, “But who do you say that I am?” And Peter answered and said, “The Christ of God.”

Proverbs 30:4

Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Additional information

Isaiah 53

Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Voorbereiding.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling Voorbereiding. Jesus is die redder

Matteus 16:15-16

Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?
En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Psalms 2:12

Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 8:29

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê vir Hom: U is die Christus.

Jesaja 7:14

Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Lukas 9:20

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê: Die Christus van God!

Spreuke 30:4

Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Addisionele inligting

Jesaja 53

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Prepping

Next Doctrine
All your sins are gone forever when you repent in your heart

Matthew 24:44

Doctrine Jesus is the messiah
Share Button

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image. God does not share his glory.

New American Standard 1977

Doctrine verse Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image. God does not share his glory.

Isaiah 42:8

I am the LORD, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.

Doctrine confirmation verse

Exodus 20:4-6

You shall not make for yourself an idol,
or any likeness of what is in heaven above
or on the earth beneath or in the water under the earth. “You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

2de Doctrine confirmation verse

Deuteronomy 5:8-10

You shall not make for yourself an idol,
or any likeness of what is in heaven above
or on the earth beneath or in the water under the earth. ‘You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the third and the fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

Additional information

Leviticus 26:1

You shall not make for yourselves idols, nor shall you set up for yourselves an image or a sacred pillar, nor shall you place a figured stone in your land to bow down to it; for I am the LORD your God.

Exodus 32:4-10

And he took this from their hand, and fashioned it with a graving tool, and made it into a molten calf; and they said, “This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt.” Now when Aaron saw this, he built an altar before it; and Aaron made a proclamation and said, “Tomorrow shall be a feast to the LORD.” So the next day they rose early and offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play. Then the LORD spoke to Moses, “Go down at once, for your people, whom you brought up from the land of Egypt, have corrupted themselves. “They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made for themselves a molten calf, and have worshiped it, and have sacrificed to it, and said, ‘This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt!’” And the LORD said to Moses, “I have seen this people, and behold, they are an obstinate people. “Now then let Me alone, that My anger may burn against them, and that I may destroy them; and I will make of you a great nation.”

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag nie voor beelde of voorstelling van Jesus, heilige mense, moeder marie ander beelde neerbuig nie God deel nie sy eer nie

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers jy mag nie voor beelde of voorstelling van Jesus, heilige mense, moeder marie ander beelde neerbuig nie God deel nie sy eer nie

Jesaja 42:8

Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.

Leerstelling goedkeuring vers

Eksodus 20:4-6

Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Deuteronomium 5:8-10

Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

Addisionele inligting

Levitikus 26:1

Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of ‘n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want Ek is die HERE julle God.

Eksodus 32:4-10

En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar ‘n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Toe Aäron dit sien, het hy daarvoor ‘n altaar gebou. En Aäron het uitgeroep en gesê: Môre is daar fees tot eer van die HERE.
En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring; daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel.
Toe sê die HERE vir Moses: Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het verderflik gehandel.
En hulle het gou van die weg afgewyk wat Ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle ‘n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Verder het die HERE vir Moses gesê: Ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is ‘n hardnekkige volk.
Laat My dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en Ek hulle verteer. Dan sal Ek jou tot ‘n groot nasie maak.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine The caught up or rapture

Next Doctrine
Pray only to God the father, not mother marie nor the saints, you may ask from Jesus Christ not mother marie nor any saint.

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image
Share Button

Jesus Christ in the Old testament

Bible verses about Jesus Christ in the old testament

Jesus Christ in the Old testament

Exodus 20:3 and Psalm 2:12
You shall have no other gods before me
Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

Proverbs 30:4
Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Isaiah 53
Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Flat earth?

Isaiah 40:22
He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in.

Jesus Christus in die Old Testament

Eksodus 20: 3 en Psalms 2:12
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

Spreuke 30:4
Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Jesaja 53
Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Ronde aarde lank voordat wetenskap op gevang het

Jesaja 40 verse 22
Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon.

Bybel verse oor Jesus Christus voordat hy gebore was.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

Jesus Christ in the Old testament

Share Button

Bible verse for today Psalm Matthew Luke Romans Acts Salvation

Bible verse for today Psalm, Matthew, Luke, Romans, Acts, Salvation

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 62:1
My soul waits in silence for God only;
From Him is my salvation.

Gospel

Matthew 19:25-28
And when the disciples heard this, they were very astonished and said, “Then who can be saved?”
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”
Then Peter answered and said to Him, “Behold, we have left everything and followed You; what then will there be for us?”
And Jesus said to them, “Truly I say to you, that you who have followed Me, in the regeneration when the Son of Man will sit on His glorious throne, you also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Luke 13:23-28
And someone said to Him, “Lord, are there just a few who are being saved?” And He said to them, “Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. “Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ “Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’ “There will be weeping and gnashing of teeth there when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being cast out. 29“And they will come from east and west, and from north and south, and will recline at the table in the kingdom of God. 30“And behold, some are last who will be first and some are first who will be last.”

Apostle teaching

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Acts 16:31
And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you shall be saved, you and your household.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 62:2
My soul waits in silence for God only;
From Him is my salvation.

Die goeie nuus

Mattheus 19:25-28
Toe sy dissipels dit hoor, was hulle baie verslae en sê: Wie kan dan gered word?
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.
Daarop antwoord Petrus en sê vir Hom: Kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees?
En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.

Lukas 13:23-28
Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.
Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie.
Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer.
En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!
Daar sal geween wees en gekners van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe.

Apostel Onderig

Romeine 10:9
s jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Handelinge 16:31
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Proverbs John Colossians Ephesians

Bible verse for today Psalm, Matthew, Luke, Romans, Acts, Salvation

Share Button

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 6:4
Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!

Gospel

Luke 4:33-34
And there was a man in the synagogue possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
“Ha! What do we have to do with You, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!”

Matthew 8:28-29
And when He had come to the other side into the country of the Gadarenes, two men who were demon-possessed met Him as they were coming out of the tombs; they were so exceedingly violent that no one could pass by that road.
And behold, they cried out, saying, “What do we have to do with You, Son of God? Have You come here to torment us before the time?”

Apostle teachings

James 2:19
You believe that God is one. You do well; the demons also believe, and shudder.

Acts 19:15
And the evil spirit answered and said to them, “I recognize Jesus, and I know about Paul, but who are you?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 6:4
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Gospel

Lukas 4:33-34
En in die sinagoge was daar ‘n man met die gees van ‘n onreine duiwel, en hy het met ‘n groot stem uitgeskreeu
en gesê: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

Matteus 8:28-29
En toe Hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie.
En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig?

Apostel onderig

Jakobus 2:19
Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.

Handelinge 19:15
Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Share Button