Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Proverbs 19:20
King James Bible

Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.

Psalm 37:37
King James Bible

Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

Malachi 2:7
King James Bible

For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.

More Bible verses

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Spreuke 19:20
AFR53

Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees.

Psalms 37:37
AFR53

Sjin. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede. .

Maleagi 2:7
AFR53

Want die lippe van ‘n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ‘n boodskapper van die HERE van die leërskare

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Share Button

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day

NASB77

Proverbs 18:1

He who separates himself seeks his own desire, He quarrels against all sound wisdom.

Isaiah 26:8

Indeed, while following the way of Thy judgments, O LORD, We have waited for Thee eagerly; Thy name, even Thy memory, is the desire of our souls.

Jeremiah 15:17

I did not sit in the circle of merrymakers, Nor did I exult. Because of Thy hand upon me I sat alone, For Thou didst fill me with indignation.

Matthew 22:35-38

And one of them, a lawyer, asked Him a question, testing Him,
“Teacher, which is the great commandment in the Law?”
And He said to him, “ ‘YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.’ This is the great and foremost commandment.

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

Spreuke 18:1

Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.

Jesaja 26:8

Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.

Jeremia 15:17

Ek het nie gesit in ‘n vergadering van spotters of was nie uitgelate nie; vanweë u hand het ek alleen gesit, want U het my met grimmigheid vervul.

Matthéüs 22:35-38

En een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te versoek en gesê:
Meester, wat is die groot gebod in die wet?
En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Luke 18:7-8 Daily bible verse Lukas 18:7-8 Daaglikse bybel vers

Luke 18:7-8 Daily bible verse
now shall not God bring about justice for His elect, who cry to Him day and night, and will He delay long over them?
“I tell you that He will bring about justice for them speedily. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth?”

Lukas 18:7-8 Daaglikse bybel vers
Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?
Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Judgement Proclaim Thou hast forsaken my Commandments and practised Abominations

Daily Bible verse Judgement Proclaim Thou hast forsaken my Commandments and practised Abominations

NASB77

Jeremiah 16:8-11

“Moreover you shall not go into a house of feasting to sit with them to eat and drink.” For thus says the LORD of hosts, the God of Israel: “Behold, I am going to eliminate from this place, before your eyes and in your time, the voice of rejoicing and the voice of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride.
“Now it will come about when you tell this people all these words that they will say to you, ‘For what reason has the LORD declared all this great calamity against us? And what is our iniquity, or what is our sin which we have committed against the LORD our God?’ “Then you are to say to them, ‘It is because your forefathers have forsaken Me,’ declares the LORD, ‘and have followed other gods and served them and bowed down to them; but Me they have forsaken and have not kept My law.

Revelation 18:4

And I heard another voice from heaven, saying, “Come out of her, my people, that you may not participate in her sins and that you may not receive of her plagues;

Isaiah 52:11

Depart, depart, go out from there, Touch nothing unclean; Go out of the midst of her, purify yourselves, You who carry the vessels of the LORD.

daaglikse bybel vers Oordeel verkondig dat jy my gebooie verlaat het en gruwels beoefen het

daaglikse bybel vers
Oordeel verkondig dat jy my gebooie verlaat het en gruwels beoefen het

AFR53

Jeremia 16:8-11

Kom ook nie in ‘n huis van maaltye om met hulle saam aan te sit nie, om te eet en te drink nie.
Want so sê die HERE van die leërskare, die God van Israel: Kyk, Ek laat uit hierdie plek ophou voor julle oë en in julle dae die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid.
En as jy al hierdie woorde aan hierdie volk bekend maak en hulle jou vra: Waarom het die HERE al hierdie groot onheile oor ons gespreek? En wat is ons ongeregtigheid en ons sonde wat ons teen die HERE onse God begaan het? —
dan moet jy vir hulle sê: Omdat julle vaders My verlaat het, spreek die HERE, en agter ander gode aan geloop en hulle gedien en hul daarvoor neergebuig het, maar My verlaat het en my wet nie gehou het nie,

Openbaring 18:4

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Jesaja 52:11

Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die HERE!

Daily Bible verse Judgement Proclaim Turn back to God

Abomination unto God

1) Idols
2) Killing Children (Life according to the bible starts at conception, Deuteronomy 32:39, Job 31:15, Psalms 139:13-16, Isaiah 49:1, Jeremiah 1:5, Gospel of Luke 1:39-44, St. Paul to the Galatians 1:15-16, St. Paul to the Ephesians 1:3-4, Genesis 9:6, Genesis 1:27-28)
3) Witchcraft, Sangoma, Horoscopes, Talking to or summoning spirits
4) Cheating others of their wealth, under paying employees, with holding earned pay
5) Gender mixing, Men acting like woman, Woman acting like men
6) Having sexual intercause with another mans wife or husband, a Male may not have sexual intercause with a male, humans may not have sexual intercause with non humans, Having sexual intercause with your children or parents, Rape

salvation and 10 commandments video

Doctrine The 10 commandments

The 10 Commandments as edited by Jesus

The ten commandment in the new testament

Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Christianity

Share Button

Daily Bible verse thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

Daily Bible verse thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

NASB77

Malachi 4:2

But for you who fear My name the sun of righteousness will rise with healing in its wings; and you will go forth and skip about like calves from the stall.

2 Peter 1:4

For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust.

Colossians 3:16

Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God.

Titus 2:1

But as for you, speak the things which are fitting for sound doctrine.

1 Corinthians 15:57

but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

daaglikse bybel vers Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus

daaglikse bybel vers Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus

AFR53

Maleagi 4:2

Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

2 Petrus 1:4

waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.

Kolossense 3:16

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Titus 2:1

Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas.

1 Korintiërs 15:57

Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

Psalm 136 Psalm 118 Psalm 150

Psalm 136 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 136

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Psalm 136 Psalm 118 Psalm 150

Daily Bible verse Psalm 136 Psalm 118 Psalm 150

NASB77

Psalm 150

Praise the LORD!
Praise God in His sanctuary;
Praise Him in His mighty expanse.
Praise Him for His mighty deeds;
Praise Him according to His excellent greatness.
Praise Him with trumpet sound;
Praise Him with harp and lyre.
Praise Him with timbrel and dancing;
Praise Him with stringed instruments and pipe.
Praise Him with loud cymbals;
Praise Him with resounding cymbals.
Let everything that has breath praise the LORD.
Praise the LORD!

Psalm 136

Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.
Give thanks to the God of gods,
For His lovingkindness is everlasting.
Give thanks to the Lord of lords,
For His lovingkindness is everlasting.
To Him who alone does great wonders,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who made the heavens with skill,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who spread out the earth above the waters,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who made the great lights,
For His lovingkindness is everlasting:
The sun to rule by day,
For His lovingkindness is everlasting,
The moon and stars to rule by night,
For His lovingkindness is everlasting.
To Him who smote the Egyptians in their first-born,
For His lovingkindness is everlasting,
And brought Israel out from their midst,
For His lovingkindness is everlasting,
With a strong hand and an outstretched arm,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who divided the Red Sea asunder,
For His lovingkindness is everlasting,
And made Israel pass through the midst of it,
For His lovingkindness is everlasting;
But He overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea,
For His lovingkindness is everlasting.
To Him who led His people through the wilderness,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who smote great kings,
For His lovingkindness is everlasting,
And slew mighty kings,
For His lovingkindness is everlasting:
Sihon, king of the Amorites,
For His lovingkindness is everlasting,
And Og, king of Bashan,
For His lovingkindness is everlasting,
And gave their land as a heritage,
For His lovingkindness is everlasting,
Even a heritage to Israel His servant,
For His lovingkindness is everlasting.
Who remembered us in our low estate,
For His lovingkindness is everlasting,
And has rescued us from our adversaries,
For His lovingkindness is everlasting;
Who gives food to all flesh,
For His lovingkindness is everlasting.
Give thanks to the God of heaven,
For His lovingkindness is everlasting.

Psalm 118

Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.
Oh let Israel say,
“His lovingkindness is everlasting.”
Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness is everlasting.”
Oh let those who fear the LORD say,
“His lovingkindness is everlasting.”
From my distress I called upon the LORD;
The LORD answered me and set me in a large place.
The LORD is for me; I will not fear;
What can man do to me?
The LORD is for me among those who help me;
Therefore I shall look with satisfaction on those who hate me.
It is better to take refuge in the LORD
Than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
Than to trust in princes.
All nations surrounded me;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
They surrounded me, yes, they surrounded me;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
They surrounded me like bees;
They were extinguished as a fire of thorns;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
You pushed me violently so that I was falling,
But the LORD helped me.
The LORD is my strength and song,
And He has become my salvation.
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous;
The right hand of the LORD does valiantly.
The right hand of the LORD is exalted;
The right hand of the LORD does valiantly.
I shall not die, but live,
And tell of the works of the LORD.
The LORD has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.
Open to me the gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the LORD.
This is the gate of the LORD;
The righteous will enter through it.
I shall give thanks to Thee, for Thou hast answered me;
And Thou hast become my salvation.
The stone which the builders rejected
Has become the chief corner stone.
This is the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.
This is the day which the LORD has made;
Let us rejoice and be glad in it.
O LORD, do save, we beseech Thee;
O LORD, we beseech Thee, do send prosperity!
Blessed is the one who comes in the name of the LORD;
We have blessed you from the house of the LORD.
The LORD is God, and He has given us light;
Bind the festival sacrifice with cords to the horns of the altar.
Thou art my God, and I give thanks to Thee;
Thou art my God, I extol Thee.
Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.

daaglikse bybel vers Psalms 136 Psalms 118 Psalms 150

daaglikse bybel vers Psalms 136 Psalms 118 Psalms 150

AFR53

Psalms 150

Halleluja! Loof God in sy heiligdom, loof Hom in sy sterk uitspansel!
Loof Hom oor sy magtige dade, loof Hom na die volheid van sy grootheid!
Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;
loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;
loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!
Laat alles wat asem het, die HERE loof! Halleluja!

Psalms 136

Vir die musiekleier; op die wysie van: “Máhalat.” ‘n Onderwysing van Dawid.
Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.
God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.
Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.
Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

Psalms 118

Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Loof die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid-
Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Met ‘n sterk hand en met ‘n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
As erfdeel aan Israel, sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

Psalm 53 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 53

Psalm 136 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 136

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Psalm 136 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 136

Daily Bible verse Psalm 136 Psalm 118

NASB77

Psalm 136

Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.
Give thanks to the God of gods,
For His lovingkindness is everlasting.
Give thanks to the Lord of lords,
For His lovingkindness is everlasting.
To Him who alone does great wonders,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who made the heavens with skill,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who spread out the earth above the waters,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who made the great lights,
For His lovingkindness is everlasting:
The sun to rule by day,
For His lovingkindness is everlasting,
The moon and stars to rule by night,
For His lovingkindness is everlasting.
To Him who smote the Egyptians in their first-born,
For His lovingkindness is everlasting,
And brought Israel out from their midst,
For His lovingkindness is everlasting,
With a strong hand and an outstretched arm,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who divided the Red Sea asunder,
For His lovingkindness is everlasting,
And made Israel pass through the midst of it,
For His lovingkindness is everlasting;
But He overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea,
For His lovingkindness is everlasting.
To Him who led His people through the wilderness,
For His lovingkindness is everlasting;
To Him who smote great kings,
For His lovingkindness is everlasting,
And slew mighty kings,
For His lovingkindness is everlasting:
Sihon, king of the Amorites,
For His lovingkindness is everlasting,
And Og, king of Bashan,
For His lovingkindness is everlasting,
And gave their land as a heritage,
For His lovingkindness is everlasting,
Even a heritage to Israel His servant,
For His lovingkindness is everlasting.
Who remembered us in our low estate,
For His lovingkindness is everlasting,
And has rescued us from our adversaries,
For His lovingkindness is everlasting;
Who gives food to all flesh,
For His lovingkindness is everlasting.
Give thanks to the God of heaven,
For His lovingkindness is everlasting.

Psalm 118

Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.
Oh let Israel say,
“His lovingkindness is everlasting.”
Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness is everlasting.”
Oh let those who fear the LORD say,
“His lovingkindness is everlasting.”
From my distress I called upon the LORD;
The LORD answered me and set me in a large place.
The LORD is for me; I will not fear;
What can man do to me?
The LORD is for me among those who help me;
Therefore I shall look with satisfaction on those who hate me.
It is better to take refuge in the LORD
Than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
Than to trust in princes.
All nations surrounded me;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
They surrounded me, yes, they surrounded me;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
They surrounded me like bees;
They were extinguished as a fire of thorns;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
You pushed me violently so that I was falling,
But the LORD helped me.
The LORD is my strength and song,
And He has become my salvation.
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous;
The right hand of the LORD does valiantly.
The right hand of the LORD is exalted;
The right hand of the LORD does valiantly.
I shall not die, but live,
And tell of the works of the LORD.
The LORD has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.
Open to me the gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the LORD.
This is the gate of the LORD;
The righteous will enter through it.
I shall give thanks to Thee, for Thou hast answered me;
And Thou hast become my salvation.
The stone which the builders rejected
Has become the chief corner stone.
This is the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.
This is the day which the LORD has made;
Let us rejoice and be glad in it.
O LORD, do save, we beseech Thee;
O LORD, we beseech Thee, do send prosperity!
Blessed is the one who comes in the name of the LORD;
We have blessed you from the house of the LORD.
The LORD is God, and He has given us light;
Bind the festival sacrifice with cords to the horns of the altar.
Thou art my God, and I give thanks to Thee;
Thou art my God, I extol Thee.
Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.

daaglikse bybel vers Psalms 118 Psalms 136

daaglikse bybel vers Psalms 118 Psalms 136

AFR53

Psalms 136

Vir die musiekleier; op die wysie van: “Máhalat.” ‘n Onderwysing van Dawid.
Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.
God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.
Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.
Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

Psalms 118

Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Loof die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid-
Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Met ‘n sterk hand en met ‘n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
As erfdeel aan Israel, sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

Psalm 53 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 53

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Psalm 53 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 53

Daily Bible verse Psalm 53 Psalm 118

NASB77

Psalm 53

The fool has said in his heart, “There is no God,”
They are corrupt, and have committed abominable injustice;
There is no one who does good.
God has looked down from heaven upon the sons of men,
To see if there is anyone who understands,
Who seeks after God.
Every one of them has turned aside; together they have become corrupt;
There is no one who does good, not even one.
Have the workers of wickedness no knowledge,
Who eat up My people as though they ate bread,
And have not called upon God?
There they were in great fear where no fear had been;
For God scattered the bones of him who encamped against you;
You put them to shame, because God had rejected them.
Oh, that the salvation of Israel would come out of Zion!
When God restores His captive people,
Let Jacob rejoice, let Israel be glad.

Psalm 118

Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.
Oh let Israel say,
“His lovingkindness is everlasting.”
Oh let the house of Aaron say,
“His lovingkindness is everlasting.”
Oh let those who fear the LORD say,
“His lovingkindness is everlasting.”
From my distress I called upon the LORD;
The LORD answered me and set me in a large place.
The LORD is for me; I will not fear;
What can man do to me?
The LORD is for me among those who help me;
Therefore I shall look with satisfaction on those who hate me.
It is better to take refuge in the LORD
Than to trust in man.
It is better to take refuge in the LORD
Than to trust in princes.
All nations surrounded me;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
They surrounded me, yes, they surrounded me;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
They surrounded me like bees;
They were extinguished as a fire of thorns;
In the name of the LORD I will surely cut them off.
You pushed me violently so that I was falling,
But the LORD helped me.
The LORD is my strength and song,
And He has become my salvation.
The sound of joyful shouting and salvation is in the tents of the righteous;
The right hand of the LORD does valiantly.
The right hand of the LORD is exalted;
The right hand of the LORD does valiantly.
I shall not die, but live,
And tell of the works of the LORD.
The LORD has disciplined me severely,
But He has not given me over to death.
Open to me the gates of righteousness;
I shall enter through them, I shall give thanks to the LORD.
This is the gate of the LORD;
The righteous will enter through it.
I shall give thanks to Thee, for Thou hast answered me;
And Thou hast become my salvation.
The stone which the builders rejected
Has become the chief corner stone.
This is the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.
This is the day which the LORD has made;
Let us rejoice and be glad in it.
O LORD, do save, we beseech Thee;
O LORD, we beseech Thee, do send prosperity!
Blessed is the one who comes in the name of the LORD;
We have blessed you from the house of the LORD.
The LORD is God, and He has given us light;
Bind the festival sacrifice with cords to the horns of the altar.
Thou art my God, and I give thanks to Thee;
Thou art my God, I extol Thee.
Give thanks to the LORD, for He is good;
For His lovingkindness is everlasting.

daaglikse bybel vers Psalms 118 Psalms 53

daaglikse bybel vers Psalms 118 Psalms 53

AFR53

Psalms 53

Vir die musiekleier; op die wysie van: “Máhalat.” ‘n Onderwysing van Dawid.
Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.
God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.
Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.
Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.
Dáár het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp.
Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees.

Psalms 118

Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!
Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!
Laat die huis van Aäron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!
Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!
Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.
Die HERE is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan ‘n mens my doen?
Die HERE is vír my as my helper; so sal ék dan neersien op die wat my haat.
Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.
Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.
Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
Hulle het my omsingel soos bye- hulle is uitgeblus soos ‘n doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.
Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar die HERE het my gehelp.
Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.
‘n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.
Die regterhand van die HERE verhef; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.
Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE vertel.
Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie.
Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof.
Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.
Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.
Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.
Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.
Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.
Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed!
Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE.
Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.
U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog.
Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Curses of the mouth

Daily Bible verse Curses of the mouth

NASB77

Psalm 141:3

Set a guard, O LORD, over my mouth; Keep watch over the door of my lips.

Proverbs 12:18

There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, But the tongue of the wise brings healing.

Luke 6:45

The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good; and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil; for his mouth speaks from that which fills his heart.

Ephesians 4:29

Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear.

Proverbs 13:3

The one who guards his mouth preserves his life; The one who opens wide his lips comes to ruin.

Matthew 12:36

And I say to you, that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment.

1 Peter 3:9

not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.

1 John 3:18

Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

AFR53

Psalms 141:3

HERE, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.

Spreuke 12:18

Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.

Lukas 6:45

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

Efesiërs 4:29

Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Spreuke 13:3

Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Mattheus 12:36

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

1 Petrus 3:9

Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

1 Johannes 3:18

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.

Previous Posts

nothing new under the sun

Daily Bible verse Rapture requirements

End times part 1 Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

End Times part 2 How long is the great tribulation

Rapture Ready Doctrine and Abominations unto God

climate change Book of Revelations

reading Gods word

Christianity

Share Button