Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 21 March

Birth of Christ

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Birth of Christ

Isaiah 11:1

King James Bible
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

Jesaja 11:1

Afrikaans 1953
Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;

Isaiah 9:6

For to us a child is born, to us a son is given: and the government shall be on his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

Jesaja 9:6

tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. 

Matthew 1:18

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

Matthéüs 1:18

Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 

Matthew 2:1-2

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

Matthéüs 2:1-2

En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Birth, of, Christ

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January,  Birth, of, Christ

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 21 January

Love others

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Love others

Leviticus 19:18

King James Bible 
Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.  

Levítikus 19:18

Afrikaans 1953 
Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE. 

Psalm 41:1-3

King James Bible 
To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

Psalms 41:1-4

Afrikaans 1953 
Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. 
Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil. Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.

Luke 10:27

King James Bible
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

Lukas 10:27

Afrikaans 1953
En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

Galatians 5:14

King James Bible
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Galásiërs 5:14

Afrikaans 1953
Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Love, others

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Love, others

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 20 January


Fear God

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Fear God

Exodus 20:20 

King James Bible 
And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

Exodus 20:20

Afrikaans 1953 
Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.  

Psalm 103:11

King James Bible 
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

Psalms 103:11

Afrikaans 1953 
Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees.     

Luke 1:50

King James Bible
And his mercy is on them that fear him from generation to generation.

Lukas 1:50

Afrikaans 1953
En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees. 

1 Peter 5:6

King James Bible
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

1 Petrus 5:6

Afrikaans 1953
Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 20 January, Fear, God

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 20 January, Fear, God

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 19 January Grace Mercy Favor

Kept from harm Grace Mercy Favor

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Kept from harm Grace Mercy Favor

Genesis 19:19 

King James Bible 
Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:

Génesis 19:19

Afrikaans 1953 
Kyk tog, u kneg het genade in u oë gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie.   

Genesis 6:8 

King James Bible 
But Noah found grace in the eyes of the LORD.

Génesis 6:8

Afrikaans 1953 
Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE.    

Luke 1:30

King James Bible
And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. .

Lukas 1:30

Afrikaans 1953
En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 

Romans 1:4-5

King James Bible
And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:

Romeine 1:4-5

Afrikaans 1953
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy Naam, 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January,  Kept from harm, Grace, Mercy, Favor

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January, Kept from harm, Grace, Mercy, Favor

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 18 January Form Jews to Gentiles

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Form Jews to Gentiles

Genesis 18:18 

King James Bible 
Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him?  

Génesis 18:18

Afrikaans 1953 
terwyl Abraham tog sekerlik ‘n groot en magtige nasie sal word en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word?   

Matthew 28:19

King James Bible
Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: devils.

Matthéüs 28:19

Afrikaans 1953
Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 

Romans 1:16

King James Bible
For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.  

Romeine 1:16

Afrikaans 1953
Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 18 January, Form Jews to Gentiles

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 18 January, Form Jews to Gentiles

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 17 January Yeh-ho-vaw God of Miracles

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Yeh-ho-vaw, YHWH, God of Miracles

Genesis 17:17 

King James Bible 
Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Génesis 17:17

Afrikaans 1953 
Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, ‘n kind gebore word? Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar? 


Matthew 9:27-34

King James Bible
And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.
And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this?
They said unto him, Yea, Lord. Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.

Matthéüs 9:27-34

Afrikaans 1953
En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!
En nadat Hy in die huis gegaan het, kom die blindes na Hom toe. En Jesus sê vir hulle: Glo julle dat Ek dit kan doen? Hulle antwoord Hom: Ja, Here.
Toe raak Hy hulle oë aan en sê: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof.
En hulle oë het oopgegaan. En Jesus het hulle skerp aangespreek en gesê: Pas op, laat niemand dit te wete kom nie.
Maar hulle het heengegaan en Hom in daardie hele land bekend gemaak.
En terwyl hulle weggaan, bring die mense ‘n stom man wat van die duiwel besete was, na Hom toe.
En nadat die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie!
Maar die Fariseërs het gesê: Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit.

Romans 15:19

King James Bible
Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. 

Romeine 15:19

Afrikaans 1953
deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum; 

Psalm 77:14

King James Bible
Thou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people.

Psalms 77:15

Afrikaans 1953 
U is die God wat wonders doen; U het u sterkte onder die volke bekend gemaak. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 17 January, Yeh-ho-vaw, YHWH, God of Miracles

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 17 January, Yeh-ho-vaw, YHWH, God of Miracles

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 16 January God will destroy the wicked

God will destroy the wicked

Jeremiah 1:16

King James Bible 
And I will utter my judgments against them touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. 

Jeremia 1:16

Afrikaans 1953 
En Ek sal my oordele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid; dat hulle My verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het.  

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 16 January, God will destroy the wicked

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 16 January, God will destroy the wicked

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 15 January God will destroy our enemies

God will destroy our enemies

Isaiah 30:27-28

King James Bible 
Behold, the name of the LORD cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy: his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire: And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err.

Jesaja 30:27-28

Afrikaans 1953 
Kyk, die Naam van die HERE kom van ver af, sy toorn brand, swaar wolke kom op; sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos ‘n verterende vuur, en sy asem soos ‘n oorlopende stroom wat tot by die nek kom–om nasies te sif met ‘n sif van vernietiging; en ‘n toom wat verkeerd stuur, is in die kakebene van die volke.  

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 15 January, God will destroy our enemies

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 15 January, God will destroy our enemies

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 14 January God is our strength

God is our strength

Psalm 108:13

King James Bible 
Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.

Psalms 108:14

Afrikaans 1953 
In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.    

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 14 January, God is our strength

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 14 January, God is our strength

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 13 January listen to God

listen to God

Proverbs 5:1-2

King James Bible 
My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding: That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.

Spreuke 5:1-2

Afrikaans 1953 
My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar;    

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 13 January, listen to God

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 13 January, listen to God

Share Button