Bible verse of the day give thanks to God the Father

Bible verse of the day give thanks to God the Father Bybel vers van die dag gee dank aan God die vader

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Ephesians 5:19-20
New American Standard 1977

speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord; always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father;

Bible verse of the day give thanks to God the Father Bybel vers van die dag gee dank aan God die vader

Efesiërs 5:19-20
AFR53

Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Bible verse of the day give thanks to God the Father Bybel vers van die dag gee dank aan God die vader

Share Button

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

The book of Enoch Faith Saturday Bible Translation #FSBT
The book of Enoch Chapter 11 Trust God

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

The book of life

Revelation 13:8

New American Standard 1977

And all who dwell on the earth will worship him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain.

Revelation 20:15

New American Standard 1977

And if anyone’s name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

Luke 10:20

New American Standard 1977

Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.

Daniel 12:1

New American Standard 1977

Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time; and at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued.

Revelation 3:5

New American Standard 1977

He who overcomes shall thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father, and before His angels.

Exodus 32:31-33

New American Standard 1977

Then Moses returned to the LORD, and said, “Alas, this people has committed a great sin, and they have made a god of gold for themselves. But now, if Thou wilt, forgive their sin—and if not, please blot me out from Thy book which Thou hast written! And the LORD said to Moses, “Whoever has sinned against Me, I will blot him out of My book.”

Psalm 69:27-28

New American Standard 1977

Do Thou add iniquity to their iniquity, And may they not come into Thy righteousness. May they be blotted out of the book of life, And may they not be recorded with the righteous.

Malachi 3:16

New American Standard 1977

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.

Enoch 11:2

Faith Saturday Bible Translation

Before God who knows all things created our world, He created another world and wrote the names of the saints whom will one day in a distant time live on this earth in a book, but because He is a fair God He will allow those whom are not written in this book, to add their names if they turn to Him and if it is not blotted out, because they turned away from Him, they too will receive everlasting life, on this new earth.

Die book van lewe

Openbaring 13:8

Afrikaans 1953

En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

Openbaring 20:15

Afrikaans 1953

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Lukas 10:20

Afrikaans 1953

Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Daniel 12:1

Afrikaans 1953

En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan

Openbaring 3:5

Afrikaans 1953

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.

Exodus 32:31-33

Afrikaans 1953

En Moses het na die HERE teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het ‘n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe! En so nie, delg my dan maar uit u boek wat U geskryf het!
Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg uit my boek.

Psalm 69:28-29

Afrikaans 1953

Voeg skuld by hulle skuld, en laat hulle nie in u geregtigheid kom nie. Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie.

Maleági 3:16

Afrikaans 1953

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

The book of Enoch Faith Saturday Bible Translation #FSBT
The book of Enoch Chapter 11 Trust God

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Believe trust receive

Trust in the Lord and believe like a child and the Lord will provide that which you need

Daily Bible verse Believe trust receive

NASB77

Psalm 146:7

Who executes justice for the oppressed; Who gives food to the hungry. The LORD sets the prisoners free.

Proverbs 10:3

The LORD will not allow the righteous to hunger, But He will thrust aside the craving of the wicked.

Matthew 6:31-32

“Do not be anxious then, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘With what shall we clothe ourselves?’ For all these things the Gentiles eagerly seek; for your heavenly Father knows that you need all these things.”

Luke 12:31

But seek for His kingdom, and these things shall be added to you.

Philippians 4:19

And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

daaglikse bybel vers Glo vertrou ontvang

Vertrou op die Here en glo soos ‘n kind en die Here sal voorsien wat jy nodig het.

AFR53

Psalms 146:7

wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

Spreuke 10:3

Die HERE laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg.

Matteus 6:31-32

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Lukas 12:31

Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Filippense 4:19

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Previous Posts

to whom does the kingdom of God belong

praying to have your sins forgiven

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Bible verse about praying to have your sins forgiven

When you have sinned and forgave those who has sinned against you, your sins will be washed away by the blood of Jesus Christ everytime if you believe in him. Therefore when you pray for the forgiveness of your sins you should pray “forgive me my sins as I have forgave those whom has sinned against me”.

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

1 John 1:7-9

but if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin.
If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves, and the truth is not in us.
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

James 5:16

Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.

1 John 2:2-4

and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.
And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments.
The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him;

Matthew 6:12

And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

daaglikse bybel vers wanneer jy bid om jou sonde te vergewe

As jy gesondig het en vergewe diegene wat teen jou gesondig het, sal jou sondes elke keer deur die bloed van Jesus Christus verwyder word as jy in Hom glo. Daarom, as jy vir die vergifnis van jou sondes bid, moet jy bid “vergewe my my sondes soos ek diegene vergewe het wat teen my gesondig het vergewe”.

AFR53

1 Johannes 1:9

Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jakobus 5:16

Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

1 Johannes 2:2-4

En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.

Matteus 6:12

en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe;

Previous Posts

Bible verse about the sinners prayer

to whom does the kingdom of God belong

Christianity

Share Button

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

Psalm 36:2

For it flatters him in his own eyes Concerning the discovery of his iniquity and the hatred of it.

Proverbs 20:18

Prepare plans by consultation, And make war by wise guidance.

Psalm 78:56

Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And did not keep His testimonies,

Proverbs 8:7

For my mouth shall utter truth, And wickedness is an abomination to my lips.

Proverbs 3:6

In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

angel guardian Matthew 18-10
angel guardian Matthew 18-10

Matthew 18:10

See that you do not despise one of these little ones, for I say to you, that their angels in heaven continually behold the face of My Father who is in heaven.

Luke 18:15-20

And they were bringing even their babies to Him so that He might touch them, but when the disciples saw it, they began rebuking them. But Jesus called for them, saying, “Permit the children to come to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all.” And a certain ruler questioned Him, saying, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” And Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good except God alone. “You know the commandments, ‘DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT MURDER, DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS, HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.’”

daaglikse bybel vers aan wie behoort the koninkryk van God

AFR53

Psalms 36:3

Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld.

Spreuke 20:18

Planne kom deur beraadslaging tot stand; voer dan oorlog met goeie oorleg.

Psalms 78:56

Maar hulle het Hom versoek en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle het sy getuienisse nie onderhou nie.

Spreuke 8:7

Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe ‘n gruwel.

Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

guardian angel Matthew 18-10
guardian angel Matthew 18-10

Matteus 18:10

Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.

Lukas 18:15-20

En hulle het ook die klein kindertjies na Hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die dissipels dit sien, het hulle hul bestraf.
Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.
Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
En ‘n sekere owerste vra Hom en sê: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?
En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.
Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie doodslaan nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.

Previous Posts

the Devil and God’s plan for you

youth love fear exercise

Love

Doctrine God loves us

love they Lord love each other love they woman and love they enemies

How to show God that you love him

The Law of Love

Gods’ love and Punishment

Christianity

Share Button

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

The next biblical war
spiritual gifts and Faith / spiritual gifts
Gog is another name for the devil / Gog and Magog and middle eastern wars

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

NASB77

Mark 1:13

And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Luke 13:25-27

“Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’”

Matthew 16:23

But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.”

John 13:2

And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him,

Revelation 12:9

And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

Ezekiel 13:19

“And for handfuls of barley and fragments of bread, you have profaned Me to My people to put to death some who should not die and to keep others alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies.”’”

Hosea 4:6

My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being My priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children.

Jeremiah 29:11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

daaglikse bybel vers Die Duiwel en God se plan vir jou

AFR53

Markus 1:13

En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

Lukas 13:25-27

Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!

Matteus 16:23

Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

Johannes 13:2

En gedurende die maaltyd–die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai–

Openbaring 12:9

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Esegiël 13:19

En julle ontheilig My by my volk vir ‘n paar hande vol gars en vir ‘n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.

Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Jeremia 29:11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous Posts

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

The next biblical war

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

NASB77

Isaiah 7:4

and say to him, ‘Take care, and be calm, have no fear and do not be fainthearted because of these two stubs of smoldering firebrands, on account of the fierce anger of Rezin and Aram, and the son of Remaliah.

Exodus 23:30

I will drive them out before you little by little, until you become fruitful and take possession of the land.

Isaiah 6:12

The LORD has removed men far away, And the forsaken places are many in the midst of the land.

Luke 12:6

Are not five sparrows sold for two cents? And yet not one of them is forgotten before God.

Psalm 105:15

“Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm.”

1 Chronicles 16:22

“Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm.”

1 Chronicles 16:23

Sing to the LORD, all the earth; Proclaim good tidings of His salvation from day to day.

daaglikse bybel vers Jesaja Eksodus Lukas Psalms 1 Kronieke

AFR53

Jesaja 7:4

en sê vir hom: Neem jou in ag en wees gerus; wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie–weens die gloeiende toorn van Resin en die Arameërs en van die seun van Remália;

Eksodus 23:30

Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe.

Jesaja 6:12

en die HERE die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land.

Lukas 12:6

Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie.

Psalms 105:15

Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

1 Kronieke 16:22

Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

1 Kronieke 16:23

Sing tot eer van die HERE, o ganse aarde! Verkondig sy heil van dag tot dag.

Previous Posts

Bible verse of the day youth love fear exercise

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

The Book of Enoch Chapter 58 The monsters Leviathan and Behemoth
Bible verse of the day Romans Matthew John
The Book of Enoch chapter 23
The Book of Enoch Chapter 57
The Book of Enoch chapter 56 third parable, concerning the saints and the elect
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse about Truth Christian fellowship
Bible verse of the day salvation and 10 commandments video
Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria
The Book of Enoch

Share Button

Bible verse of the day youth love fear exercise

Bible verse of the day youth love fear exercise

NASB77

Isaiah 40:30-31

Though youths grow weary and tired, And vigorous young men stumble badly, Yet those who wait for the LORD Will gain new strength; They will mount up with wings like eagles, They will run and not get tired, They will walk and not become weary.

1 John 4:18

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.

1 Timothy 4:8

for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Ezra 7:28

and has extended lovingkindness to me before the king and his counselors and before all the king’s mighty princes. Thus I was strengthened according to the hand of the LORD my God upon me, and I gathered leading men from Israel to go up with me.

Ezra 6:22

And they observed the Feast of Unleavened Bread seven days with joy, for the LORD had caused them to rejoice, and had turned the heart of the king of Assyria toward them to encourage them in the work of the house of God, the God of Israel.

daaglikse bybel vers jong mense liefte oefening Esra

AFR53

Jesaja 40:30-31

Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

1 Johannes 4:18

Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

1 Timoteus 4:8

Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.

Esra 7:28

en wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne en voor al die magtige vorste van die koning. Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel om saam met my op te trek.

Esra 6:22

Hulle het ook die fees van die ongesuurde brode met blydskap sewe dae lank gehou; want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, die God van Israel.

Previous Posts

Spiritual Gifts and Faith

Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher

The next biblical war

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

NASB77

Romans 12:6-9

Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.

1 Corinthians 12:8-10

For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit; to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Hebrews 11:1-12

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old gained approval. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. By faith Enoch was taken up so that he should not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God. And without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith. By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance; and he went out, not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise; for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered Him faithful who had promised; therefore, also, there was born of one man, and him as good as dead at that, as many descendants AS THE STARS OF HEAVEN IN NUMBER, AND INNUMERABLE AS THE SAND WHICH IS BY THE SEASHORE. All these died in faith, without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth.

daaglikse bybel vers geestelike gawes en geloof

AFR53

Romeine 12:6-9

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;

1 Korintiërs 12:8-10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Hebreërs 11:1-12

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.

Previous Posts

Bible verse of the day Romans Matthew John

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

Faith Saturday
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse of the day Romans Matthew John
Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder
Christianity
The Book of Enoch chapter 23
Bible verses about the Holy Spirit
Bible verse about the sinners prayer
Faith Saturday How to be Rapture ready
Bible verse about Truth Christian fellowship
Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher
The Book of Enoch Chapter 92

Share Button