Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:10
Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Gospel

John 3:15
that whoever believes may in Him have eternal life.

John 20:31
but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.

Apostle teachings

1 John 2:25
And this is the promise which He Himself made to us: eternal life.

1 John 5:11
And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:10
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Gospel

Johannes 3:15
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 20:31
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

Apostel onderig

1 Johannes 2:25
En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

1 Johannes 5:11
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Share Button

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 61:1
The Spirit of the Lord GOD is upon me,
Because the LORD has anointed me
To bring good news to the afflicted;
He has sent me to bind up the brokenhearted,
To proclaim liberty to captives,
And freedom to prisoners;

Gospel

Luke 18:27
But He said, “The things impossible with men are possible with God.”

Luke 1:37
“For nothing will be impossible with God.”

Apostle teachings

Ephesians 1:19
and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might

Ephesians 2:4
But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 61:1
Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Gospel

Lukas 18:27
Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Apostle teachings

Efesiërs 1:19
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

Efesiërs 2:4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19 the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Share Button

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts, the LORD delivers

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:17
The righteous cry and the LORD hears,
And delivers them out of all their troubles.

Haggai 2:6-7
For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land.
And I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations; and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts.

Proverbs 22:4
The reward of humility and the fear of the LORD
Are riches, honor and life.

Psalm 145:19
He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:18
As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

Haggai 2:6-7
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 22:4
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Psalms 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Share Button

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verse for today

New American Standard 1977

John 6:28-29 form the gospel
They said therefore to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?”
Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent.”

John 6:57 form the gospel
As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also shall live because of Me.

Romans 4:5 Apostle teaching on the gospel
But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness,

1 Thessalonians 1:3 Apostle teaching on the gospel
constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father,

A example of how Paul preached the Gospel while dealing with the current event, when people spread the rumor that the rapture had already occurred.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Johannes 6:28-29 van die evangelie
Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

Johannes 6:57 van die evangelie
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

Romeine 4:5 Apostel onderig van die evangelie
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

1 Tessalonisense 1:3 Apostel onderig van die evangelie
en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader,

n Voorbeeld van Paul, hoe hy die evangelie verkondig het en met n saak van daai dag gehandel het.

Commentary:
Matthew to John The Gospel
content:
The life of Jesus.
The Gospel Jesus gave to the Jews which his disciples was instructed to teach the world.

Acts to Jude The Apostles
content:
How to conduct church.
Teachings, sermons and how to conduct sermons on the Gospel.
Teachings on how to deal with current events of those times.
Prayers of the Apostles and blessings on the new churches of the Apostles.
The life of the Apostles.

Revelations
content:
Letters from John
The visions of heaven before the death of the Apostle John as for told by Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Authorized King James Version

2 Thessalonians 2:3-4

Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, [except there come a falling away first (a)], [and that man of sin be revealed, the son of perdition; (b)] who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

Matthew 24:9-14
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name’s sake. [And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (a)] And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; [and then shall the end come. (b)]

2 Thessalonians 2:5
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

Matthew 24:25
Behold, I have told you before.

2 Thessalonians 2:8
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

Matthew 24:27-28
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

2 Thessalonians 2:9
[even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, (c)]

Matthew 24:24
For there shall arise false Christs, and false prophets, [and shall shew great signs and wonders; (c)] insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

2 Thessalonians 2:10
and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

Matthew 24:13
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

2 Thessalonians 2:11
[And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: (d)]

Matthew 24:24
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, [they shall deceive the very elect. (d)]

2 Thessalonians 2:13-17
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth: whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.

Matthew 24:42-51
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; the lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Commentary

Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says you have to be rapture ready everyday.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says that the church will be rapture before Daniels last week.
Matthew 24 and 1 Thessalonians 3 verse 3 says there will be infliction before the time of the end, but this affliction is not the end but the time before the end.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says there will be a falling away before the church is rapture.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says that we have been warned before time.

Matthew 24 also says that there will be wars and rumours of wars, famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and we shall be hated of all nations for believing in Christ, many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
All of that hardship will convince many that it is Daniels last week, but yet it is not but the time before Daniels last week.

Bible verse about spiritual gift and how a believer should act:
1 Corinthians 14:27-29 written by Paul
1 Corinthians 12:1-31 written by Paul
Romans 12:1-21 written by Paul

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Share Button

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Guidance from God

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 18:28

For Thou dost light my lamp;
The LORD my God illumines my darkness.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 18:28

Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verse of the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for today

New American Standard 1977

Matthew 25:14-30

Parable of the Talents

“For it is just like a man about to go on a journey, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. To one he gave five talents, to another, two, and to another, one, each according to his own ability; and he went on his journey. Immediately the one who had received the five talents went and traded with them, and gained five more talents. In the same manner the one who had received the two talents gained two more. But he who received the one talent went away, and dug a hole in the ground and hid his master’s money.

“Now after a long time the master of those slaves came and settled accounts with them. The one who had received the five talents came up and brought five more talents, saying, ‘Master, you entrusted five talents to me. See, I have gained five more talents.’ His master said to him, ‘Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of your master.’

“Also the one who had received the two talents came up and said, ‘Master, you entrusted two talents to me. See, I have gained two more talents.’ His master said to him, ‘Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things; enter into the joy of your master.’

“And the one also who had received the one talent came up and said, ‘Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow and gathering where you scattered no seed. And I was afraid, and went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours.’

“But his master answered and said to him, ‘You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Therefore take away the talent from him, and give it to the one who has the ten talents.’

“For to everyone who has, more shall be given, and he will have an abundance; but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. Throw out the worthless slave into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Mattheus 25:14-30

Die profetiese rede: die gelykenis van die muntstukke

“Verder gaan dit soos met ‘n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy vyf goue muntstukke gegee, vir ‘n ander twee, en vir ‘n derde een. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan.
“Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en ‘n wins gemaak van nog vyf. So ook die een wat twee gekry het: hy het ‘n wins gemaak van nog twee. Maar die slaaf wat een gekry het, het ‘n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek.
“Na ‘n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat vyf goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander vyf saam, en sê: ‘Meneer, vyf goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met vyf ander wat ek wins gemaak het.’ Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’
“Toe kom die een met die twee goue muntstukke en sê: ‘Meneer, twee goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met twee ander wat ek wins gemaak het.’ Sy eienaar sê toe vir hom: ‘Mooi so! Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde!’
“Toe kom die een wat een goue muntstuk ontvang het, en sê: ‘Meneer, ek ken u en weet dat u ‘n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug.’ Toe sê sy eienaar vir hom: ‘Jy is ‘n slegte en ‘n lui slaaf! Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die tien het. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daarbuite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners.’ ”

Translation number 1: cross reference: Matthew 13:12

In the last days the gap between those who are wealthy and those whom are poor will grow.

Translation number 2: cross reference: 1 Corinthians 12:4-14, 1 Corinthians 14:1-5

All whom gives themselves to the Father and accept the gospel of our Savior in their heart, receives spiritual gifts, some receive only one while others may receive more. Those whom develop there gifts will receive more, those whom ignore their gifts will lose what ever gift they have received.

Translation number 3: cross reference: Romans 10:14-15, Matthew 9:37-38, Isaiah 61:1-2, Luke 4:43, Acts 5:42, Mark 1:4, Ezekiel 21:2-3, Acts 10:42, Luke 24:47, Joshua 22:3, Judges 6:14, 1 Samuel 15:18-20, Isaiah 48:15, Ephesians 6:22, 2 Corinthians 8:11, 2 Corinthians 8:3, 2 Corinthians 8:19, Exodus 25:2, Proverbs 16:3 and many more

The lord gives all of his followers tasks to complete, some of us will receive a single small seemingly insignificant task to complete, while others may receive multiple large tasks to complete. If you deny your Father over and over again, will he not also deny you?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Share Button