Bible verses for the day of Judgement

Bible verses for the day of Judgement. The number for a solar eclipse is 33, the spiritual number of the USA is 13.

Bible verses for today

New American Standard 1977

Isaiah 33:1
Woe to you, O destroyer,
While you were not destroyed;
And he who is treacherous, while others did not deal treacherously with him.
As soon as you shall finish destroying, you shall be destroyed;
As soon as you shall cease to deal treacherously, others shall deal treacherously with you.
Isaiah 33:13
“You who are far away, hear what I have done;
And you who are near, acknowledge My might.”
Isaiah 13:13
Therefore I shall make the heavens tremble,
And the earth will be shaken from its place
At the fury of the LORD of hosts
In the day of His burning anger.

Bybel verse vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

JESAJA 33:1
WEE jou, verwoester, wat self nie verwoes is nie, en troubreker teen wie nie troueloos gehandel is nie! As jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word; en as jy klaar is met troubreuk, sal hulle troueloos teen jou handel.
JESAJA 33:13
Hoor, julle wat ver is, wat Ek gedoen het; en julle wat naby is, erken my mag!
JESAJA 13:13
Daarom sal Ek die hemel laat sidder, en die aarde sal wyk uit sy plek met gebeef, vanweë die grimmigheid van die Here van die leërskare en vanweë die dag van sy toorngloed.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day – End Times – False Christs Have Arisen

Bible verses for the day of Judgement

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Isaiah 57 verse 15

New American Standard 1977

For thus says the high and exalted One
Who lives forever, whose name is Holy,
“I dwell on a high and holy place,
And also with the contrite and lowly of spirit
In order to revive the spirit of the lowly
And to revive the heart of the contrite.

Jesaja 57 vers 15

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Want so sê die Hoë en Verhewene wat in die ewigheid woon, Heilig is sy Naam: Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Psalm 1 verse 2 to 3

Bible verse of the day Isaiah 57 verse 15

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 25 verse 7

Bible verse of the day Isaiah 25 verse 7.

Isaiah 25 verse 7

New American Standard 1977

And on this mountain He will swallow up the covering which is over all peoples,
Even the veil which is stretched over all nations.

Jesaja 25 vers 7

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is

Jesus, Take The Wheel

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

Prayer for guidance

My Lord God
Whom are in the heaven
The father of us all

Full me with the holy spirit
and let him lead me in the way of your word.

Thou your hole spirit let me see
what is of you
and what is not

so that I may only follow
that which is your true word
and your will for me and
my life here on earth

Though the holy spirit
guide me, and open my heart and eyes
to your true word and not the abominations
of your word created by man.

Since you are my God and my Teacher
not man.
Your will is my will though the holy spirit
not the will of man which is not of You

I ask you this my graces father in heaven,
in the name of my savior
whom sacrificed himself for my sins
Jesus Christ

Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day James 1 verse 22

Bible verse of the day related to Ice Ages and Mini Ice ages

Bible verse of the day Isaiah 25 verse 7

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 29:16

Isaiah 29:16

New American Standard 1977

You turn things around!
Shall the potter be considered as equal with the clay,
That what is made should say to its maker, “He did not make me”;
Or what is formed say to him who formed it, “He has no understanding”?

Jesaja 29:16

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

O julle verkeerdheid! Of moet die pottebakker beskou word as klei,
dat die maaksel vir die maker kan se: Hy het nie my gemaak nie,
en die vormsel van sy vormer kan se: Hy het gee verstand nie?

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Powerful 1000 days Prayers

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 29:15

Isaiah 29:15

New American Standard 1977

Woe to those who deeply hide their plans from the LORD,
And whose deeds are done in a dark place,
And they say, “Who sees us?” or “Who knows us?”

Jesaja 29:15

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Wee hulle wat planne deep verberg vir die Here, wie se werk in duisternis plaasvind;
Wie sie ons en wie ken ons?

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Powerful 1000 days Prayers

Share Button

Bible verse of the day Isaiah 30:1

Isaiah 30:1

New American Standard 1977

“Woe to the rebellious children,” declares the LORD,
“Who execute a plan, but not Mine,
And make an alliance, but not of My Spirit,
In order to add sin to sin;

Jesaja 30:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Wee die opstandige kinders spreek die Here,
wat n plan uitvoer,
maar dit is nie uit My nie;
wat n verbond sluit,
om sonde op sonde te stapel;

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button

Bible verse of the day Isaiah Not yet but soon

Isaiah 29:17

New American Standard 1977
Is it not yet just a little while
Before Lebanon will be turned into a fertile field,
And the fertile field will be considered as a forest?

Jesaja 29:17

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Sal dit nie nog n baie kort rukkie duur dat die Libanon in n vrugteboord verander word,
en die vrugtebooed vir n bos gereken word nie?

Isaiah 17:14

New American Standard 1977
At evening time, behold, there is terror!
Before morning they are no more.
Such will be the portion of those who plunder us,
And the lot of those who pillage us.

Jesaja 17:14

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
in die aand – daar is n verskriking! Voordatdat dit more word,
is hulle nie meer nie. Dit is die deel van hulle wat ons plunder,
en die lot van hulle wat ons beroof.

Isaiah 17:1

New American Standard 1977
The oracle concerning Damascus.
“Behold, Damascus is about to be removed from being a city,
And it will become a fallen ruin.

Jesaja 17:1

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
GODSPRAAK oor Damaskus.
Kyk, Damaskus word weggeneem,
sodat dit geen stad meer is nie, maar dit sal n vervalle puinhoop word.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button