Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:10
Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Gospel

John 3:15
that whoever believes may in Him have eternal life.

John 20:31
but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.

Apostle teachings

1 John 2:25
And this is the promise which He Himself made to us: eternal life.

1 John 5:11
And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:10
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Gospel

Johannes 3:15
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 20:31
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

Apostel onderig

1 Johannes 2:25
En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

1 Johannes 5:11
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Share Button

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 61:1
The Spirit of the Lord GOD is upon me,
Because the LORD has anointed me
To bring good news to the afflicted;
He has sent me to bind up the brokenhearted,
To proclaim liberty to captives,
And freedom to prisoners;

Gospel

Luke 18:27
But He said, “The things impossible with men are possible with God.”

Luke 1:37
“For nothing will be impossible with God.”

Apostle teachings

Ephesians 1:19
and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might

Ephesians 2:4
But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 61:1
Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Gospel

Lukas 18:27
Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Apostle teachings

Efesiërs 1:19
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

Efesiërs 2:4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19 the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Share Button

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 40:31
Yet those who wait for the LORD
Will gain new strength;
They will mount up with wings like eagles,
They will run and not get tired,
They will walk and not become weary.

Luke 18:1
Now He was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart,

2 Corinthians 4:1
Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart,

Hebrews 12:3
For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you may not grow weary and lose heart.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Lukas 18:1
En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,

2 Korintiërs 4:1
Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie.

Hebreërs 12:3
Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:7
The angel of the LORD encamps around those who fear Him,
And rescues them.

Philippians 4:6-7
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.
And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Hosea 6:6
For I delight in loyalty rather than sacrifice,
And in the knowledge of God rather than burnt offerings.

Isaiah 32:17
And the work of righteousness will be peace,
And the service of righteousness, quietness and confidence forever.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:8
Die Engel van die Here slaan sy laer op
rondom dié wat die Here dien, en red hulle.

Filippense 4:6
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Hosea 6:6
Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

Jesaja 32:17
En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16
A message to the watchmen on the wall

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Share Button

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 John 1:9
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Isaiah 43:25-26
I, even I, am the one who wipes out your transgressions for My own sake;
And I will not remember your sins.
Put Me in remembrance; let us argue our case together,
State your cause, that you may be proved right.

Acts 3:19
Repent therefore and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;

Isaiah 1:18
“Come now, and let us reason together,”
Says the LORD,
“Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Johannes 1: 9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jesaja 43:25-26
Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.
Maak My indagtig; laat ons teen mekaar pleit; vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word.

Handelinge 3:19
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

Jesaja 1:18
Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Share Button

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 118:22-23
The stone which the builders rejected
Has become the chief corner stone.
This is the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.

Psalm 22:1-31
My God, my God, why hast Thou forsaken me?
Far from my deliverance are the words of my groaning.
O my God, I cry by day, but Thou dost not answer;
And by night, but I have no rest.
Yet Thou art holy,
O Thou who art enthroned upon the praises of Israel.
In Thee our fathers trusted;
They trusted, and Thou didst deliver them.
To Thee they cried out, and were delivered;
In Thee they trusted, and were not disappointed.
But I am a worm and not a man,
A reproach of men and despised by the people.

All who see me sneer at me;
They separate with the lip, they wag the head, saying,

“Commit yourself to the LORD; let Him deliver him;
Let Him rescue him, because He delights in him.”

Yet You are He who brought me forth from the womb;
You made me trust when upon my mother’s breasts.

Upon You I was cast from birth;
You have been my God from my mother’s womb.

Be not far from me, for trouble is near;
For there is none to help.

Many bulls have surrounded me;
Strong bulls of Bashan have encircled me.

They open wide their mouth at me,
As a ravening and a roaring lion.

I am poured out like water,
And all my bones are out of joint;
My heart is like wax;
It is melted within me.

My strength is dried up like a potsherd,
And my tongue cleaves to my jaws;
And You lay me in the dust of death.

For dogs have surrounded me;
A band of evildoers has encompassed me;
They pierced my hands and my feet.

I can count all my bones.
They look, they stare at me;

They divide my garments among them,
And for my clothing they cast lots.

But You, O LORD, be not far off;
O You my help, hasten to my assistance.

Deliver my soul from the sword,
My only life from the power of the dog.

Save me from the lion’s mouth;
From the horns of the wild oxen You answer me.

I will tell of Your name to my brethren;
In the midst of the assembly I will praise You.

You who fear the LORD, praise Him;
All you descendants of Jacob, glorify Him,
And stand in awe of Him, all you descendants of Israel.

For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted;
Nor has He hidden His face from him;
But when he cried to Him for help, He heard.

From You comes my praise in the great assembly;
I shall pay my vows before those who fear Him.

The afflicted will eat and be satisfied;
Those who seek Him will praise the LORD.
Let your heart live forever!

All the ends of the earth will remember and turn to the LORD,
And all the families of the nations will worship before You.

For the kingdom is the LORD’S
And He rules over the nations.

All the prosperous of the earth will eat and worship,
All those who go down to the dust will bow before Him,
Even he who cannot keep his soul alive.

Posterity will serve Him;
It will be told of the Lord to the coming generation.

They will come and will declare His righteousness
To a people who will be born, that He has performed it.

Psalm 16:7-11
I will bless the LORD who has counseled me;
Indeed, my mind instructs me in the night.

I have set the LORD continually before me;
Because He is at my right hand, I will not be shaken.

Therefore my heart is glad and my glory rejoices;
My flesh also will dwell securely.

For You will not abandon my soul to Sheol;
Nor will You allow Your Holy One to undergo decay.

You will make known to me the path of life;
In Your presence is fullness of joy;
In Your right hand there are pleasures forever.

Psalm 110:1-7
The LORD says to my Lord:
“Sit at My right hand
Until I make Your enemies a footstool for Your feet.”
The LORD will stretch forth Your strong scepter from Zion, saying,
“Rule in the midst of Your enemies.”

Your people will volunteer freely in the day of Your power;
In holy array, from the womb of the dawn,
Your youth are to You as the dew.

The LORD has sworn and will not change His mind,
“You are a priest forever
According to the order of Melchizedek.”

The Lord is at Your right hand;
He will shatter kings in the day of His wrath.

He will judge among the nations,
He will fill them with corpses,
He will shatter the chief men over a broad country.

He will drink from the brook by the wayside;
Therefore He will lift up His head.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Isaiah 42:1-9
“Behold, My Servant, whom I uphold;
My chosen one in whom My soul delights.
I have put My Spirit upon Him;
He will bring forth justice to the nations.
“He will not cry out or raise His voice,
Nor make His voice heard in the street.

“A bruised reed He will not break
And a dimly burning wick He will not extinguish;
He will faithfully bring forth justice.

“He will not be disheartened or crushed
Until He has established justice in the earth;
And the coastlands will wait expectantly for His law.”

Thus says God the LORD,
Who created the heavens and stretched them out,
Who spread out the earth and its offspring,
Who gives breath to the people on it
And spirit to those who walk in it,

“I am the LORD, I have called You in righteousness,
I will also hold You by the hand and watch over You,
And I will appoint You as a covenant to the people,
As a light to the nations,

To open blind eyes,
To bring out prisoners from the dungeon
And those who dwell in darkness from the prison.

“I am the LORD, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.

“Behold, the former things have come to pass,
Now I declare new things;
Before they spring forth I proclaim them to you.”

Isaiah 11:1-10
Then a shoot will spring from the stem of Jesse,
And a branch from his roots will bear fruit.
The Spirit of the LORD will rest on Him,
The spirit of wisdom and understanding,
The spirit of counsel and strength,
The spirit of knowledge and the fear of the LORD.

And He will delight in the fear of the LORD,
And He will not judge by what His eyes see,
Nor make a decision by what His ears hear;

But with righteousness He will judge the poor,
And decide with fairness for the afflicted of the earth;
And He will strike the earth with the rod of His mouth,
And with the breath of His lips He will slay the wicked.

Also righteousness will be the belt about His loins,
And faithfulness the belt about His waist.

And the wolf will dwell with the lamb,
And the leopard will lie down with the young goat,
And the calf and the young lion and the fatling together;
And a little boy will lead them.

Also the cow and the bear will graze,
Their young will lie down together,
And the lion will eat straw like the ox.

The nursing child will play by the hole of the cobra,
And the weaned child will put his hand on the viper’s den.

They will not hurt or destroy in all My holy mountain,
For the earth will be full of the knowledge of the LORD
As the waters cover the sea.

Then in that day
The nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel.

Isaiah 9:6-7
For a child will be born to us, a son will be given to us;
And the government will rest on His shoulders;
And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Eternal Father, Prince of Peace.

There will be no end to the increase of His government or of peace,
On the throne of David and over his kingdom,
To establish it and to uphold it with justice and righteousness
From then on and forevermore.
The zeal of the LORD of hosts will accomplish this.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Micah 5:2
“ But as for you, Bethlehem Ephrathah,
Too little to be among the clans of Judah,
From you One will go forth for Me to be ruler in Israel.
His goings forth are from long ago,
From the days of eternity.”

Zechariah 9:9
Rejoice greatly, O daughter of Zion!
Shout in triumph, O daughter of Jerusalem!
Behold, your king is coming to you;
He is just and endowed with salvation,
Humble, and mounted on a donkey,
Even on a colt, the foal of a donkey.

Zechariah 12:10-14
“I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace and of supplication, so that they will look on Me whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over Him like the bitter weeping over a firstborn.
“In that day there will be great mourning in Jerusalem, like the mourning of Hadadrimmon in the plain of Megiddo. “The land will mourn, every family by itself; the family of the house of David by itself and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself and their wives by themselves;
the family of the house of Levi by itself and their wives by themselves; the family of the Shimeites by itself and their wives by themselves;
all the families that remain, every family by itself and their wives by themselves.

Zechariah 13:1
In that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for impurity.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Genesis 49:10
The scepter shall not depart from Judah,
Nor the ruler’s staff from between his feet,
Until Shiloh comes,
And to him shall be the obedience of the peoples.

Genesis 3:15
And I will put enmity
Between you and the woman,
And between your seed and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.

Jeremiah 31:31-34
“Behold, days are coming,” declares the LORD, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, My covenant which they broke, although I was a husband to them,” declares the LORD.
“But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days,” declares the LORD, “I will put My law within them, and on their heart I will write it; and I will be their God, and they shall be My people. “And they shall not teach again, each man his neighbor and each man his brother, saying, ‘Know the LORD,’ for they shall all know Me, from the least of them to the greatest of them,” declares the LORD, “for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.”

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Daniel 7:13-14
“I kept looking in the night visions,
And behold, with the clouds of heaven
One like a Son of Man was coming,
And He came up to the Ancient of Days
And was presented before Him.

“And to Him was given dominion,
Glory and a kingdom,
That all the peoples, nations, and men of every language
Might serve Him.
His dominion is an everlasting dominion
Which will not pass away;
And His kingdom is one
Which will not be destroyed.

Daniel 9:24-27
“Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place.
“So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be seven weeks and sixty-two weeks; it will be built again, with plaza and moat, even in times of distress.
“Then after the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood; even to the end there will be war; desolations are determined.
“And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”

Malachi 3:1-7
“Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the LORD of hosts.
“But who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner’s fire and like fullers’ soap.
“And He will sit as a smelter and purifier of silver, and He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so that they may present to the LORD offerings in righteousness.
“Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the LORD, as in the days of old and as in former years.
“Then I will draw near to you for judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers and against the adulterers and against those who swear falsely, and against those who oppress the wage earner in his wages, the widow and the orphan, and those who turn aside the alien, and do not fear Me,” says the LORD of hosts.
“For I, the LORD, do not change; therefore you, O sons of Jacob, are not consumed.

“From the days of your fathers you have turned aside from My statutes, and have not kept them. Return to Me, and I will return to you,” says the LORD of hosts. “But you say, ‘How shall we return?’

Psalm 2:1-12
Why are the nations in an uproar
And the peoples devising a vain thing?
The kings of the earth take their stand
And the rulers take counsel together
Against the LORD and against His Anointed, saying,

“Let us tear their fetters apart
And cast away their cords from us!”

He who sits in the heavens laughs,
The Lord scoffs at them.

Then He will speak to them in His anger
And terrify them in His fury, saying,

“But as for Me, I have installed My King
Upon Zion, My holy mountain.”

“I will surely tell of the decree of the LORD:
He said to Me, ‘You are My Son,
Today I have begotten You.

‘Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance,
And the very ends of the earth as Your possession.

‘You shall break them with a rod of iron,
You shall shatter them like earthenware.’”

Now therefore, O kings, show discernment;
Take warning, O judges of the earth.

Worship the LORD with reverence
And rejoice with trembling.

Do homage to the Son, that He not become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 118:22-23
Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.
Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

Psalms 22:2-32
My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul?
My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie swyg nie.
Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!
Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle uitgered.
Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie.
Maar ek is ‘n wurm en geen man nie, ‘n smaad van die mense en verag deur die volk.
Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê:
Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!
Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.
Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die skoot van my moeder af is U my God.
Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie.
Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring.
Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos ‘n leeu wat verskeur en brul.
Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande.
My krag is verdroog soos ‘n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof van die dood.
Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.
Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer!
Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.
Maar U, HERE, wees nie ver nie; my Sterkte, maak tog gou om my te help!
Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond.
Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor!
Ek wil u Naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys.
Julle wat die HERE vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel!
Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp.
Van U kom my lof in ‘n groot vergadering; ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees.
Die ootmoediges sal eet en versadig word; húlle sal die HERE prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!
Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.
Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies.
Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.
‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die HERE aan die volgende geslag.
Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen.

Psalms 16:7-11
Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.
Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;
want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Psalms 110:1-7
Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.
U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.
U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.
Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land.
Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

Faith Saturday Sitemap

Jesaja 42:1-9
Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.
Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie.
Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.
Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.
So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:
Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies,
om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.
Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.
Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.

Jesaja 11:1-10
Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;
en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.
En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;
maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.
En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees.
Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.
Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;
en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.
Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.

Jesaja 9:5-7
Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors–
tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.
Die HERE stuur ‘n woord in Jakob, en dit val in Israel;

Faith Saturday Sitemap

Miga 5:2
Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer.

Sagaria 9:9
Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel–op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.

Sagaria 12:10-14
Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.
In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.
En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik; die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van die huis van Natan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik;
die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van Símeï afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.
Al die ander geslagte–elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.

Sagaria 13:1
In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.

Faith Saturday Sitemap

Genesis 49:10
Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.

Genesis 3:15
En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Jeremia 31:31-34
Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;
nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie–my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

Faith Saturday Sitemap

Daniël 7:13-14
Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.
En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Daniël 9:24-27
Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Maleagi 3:1-7
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.
Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers.
En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer sal bring.
Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die HERE aangenaam wees soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd.
En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare.
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.
Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer?

Psalms 2:1-12
Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!
Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:
Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.
U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.
Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!
Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Faith Saturday Sitemap

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Share Button

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 52:13-15
Behold, My servant will prosper,
He will be high and lifted up, and greatly exalted.
Just as many were astonished at you, My people,
So His appearance was marred more than any man,
And His form more than the sons of men.
Thus He will sprinkle many nations,
Kings will shut their mouths on account of Him;
For what had not been told them they will see,
And what they had not heard they will understand.

Isaiah 53:11-12
As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.
Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Isaiah 49:1-7
Listen to Me, O islands,
And pay attention, you peoples from afar.
The LORD called Me from the womb;
From the body of My mother He named Me.
And He has made My mouth like a sharp sword;
In the shadow of His hand He has concealed Me,
And He has also made Me a select arrow;
He has hidden Me in His quiver.
And He said to Me, “You are My Servant, Israel,
In Whom I will show My glory.”
But I said, “I have toiled in vain,
I have spent My strength for nothing and vanity;
Yet surely the justice due to Me is with the LORD,
And My reward with My God.”
And now says the LORD, who formed Me from the womb to be His Servant,
To bring Jacob back to Him, in order that Israel might be gathered to Him
(For I am honored in the sight of the LORD,
And My God is My strength),
He says, “It is too small a thing that You should be My Servant
To raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved ones of Israel;
I will also make You a light of the nations
So that My salvation may reach to the end of the earth.”
Thus says the LORD, the Redeemer of Israel, and its Holy One,
To the despised One,
To the One abhorred by the nation,
To the Servant of rulers,
“Kings shall see and arise,
Princes shall also bow down;
Because of the LORD who is faithful, the Holy One of Israel who has chosen You.”

Isaiah 50:4-10
The Lord GOD has given Me the tongue of disciples,
That I may know how to sustain the weary one with a word.
He awakens Me morning by morning,
He awakens My ear to listen as a disciple.
The Lord GOD has opened My ear;
And I was not disobedient,
Nor did I turn back.
I gave My back to those who strike Me,
And My cheeks to those who pluck out the beard;
I did not cover My face from humiliation and spitting.
For the Lord GOD helps Me,
Therefore, I am not disgraced;
Therefore, I have set My face like flint,
And I know that I shall not be ashamed.
He who vindicates Me is near;
Who will contend with Me?
Let us stand up to each other;
Who has a case against Me?
Let him draw near to Me.
Behold, the Lord GOD helps Me;
Who is he who condemns Me?
Behold, they will all wear out like a garment;
The moth will eat them.
Who is among you that fears the LORD,
That obeys the voice of His servant,
That walks in darkness and has no light?
Let him trust in the name of the LORD and rely on his God.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 52:13-15
Kyk, my Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal hoog en verhewe, ja, baie hoog word.
Soos baie hulle oor U verstom het–so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos dié van ‘n mensekind nie
so sal Hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor Hom toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle; en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar.

Jesaja 53:11-12
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Jesaja 49:1-7
Hoor na My, eilande, en luister, volke wat ver is! Die HERE het My geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem.
En Hy het my mond gemaak soos ‘n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het Hy My verberg; en Hy het My ‘n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker My weggesteek;
en Hy het vir My gesê: Jy is my kneg, Israel, in wie Ek My verheerlik.
Maar Ék het gesê: Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by die HERE, en my loon is by my God.
En nou sê die HERE wat My van die moederskoot af geformeer het om sy Kneg te wees, om Jakob na Hom terug te bring en dat Israel by Hom versamel mag word–en Ek word geëer in die oë van die HERE, en my God is my sterkte–
Hy het gesê: Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ‘n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde.

Jesaja 50:4-10
Die Here HERE het My ‘n geoefende tong gegee, dat Ek kan weet om die vermoeide te verkwik met woorde; Hy wek elke môre, Hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge.
Die Here HERE het my oor geopen, en Ek was nie wederstrewig nie; Ek het nie agteruitgewyk nie.
Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk; my aangesig het Ek nie verberg vir smaadhede en bespuwing nie.
Maar die Here HERE help My; daarom kom Ek nie in die skande nie; daarom het Ek my aangesig gemaak soos ‘n keisteen, en Ek weet dat Ek nie beskaamd sal staan nie.
Hy is naby wat My reg verskaf. Wie wil met My ‘n regsaak begin? –laat ons saam optree! Wie is my teëparty? –laat hom nader kom na My toe!
Kyk, die Here HERE help My: wie is dit wat My kan veroordeel? Kyk, hulle sal almal verslyt soos ‘n kleed; die mot sal hulle eet.
Wie is daar onder julle wat die HERE vrees, wat na die stem van sy Kneg luister, wat in duisternisse wandel en geen ligstraal sien nie? –laat hy vertrou op die Naam van die HERE en steun op sy God!

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day John 15:4-6, 1 John 3:1, 1 John 4:7-8, 1 John 4:9-11

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Share Button