Bible verse for the day Isaiah

Bible verse for the day Isaiah

NASB77

Isaiah 53:1

Who has believed our message? And to whom has the arm of the LORD been revealed?

Luke 18:31

And He took the twelve aside and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished.

John 12:38

that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?”

Romans 10:16

However, they did not all heed the glad tidings; for Isaiah says, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?”

Bybel vers vir die dag Jesaja

Bybel vers vir die dag Jesaja

AFR53

Jesaja 53:1

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?

Lukas 18:31

En Hy het die twaalf by Hom geneem en vir hulle gesê: Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word.

Johannes 12:38

sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

Romeine 10:16

Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?

Marriage Man and woman

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

Daily Bible verse Malachi Isaiah 1 Peter Psalm

NASB77

Malachi 3:16-18

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.
“And they will be Mine,” says the LORD of hosts, “on the day that I prepare My own possession, and I will spare them as a man spares his own son who serves him.”
So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him.

Isaiah 4:2-3

In that day the Branch of the LORD will be beautiful and glorious, and the fruit of the earth will be the pride and the adornment of the survivors of Israel.
And it will come about that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy—everyone who is recorded for life in Jerusalem.

1 Peter 2:9

But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

Psalm 103:13

Just as a father has compassion on his children, So the LORD has compassion on those who fear Him.

Psalm 34:15

The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

daaglikse bybel vers Maleagi Jesaja 1 Petrus Psalms

AFR53

Maleagi 3:16-18

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.
En hulle sal My tot ‘n eiendom wees, sê die HERE van die leërskare, op die dag wat Ek skep, en Ek sal met hulle medelyde hê soos ‘n man medelyde het met sy seun wat hom dien.
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.

Jesaja 4:2-3

In dié dag sal die Spruit van die HERE wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel.
En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, dié sal heilig genoem word, elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem

1 Petrus 2:9

Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Psalms 103:13

Soos ‘n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.

Psalms 34:15

Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.

Jewish Days for 2018

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

NASB77

Isaiah 7:4

and say to him, ‘Take care, and be calm, have no fear and do not be fainthearted because of these two stubs of smoldering firebrands, on account of the fierce anger of Rezin and Aram, and the son of Remaliah.

Exodus 23:30

I will drive them out before you little by little, until you become fruitful and take possession of the land.

Isaiah 6:12

The LORD has removed men far away, And the forsaken places are many in the midst of the land.

Luke 12:6

Are not five sparrows sold for two cents? And yet not one of them is forgotten before God.

Psalm 105:15

“Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm.”

1 Chronicles 16:22

“Do not touch My anointed ones, And do My prophets no harm.”

1 Chronicles 16:23

Sing to the LORD, all the earth; Proclaim good tidings of His salvation from day to day.

daaglikse bybel vers Jesaja Eksodus Lukas Psalms 1 Kronieke

AFR53

Jesaja 7:4

en sê vir hom: Neem jou in ag en wees gerus; wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie–weens die gloeiende toorn van Resin en die Arameërs en van die seun van Remália;

Eksodus 23:30

Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe.

Jesaja 6:12

en die HERE die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land.

Lukas 12:6

Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie.

Psalms 105:15

Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

1 Kronieke 16:22

Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

1 Kronieke 16:23

Sing tot eer van die HERE, o ganse aarde! Verkondig sy heil van dag tot dag.

Previous Posts

Bible verse of the day youth love fear exercise

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

The Book of Enoch Chapter 58 The monsters Leviathan and Behemoth
Bible verse of the day Romans Matthew John
The Book of Enoch chapter 23
The Book of Enoch Chapter 57
The Book of Enoch chapter 56 third parable, concerning the saints and the elect
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse about Truth Christian fellowship
Bible verse of the day salvation and 10 commandments video
Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria
The Book of Enoch

Share Button

Bible verse of the day youth love fear exercise

Bible verse of the day youth love fear exercise

NASB77

Isaiah 40:30-31

Though youths grow weary and tired, And vigorous young men stumble badly, Yet those who wait for the LORD Will gain new strength; They will mount up with wings like eagles, They will run and not get tired, They will walk and not become weary.

1 John 4:18

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.

1 Timothy 4:8

for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Ezra 7:28

and has extended lovingkindness to me before the king and his counselors and before all the king’s mighty princes. Thus I was strengthened according to the hand of the LORD my God upon me, and I gathered leading men from Israel to go up with me.

Ezra 6:22

And they observed the Feast of Unleavened Bread seven days with joy, for the LORD had caused them to rejoice, and had turned the heart of the king of Assyria toward them to encourage them in the work of the house of God, the God of Israel.

daaglikse bybel vers jong mense liefte oefening Esra

AFR53

Jesaja 40:30-31

Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

1 Johannes 4:18

Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.

1 Timoteus 4:8

Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.

Esra 7:28

en wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne en voor al die magtige vorste van die koning. Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die HERE my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel om saam met my op te trek.

Esra 6:22

Hulle het ook die fees van die ongesuurde brode met blydskap sewe dae lank gehou; want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, die God van Israel.

Previous Posts

Spiritual Gifts and Faith

Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher

The next biblical war

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Titus Mark 1 Samuel Proverbs Joshua Isaiah and Luke

Bible verse of the day Titus, Mark, 1 Samuel, Proverbs, Joshua, Isaiah and Luke

NASB77

Titus 1:7-9

For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.

Mark 1:35

And in the early morning, while it was still dark, He arose and went out and departed to a lonely place, and was praying there.

1 Samuel 2:2

There is no one holy like the LORD, Indeed, there is no one besides Thee, Nor is there any rock like our God.

Proverbs 2:8

Guarding the paths of justice, And He preserves the way of His godly ones.

Joshua 1:9

“Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.”

Isaiah 58:9-10

“Then you will call, and the LORD will answer; You will cry, and He will say, ‘Here I am.’ If you remove the yoke from your midst, The pointing of the finger, and speaking wickedness, and if you give yourself to the hungry, And satisfy the desire of the afflicted, Then your light will rise in darkness, And your gloom will become like midday.

Luke 5:13

And He stretched out His hand, and touched him, saying, “I am willing; be cleansed.” And immediately the leprosy left him.

daaglikse bybel vers Titus, Markus, 1 Samuel, Spreuke, Josua, Jesaja en Lukas
AFR53

Titus 1:7-9

Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers;
een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê.

Markus 1:35

En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.

1 Samuel 2:2

Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Spreuke 2:8

deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar);

Josua 1:9

Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

Jesaja 58:9-10

Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.

Lukas 5:13

Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Previous Posts

Bible verse of the day Malachi 1 John Jonah Psalm

The next biblical war

Christianity

Share Button

The next biblical war

The next biblical war

Jeremiah 49

Prophecy against Ammon

Concerning the sons of Ammon. Thus says the Lord:
“Does Israel have no sons?
Or has he no heirs?
Why then has Malcam taken possession of Gad
And his people settled in its cities?
“Therefore behold, the days are coming,” declares the Lord,
“That I will cause a trumpet blast of war to be heard
Against Rabbah of the sons of Ammon;
And it will become a desolate heap,
And her towns will be set on fire.
Then Israel will take possession of his possessors,”
Says the Lord.
“Wail, O Heshbon, for Ai has been destroyed!
Cry out, O daughters of Rabbah,
Gird yourselves with sackcloth and lament,
And rush back and forth inside the walls;
For Malcam will go into exile
Together with his priests and his princes.
“How boastful you are about the valleys!
Your valley is flowing away,
O backsliding daughter
Who trusts in her treasures, saying,
‘Who will come against me?’
“Behold, I am going to bring terror upon you,”
Declares the Lord God of hosts,
“From all directions around you;
And each of you will be driven out headlong,
With no one to gather the fugitives together.
“But afterward I will restore
The fortunes of the sons of Ammon,”
Declares the Lord.

Prophecy against Edom

Concerning Edom.
Thus says the Lord of hosts,
“Is there no longer any wisdom in Teman?
Has good counsel been lost to the prudent?
Has their wisdom decayed?
“Flee away, turn back, dwell in the depths,
O inhabitants of Dedan,
For I will bring the disaster of Esau upon him
At the time I punish him.
“If grape gatherers came to you,
Would they not leave gleanings?
If thieves came by night,
They would destroy only until they had enough.
“But I have stripped Esau bare,
I have uncovered his hiding places
So that he will not be able to conceal himself;
His offspring has been destroyed along with his relatives
And his neighbors, and he is no more.
“Leave your orphans behind, I will keep them alive;
And let your widows trust in Me.”
For thus says the Lord, “Behold, those who were not sentenced to drink the cup will certainly drink it, and are you the one who will be completely acquitted? You will not be acquitted, but you will certainly drink it. 13 For I have sworn by Myself,” declares the Lord, “that Bozrah will become an object of horror, a reproach, a ruin and a curse; and all its cities will become perpetual ruins.”
I have heard a message from the Lord,
And an envoy is sent among the nations, saying,
“Gather yourselves together and come against her,
And rise up for battle!”
“For behold, I have made you small among the nations,
Despised among men.
“As for the terror of you,
The arrogance of your heart has deceived you,
O you who live in the clefts of the rock,
Who occupy the height of the hill.
Though you make your nest as high as an eagle’s,
I will bring you down from there,” declares the Lord.
“Edom will become an object of horror; everyone who passes by it will be horrified and will hiss at all its wounds. Like the overthrow of Sodom and Gomorrah with its neighbors,” says the Lord, “no one will live there, nor will a son of man reside in it. Behold, one will come up like a lion from the thickets of the Jordan against a perennially watered pasture; for in an instant I will make him run away from it, and whoever is chosen I shall appoint over it. For who is like Me, and who will summon Me into court? And who then is the shepherd who can stand against Me?”
Therefore hear the plan of the Lord which He has planned against Edom, and His purposes which He has purposed against the inhabitants of Teman: surely they will drag them off, even the little ones of the flock; surely He will make their pasture desolate because of them. The earth has quaked at the noise of their downfall. There is an outcry! The noise of it has been heard at the Red Sea. Behold, He will mount up and swoop like an eagle and spread out His wings against Bozrah; and the hearts of the mighty men of Edom in that day will be like the heart of a woman in labor.

Prophecy against Damascus

Concerning Damascus.
“Hamath and Arpad are put to shame,
For they have heard bad news;
They are disheartened.
There is anxiety by the sea,
It cannot be calmed.
“Damascus has become helpless;
She has turned away to flee,
And panic has gripped her;
Distress and pangs have taken hold of her
Like a woman in childbirth.
“How the city of praise has not been deserted,
The town of My joy!
“Therefore, her young men will fall in her streets,
And all the men of war will be silenced in that day,” declares the Lord of hosts.
“I will set fire to the wall of Damascus,
And it will devour the fortified towers of Ben-hadad.”

Prophecy against Kedar and Hazor

Concerning Kedar and the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon defeated. Thus says the Lord,
“Arise, go up to Kedar
And devastate the men of the east.
“They will take away their tents and their flocks;
They will carry off for themselves
Their tent curtains, all their goods and their camels,
And they will call out to one another, ‘Terror on every side!’
“Run away, flee! Dwell in the depths,
O inhabitants of Hazor,” declares the Lord;
“For Nebuchadnezzar king of Babylon has formed a plan against you
And devised a scheme against you.
“Arise, go up against a nation which is at ease,
Which lives securely,” declares the Lord.
“It has no gates or bars;
They dwell alone.
“Their camels will become plunder,
And their many cattle for booty,
And I will scatter to all the winds those who cut the corners of their hair;
And I will bring their disaster from every side,” declares the Lord.
“Hazor will become a haunt of jackals,
A desolation forever;
No one will live there,
Nor will a son of man reside in it.”

Prophecy against Elam

That which came as the word of the Lord to Jeremiah the prophet concerning Elam, at the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying:
“Thus says the Lord of hosts,
‘Behold, I am going to break the bow of Elam,
The finest of their might.
‘I will bring upon Elam the four winds
From the four ends of heaven,
And will scatter them to all these winds;
And there will be no nation
To which the outcasts of Elam will not go.
‘So I will shatter Elam before their enemies
And before those who seek their lives;
And I will bring calamity upon them,
Even My fierce anger,’ declares the Lord,
‘And I will send out the sword after them
Until I have consumed them.
‘Then I will set My throne in Elam
And destroy out of it king and princes,’
Declares the Lord.
‘But it will come about in the last days
That I will restore the fortunes of Elam,’”
Declares the Lord.

Psalm 83

O God, do not remain quiet;
Do not be silent and, O God, do not be still.
For, behold, Thine enemies make an uproar;
And those who hate Thee have exalted themselves.
They make shrewd plans against Thy people,
And conspire together against Thy treasured ones.
They have said, “Come, and let us wipe them out as a nation,
That the name of Israel be remembered no more.”
For they have conspired together with one mind;
Against Thee do they make a covenant:
The tents of Edom and the Ishmaelites;
Moab, and the Hagrites;
Gebal, and Ammon, and Amalek;
Philistia with the inhabitants of Tyre;
Assyria also has joined with them;
They have become a help to the children of Lot. Selah.
Deal with them as with Midian,
As with Sisera and Jabin, at the torrent of Kishon,
Who were destroyed at En-dor,
Who became as dung for the ground.
Make their nobles like Oreb and Zeeb,
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”
O my God, make them like the whirling dust;
Like chaff before the wind.
Like fire that burns the forest,
And like a flame that sets the mountains on fire,
So pursue them with Thy tempest,
And terrify them with Thy storm.
Fill their faces with dishonor,
That they may seek Thy name, O LORD.
Let them be ashamed and dismayed forever;
And let them be humiliated and perish,
That they may know that Thou alone, whose name is the LORD,
Art the Most High over all the earth.

Isaiah 17

Prophecy about Damascus

The oracle concerning Damascus.

“Behold, Damascus is about to be removed from being a city
And will become a fallen ruin.
“The cities of Aroer are forsaken;
They will be for flocks to lie down in,
And there will be no one to frighten them.
“The fortified city will disappear from Ephraim,
And sovereignty from Damascus
And the remnant of Aram;
They will be like the glory of the sons of Israel,”
Declares the Lord of hosts.

Now in that day the glory of Jacob will fade,
And the fatness of his flesh will become lean.
It will be even like the reaper gathering the standing grain,
As his arm harvests the ears,
Or it will be like one gleaning ears of grain
In the valley of Rephaim.
Yet gleanings will be left in it like the shaking of an olive tree,
Two or three olives on the topmost bough,
Four or five on the branches of a fruitful tree,
Declares the Lord, the God of Israel.
In that day man will have regard for his Maker
And his eyes will look to the Holy One of Israel.
He will not have regard for the altars, the work of his hands,
Nor will he look to that which his fingers have made,
Even the Asherim and incense stands.
In that day their strong cities will be like forsaken places in the forest,
Or like branches which they abandoned before the sons of Israel;
And the land will be a desolation.
For you have forgotten the God of your salvation
And have not remembered the rock of your refuge.
Therefore you plant delightful plants
And set them with vine slips of a strange god.
In the day that you plant it you carefully fence it in,
And in the morning you bring your seed to blossom;
But the harvest will be a heap
In a day of sickliness and incurable pain.

Alas, the uproar of many peoples
Who roar like the roaring of the seas,
And the rumbling of nations
Who rush on like the rumbling of mighty waters!
The nations rumble on like the rumbling of many waters,
But He will rebuke them and they will flee far away,
And be chased like chaff in the mountains before the wind,
Or like whirling dust before a gale.
At evening time, behold, there is terror!
Before morning they are no more.
Such will be the portion of those who plunder us
And the lot of those who pillage us.

Previous post

Ephesians 6:1-4 by the Apostle Paul

Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria

Love

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Job 33:14-18 Short links and Elijah

daily bible verse Job 33:14-18.
NASB77

Job 33:14-18

“Indeed God speaks once,
Or twice, yet no one notices it.

“In a dream, a vision of the night,
When sound sleep falls on men,
While they slumber in their beds,

Then He opens the ears of men,
And seals their instruction,

That He may turn man aside from his conduct,
And keep man from pride;

He keeps back his soul from the pit,
And his life from passing over into Sheol.

daaglikse bybel vers Job 33:14-18.
AFR53

Job 33:14-18

Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.

In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,

dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;

om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Previous post

John 3:15-16

John 14:13

John 14:3

John 17:11

John 3:16

John 9:31

John 14:7-21

John 1:14

Elijah

Enoch

John

Peter

Luke

Isaiah

Mark

Matthew

Doctrine

Elijah Revelation Prophecy

Understanding the Elijah prophecy so that you will not be deceived.

Revelation 6 First Seal, A Prophet Comes

Revelation 6 The Four Horsemen Who Kill With the Sword of Christ’s Mouth

Prayer of Blessings

Lord be with my family and friends
Guide them in the spirit according to your will
Give them peace, healing and insight of you.
Make known to them your love for them.

Give them the spirit of insight,
so that they may know,
what is of you and what is not,

Lord protect and bless
my family and friends,
turn their hearts to you
so that they will be with you
and seek your conceal.

Lord be with those
whom you have called
as watchmen or as prophets
so that they may see
and warn against
which is true for the age.

Lord be with those
whom has less them me,
those whom struggle in the spirit
and in the physical,
bless them and guide them
give them hope and strengh
so that they may know that you are
with them.

Lord work in the hearts of those
whom has plenty,
so that they may help those whom has
little.
Lord let those whom have
seek you and your will,
so that their hearts can be turned,
to the poor and those whom struggle.

Lord I ask that you will expose
all that is hidden and discused in back door deals,
so that we will know,
who are for us and who are against us.

Lord make your will known to men,
and let them see
that your will is greater then any will of man.

Let your kindness rain upon this world, my father
in heaven, so that ever soul will turn away from evil and
see your heavenly love.

I ask this in the name of Jesus Christ
whom has spilt his blood for me.

Thank you Father

Amen

Faith Saturday

Share Button