Faith Saturday

heaven

daily bible verse second Covenant

daily bible verse second Covenant
Click on the blue words for deeper understanding.

daily bible verse second Covenant.
KJV

Hebrews 8:6-13

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord;

I will put my laws into their mind, and write them in their hearts

and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebrews 5:5-14

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
And being made perfect, he became the author of

eternal salvation unto all them that obey him

;
Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil

Hosea 5:15

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

daaglikse bybel vers Tweede verbond.
Klik op die blou woorde vir meer inligting om die woord beter te verstaan.

AFR53

Hebreërs 8:6-13

Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie. Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Hebreërs 5:5-14

So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs–
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek; waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.
Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hosea 5:15

Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.

Previous post

Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

Faith Saturday

Share Button

There are 3 concepts repeated over and over again in the new testament, if you are a true believe of Jesus Christ
you will follow these 3 concepts no matter what your denomination creed nationality or togue is. If your denomination do not follow any of these 3 most repeated concepts in the new testament, you should question their true motives.

1) Jesus is the only one whom can save you, not any mortal man, priest, object, saint, ritual or doctrine.
Bible verses confirming this concept.
2) You willingly follow the commandments of God / Jesus Christ and do not view it as work.
Bible verses confirming this concept.
3) Believers in Christ are not appointed to Gods wrath
Bible verses confirming this concept.

Daar is 3 konsepte wat herhaaldelik in die nuwe testament herhaal word, as jy ‘n ware volgeling van Jesus Christus is
sal jy hierdie 3 konsepte volg, ongeag wat jou kerk groep, nasionaliteit, ras of tong is. As u denominasie nie een van hierdie 3 mees herhaalde konsepte in die nuwe testament volg nie, moet u hulle ware motiewe bevraagteken.

1) Jesus is die enigste een wat jou kan red, nie enige sterflike mens, priester, voorwerp, heilige mens, ritueel of leerstelling nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
2) U volg die gebooie van God / Jesus Christus gewillig en beskou dit nie as werk nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
3) Gelowiges in Christus word nie tot God se toorn aangestel nie
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Faith Saturday

Share Button