Faith Saturday

heaven

Bible verses for the day Revelation 21:8

Bible verses for the day Revelation 21:8

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 21:8
But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 21:8
Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day James 2:10

Bible verses for the day James 2:10

Share Button

There are 3 concepts repeated over and over again in the new testament, if you are a true believe of Jesus Christ
you will follow these 3 concepts no matter what your denomination creed nationality or togue is. If your denomination do not follow any of these 3 most repeated concepts in the new testament, you should question their true motives.

1) Jesus is the only one whom can save you, not any mortal man, priest, object, saint, ritual or doctrine.
Bible verses confirming this concept.
2) You willingly follow the commandments of God / Jesus Christ and do not view it as work.
Bible verses confirming this concept.
3) Believers in Christ are not appointed to Gods wrath
Bible verses confirming this concept.

Daar is 3 konsepte wat herhaaldelik in die nuwe testament herhaal word, as jy ‘n ware volgeling van Jesus Christus is
sal jy hierdie 3 konsepte volg, ongeag wat jou kerk groep, nasionaliteit, ras of tong is. As u denominasie nie een van hierdie 3 mees herhaalde konsepte in die nuwe testament volg nie, moet u hulle ware motiewe bevraagteken.

1) Jesus is die enigste een wat jou kan red, nie enige sterflike mens, priester, voorwerp, heilige mens, ritueel of leerstelling nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
2) U volg die gebooie van God / Jesus Christus gewillig en beskou dit nie as werk nie.
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.
3) Gelowiges in Christus word nie tot God se toorn aangestel nie
Bybelverse wat hierdie konsep bevestig.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Faith Saturday

Share Button