Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:10
Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Gospel

John 3:15
that whoever believes may in Him have eternal life.

John 20:31
but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.

Apostle teachings

1 John 2:25
And this is the promise which He Himself made to us: eternal life.

1 John 5:11
And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:10
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Gospel

Johannes 3:15
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 20:31
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

Apostel onderig

1 Johannes 2:25
En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

1 Johannes 5:11
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Share Button

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 61:1
The Spirit of the Lord GOD is upon me,
Because the LORD has anointed me
To bring good news to the afflicted;
He has sent me to bind up the brokenhearted,
To proclaim liberty to captives,
And freedom to prisoners;

Gospel

Luke 18:27
But He said, “The things impossible with men are possible with God.”

Luke 1:37
“For nothing will be impossible with God.”

Apostle teachings

Ephesians 1:19
and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might

Ephesians 2:4
But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 61:1
Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Gospel

Lukas 18:27
Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Apostle teachings

Efesiërs 1:19
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

Efesiërs 2:4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19 the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Share Button

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts, the LORD delivers

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:17
The righteous cry and the LORD hears,
And delivers them out of all their troubles.

Haggai 2:6-7
For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land.
And I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations; and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts.

Proverbs 22:4
The reward of humility and the fear of the LORD
Are riches, honor and life.

Psalm 145:19
He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:18
As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

Haggai 2:6-7
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 22:4
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Psalms 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Share Button

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verse for today

New American Standard 1977

John 6:28-29 form the gospel
They said therefore to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?”
Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent.”

John 6:57 form the gospel
As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also shall live because of Me.

Romans 4:5 Apostle teaching on the gospel
But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness,

1 Thessalonians 1:3 Apostle teaching on the gospel
constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father,

A example of how Paul preached the Gospel while dealing with the current event, when people spread the rumor that the rapture had already occurred.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Johannes 6:28-29 van die evangelie
Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

Johannes 6:57 van die evangelie
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

Romeine 4:5 Apostel onderig van die evangelie
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

1 Tessalonisense 1:3 Apostel onderig van die evangelie
en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader,

n Voorbeeld van Paul, hoe hy die evangelie verkondig het en met n saak van daai dag gehandel het.

Commentary:
Matthew to John The Gospel
content:
The life of Jesus.
The Gospel Jesus gave to the Jews which his disciples was instructed to teach the world.

Acts to Jude The Apostles
content:
How to conduct church.
Teachings, sermons and how to conduct sermons on the Gospel.
Teachings on how to deal with current events of those times.
Prayers of the Apostles and blessings on the new churches of the Apostles.
The life of the Apostles.

Revelations
content:
Letters from John
The visions of heaven before the death of the Apostle John as for told by Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Authorized King James Version

2 Thessalonians 2:3-4

Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, [except there come a falling away first (a)], [and that man of sin be revealed, the son of perdition; (b)] who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

Matthew 24:9-14
Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name’s sake. [And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. (a)] And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; [and then shall the end come. (b)]

2 Thessalonians 2:5
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

Matthew 24:25
Behold, I have told you before.

2 Thessalonians 2:8
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

Matthew 24:27-28
For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.

2 Thessalonians 2:9
[even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, (c)]

Matthew 24:24
For there shall arise false Christs, and false prophets, [and shall shew great signs and wonders; (c)] insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

2 Thessalonians 2:10
and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

Matthew 24:13
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

2 Thessalonians 2:11
[And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie: (d)]

Matthew 24:24
For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, [they shall deceive the very elect. (d)]

2 Thessalonians 2:13-17
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth: whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.

Matthew 24:42-51
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.

But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season? Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing. Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods. But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming; and shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken; the lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.

Commentary

Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says you have to be rapture ready everyday.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says that the church will be rapture before Daniels last week.
Matthew 24 and 1 Thessalonians 3 verse 3 says there will be infliction before the time of the end, but this affliction is not the end but the time before the end.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says there will be a falling away before the church is rapture.
Both Matthew 24 and 2 Thessalonians 2 says that we have been warned before time.

Matthew 24 also says that there will be wars and rumours of wars, famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and we shall be hated of all nations for believing in Christ, many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another, iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
All of that hardship will convince many that it is Daniels last week, but yet it is not but the time before Daniels last week.

Bible verse about spiritual gift and how a believer should act:
1 Corinthians 14:27-29 written by Paul
1 Corinthians 12:1-31 written by Paul
Romans 12:1-21 written by Paul

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Share Button

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Guidance from God

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 18:28

For Thou dost light my lamp;
The LORD my God illumines my darkness.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 18:28

Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

The Judgment

Bible verse for today

New American Standard 1977

Matthew 25:31-46

“But when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him; and He will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats; and He will put the sheep on His right, and the goats on the left.

“Then the King will say to those on His right, ‘Come, you who are blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave Me something to eat; I was thirsty, and you gave Me something to drink; I was a stranger, and you invited Me in; naked, and you clothed Me; I was sick, and you visited Me; I was in prison, and you came to Me.’ Then the righteous will answer Him, ‘Lord, when did we see You hungry, and feed You, or thirsty, and give You something to drink? And when did we see You a stranger, and invite You in, or naked, and clothe You? When did we see You sick, or in prison, and come to You?’ The King will answer and say to them, ‘Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it to Me.’

“Then He will also say to those on His left, ‘Depart from Me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels; for I was hungry, and you gave Me nothing to eat; I was thirsty, and you gave Me nothing to drink; I was a stranger, and you did not invite Me in; naked, and you did not clothe Me; sick, and in prison, and you did not visit Me.’ Then they themselves also will answer, ‘Lord, when did we see You hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not [e]take care of You?’ Then He will answer them, ‘Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.’ 46 These will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Mattheus 25:31-46

En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;
en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;
en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit.
Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.
Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My herberg gegee;
Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom.
Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee?
En wanneer het ons U ‘n vreemdeling gesien, en herberg gegee; of naak, en geklee?
En wanneer het ons U siek gesien of in die gevangenis, en na U gekom?
En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.
Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.
Want Ek het honger gehad, en julle het My nie te ete gegee nie; Ek het dors gehad, en julle het My nie te drinke gegee nie.
Ek was ‘n vreemdeling, en julle het vir My nie herberg gegee nie; naak, en julle het My nie geklee nie; siek en in die gevangenis, en julle het My nie besoek nie.
Dan sal hulle Hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien of dors of ‘n vreemdeling of naak of siek of in die gevangenis, en U nie gedien nie?
Dan sal Hy hulle antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan My ook nie gedoen nie.
En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses for the day Matthew 25:1-13 Matteus 25:1-13

Bible verse of the day Matthew 25:31-46 Mattheus 25:31-46

Share Button