Bible verse Bybel vers

Bible verse Bybel vers According to Paul Do u have to follow the laws given by Jesus in the Gospel of Matthew and the feasts followed and given by Jesus in the Gospel of Matthew.

King James Bible

Romans 6:15

What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.

Romans 6:1-2

What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Bybel vers Volgens Paul moet on die wet volg?

Afrikaanse Bybel 1953

Romeine 6:15

Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! 

Romeine 6:1-2

Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? 

Bible verse Bybel vers According to Paul Do u have to follow the laws given by Jesus in the Gospel of Matthew and the feasts followed and given by Jesus in the Gospel of Matthew.

Paul
Paul

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Bible, verse, Bybel, vers, Paullawromeine, Matthewfeastcommandments

Share Button

Bible verse sexual advice to married woman and men Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue / Bible verse about the qualities of a good woman Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vrou

Bible verse sexual advice to married woman and men

Note: This is not a commandment but to avoid temptation of the flesh which leads to adultery, which harms more then just those whom commits or think of commiting the act. Thinking of commiting adultery is a sin, and should be avoid as much as possible.

Kings James Version

1 Corinthians 7:2-7 and 10-11

Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife,
and let every woman have her own husband.
Let the husband render unto the wife due benevolence:
and likewise also the wife unto the husband.
The wife hath not power of her own body, but the husband:
and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time,
that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again,
that Satan tempt you not for your incontinency.
But I speak this by permission, and not of commandment.
For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God,
one after this manner, and another after that.

And unto the married I command, yet not I, but the Lord,
Let not the wife depart from her husband:
But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband:
and let not the husband put away his wife.

Teaching from Paul about married sex in plain english

To avoid a husband or wife to be tempted to seek for sex somewhere else, the husband and wife should never refuse the other sex, in this manner neither will have any self reasoned valet reason to cheat on the other, which is a sin.

Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Nota: Die is nie n gebod nie, maar n christelike manier om dit moeiliker te maak vir die bose om n vrou en/of haar man by die afground af te lei.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Korintiërs 7:2-7 en 10-11

Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê.
Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.
Maar dit sê ek by wyse van toelating, nie by wyse van gebod nie.
Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.

En aan die getroudes beveel ek–nie ek nie, maar die Here–dat die vrou nie van die man moet skei nie;
en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie.

Onderig van Paulus ontrent sex in die huwelik in plain afrikaans

Om te verhoud dat die man of vrou in hulle eie kop die idee kry om sex buite die huwelik te soek, want sy of haar man of vrou weerhou dit, moet die man of vrou nooit sex van die ander weerhou nie. As die man n drang het vervul dit en ook anders om.

Bible, verse, sexual advice, married woman, married men, Bybel vers, Raad aangaande sex, in die huwelik

Share Button

Bible verse about the qualities of a good woman Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vroue

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue / Bible verse sexual advice to married woman and men Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Bible verse about the qualities of a good woman

Kings James Version

Proverbs 31:10-31

Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.
She will do him good and not evil all the days of her life.
She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.
She is like the merchants’ ships; she bringeth her food from afar.
She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.
She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.
She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.
She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.
She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.
She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.
She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.
She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.
Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.
She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.
Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.
She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.
She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.
Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.
Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.
Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.
Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.

Bibical markings of a good woman according to proverbs

 1. Trustworthy.
 2. Kind towards Husband.
 3. Not lazy.
 4. Valuable member of household.
 5. Caregiver to household.
 6. Does not waste money.
 7. Independent.
 8. Complete her tasks in time.
 9. Knows her trade/skill set. (Educated / Knowledgeable / Woman of Trade)
 10. Caregiver to those in need.
 11. Takes pride in her family.
 12. She takes care of herself.
 13. She does good by her husband and acts with respect towards her husband which brings him honor.
 14. Works well with her money.
 15. She is strong and honorable.
 16. She speak with kindness to others.
 17. She does right by her family and does not bring harm to them.
 18. But above all she serves God.

Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vrou

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 31:10-31

Alef. Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale.
Bet. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie.
Gimel. Sy doen aan hom goed, en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe.
Dalet. Sy sorg vir wol en vlas, en sy werk met gewillige hande.
He. Sy is soos die skepe van ‘n handelaar–van ver af bring sy haar brood in.
Wau. En sy staan op as dit nog nag is en gee voedsel aan haar huisgesin en die bestemde deel aan haar diensmeisies.
Sajin. Sy dink na oor ‘n stuk grond en koop dit, van die vrug van haar hande plant sy ‘n wingerd.
Get. Sy omgord haar lendene met krag en hou haar arms stewig.
Tet. Sy voel dat haar wins goed is, in die nag gaan haar lamp nie dood nie.
Jod. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas.
Kaf. Sy brei haar handpalm uit na die ellendige, en sy steek haar hande uit na die behoeftige.
Lamed. Sy is nie bevrees vir haar huisgesin vanweë die sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlaken stof.
Mem. Sy maak vir haarself dekens, haar tabberd is van fyn linne en purper.
Noen. Haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit.
Samek. Sy maak hemde en verkoop dit, en gordels lewer sy aan die handelaars.
Ajin. Sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom.
Pe. Haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelike onderrigting is op haar tong.
Sade. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie.
Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:
Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.
Tau. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poort. 

Bible, verse, qualities, good, woman, Bybel, vers, kenmerke, goeie, vrou

Share Button

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue

Bible verse about the qualities of a good woman Bybel vers oor die kenmerke van n goeie vrou / Bible verse sexual advice to married woman and men Bybel vers Raad aangaande sex in die huwelik

Bible verse about woman Bybel vers oor vroue

New American Standard 1977

Proverbs 3:15-18
She is more precious than jewels;
And nothing you desire compares with her.
Long life is in her right hand;
In her left hand are riches and honor.
Her ways are pleasant ways,
And all her paths are peace.
She is a tree of life to those who take hold of her,
And happy are all who hold her fast.

Luke 10:42
but only a few things are necessary, really only one, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her.

1 Peter 3:5
For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:15-18
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
Dit is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Lukas 10:42
maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. 

1 Petrus 3:5
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig,

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Bible, verse, about, woman Bybel, vers, vrou

Share Button

Psalm 61

Psalm 61

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Psalm 61

Psalm 61

King James Bible
Hear My Cry; Listen to My Prayer
1 {To the chief Musician upon Neginah, A Psalm of David.} Hear my cry, O God; attend unto my prayer.
2 From the end of the earth will I cry unto thee, when my heart is overwhelmed: lead me to the rock that is higher than I.
3 For thou hast been a shelter for me, and a strong tower from the enemy.
4 I will abide in thy tabernacle for ever: I will trust in the covert of thy wings. Selah.
5 For thou, O God, hast heard my vows: thou hast given me the heritage of those that fear thy name.
6 Thou wilt prolong the king’s life: and his years as many generations.
7 He shall abide before God for ever: O prepare mercy and truth, which may preserve him.
8 So will I sing praise unto thy name for ever, that I may daily perform my vows.

Psalms 61

Afrikaans 1953
1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. ‘n Psalm van Dawid. 
2 o God, hoor my smeking, luister na my gebed! 
3 Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op ‘n rots wat vir my te hoog is. 
4 Want U het ‘n toevlug vir my geword, ‘n sterk toring teen die vyand. 
5 Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg. Sela. 
6 Want U, o God, het my geloftes gehoor; U het die besitting gegee van die wat u Naam vrees. 
7 Mag U dae by die koning se dae byvoeg; mag sy jare wees soos van geslag tot geslag. 
8 Mag hy vir ewig voor die aangesig van God op die troon sit; beskik goedertierenheid en trou, dat dié hom bewaar. 
9 Só wil ek psalmsing tot eer van u Naam tot in ewigheid, om my geloftes te betaal, dag ná dag.

Psalm 61, Psalms 61

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Psalm 61, Psalms 61

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 21 March

Birth of Christ

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Birth of Christ

Isaiah 11:1

King James Bible
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:

Jesaja 11:1

Afrikaans 1953
Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;

Isaiah 9:6

For to us a child is born, to us a son is given: and the government shall be on his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counselor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.

Jesaja 9:6

tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen. 

Matthew 1:18

Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.

Matthéüs 1:18

Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 

Matthew 2:1-2

Now when Jesus was born in Bethlehem of Judaea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem,
Saying, Where is he that is born King of the Jews? for we have seen his star in the east, and are come to worship him.

Matthéüs 2:1-2

En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Want ons het sy ster in die Ooste gesien en gekom om Hom hulde te bewys.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Birth, of, Christ

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January,  Birth, of, Christ

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 21 January

Love others

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Love others

Leviticus 19:18

King James Bible 
Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people, but thou shalt love thy neighbour as thyself: I am the LORD.  

Levítikus 19:18

Afrikaans 1953 
Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE. 

Psalm 41:1-3

King James Bible 
To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

Psalms 41:1-4

Afrikaans 1953 
Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. 
Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil. Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is.

Luke 10:27

King James Bible
And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

Lukas 10:27

Afrikaans 1953
En hy antwoord en sê: Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself.

Galatians 5:14

King James Bible
For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Galásiërs 5:14

Afrikaans 1953
Want die hele wet word vervul in een woord, naamlik: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Love, others

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 21 January, Love, others

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 20 January


Fear God

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Fear God

Exodus 20:20 

King James Bible 
And Moses said unto the people, Fear not: for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not.

Exodus 20:20

Afrikaans 1953 
Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.  

Psalm 103:11

King James Bible 
For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

Psalms 103:11

Afrikaans 1953 
Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees.     

Luke 1:50

King James Bible
And his mercy is on them that fear him from generation to generation.

Lukas 1:50

Afrikaans 1953
En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees. 

1 Peter 5:6

King James Bible
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

1 Petrus 5:6

Afrikaans 1953
Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 20 January, Fear, God

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 20 January, Fear, God

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 19 January Grace Mercy Favor

Kept from harm Grace Mercy Favor

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments 

Kept from harm Grace Mercy Favor

Genesis 19:19 

King James Bible 
Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die:

Génesis 19:19

Afrikaans 1953 
Kyk tog, u kneg het genade in u oë gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie.   

Genesis 6:8 

King James Bible 
But Noah found grace in the eyes of the LORD.

Génesis 6:8

Afrikaans 1953 
Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE.    

Luke 1:30

King James Bible
And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God. .

Lukas 1:30

Afrikaans 1953
En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. 

Romans 1:4-5

King James Bible
And declared to be the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead: By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:

Romeine 1:4-5

Afrikaans 1953
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy Naam, 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January,  Kept from harm, Grace, Mercy, Favor

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 19 January, Kept from harm, Grace, Mercy, Favor

Share Button

Random bible verses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Random bible verses

Isaiah 61:1

King James Bible 
The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound;

Luke 4:18  

King James Bible 
The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free,  

1 Corinthians 12-17  

King James Bible 
Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ. Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius; Lest any should say that I had baptized in mine own name. And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.

Random bible verses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Random, bible, verses

Share Button