Bible verses of the day Enoch in the bible

Bible verses of the day Enoch in the bible

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Genesis 5:22
Then Enoch walked with God three hundred years after he became the father of Methuselah, and he had other sons and daughters.

Genesis 5:24
And Enoch walked with God; and he was not, for God took him.

Hebrews 11:5
By faith Enoch was taken up so that he should not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God.

Luke 3:23-38
And when He began His ministry, Jesus Himself was about thirty years of age, being supposedly the son of Joseph, the son of Eli, the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph, the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Hesli, the son of Naggai, the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semein, the son of Josech, the son of Joda, the son of Joanan, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri, the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmadam, the son of Er, the son of Joshua, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi, the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim, the son of Melea, the son of Menna, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David, the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon, the son of Amminadab, the son of Admin, the son of Ram, the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah, the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor, the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Heber, the son of Shelah, the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech, the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

Genesis 6:2
that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful; and they took wives for themselves, whomever they chose.

Genesis 6:4
The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them. Those were the mighty men who were of old, men of renown.

2 Peter 2:4
For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to pits of darkness, reserved for judgment;

Jude 1:14
And about these also Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, saying, “Behold, the Lord came with many thousands of His holy ones,

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag Psalms 33:18 1 Petrus 3:12 Johannes 9:31 Johannes 7:17 2 Chronicles 6:20

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Genesis 5:22
En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog drie honderd jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad.

Genesis 5:24
En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.

Hebreërs 11:5
Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

Lukas 3:23-38
En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli,
die seun van Mattat, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef,
die seun van Mattatías, die seun van Amos, die seun van Nahum, die seun van Esli, die seun van Nággai,
die seun van Maät, die seun van Mattatías, die seun van Sémeï, die seun van Josef, die seun van Juda,
die seun van Jóhanan, die seun van Resa, die seun van Serubbábel, die seun van Seáltiël, die seun van Neríja,
die seun van Melgi, die seun van Addi, die seun van Kosam, die seun van Elmódam, die seun van Er,
die seun van Joses, die seun van Eliëser, die seun van Jorim, die seun van Mattat, die seun van Levi,
die seun van Símeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Éljakim,
die seun van Meléas, die seun van Mainan, die seun van Máttata, die seun van Natan, die seun van Dawid,
die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nagson,
die seun van Ammínadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda,
die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Nahor,
die seun van Serug, die seun van Rehu, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela,
die seun van Kainan, die seun van Arpágsad, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lameg,
die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mehaláleël, die seun van Kenan,
die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God.

Genesis 6:2
sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.

Genesis 6:4
In dié dae was die reuse op die aarde, en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam.

2 Petrus 2:4
Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word;

Judas 1:14
En Henog, die sewende van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê: Kyk, die Here het gekom met sy heilige tien duisendtalle,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Bible verses of the day Enoch in the bible

Share Button

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalms 33:18
Behold, the eye of the LORD is on those who fear Him,
On those who hope for His lovingkindness,

Gospel

John 9:31
We know that God does not hear sinners; but if anyone is God-fearing, and does His will, He hears him.

John 7:17
If any man is willing to do His will, he shall know of the teaching, whether it is of God, or whether I speak from Myself.

Apostle teaching

1 Peter 3:12
“FOR THE EYES OF THE LORD ARE UPON THE RIGHTEOUS,
AND HIS EARS ATTEND TO THEIR PRAYER,
BUT THE FACE OF THE LORD IS AGAINST THOSE WHO DO EVIL.”

2 Chronicles 6:20
that Thine eyes may be open toward this house day and night, toward the place of which Thou hast said that Thou wouldst put Thy name there, to listen to the prayer which Thy servant shall pray toward this place.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag Psalms 33:18 1 Petrus 3:12 Johannes 9:31 Johannes 7:17 2 Chronicles 6:20

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 33:18
Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

Die goeie nuus

Johannes 9:31
En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie; maar as iemand godvresend is en sy wil doen, dié verhoor Hy.

Johannes 7:17
As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek.

Apostel Onderig

1 Petrus 3:12
Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners.

2 Kronieke 6:20
sodat u oë oop mag wees dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar U van gesê het dat U u Naam daar wil vestig, sodat U mag luister na die gebed wat u kneg na hierdie plek toe sal bid.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Bible verse for today Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

Share Button

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 30:11
Thou hast turned for me my mourning into dancing;
Thou hast loosed my sackcloth and girded me with gladness;

Gospel

Matthew 13:11
And He answered and said to them, “To you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted.

Luke 24:44
Now He said to them, “These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled.”

Apostle teaching

1 John 2:20
But you have an anointing from the Holy One, and you all know.

1 John 5:20
And we know that the Son of God has come, and has given us understanding, in order that we might know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag Psalms 30:12 Matteus 13:11 Lukas 24:44 1 Johannes 2:20 1 Johannes 5:20

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 30:12
U het my weeklag vir my verander in ‘n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;

Die goeie nuus

Matteus 13:11
Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Lukas 24:44
En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.

Apostel Onderig

1 Johannes 2:20
En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.

1 Johannes 5:20
En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

The Book Of James

Jesus Christ in the Old testament

The time of sorrows: Where is the promise of His coming

The Book of Secrets of Enoch

Enoch

Jesus

Matthew

James

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Share Button

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

1 Samuel 2:2
There is no one holy like the LORD,
Indeed, there is no one besides Thee,
Nor is there any rock like our God.

Gospel

Luke 12:39
And be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.

John 1:14
And the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth.

Apostle teaching

2 Peter 3:10
But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up.

Philippians 2:5-7
Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus,
who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped,
but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag 1 Samuel 2:2, Lukas 12:39, Johannes 1:14, 2 Petrus 3:10, Filippense 2: 5-8 en Openbaring 7:9-10.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

1 Samuel 2:2
Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Die goeie nuus

Lukas 12:39
Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.

Johannes 1:14
En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon–en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom–vol van genade en waarheid.

Apostel Onderig

2 Petrus 3:10
Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

Filippense 2: 5-8
Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.
Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

The Book Of James

Jesus Christ in the Old testament

The time of sorrows: Where is the promise of His coming

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Share Button

Jesus Christ in the Old testament

Bible verses about Jesus Christ in the old testament

Jesus Christ in the Old testament

Exodus 20:3 and Psalm 2:12
You shall have no other gods before me
Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

Proverbs 30:4
Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Isaiah 53
Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Flat earth?

Isaiah 40:22
He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in.

Jesus Christus in die Old Testament

Eksodus 20: 3 en Psalms 2:12
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

Spreuke 30:4
Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Jesaja 53
Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Ronde aarde lank voordat wetenskap op gevang het

Jesaja 40 verse 22
Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon.

Bybel verse oor Jesus Christus voordat hy gebore was.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

Jesus Christ in the Old testament

Share Button

Bible verse for today Battle

Bible verse for today Battle

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Exodus 14:14
“The LORD will fight for you while you keep silent.”

Gospel

Luke 10:19
Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall injure you.

Matthew 10:28
And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

Apostle teaching

1 John 4:8
The one who does not love does not know God, for God is love.

2 Chronicles 20:17
‘You need not fight in this battle; station yourselves, stand and see the salvation of the LORD on your behalf, O Judah and Jerusalem.’ Do not fear or be dismayed; tomorrow go out to face them, for the LORD is with you.”

Revelations

Revelation 21:4
and He shall wipe away every tear from their eyes; and there shall no longer be any death; there shall no longer be any mourning, or crying, or pain; the first things have passed away.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag Oorlog

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Eksodus 14:14
Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.

Die goeie nuus

Lukas 10:19
Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

Matteus 10:28
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

Apostel Onderig

1 Johannes 4:8
Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.

2 Kronieke 20:17
Julle hoef daarby nie te veg nie; staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die HERE by julle, Juda en Jerusalem! Vrees nie en wees nie verskrik nie; trek môre teen hulle uit, en die HERE sal met julle wees.

Openbaring

Openbaring 21:4
En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today Battle

Share Button

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Gospel

John 7:18
He who speaks from himself seeks his own glory; but He who is seeking the glory of the One who sent Him, He is true, and there is no unrighteousness in Him.

Luke 6:27
But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you,

Mark 12:31
“The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Apostle teaching

Romans 12:21
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Acts 14:15
and saying, “Men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you in order that you should turn from these vain things to a living God, WHO MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM.

Revelations

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers vir vandag wees lief vir die Here wees lief vir you vrou wees lief vir mekaar and wees lief vir jou vyande.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Die goeie nuus

Johannes 7:18
Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.

Lukas 6:27
Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.

Markus 12:31
En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Apostel Onderig

Handelinge 14:15
en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Romeine 12:21
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Openbaring

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Share Button