Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Proverbs 19:20
King James Bible

Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.

Psalm 37:37
King James Bible

Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

Malachi 2:7
King James Bible

For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.

More Bible verses

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Spreuke 19:20
AFR53

Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees.

Psalms 37:37
AFR53

Sjin. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede. .

Maleagi 2:7
AFR53

Want die lippe van ‘n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ‘n boodskapper van die HERE van die leërskare

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Share Button

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

The book of Enoch Faith Saturday Bible Translation #FSBT
The book of Enoch Chapter 11 Trust God

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

The book of life

Revelation 13:8

New American Standard 1977

And all who dwell on the earth will worship him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain.

Revelation 20:15

New American Standard 1977

And if anyone’s name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire.

Luke 10:20

New American Standard 1977

Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.

Daniel 12:1

New American Standard 1977

Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time; and at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued.

Revelation 3:5

New American Standard 1977

He who overcomes shall thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father, and before His angels.

Exodus 32:31-33

New American Standard 1977

Then Moses returned to the LORD, and said, “Alas, this people has committed a great sin, and they have made a god of gold for themselves. But now, if Thou wilt, forgive their sin—and if not, please blot me out from Thy book which Thou hast written! And the LORD said to Moses, “Whoever has sinned against Me, I will blot him out of My book.”

Psalm 69:27-28

New American Standard 1977

Do Thou add iniquity to their iniquity, And may they not come into Thy righteousness. May they be blotted out of the book of life, And may they not be recorded with the righteous.

Malachi 3:16

New American Standard 1977

Then those who feared the LORD spoke to one another, and the LORD gave attention and heard it, and a book of remembrance was written before Him for those who fear the LORD and who esteem His name.

Enoch 11:2

Faith Saturday Bible Translation

Before God who knows all things created our world, He created another world and wrote the names of the saints whom will one day in a distant time live on this earth in a book, but because He is a fair God He will allow those whom are not written in this book, to add their names if they turn to Him and if it is not blotted out, because they turned away from Him, they too will receive everlasting life, on this new earth.

Die book van lewe

Openbaring 13:8

Afrikaans 1953

En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

Openbaring 20:15

Afrikaans 1953

En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Lukas 10:20

Afrikaans 1953

Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Daniel 12:1

Afrikaans 1953

En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan

Openbaring 3:5

Afrikaans 1953

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.

Exodus 32:31-33

Afrikaans 1953

En Moses het na die HERE teruggegaan en gesê: Ag, hierdie volk het ‘n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as U tog maar hulle sonde wou vergewe! En so nie, delg my dan maar uit u boek wat U geskryf het!
Toe het die HERE Moses geantwoord: Wie teen My gesondig het, dié sal Ek uitdelg uit my boek.

Psalm 69:28-29

Afrikaans 1953

Voeg skuld by hulle skuld, en laat hulle nie in u geregtigheid kom nie. Laat hulle uitgedelg word uit die boek van die lewe en nie saam met die regverdiges opgeskrywe word nie.

Maleági 3:16

Afrikaans 1953

Toe het die wat die HERE vrees, met mekaar gespreek; en die HERE het dit opgemerk en gehoor, en daar is ‘n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die HERE vrees en sy Naam eer.

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

The book of Enoch Faith Saturday Bible Translation #FSBT
The book of Enoch Chapter 11 Trust God

Bible verse of the day the book of life Bybel vers van die dag die boek van lewe

Share Button

Daily bible verse Daaglikse Bybel vers you meant it for evil God meant it for good

Daily bible verse Daaglikse Bybel vers you meant it for evil God meant it for good

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Daily bible verse

you meant it for evil God meant it for good

New American Standard 1977

Genesis 50:20

And as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result, to preserve many people alive.

Daaglikse Bybel vers

júlle het wel kwaad teen my bedink God het dit ten goede gedink

AFR53

Genesis 50:20

Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daaglikse Bybel vers júlle het wel kwaad teen my bedink God het dit ten goede gedink Daily bible verse you meant it for evil God meant it for good

Share Button

Always remember

Always remember the works that I do shall he do also

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Always remember

the works that I do shall he do also

New American Standard 1977

Deuteronomy 11:4

and what He did to Egypt’s army, to its horses and its chariots, when He made the water of the Red Sea to engulf them while they were pursuing you, and the LORD completely destroyed them;

New American Standard 1977

John 14:12

Truly, truly, I say to you, he who believes in Me,

the works that I do shall he do also

; and greater works than these shall he do; because I go to the Father.

New American Standard 1977

Mark 16:16

He who has believed and has been baptized shall be saved; but he who has disbelieved shall be condemned.

New American Standard 1977

James 1:22

But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves.

Onthou altyd

die werke wat Ek doen, sal hy ook doen

AFR53

Deuteronomium 11:4

en wat Hy gedoen het aan die leër van Egipte, aan sy perde en aan sy strydwaens waaroor Hy die waters van die Skelfsee laat aanstroom het toe hulle julle agtervolg het, sodat die HERE hulle omgebring het tot vandag toe;

AFR53

Johannes 14:12

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo–

die werke wat Ek doen, sal hy ook doen

; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.

AFR53

Markus 16:16

Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

AFR53

Jakobus 1:22

En word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Always remember the works that I do shall he do also

Share Button

Because of the littleness of your faith

Because of the littleness of your faith

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Because of the littleness of your faith

New American Standard 1977

Psalms 17:6

I have called upon Thee, for Thou wilt answer me, O God; Incline Thine ear to me, hear my speech.

New American Standard 1977

Psalms 7:6

Arise, O LORD, in Thine anger; Lift up Thyself against the rage of my adversaries, And arouse Thyself for me; Thou hast appointed judgment.

New American Standard 1977

Zechariah 4:7

‘What are you, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain; and he will bring forth the top stone with shouts of “Grace, grace to it!”’”

New American Standard 1977

Isaiah 49:11

And I will make all My mountains a road, And My highways will be raised up.

New American Standard 1977

Isaiah 40:4-5

Let every valley be lifted up, And every mountain and hill be made low; And let the rough ground become a plain, And the rugged terrain a broad valley; Then the glory of the LORD will be revealed, And all flesh will see it together; For the mouth of the LORD has spoken.”

New American Standard 1977

Mark 11:23

Truly I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted him.

New American Standard 1977

Matthew 17:20

And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

New American Standard 1977

John 14:13

And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle

Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle

AFR53

Psalm 17:6

Ek roep U aan, want U verhoor my, o God! Neig u oor tot my, luister na my woord!

AFR53

Psalm 7:7

Staan op, HERE, in u toorn, verhef U teen die grimmigheid van my teëstanders en ontwaak vir my, U wat die reg beveel het!

AFR53

Sagaria 4:7

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!

AFR53

Jesaja 49:11

En Ek sal al my berge tot ‘n weg maak, en my grootpaaie sal opgevul wees.

AFR53

Jesaja 40:4-5

Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word. En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.

AFR53

Markus 11:23

Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see–en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur–hy sal verkry net wat hy sê.

AFR53

Matthéüs 17:20

En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

AFR53

Johannes 14:13

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Because of the littleness of your faith

Share Button

The Apostle Paul The Law and Rapture

The Apostle Paul The Law and Rapture. Die Apostel Paulus Die Wet en Opraping.
According to christian tradition the apostle Paul taught from the book of Matthew which means that 50 percent of the protestant bible excluding the book of Matthew itself are based on the book of Matthew. In these verses and video below you can see where the teachings of Paul come from and how some are misusing and twisting the teachings of Paul into false doctrines.

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

The Apostle Paul part 1 The Law and Rapture.

King James Version

2 Peter 3:16

As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Matthew 5:18

For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

Matthew 5:19-20

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, That except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

Romans 6:2

God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?

Romans 10:13

For whoever shall call on the name of the Lord shall be saved.

Matthew 7:21-23

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

Romans 2:13

For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified.

1 Corinthians 6:9-10

Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.

Matthew 24:13

But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

1 Thessalonians 4:17

Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord.

Luke 6:46

And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?

John 14:15

If you love me, keep my commandments.

Romans 13:8-10

Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law. For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.

Matthew 5:18 fulfillment

Matthew 5:17

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfill.

John 19:28

After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished, in order that the Scripture might be fulfilled, said, “I am thirsty.”

Matthew 5 Revelation links

Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven

Revelation 20:11-15
And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened: and another book was opened, which is the book of life: and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead which were in them: and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.

Revelation 7:13-17
And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

Commandments of Christ

Matthew 22:37

Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.

Matthew 22:39

And the second is like to it, You shall love your neighbor as yourself.

Matthew 19:17-19

And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Matthew 5:27-32

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery: But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee: for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement: But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.

Matthew 5:21-22

Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment: But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

Matthew 25:35

For I was an hungered, and you gave me meat: I was thirsty, and you gave me drink: I was a stranger, and you took me in:

Matthew 6:14-15

For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you: But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

Matthew 5:45

That you may be the children of your Father which is in heaven: for he makes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

Matthew 5:33-37

Again, ye have heard that it hath been said by them of old time, Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths: But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne: Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King. Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black. But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.

Matthew 5:38-48

Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy. But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you; That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

1 Corinthians 6:9-10

Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God.

2 Corinthians 5:15

And that he died for all, that they which live should not from now on live to themselves, but to him which died for them, and rose again.

Romans 13:8-10

Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law. For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself. Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.

1 Corinthians 7:4

The wife has not power of her own body, but the husband: and likewise also the husband has not power of his own body, but the wife.

1 Thessalonians 5:16-17

Rejoice evermore. Pray without ceasing. In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the Spirit. Despise not prophesyings. Prove all things; hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil.

Mark 10:6-9

But from the beginning of the creation God made them male and female. For this cause shall a man leave his father and mother, and join to his wife; And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder.

1 John 1:9-10

If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

The commandments of Christ Summary

1) You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.
Law definition: God must be first in your life, before your wife, children, work and everything else.
2) Thou shall love your neighbor as yourself.
Law definition: Before you do something you must ask yourself two questions: Would you like this to be done to you, and would you like this to be done to the person you love the most, if the answer is no to any of these questions then you are about to break the second commandment. Example: Would you have liked to have been aborted before birth or would you have liked the person you care for the most was aborted? If the answer is no to any of those two questions then abortion is a sin.
Law spiritual definition: Jesus took the sins of the world upon him.
3) Thou shalt do no murder.
Law definition: If you take a life outside of self defence or righteous war is murder.
Law spiritual definition: God lets the sun shine on the righteous and the sinner, God lets it rain on the righteous and sinners.
4) Thou shalt not hold a grudge.
Law definition: Do not stay angry at others but forgive them. and God shall forgive you in the same manner.
Law spiritual definition: God shall forgive you in the same manner, you forgive others
5) Thou shalt not commit adultery.
Law definition: Adultery against humans: Biblically sex is marriage. Every Time you have sex with a different person you commit Adultery against the person you had sex with before hand. Whether the law of man says you are married or not married does not matter, because once you have had sex with someone you are joined together and no man may separate you.
Law definition: Adultery against creation: God made a human man for a human female, any sex beyond this or mixing of seed beyond this is adultery against creation.
Law spiritual definition: Adultery against God: Trusting in other gods, spirits, humans, stars, forefathers or anything else instead of God is adultery against God. Trusting that God would give someone the strength and/or knowledge to help you is not adultery against God because you trust that God is helping them to help you.
6) Thou shalt not divorce or take someone whom has separated thou any other means other then death or if they commited adultary.
Law definition: Biblically speaking divorce and separation by any means other then death or from someone whom committed Adultery is Adultery: If you change sexual partners or deny your sexual partner sex you are committing Adultery against your partner. However if your sexual partner has died or has committed Adultery, then you are not committing adultery by leaving them nor are you committing adultery if you have sex with a person whose partner died or whom left there partner because they committed adultery.
Law spiritual definition: Biblically speaking divorce and separation but any means other than death or from someone who committed Adultery is Adultery: If you do not pray daily you are committing adultery against God. Therefore God may separate himself from you if He chose to do so, but God forgives as you forgive others and His Son has taken your sins upon Himself, therefore if you repent God will return to you. Repent means you turn away from sin, in this case you start to pray daily.
7) Thou shalt not lust.
Law definition: Biblically speaking lust is Adultery: If you had sex with someone and see someone else and just imagine or think or consider having sex with that person you are committing Adultery against the person you had sex with before.
Law spiritual definition: Biblically speaking lust is Adultery: If you imagine or think or consider worshipping or seeking help from someone or something other than God you are committing adultery against God. Unless God has send that person or something to help you.
8) Thou shalt not steal.
Law definition: Do not take something that belongs to someone else, Do not have sex with someone whom belongs to someone else, Do not deny a starving person food when you have enough, as this is stealing someone’s life.
Law spiritual definition: What you do to christians you also do unto christ.
9) Thou shalt not bear false witness.
Law definition: Do not lie, do not spread false rumours, do not tell untruthful things.
Law spiritual definition: Do not teach others not to follow the commandments of christ, because then you are spreading false rumours, Do not say you have a message from God, if you did not hear from God, Atment you are a sinner and believe that only the sacrifice of Jesus Christ can save you, if you do not atment you are a sinner then you are bearing false witness in other words you are a liar.
10) Honour thy father and thy mother.
Law definition: Listen to your parents, care for your parents in their old age, do not have sex with your mother nor father, do not dishonor your parents by sinning.
Law spiritual definition: God is your heavenly father listen to him and follow his commandments.
11) Do not swear unto God.
Law definition: Do not make promises to God, you are only a servant whom has nothing to offer because all belongs to God.
Law spiritual definition: Jesus is king of kings and master of all. God created all that is and He is in control.
12) Love they enemies
Law definition: Do not reward sin by committing sin yourself.
Law spiritual definition: You are the light of the world, though you sinners will see God. As it is Gods will that all maybe saved.

The Apostle Paul The Law and Rapture

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53
onder construksie

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Psalm 112:5 Psalms 112:5

Share Button

The Greatest Commandment Die groot gebod

The Greatest Commandment

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

The Greatest Commandment

KGV

Matthew 22:37-39

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

The Greatest Commandment

The Greatest Commandment

The Greatest Commandment

Die groot gebod

Die groot gebod

AFR53

Matteus 22:37-39

En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

The Greatest Commandment

Share Button

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Psalm 112:5 Psalms 112:5

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Psalm 112:5 Psalms 112:5

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Bible verses for the day

NASB77

Psalm 112:5

It is well with the man who is gracious and lends; He will maintain his cause in judgment.

KJB

Psalm 112:5

A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

Psalms 112:5

Tet. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, Jod. wat sy sake volgens reg besorg.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Psalm 112:5 Psalms 112:5

Share Button

2 Peter 3:16 Concerning Paul 2 Petrus 3:16 Aangaande Paulus

2 Peter 3:16-17 Concerning Paul and Christians not keeping the commandments of Jesus Christ

Matthew 28:19-20 is the great commission Jesus gave all his Apostles.
Acts 9 and beyond follow the travels of Paul not all the other Apostles.

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

2 Peter 3:16-17 Concerning Paul and Christians not keeping the commandments of Jesus Christ

New International Version

2 Peter 3:16-17

He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other Scriptures, to their own destruction. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position.

New Living Translation

2 Peter 3:16-17

speaking of these things in all of his letters. Some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of Scripture. And this will result in their destruction. I am warning you ahead of time, dear friends. Be on guard so that you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your own secure footing.

English Standard Version

2 Peter 3:16-17

as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other Scriptures. You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability.

Berean Study Bible

2 Peter 3:16-17

He writes this way in all his letters, speaking in them about such matters. Some parts of his letters are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the rest of the Scriptures, to their own destruction. Therefore, beloved, since you already know these things, be on your guard so that you will not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure standing.

Berean Literal Bible

2 Peter 3:16-17

as also in all the letters, speaking in them concerning these things, among which some things are difficult to be understood, which the ignorant and unestablished distort to their own destruction, as also the other Scriptures. Therefore beloved, knowing this beforehand, you beware, lest you should fall from the own steadfastness, having been led away by the error of the lawless.

New American Standard Bible

2 Peter 3:16-17

as also in all his letters, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the Scriptures, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard so that you are not carried away by the error of unprincipled men and fall from your own steadfastness,

King James Bible

2 Peter 3:16-17

As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.

Christian Standard Bible

2 Peter 3:16-17

He speaks about these things in all his letters. There are some matters that are hard to understand. The untaught and unstable will twist them to their own destruction, as they also do with the rest of the Scriptures. Therefore, dear friends, since you know this in advance, be on your guard, so that you are not led away by the error of lawless people and fall from your own stable position.

Contemporary English Version

2 Peter 3:16-17

Paul talks about these same things in all his letters, but part of what he says is hard to understand. Some ignorant and unsteady people even destroy themselves by twisting what he said. They do the same thing with other Scriptures too. My dear friends, you have been warned ahead of time! So don’t let the errors of evil people lead you down the wrong path and make you lose your balance.

Good News Translation

2 Peter 3:16-17

This is what he says in all his letters when he writes on the subject. There are some difficult things in his letters which ignorant and unstable people explain falsely, as they do with other passages of the Scriptures. So they bring on their own destruction. But you, my friends, already know this. Be on your guard, then, so that you will not be led away by the errors of lawless people and fall from your safe position.

Holman Christian Standard Bible

2 Peter 3:16-17

He speaks about these things in all his letters in which there are some matters that are hard to understand. The untaught and unstable twist them to their own destruction, as they also do with the rest of the Scriptures. Therefore, dear friends, since you know this in advance, be on your guard, so that you are not led away by the error of lawless people and fall from your own stability.

International Standard Version

2 Peter 3:16-17

He speaks about this subject in all his letters. Some things in them are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, leading to their own destruction, as they do the rest of the Scriptures. And so, dear friends, since you already know these things, continuously be on your guard not to be carried away by the deception of lawless people. Otherwise, you may fall from your secure position.

NET Bible

2 Peter 3:16-17

speaking of these things in all his letters. Some things in these letters are hard to understand, things the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they also do to the rest of the scriptures.
Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard that you do not get led astray by the error of these unprincipled men and fall from your firm grasp on the truth.

New Heart English Bible

2 Peter 3:16-17

as also in all of his letters, speaking in them of these things. In those, there are some things that are hard to understand, which the ignorant and unsettled twist, as they also do to the other Scriptures, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing these things beforehand, beware, lest being carried away with the error of the wicked, you fall from your own steadfastness.

Aramaic Bible in Plain English

2 Peter 3:16-17

Just as in all of his letters he spoke about these things, in which are things difficult for the intellect, which those who are without teaching and unstable, pervert, as also the other Scriptures, to their own destruction.
You therefore, beloved, as you have known beforehand, guard your souls, lest you go after the deception of those who are without The Law and you fall from your own stability.

GOD’S WORD® Translation

2 Peter 3:16-17

He talks about this subject in all his letters. Some things in his letters are hard to understand. Ignorant people and people who aren’t sure of what they believe distort what Paul says in his letters the same way they distort the rest of the Scriptures. These people will be destroyed. Dear friends, you already know these things. So be on your guard not to be carried away by the deception of people who have no principles. Then you won’t fall from your firm position.

New American Standard 1977

2 Peter 3:16-17

as also in all his letters, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the Scriptures, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard lest, being carried away by the error of unprincipled men, you fall from your own steadfastness,

Jubilee Bible 2000

2 Peter 3:16-17

in almost all his epistles, speaking in them of these things, among which are some things that are hard to understand, which those that are ignorant and unstable twist, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye, therefore, beloved, seeing ye know these things in advance, be on guard lest by the error of the wicked ye be deceived with the others and fall from your own steadfastness.

King James 2000 Bible

2 Peter 3:16-17

As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable twist, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. You therefore, beloved, seeing you know these things beforehand, beware lest you also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness.

American King James Version

2 Peter 3:16-17

As also in all his letters, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, to their own destruction.
You therefore, beloved, seeing you know these things before, beware lest you also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness.

American Standard Version

2 Peter 3:16-17

as also in all his epistles, speaking in them of these things; wherein are some things hard to be understood, which the ignorant and unstedfast wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, knowing these things beforehand, beware lest, being carried away with the error of the wicked, ye fall from your own stedfastness.

Douay-Rheims Bible

2 Peter 3:16-17

As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are certain things hard to be understood, which the unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, to their own destruction. You therefore, brethren, knowing these things before, take heed, lest being led aside by the error of the unwise, you fall from your own steadfastness.

Darby Bible Translation

2 Peter 3:16-17

as also in all [his] epistles, speaking in them of these things; among which some things are hard to be understood, which the untaught and ill-established wrest, as also the other scriptures, to their own destruction. Ye therefore, beloved, knowing [these] things before, take care lest, being led away along with the error of the wicked, ye should fall from your own stedfastness:

English Revised Version

2 Peter 3:16-17

as also in all his epistles, speaking in them of these things; wherein are some things hard to be understood, which the ignorant and unstedfast wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Ye therefore, beloved, knowing these things beforehand, beware lest, being carried away with the error of the wicked, ye fall from your own stedfastness.

Webster’s Bible Translation

2 Peter 3:16-17

As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, to their own destruction. Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness.

Weymouth New Testament

2 Peter 3:16-17

That is what he says in all his letters, when speaking in them of these things. In those letters there are some statements hard to understand, which ill-taught and unprincipled people pervert, just as they do the rest of the Scriptures, to their own ruin. You, therefore, dear friends, having been warned beforehand, must continually be on your guard so as not to be led astray by the false teaching of immoral men nor fall from your own stedfastness.

World English Bible

2 Peter 3:16-17

as also in all of his letters, speaking in them of these things. In those, there are some things that are hard to understand, which the ignorant and unsettled twist, as they also do to the other Scriptures, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing these things beforehand, beware, lest being carried away with the error of the wicked, you fall from your own steadfastness.

Young’s Literal Translation

2 Peter 3:16-17

as also in all the epistles, speaking in them concerning these things, among which things are certain hard to be understood, which the untaught and unstable do wrest, as also the other Writings, unto their own destruction. Ye, then, beloved, knowing before, take heed, lest, together with the error of the impious being led away, ye may fall from your own stedfastness,

Psalm 119 // After his own heart \ Thirsting for his ways W/Justin @ChristianTruthers

2 Petrus 3:16-17 Aangaande Paulus en Christene wat nie die gebooie van Jesus Christus onderhou nie

2 Petrus 3:16-17 Aangaande Paulus en Christene wat nie die gebooie van Jesus Christus onderhou nie

AFR53

2 Petrus 3:16-17

net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf. Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

2 Peter 3:16-17 Concerning Paul and Christians not keeping the commandments of Jesus Christ
2 Petrus 3:16-17 Aangaande Paulus en Christene wat nie die gebooie van Jesus Christus onderhou nie

Share Button

Daily bible verse Daaglikse bybel vers gifts geskenke

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day

NASB77

1 Timothy 4:3-5

men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude; for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

John 3:16

For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Romans 12:6

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith;

Matthew 6:3-4

But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing that your alms may be in secret; and your Father who sees in secret will repay you.

James 1:5

But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him.

1 Timothy 5:8

But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith, and is worse than an unbeliever.

Luke 21:2-3

And He saw a certain poor widow putting in two small copper coins. And He said, “Truly I say to you, this poor widow put in more than all of them; for they all out of their surplus put into the offering; but she out of her poverty put in all that she had to live on.”

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

1 Timótheüs 4:3-5

wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Romeine 12:6

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:

Matthéüs 6:3-4

Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

Jakobus 1:5

En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

1 Timótheüs 5:8

Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.

Lukas 21:2-3

En Hy het ook ‘n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi. En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button