Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

CHRONICLES OF THE RAPTURE

Bible verse for today

New American Standard 1977

Luke 17:34-37
“I tell you, on that night there will be two men in one bed; one will be taken, and the other will be left.
There will be two women grinding at the same place; one will be taken, and the other will be left.
Two men will be in the field; one will be taken and the other will be left.
And answering they said to Him, “Where, Lord?” And He said to them, “Where the body is, there also will the vultures be gathered.”

Mark 13:24-27
But in those days, after that tribulation, THE SUN WILL BE DARKENED, AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT,
AND THE STARS WILL BE FALLING from heaven, and the powers that are in the heavens will be shaken.
And then they will see THE SON OF MAN COMING IN CLOUDS with great power and glory.
And then He will send forth the angels, and will gather together His elect from the four winds, from the farthest end of the earth, to the farthest end of heaven.

Revelation 20:2-5
And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for a thousand years,
and threw him into the abyss, and shut it and sealed it over him, so that he should not deceive the nations any longer, until the thousand years were completed; after these things he must be released for a short time.
And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony of Jesus and because of the word of God, and those who had not worshiped the beast or his image, and had not received the mark upon their forehead and upon their hand; and they came to life and reigned with Christ for a thousand years.
En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

Revelation 11:15-19
And the seventh angel sounded; and there arose loud voices in heaven, saying,
“The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord, and of His Christ; and He will reign forever and ever.”
And the twenty-four elders, who sit on their thrones before God, fell on their faces and worshiped God,
saying, “We give Thee thanks, O Lord God, the Almighty, who art and who wast, because Thou hast taken Thy great power and hast begun to reign.
“And the nations were enraged, and Thy wrath came, and the time came for the dead to be judged, and the time to give their reward to Thy bond-servants the prophets and to the saints and to those who fear Thy name, the small and the great, and to destroy those who destroy the earth.”
And the temple of God which is in heaven was opened; and the ark of His covenant appeared in His temple, and there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder and an earthquake and a great hailstorm.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Lukas 17:34-37
Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.
En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

Markus 13:24-27
Maar in daardie dae, ná dié verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie,
en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemele is, sal geskud word.
En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid.
En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.

Openbaring 20:2-5
En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank
en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word.
En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.
En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

Openbaring 11:15-19
En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê:
Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Acts 1:7-8, Daniel 12:1-2, 1 Corinthians 15:51-53, 1 Thessalonians 4:16-18

Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32.

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:10
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.

John 14:3
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Luke 10:20
“Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.”

Mark 13:32
But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:10
Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Johannes 14:3
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Lukas 10:20
Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Markus 13:32
Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Share Button

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 9:2
I will be glad and exult in Thee;
I will sing praise to Thy name, O Most High.
Psalm 84:10
For a day in Thy courts is better than a thousand outside.
I would rather stand at the threshold of the house of my God,
Than dwell in the tents of wickedness.
Psalm 119:64
The earth is full of Thy lovingkindness, O LORD;
Teach me Thy statutes.
Mark 4:18-19
And others are the ones on whom seed was sown among the thorns; these are the ones who have heard the word,
and the worries of the world, and the deceitfulness of riches, and the desires for other things enter in and choke the word, and it becomes unfruitful.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 9:2
Ek wil die HERE loof met my hele hart; ek wil al u wonders vertel.
Psalms 84:11
Want ‘n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.
Psalms 119:64
HERE, die aarde is vol van u goedertierenheid; leer my u insettinge.
Markus 4:18-19
En hulle by wie in die dorings gesaai word–dit is hulle wat die woord hoor,
en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Genesis 50:20, Psalm 91:1, 1 John 4:18, 1 John 4:4

Bible verses for the day Psalm 9:2, Psalm 84:10, Psalm 119:64, Mark 4:18-19

Share Button

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Ecclesiastes 3:8
A time to love, and a time to hate;
A time for war, and a time for peace.
1 Peter 3:8
To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit;
Job 38:4-7
Where were you when I laid the foundation of the earth?
Tell Me, if you have understanding,
Who set its measurements, since you know?
Or who stretched the line on it?
On what were its bases sunk?
Or who laid its cornerstone,
When the morning stars sang together,
And all the sons of God shouted for joy?
Mark 12:30-31
AND YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH. “The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Prediker 3:8
‘n tyd om lief te hê en ‘n tyd om te haat, ‘n tyd vir oorlog en ‘n tyd vir vrede.
1 Petrus 3:8
En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.
Job 38:4-7
Waar was jy toe Ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het.
Wie het sy afmetinge bepaal? –jy weet dit mos! Of wie het daaroor die meetsnoer gespan?
Waar is sy fondamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê?
Markus 12:30-31
en jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1.

Share Button