Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verse for today

New American Standard 1977

John 6:28-29 form the gospel
They said therefore to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?”
Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent.”

John 6:57 form the gospel
As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also shall live because of Me.

Romans 4:5 Apostle teaching on the gospel
But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness,

1 Thessalonians 1:3 Apostle teaching on the gospel
constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father,

A example of how Paul preached the Gospel while dealing with the current event, when people spread the rumor that the rapture had already occurred.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Johannes 6:28-29 van die evangelie
Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

Johannes 6:57 van die evangelie
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

Romeine 4:5 Apostel onderig van die evangelie
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

1 Tessalonisense 1:3 Apostel onderig van die evangelie
en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader,

n Voorbeeld van Paul, hoe hy die evangelie verkondig het en met n saak van daai dag gehandel het.

Commentary:
Matthew to John The Gospel
content:
The life of Jesus.
The Gospel Jesus gave to the Jews which his disciples was instructed to teach the world.

Acts to Jude The Apostles
content:
How to conduct church.
Teachings, sermons and how to conduct sermons on the Gospel.
Teachings on how to deal with current events of those times.
Prayers of the Apostles and blessings on the new churches of the Apostles.
The life of the Apostles.

Revelations
content:
Letters from John
The visions of heaven before the death of the Apostle John as for told by Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:22
A good man leaves an inheritance to his children’s children,
And the wealth of the sinner is stored up for the righteous.

Romans 8:17
and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him.

1 Peter 1:4
to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you,

Proverbs 19:14
House and wealth are an inheritance from fathers,
But a prudent wife is from the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:22
‘n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre.

Romeine 8:17
en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

1 Petrus 1:4
sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons

Spreuke 19:14
Huis en goed is ‘n erfenis van die vaders, maar ‘n verstandige vrou is van die HERE.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Share Button

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 14:17-19
for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men.
So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another.

Psalm 34:8
O taste and see that the LORD is good;
How blessed is the man who takes refuge in Him!

1 John 4:7
Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is born of God and knows God.

John 16:24
Until now you have asked for nothing in My name; ask, and you will receive, that your joy may be made full.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 14:17-19
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Psalms 34:9
Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

1 Johannes 4:7
Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God

Johannes 16:24
Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Share Button

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 10:9
that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved;

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

1 Timothy 1:15
It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost of all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 10: 9
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

1 Timoteus 1:15
Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Share Button

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 3:10
Because you have kept the word of My perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell upon the earth.

Matthew 24:30-31
and then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great glory.
And He will send forth His angels with A GREAT TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Philippians 3:20-21
For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;
who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.

Romans 8:18-19
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 3:10
Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Matteus 24:30-31
En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Filippense 3:20-21
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Romeine 8:18-19
Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 10:9
He who walks in integrity walks securely,
But he who perverts his ways will be found out.

Colossians 3:23
Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men;

Hebrews 6:10
For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 10:9
Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.

Kolossense 3:23
En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

Hebreërs 6:10
Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Share Button

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Timothy 4:1-5
But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons
by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
men who forbid marriage and advocate abstaining from foods, which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth.
For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;
for it is sanctified by means of the word of God and prayer.

1 Corinthians 7:4-5
The wife does not have authority over her own body, but the husband does; and likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Stop depriving one another, except by agreement for a time that you may devote yourselves to prayer, and come together again lest Satan tempt you because of your lack of self-control.

Romans 1:24-27
Therefore God gave them over in the lusts of their hearts to impurity, that their bodies might be dishonored among them.
For they exchanged the truth of God for a lie, and worshiped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
For this reason God gave them over to degrading passions; for their women exchanged the natural function for that which is unnatural,
and in the same way also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error.

Daniel 11:37
And he will show no regard for the gods of his fathers or for the desire of women, nor will he show regard for any other god; for he will magnify himself above them all.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Timoteus 4:1-5
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang
deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,
wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.
Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;
want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

1 Korintiërs 7: 4
Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.
Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wedersydse ooreenstemming vir ‘n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy; en kom weer bymekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie.

Romeine 1:24-27
Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer
hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.
Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.

Daniël 11:37
En op die gode van sy vaders sal hy nie ag slaan nie, en op die liefling van die vroue en op enige god sal hy geen ag gee nie; want hy sal homself bo alles groot hou.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Psalm 23:2-3, Revelation 7:17, 2 Thessalonians 3:5, Matthew 13:15

Bible verses for the day a few Antichrist teachings.

Share Button