daily bible verse Job 33:14-18 Short links and Elijah

daily bible verse Job 33:14-18.
NASB77

Job 33:14-18

“Indeed God speaks once,
Or twice, yet no one notices it.

“In a dream, a vision of the night,
When sound sleep falls on men,
While they slumber in their beds,

Then He opens the ears of men,
And seals their instruction,

That He may turn man aside from his conduct,
And keep man from pride;

He keeps back his soul from the pit,
And his life from passing over into Sheol.

daaglikse bybel vers Job 33:14-18.
AFR53

Job 33:14-18

Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.

In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,

dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;

om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Previous post

John 3:15-16

John 14:13

John 14:3

John 17:11

John 3:16

John 9:31

John 14:7-21

John 1:14

Elijah

Enoch

John

Peter

Luke

Isaiah

Mark

Matthew

Doctrine

Elijah Revelation Prophecy

Understanding the Elijah prophecy so that you will not be deceived.

Revelation 6 First Seal, A Prophet Comes

Revelation 6 The Four Horsemen Who Kill With the Sword of Christ’s Mouth

Prayer of Blessings

Lord be with my family and friends
Guide them in the spirit according to your will
Give them peace, healing and insight of you.
Make known to them your love for them.

Give them the spirit of insight,
so that they may know,
what is of you and what is not,

Lord protect and bless
my family and friends,
turn their hearts to you
so that they will be with you
and seek your conceal.

Lord be with those
whom you have called
as watchmen or as prophets
so that they may see
and warn against
which is true for the age.

Lord be with those
whom has less them me,
those whom struggle in the spirit
and in the physical,
bless them and guide them
give them hope and strengh
so that they may know that you are
with them.

Lord work in the hearts of those
whom has plenty,
so that they may help those whom has
little.
Lord let those whom have
seek you and your will,
so that their hearts can be turned,
to the poor and those whom struggle.

Lord I ask that you will expose
all that is hidden and discused in back door deals,
so that we will know,
who are for us and who are against us.

Lord make your will known to men,
and let them see
that your will is greater then any will of man.

Let your kindness rain upon this world, my father
in heaven, so that ever soul will turn away from evil and
see your heavenly love.

I ask this in the name of Jesus Christ
whom has spilt his blood for me.

Thank you Father

Amen

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse Luke 12:47

daily bible verse Luke 12:47

Luke 12:47

And that slave who knew his master’s will and did not get ready or act in accord with his will, shall receive many lashes,

daaglikse bybel vers Lukas 12:47

Lukas 12:47

En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;

Previous post

Abomination unto God

Is it possible to lose your salvation? Can I Lose My Salvation? Can a Christian Lose His Salvation?

Colossians 1:15-16

Prepping

Share Button

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

New American Standard 1977

Doctrine Jesus is the messiah .

Matthew 16:15-16

He said to them, “But who do you say that I am?”
And Simon Peter answered and said, “Thou art the Christ, the Son of the living God.”

Psalm 2:12

Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Doctrine confirmation verse

Mark 8:29

And He continued by questioning them, “But who do you say that I am?” Peter answered and said to Him, “Thou art the Christ.”

Isaiah 7:14

Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

2de Doctrine confirmation verse

Luke 9:20

And He said to them, “But who do you say that I am?” And Peter answered and said, “The Christ of God.”

Proverbs 30:4

Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Additional information

Isaiah 53

Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Voorbereiding.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling Voorbereiding. Jesus is die redder

Matteus 16:15-16

Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?
En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Psalms 2:12

Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 8:29

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê vir Hom: U is die Christus.

Jesaja 7:14

Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Lukas 9:20

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê: Die Christus van God!

Spreuke 30:4

Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Addisionele inligting

Jesaja 53

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Prepping

Next Doctrine
All your sins are gone forever when you repent in your heart

Matthew 24:44

Doctrine Jesus is the messiah
Share Button

daily bible verse 03-01-17

Todays bible verse

Luke 17:1

And He said to His disciples, “It is inevitable that stumbling blocks should come, but woe to him through whom they come!

Lukas 17:1

En Hy het vir sy dissipels gesê: Dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar wee hom deur wie hulle kom.

Previous post
Jeremiah 29 verse 11

Share Button

Daily Bible verse Doctrine Repent accept jesus and Repent turn away from sin

Daily Bible verse Doctrine Repent accept jesus and Repent turn away from sin

New American Standard 1977

Doctrine verse A) You have to repent by accepting the sacrifice of Jesus Christ B) You have to turn away from sin

A)

Romans 10:8-10

But what does it say? “THE WORD IS NEAR YOU, in your mouth and in your heart”—that is, the word of faith which we are preaching, that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved; for with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation.

B)

Revelation 2:4-5

But I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, and repent and do the deeds you did at first; or else I am coming to you, and will remove your lampstand out of its place—unless you repent.

Doctrine confirmation verse

A)

2 Chronicles 7:14

and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.

B)

1 John 1:9

If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

2de Doctrine confirmation verse

A)

Luke 24:45-47

Then He opened their minds to understand the Scriptures, and He said to them, “Thus it is written, that the Christ should suffer and rise again from the dead the third day; and that repentance for forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem.

B)

Matthew 3:8

Therefore bring forth fruit in keeping with repentance;

Additional information

A)

Matthew 4:17

From that time Jesus began to preach and say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”

B)

Matthew 21:32

For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him; but the tax-gatherers and harlots did believe him; and you, seeing this, did not even feel remorse afterward so as to believe him.

A)

Luke 5:31-32

And Jesus answered and said to them, “It is not those who are well who need a physician, but those who are sick. “I have not come to call the righteous but sinners to repentance.”

B)

Isaiah 30:15

For thus the Lord GOD, the Holy One of Israel, has said,
“In repentance and rest you shall be saved,
In quietness and trust is your strength.”
But you were not willing,

A)

2 Peter 3:9

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

B)

2 Corinthians 7:9-10

I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death.

A)

Acts 2:38

And Peter said to them, “Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”

B)

Romans 2:4

Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?

A)

Acts 3:18-19

But the things which God announced beforehand by the mouth of all the prophets, that His Christ should suffer, He has thus fulfilled. Repent therefore and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;

B)

Luke 17:3-4

Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him. “And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, ‘I repent,’ forgive him.”

A)

Acts 11:18

And when they heard this, they quieted down, and glorified God, saying, “Well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life.”

B)

Matthew 25:1-13

Then the kingdom of heaven will be comparable to ten virgins, who took their lamps, and went out to meet the bridegroom. “And five of them were foolish, and five were prudent. “For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, but the prudent took oil in flasks along with their lamps. “Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. “But at midnight there was a shout, ‘Behold, the bridegroom! Come out to meet him.’ “Then all those virgins rose, and trimmed their lamps. “And the foolish said to the prudent, ‘Give us some of your oil, for our lamps are going out.’ “But the prudent answered, saying, ‘No, there will not be enough for us and you too; go instead to the dealers and buy some for yourselves.’ “And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast; and the door was shut. “And later the other virgins also came, saying, ‘Lord, lord, open up for us.’ “But he answered and said, ‘Truly I say to you, I do not know you.’ “Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour.

A)

Acts 20:21

solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ.

B)

Matthew 7:20-23

“So then, you will know them by their fruits. “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father who is in heaven. “Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ “And then I will declare to them, ‘I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.’

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Aanvaar Jesus Christus as jou redder en Draai weg van sonde

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers A) Aanvaar Jesus Christus as jou redder B) Draai weg van sonde

A)

Romeine 10:8-10

Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

B)

Openbaring 2:4-5

Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.

Leerstelling goedkeuring vers

A)

2 Kronieke 7:14

en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.

B)

1 Johannes 1:9

As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

2de Leerstelling goedkeuring vers

A)

Lukas 24:45-47

Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.
En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan,
en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.

B)

Matteus 3:8

Dra dan vrugte wat by die bekering pas.

Addisionele inligting

A)

Matteus 4:17

Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.

B)

Matteus 21:32

Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie.

A)

Lukas 5:31-32

En Jesus antwoord en sê vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.
Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

B)

Jesaja 30:15

Want so sê die Here HERE, die Heilige van Israel: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; maar julle wou nie

A)

2 Petrus 3:9

Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

B)

Romeine 2:4

Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

A)

Handelinge 2:38

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

B)

2 Korintiërs 7:9-10

Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gely het nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.

A)

Handelinge 3:18-19

maar God het op dié manier vervul wat Hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

B)

Lukas 17:3-4

Pas op vir julleself. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom; en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy sewe maal op ‘n dag teen jou sondig en sewe maal op ‘n dag na jou terugkom en sê: Ek het berou–moet jy hom vergewe.

A)

Handelinge 11:18

En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: So het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk.

B)

Matteus 25:1-13

Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet.
En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas.
En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.
Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem.
En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.
En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!
Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed.
En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself.
En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit.
Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop!
Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.
Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.

A)

Handelinge 20:21

terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.

B)

Matteus 7:20-23

So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.
Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.
Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?
En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine The 10 commandments

Next Doctrine
The caught up or rapture

Daily Bible verse Doctrine Gods nation is Jews and Christians
Share Button

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 30:11
Thou hast turned for me my mourning into dancing;
Thou hast loosed my sackcloth and girded me with gladness;

Gospel

Matthew 13:11
And He answered and said to them, “To you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted.

Luke 24:44
Now He said to them, “These are My words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about Me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled.”

Apostle teaching

1 John 2:20
But you have an anointing from the Holy One, and you all know.

1 John 5:20
And we know that the Son of God has come, and has given us understanding, in order that we might know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag Psalms 30:12 Matteus 13:11 Lukas 24:44 1 Johannes 2:20 1 Johannes 5:20

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 30:12
U het my weeklag vir my verander in ‘n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;

Die goeie nuus

Matteus 13:11
Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Lukas 24:44
En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word.

Apostel Onderig

1 Johannes 2:20
En julle het die salwing van die Heilige en weet alles.

1 Johannes 5:20
En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

The Book Of James

Jesus Christ in the Old testament

The time of sorrows: Where is the promise of His coming

The Book of Secrets of Enoch

Enoch

Jesus

Matthew

James

Bible verse for today Psalm 30:11 Matthew 13:11 Luke 24:44 1 John 2:20 1 John 5:20

Share Button

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

1 Samuel 2:2
There is no one holy like the LORD,
Indeed, there is no one besides Thee,
Nor is there any rock like our God.

Gospel

Luke 12:39
And be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.

John 1:14
And the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth.

Apostle teaching

2 Peter 3:10
But the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up.

Philippians 2:5-7
Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus,
who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped,
but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men.

Revelations

Revelation 7:9-10
After these things I looked, and behold, a great multitude, which no one could count, from every nation and all tribes and peoples and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, and palm branches were in their hands; and they cry out with a loud voice, saying,
“Salvation to our God who sits on the throne, and to the Lamb.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers van die dag 1 Samuel 2:2, Lukas 12:39, Johannes 1:14, 2 Petrus 3:10, Filippense 2: 5-8 en Openbaring 7:9-10.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

1 Samuel 2:2
Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Die goeie nuus

Lukas 12:39
Maar weet dit: as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie.

Johannes 1:14
En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon–en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom–vol van genade en waarheid.

Apostel Onderig

2 Petrus 3:10
Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

Filippense 2: 5-8
Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.
Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Openbaring

Openbaring 7:9-10
Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande; en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

The Book Of James

Jesus Christ in the Old testament

The time of sorrows: Where is the promise of His coming

Bible verse for today 1 Samuel Luke John 2 Peter Philippians Revelation

Share Button