Because of the littleness of your faith

Because of the littleness of your faith

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Because of the littleness of your faith

New American Standard 1977

Psalms 17:6

I have called upon Thee, for Thou wilt answer me, O God; Incline Thine ear to me, hear my speech.

New American Standard 1977

Psalms 7:6

Arise, O LORD, in Thine anger; Lift up Thyself against the rage of my adversaries, And arouse Thyself for me; Thou hast appointed judgment.

New American Standard 1977

Zechariah 4:7

‘What are you, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain; and he will bring forth the top stone with shouts of “Grace, grace to it!”’”

New American Standard 1977

Isaiah 49:11

And I will make all My mountains a road, And My highways will be raised up.

New American Standard 1977

Isaiah 40:4-5

Let every valley be lifted up, And every mountain and hill be made low; And let the rough ground become a plain, And the rugged terrain a broad valley; Then the glory of the LORD will be revealed, And all flesh will see it together; For the mouth of the LORD has spoken.”

New American Standard 1977

Mark 11:23

Truly I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted him.

New American Standard 1977

Matthew 17:20

And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

New American Standard 1977

John 14:13

And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle

Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle

AFR53

Psalm 17:6

Ek roep U aan, want U verhoor my, o God! Neig u oor tot my, luister na my woord!

AFR53

Psalm 7:7

Staan op, HERE, in u toorn, verhef U teen die grimmigheid van my teëstanders en ontwaak vir my, U wat die reg beveel het!

AFR53

Sagaria 4:7

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!

AFR53

Jesaja 49:11

En Ek sal al my berge tot ‘n weg maak, en my grootpaaie sal opgevul wees.

AFR53

Jesaja 40:4-5

Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word. En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.

AFR53

Markus 11:23

Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see–en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur–hy sal verkry net wat hy sê.

AFR53

Matthéüs 17:20

En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

AFR53

Johannes 14:13

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Because of the littleness of your faith

Share Button

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God Salvation in death

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

NASB77

Matthew 12:40-41

for just as JONAH WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. “The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.”

Matthew 27:52

and the tombs were opened; and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised;

Luke 24:25-27

And He said to them, “O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! “Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into His glory?” And beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures.

1 Corinthians 15:20

But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep.

Luke 16:19-31

“Now there was a certain rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, gaily living in splendor every day. “And a certain poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man’s table; besides, even the dogs were coming and licking his sores. “Now it came about that the poor man died and he was carried away by the angels to Abraham’s bosom; and the rich man also died and was buried. “And in Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom. “And he cried out and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue; for I am in agony in this flame.’ “But Abraham said, ‘Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things; but now he is being comforted here, and you are in agony. ‘And besides all this, between us and you there is a great chasm fixed, in order that those who wish to come over from here to you may not be able, and that none may cross over from there to us.’ “And he said, ‘Then I beg you, Father, that you send him to my father’s house— for I have five brothers—that he may warn them, lest they also come to this place of torment.’ “But Abraham said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’ “But he said, ‘No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent!’ “But he said to him, ‘If they do not listen to Moses and the Prophets, neither will they be persuaded if someone rises from the dead.’”

Psalm 49:15

But God will redeem my soul from the power of Sheol; For He will receive me. Selah.

Psalm 86:13

For Thy loving kindness toward me is great, And Thou hast delivered my soul from the depths of Sheol.

Philippians 1:23

I am torn between the two: I desire to depart and be with Christ, which is better by far;

Hebrews 11:40

because God had provided something better for us, so that apart from us they should not be made perfect.

Bybel vers vir die dag Die regverdigheid van ‘n alwetende God

Bybel vers vir die dag Die regverdigheid van ‘n alwetende God Redding in dood

AFR53

Matthéüs 12:40-41

Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en–meer as Jona is hier!

Matthéüs 27:52

en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

Lukas 24:25-27

En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

1 Korinthiërs 15:20

Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

Lukas 16:19-31

En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.
En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.
En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.
En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.
En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.
En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.
Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.
En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.
En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur–
want ek het vyf broers–om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.
Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.
Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.
Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

Psalms 49:15

Soos skape word hulle bestem vir die doderyk; die dood is hulle herder, en die opregtes heers oor hulle in die môre; en hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie..

Psalms 86:13

want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered.

Filippense 1:23

Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

Hebreërs 11:40

omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Random bible verses Willekeurige Bybel verse

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Random bible verses

Random bible verses

NASB77

Matthew 12:18-21

“BEHOLD, MY SERVANT WHOM I HAVE CHOSEN;
MY BELOVED IN WHOM MY SOUL is WELL-PLEASED;
I WILL PUT MY SPIRIT UPON HIM,
AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE TO THE GENTILES.
HE WILL NOT QUARREL, NOR CRY OUT;
NOR WILL ANYONE HEAR HIS VOICE IN THE STREETS.
A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.
AND IN HIS NAME THE GENTILES WILL HOPE.”

Revelation 3:20

Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him, and will dine with him, and he with Me.

Amos 3:7

Surely the Lord GOD does nothing Unless He reveals His secret counsel To His servants the prophets.

Daniel 2:47

The king answered Daniel and said, “Surely your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of mysteries, since you have been able to reveal this mystery.”

Jeremiah 23:22

But if they had stood in My council, Then they would have announced My words to My people, And would have turned them back from their evil way And from the evil of their deeds.

Revelation 10:7

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as He preached to His servants the prophets.

John 15:15

No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you.

Romans 12:14-21

Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly.
Do not be wise in your own estimation.
Never pay back evil for evil to anyone.
Respect what is right in the sight of all men.
If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men.
Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord.
“But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink; for in so doing you will heap burning coals on his head.”
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Romans 3:5

But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? (I am speaking in human terms.)

Genesis 18:25

That be far from Thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from Thee; shall not the judge of all the earth do justly?

Matthew 11:12

And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force.

Esther 1:18

And this day the ladies of Persia and Media who have heard of the queen’s conduct will speak in the same way to all the king’s princes, and there will be plenty of contempt and anger.

Lamentations 1:17

Zion stretches out her hands; There is no one to comfort her; The LORD has commanded concerning Jacob That the ones round about him should be his adversaries; Jerusalem has become an unclean thing among them.

Isaiah 35:4

Say to those with anxious heart, “Take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance; The recompense of God will come, But He will save you.

1 Corinthians 12:13

For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.

Willekeurige Bybel verse

Willekeurige Bybel verse

AFR53

Matthéüs 12:18-21

Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig.
Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie.
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.
En op sy Naam sal die heidene hoop.

Openbaring 3:20

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My

Amos 3:7

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Daniël 2:47

Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

Jeremia 23:22

Maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge.

Openbaring 10:7

maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

Johannes 15:15

Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

Romeine 12:14-21

seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;
wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;
vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;
as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Romeine 3:5

Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys.

Génesis 18:25

Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?

Matthéüs 11:12

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Ester 1:18

Dieselfde dag nog sal die vorstinne van die Perse en Meders, as hulle die geval van die koningin hoor, dit aan al die vorste van die koning vertel; en dan sal dit genoeg veragting en gramskap afgee! .

Klaagliedere 1:17

Pe. Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie; die HERE het die wat rondom hom was, teen Jakob ontbied as sy teëstanders; Jerusalem het in hul midde ‘n voorwerp van afsku geword

Jesaja 35:4

Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.

1 Korinthiërs 12:13

Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Sabbath

Bible verse for the day Sabbath

NASB77

Matthew 12:8

For the Son of Man is Lord of the Sabbath.

Mark 2:28

Consequently, the Son of Man is Lord even of the Sabbath

Luke 6:5

And He was saying to them, “The Son of Man is Lord of the Sabbath.”

Mark 3:4

And He said to them, “Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save a life or to kill?” But they kept silent.

Bybel vers vir die dag sabbat

Bybel vers vir die dag sabbat

AFR53

Mattheus 12:8

want die Seun van die mens is Here óók van die sabbat.

Markus 2:28

Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat.

Lukas 6:5

Toe sê Hy vir hulle: Die Seun van die mens is Here óók van die sabbat.

Markus 3:4

Daarop sê Hy vir hulle: Is dit geoorloof om op die sabbat goed of kwaad te doen, ‘n lewe te red of dood te maak? Maar hulle het stilgebly.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day if you love those who love you, what reward have you

Bible verse for the day if you love those who love you, what reward have you

NASB77

Matthew 5:46-48

“For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same? And if you greet your brothers only, what do you do more than others? Do not even the Gentiles do the same? Therefore you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.”

Bybel vers vir die dag as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle

Bybel vers vir die dag as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle

AFR53

Mattheus 5:46-48

Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Therefore do not be anxious for tomorrow

Bible verse for the day Therefore do not be anxious for tomorrow

NASB77

Matthew 6:34

Therefore do not be anxious for tomorrow; for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own.

Bybel vers vir die dag Kwel julle dus nie oor môre nie

Bybel vers vir die dag Kwel julle dus nie oor môre nie

AFR53

Mattheus 6:34

Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day how often shall my brother sin against me and I forgive him

Bible verse for the day how often shall my brother sin against me and I forgive him

NASB77

Matthew 18:21-22

Then Peter came and said to Him, “Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?” Jesus said to him, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.

Bybel vers vir die dag teen my sondig en ek hom vergewe

Bybel vers vir die dag teen my sondig en ek hom vergewe

AFR53

Mattheus 18:21-22

Toe kom Petrus na Hom en sê: Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot sewe maal toe? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie tot sewe maal toe nie, maar tot sewentig maal sewe toe.

Previous post

Bible verse for the day the way of Thy judgments

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Blessed are you when

Bible verse for the day Blessed are you when

NASB77

Matthew 5:11-12

Blessed are you when men cast insults at you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me.

Bybel vers vir die dag Salig is julle wanneer

Bybel vers vir die dag Salig is julle wanneer

AFR53

Mattheus 5:11-12

Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Previous Post

My thoughts are not your thoughts

Share Button

The book of Jews

The book of Jews covers the Jewish age from the Beginning till the end of the age.

Faith Saturday Bible translation or #FSBT

Chapter 1

 1. “To whom would He teach knowledge?
  and to whom would He interpret the message?
  Those just weaned from milk?
  Those just taken from the breast?
  “For He says,
  ‘Order on order, order on order,
  Line on line, line on line,
  A little here, a little there.’”
  Indeed, He will speak to this people
  Through stammering lips and a foreign tongue,
  He who said to them, “Here is rest, give rest to the weary,”
  and, “Here is repose”.
 2. But they would not listen.
  So the word of the LORD to them will be,
  “Order on order, order on order,
  Line on line, line on line,
  A little here, a little there,”
  That they may go and stumble backward, be broken, snared, and taken captive.

Cross reference: Isaiah 28:9-13

Chapter 2 Prophecy

 1. The LORD said to Abram,
  “Go forth from your country,
  from your relatives
  from your father’s house,
  to the land which I will show you;
  I will make you a great nation,
  I will bless you,
  and make your name great;
  so you shall be a blessing;
  I will bless those who bless you,
  the one who curses you I will curse.
  and in you all the families of the earth shall be blessed.”
 2. The LORD made a covenant with Abram, saying, “To your descendants I have given this land, From the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates

Cross reference: Genesis 12:1-3, Genesis 15:18, Enoch 112:3

Chapter 3 Gods Land

 1. “I brought your fathers out of Egypt, and you came to the sea; Egypt pursued your fathers with chariots and horsemen to the Red Sea. When you cried out to Me, I place darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them and covered them; and your own eyes saw what I did in Egypt. And you lived in the wilderness for a long time. Then I brought you into the land of the Amorites who lived beyond the Jordan, and they fought with you; and I gave them into your hand, and you took possession of their land when I destroyed them before you.”
  I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before Me. You shall not make for yourself an idol, or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth.”
 2. In that day Israel will be the third party with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the earth, whom the LORD of hosts has blessed, saying, “Blessed is Egypt My people, and Assyria the work of My hands, and Israel My inheritance.”

Cross reference: Joshua 24:6-8, Isaiah 19:24-25

Chapter 4 Atonement for sins

 1. I gathered you together, as a hen gathereth her chickens under her wings: but now, what shall I do unto you? I will cast you out from my face. When ye offer unto me, I will turn my face from you: for your solemn feast days, your new moons, and your circumcisions, have I forsaken. I sent unto you my servants the prophets, whom you have taken and slain, and torn their bodies in pieces, whose blood I will require of your hands, saith the Lord.
 2. “Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. From the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be seven and sixty-two weeks; it will be built again, with plaza and moat, even in times of distress. After the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood; even to the end there will be war; desolations are determined.”
 3. A vile person, to whom they shall not give the honour of the kingdom: but he shall come in peaceably, and obtain the kingdom by flatteries. The overflowing forces will be flooded away before him and shattered, and also the prince of the covenant. After an alliance is made with him he shall work deceitfully: for he shall come up, and shall become strong with a small people. He shall enter peaceably even upon the riches parts of the realm; and he shall do that which his fathers have not done, nor his father’s fathers; he shall scatter among them the prey, and spoil, and riches: and he shall forecast his devices against the strong holds, even for a time. He shall stir up his power and his courage against the king of the south with a great army; and the king of the south shall be stirred up to battle with a very great and mighty army; but he shall not stand: for they shall forecast devices against him. Those who eat his choice food will destroy him, and his army will overflow, but many will fall down slain.
 4. Both these kings’ hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table; and he will make a firm covenant with the many for one week but it shall not prosper: for yet the end shall be at the time appointed. The vile king shall return into his land with great riches; and his heart shall be against the holy covenant; and he shall do exploits, and return to his own land.
 5. A angel ascending from the rising of the sun, having the seal of the living God; he cried out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, “Do not harm the earth or the sea or the trees, until we have sealed the bond-servants of our God on their foreheads.” I heard the number of those who were sealed, one hundred and forty-four thousand sealed from every tribe of the sons of Israel: from the tribe of Judah, twelve thousand were sealed, from the tribe of Reuben twelve thousand, from the tribe of Gad twelve thousand, from the tribe of Asher twelve thousand, from the tribe of Naphtali twelve thousand, from the tribe of Manasseh twelve thousand, from the tribe of Simeon twelve thousand, from the tribe of Levi twelve thousand, from the tribe of Issachar twelve thousand, from the tribe of Zebulun twelve thousand, from the tribe of Joseph twelve thousand, from the tribe of Benjamin, twelve thousand were sealed.
 6. The vile king shall return and come into the South, but this last time it will not turn out the way it did before, for ships of Kittim will come against him; therefore he will be disheartened and will return and become enraged at the holy covenant and take action; in the middle of the week the vile king will come back and show regard for those who forsake the holy covenant. Forces from him will arise, desecrate the sanctuary fortress, and do away with the regular sacrifice. And they will set up the abomination of desolation. “Therefore when you see the abomination of desolation which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand, let those who are in Judea flee to the mountains; let him who is on the housetop not go down to get the things out that are in his house; and let him who is in the field not turn back to get his cloak. Woe to those who are with child and to those who nurse babes in those days! Pray that your flight may not be in the winter, or on a Sabbath; for then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall. Unless those days had been cut short, no life would have been saved; but for the sake of the elect those days shall be cut short.” By smooth words the vile king will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant, but the people who know their God will display strength and take action. Those who have insight among the people will give understanding to the many; yet they will fall by sword and by flame, by captivity and by plunder for many days. When they fall they will be granted a little help, and many will join with them in hypocrisy. Some of those who have insight will fall, in order to refine, purge and make them pure until the end time; because it is still to come at the appointed time. And the vile king shall do according to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above every god, and shall speak marvellous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished: for that that is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god: for he shall magnify himself above all. But in his estate shall he honour the God of forces: and a god whom his fathers knew not shall he honour with gold, and silver, and with precious stones, and pleasant things. Thus shall he do in the most strongholds with a strange god, whom he shall acknowledge and increase with glory: and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for gain.
 7. The Lord will grant authority to his two witnesses, and they will prophesy for twelve hundred and sixty days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. If anyone desires to harm them, fire proceeds out of their mouth and devours their enemies; and if anyone would desire to harm them, in this manner he must be killed. They have the power to shut up the sky, in order that rain may not fall during the days of their prophesying; and they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with every plague, as often as they desire.
 8. At the time of the end shall the king of the south push at him: and the vile king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, and with horsemen, and with many ships; and he shall enter into the countries, and shall overflow and pass over. He shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown: but these shall escape out of his hand, even Edom, and Moab, and the chief of the children of Ammon. He shall stretch forth his hand also upon the countries: and the land of Egypt shall not escape. He shall have power over the treasures of gold and of silver, and over all the precious things of Egypt: and the Libyans and the Ethiopians shall be at his steps.
 9. And when they have finished their testimony, the vile king will make war with them, and overcome them and kill them. Their dead bodies will lie in the street of the great city which mystically is called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. The peoples and tribes and tongues and nations will look at their dead bodies for three and a half days, and will not permit their dead bodies to be laid in a tomb. Those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry; and they will send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth, and after the three and a half days the breath of life from God came into them, and they stood on their feet; and great fear fell upon those who were beholding them. They heard a loud voice from heaven saying to them, “Come up here.” And they went up into heaven in the cloud, and their enemies beheld them.
 10. In that hour there was a great earthquake, and a tenth of the city fell; and seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven.
 11. Immediately after the tribulation of those days The sun will be darken, and the moon will not give its light and the stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the son of man come on the clouds with power and great glory. He will send forth His angels with a great trumpet and they will gather His elect from the four winds, from one end of the sky to the other.
 12. The kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains; and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of Him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb: “For the great day of His wrath is come; and who shall be able to stand?”
 13. And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, “Go your ways, and pour out the vials of the wrath of God upon the earth.” The first went, and poured out his vial upon the earth; and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the vile king, and upon them which worshipped his image. The second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead man: and every living soul died in the sea. The third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters; and they became blood. And I heard the angel of the waters say, “Thou art righteous, O Lord, which are, and was, and shalt be, because thou hast judged justly, for they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink; for they are worthy.” I heard another out of the altar say, “Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments.”
  The fourth angel poured out his vial upon the sun; and power was given unto him to scorch men with fire, and men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues: and they repented not to give him glory. The fifth angel poured out his vial upon the seat of the vile king; and his kingdom was full of darkness; and they gnawed their tongues for pain, and they blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. The sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates; and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Three unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. “Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.”. He gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. The seventh angel poured out his vial into the air; and there came a great voice out of the temple of heaven, from the throne, saying, It is done. There were voices, and thunders, and lightnings; and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake, and so great. The great city was divided into three parts, and the cities of the nations fell: and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent: and men blasphemed God because of the plague of the hail; for the plague thereof was exceeding great.

Cross reference: The Apocalypse of Ezra 1:30-32, Daniel 9:24-26, Daniel 11:21-28, Revelation 7:2-8, Daniel 9:27, Daniel 11:29-31, Matthew 24:15-22, Daniel 11:32-39, Revelation 11:3-6, Daniel 11:40-43, Revelation 11:7-13, Matthew 24:29-31, Revelation 6:15-17, Revelation 16

Historical Aspect: Cyrus the Great ruled Persia between 600 BC and 530 BC. The decree to build the second temple was issued in 538 BC and Jesus was cut off at 30 AD which is 568 years. The Old testament says you work 6 days and rest 1 day. This means the weeks of Daniel is 7 working days, because it it is 70 sevens, and 1 rest day, with a additional rest day every 49 working days (Also called a Jubilee in the Bible), because you should work 6 days not 7. Thus making it 70 working weeks as years and 70 rest days as years and a additional rest day after every 7 working weeks as years, which gives you 561 years after 69 weeks of Daniel’s prophecy. Jesus was cut off 7 years after the 69 weeks, just as Daniel says after the 62 weeks the messiah will be cut off. This covers the first 69 weeks as the last week is saved for the end times as Daniel said 7 weeks and 62 weeks, which gives you 69 and not 70.
The last half of the last week is shortened to 1260 days from 1460 days as per Jesus in matthew 24, Daniel and John the Apostle. We know the last 8 years is for the end time because Jesus says in Matthew 24 that the abomination of desolation will be set up at the end of the age and Daniels says that the later day king of the north will set it up.

Chapter 5 The Lord and his Saints

 1. Heaven opened; behold, a white horse, and He who sat upon it is called Faithful and True; and in righteousness He judges and wages war. His eyes are a flame of fire, and upon His head are many diadems; and He has a name written upon Him which no one knows except Himself. He is clothed with a robe dipped in blood; and His name is called The Word of God. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses. From His mouth comes a sharp sword, so that with it He may smite the nations; and He will rule them with a rod of iron; and He treads the winepress of the fierce wrath of God, the Almighty. On His robe and on His thigh He has a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS.
 2. “I will save the tents of Judah first in order that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem may not be magnified above Judah. In that day the LORD will defend the inhabitants of Jerusalem, and the one who is feeble among them in that day will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the LORD before them. It will come about in that day that I will set about to destroy all the nations that come against Jerusalem. I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace and of supplication, so that they will look on Me, Jesus Christ, whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over Him, like the bitter weeping over a first-born.”
 3. An angel standing in the sun; cried out with a loud voice, saying to all the birds which fly in midheaven,
  “Come, assemble for the great supper of God; in order that you may eat the flesh of kings and the flesh of commanders and the flesh of mighty men and the flesh of horses and of those who sit on them and the flesh of all men, both free men and slaves, and small and great.” “Wherever the corpse is, there the vultures will gather.”
 4. The beast and the kings of the earth and their armies, assembled to make war against Him who sat upon the horse, and against His army.
 5. “In that day there will be great mourning in Jerusalem, like the mourning of Hadadrimmon in the plain of Megiddo. The land will mourn, every family by itself; the family of the house of David by itself, and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself, and their wives by themselves; the family of the house of Levi by itself, and their wives by themselves; the family of the Shimeites by itself, and their wives by themselves; all the families that remain, every family by itself, and their wives by themselves.”
 6. The beast was seized, and with him the false prophet who performed the signs in his presence, by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshiped his image; “I am the LORD, that is My name; I will not give My glory to another, Nor My praise to graven images,” these two were thrown alive into the lake of fire which burns with brimstone. And the rest were killed with the sword which came from the mouth of Him who sat upon the horse, and all the birds were filled with their flesh. “Wherever the corpse is, there the vultures will gather.”
 7. It will come about in that day that living waters will flow out of Jerusalem, half of them toward the eastern sea and the other half toward the western sea; it will be in summer as well as in winter. The LORD will be king over all the earth; in that day the LORD will be the only one, and His name the only one. All the land will be changed into a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem; but Jerusalem will rise and remain on its site from Benjamin’s Gate as far as the place of the First Gate to the Corner Gate, and from the Tower of Hananel to the king’s wine presses. And people will live in it, and there will be no more curse, for Jerusalem will dwell in security.

Cross reference: Revelation 19:11-21, Zechariah 12:7-14, Zechariah 14:8-11

Previous Post

Book of Gentiles

Share Button

Bible verse for the day greatest in the kingdom of heaven

Bible verse for the day greatest in the kingdom of heaven

NASB77

Matthew 18:1-4

At that time the disciples came to Jesus, saying, “Who then is greatest in the kingdom of heaven?”
And He called a child to Himself and set him before them,
and said, “Truly I say to you, unless you are converted and become like children, you shall not enter the kingdom of heaven.
“Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven.

Bybel vers vir die dag grootste in die koninkryk van die hemele

Bybel vers vir die dag grootste in die koninkryk van die hemele

AFR53

Mattheus 18:1-4

In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?
Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan
en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!
Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Previous post

Book of Gentiles and the Book of Jews

Share Button