Bible verses of the day The Law of Love

Bible verses of the day 1 Kings 8:61, Matthew 22:37-39, Luke 6:35, 1 John 4:16-17, 1 Corinthians 13:4-8

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Kings 8:61
“Let your heart therefore be wholly devoted to the LORD our God, to walk in His statutes and to keep His commandments, as at this day.”

Gospel

Matthew 22:37-39
And He said to him, “ ‘YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.’
This is the great and foremost commandment.
The second is like it, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’

Luke 6:35
But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return; and your reward will be great, and you will be sons of the Most High; for He Himself is kind to ungrateful and evil men.

Apostle teachings

1 John 4:16-17
And we have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him.
By this, love is perfected with us, that we may have confidence in the day of judgment; because as He is, so also are we in this world.

1 Corinthians 13:4-8
Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant,
does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered,
does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth;
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never fails; but if there are gifts of prophecy, they will be done away; if there are tongues, they will cease; if there is knowledge, it will be done away.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Konings 8:61
Laat julle hart dan volkome met die HERE onse God wees om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou, soos vandag.

Gospel

Matteus 22:37
En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.
En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Lukas 6:35
Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.

Apostel onderig

1 Johannes 4:16-17
En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.
Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

1 Korintiërs 13:4-8
Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
Die liefde vergaan nimmermeer; maar profesieë–hulle sal tot niet gaan; of tale–hulle sal ophou; of kennis–dit sal tot niet gaan.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verses of the day The Law of Love

Share Button

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 119:30
I have chosen the faithful way;
I have placed Thine ordinances before me.

Gospel

Matthew 21:21
And Jesus answered and said to them, “Truly I say to you, if you have faith, and do not doubt, you shall not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ it shall happen.

Matthew 17:20
And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

Apostle teachings

1 Corinthians 13:2
And if I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge; and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing.

1 Corinthians 16:13
Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 119:30
Ek het die weg van waarheid verkies; u verordeninge het ek voor my gestel.

Gospel

Matteus 21:21
Maar Jesus antwoord en sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie; maar al sê julle ook vir hierdie berg: Hef jou op en werp jou in die see–sal dit gebeur.

Matteus 17:20
En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Apostel onderig

1 Korintiërs 13:2
En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.

1 Korintiërs 16:13
Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day Psalm 119:30, Matthew 21:21, Matthew 17:20, 1 Corinthians 13:2, 1 Corinthians 16:13

Share Button

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:10
Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Gospel

John 3:15
that whoever believes may in Him have eternal life.

John 20:31
but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.

Apostle teachings

1 John 2:25
And this is the promise which He Himself made to us: eternal life.

1 John 5:11
And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:10
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Gospel

Johannes 3:15
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 20:31
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

Apostel onderig

1 Johannes 2:25
En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

1 Johannes 5:11
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Share Button

Who are Christians

Anyone whom prays to God the father, God of Abraham, Isaac and Jacob, whom believes that they are saved by the blood of Jesus Christ and attempts to the best of their ability to follow the 10 Commandments, and repent when ever they fail to keep the 10 Commandments or slip in their faith are Christians.

Doctrine does not make you a christian, but a denomination.
We are the body of Christ, and as a body has many parts, so to do each true doctrine,
based on the word of God with in context of the whole word, has its part with in the body.

John 3 verse 5 to 7 King James Bible (Gospel)

Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

John 3 verse 16 to 18 King James Bible (Gospel)

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

1 John 5 verse 1 to 8 (Apostle teaching)

Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. For this is the love of God, that we keep his commandments: and his commandments are not grievous. For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.

How to become a Christian

Share Button

Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher

Second Esdras

Book of Enoch

Enoch time line

Current location in Matthew 24 timeline

Matthew 24 brake down

2 Thessalonians 2

Book of Jasher

Be rapture ready everyday, and you will live in the kingdom of God.

Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher

Share Button

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 61:1
The Spirit of the Lord GOD is upon me,
Because the LORD has anointed me
To bring good news to the afflicted;
He has sent me to bind up the brokenhearted,
To proclaim liberty to captives,
And freedom to prisoners;

Gospel

Luke 18:27
But He said, “The things impossible with men are possible with God.”

Luke 1:37
“For nothing will be impossible with God.”

Apostle teachings

Ephesians 1:19
and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. These are in accordance with the working of the strength of His might

Ephesians 2:4
But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 61:1
Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

Gospel

Lukas 18:27
Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Lukas 1:37
Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Apostle teachings

Efesiërs 1:19
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte

Efesiërs 2:4
Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19 the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Share Button

How close are we to Daniels last week

How close are we to Daniels last week?

Jesus said that these events will come before Daniels last week.

1) many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ – Done
2) You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. – Done
3) For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes – in progress
4) Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. – Next
5) At that time many will fall away and will betray one another and hate one another.
6) Many false prophets will arise and will mislead many.
7) Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold.
8) But the one who endures to the end, he will be saved. (Rapture)
9) This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come

After all these things, Daniels last week will come.

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

How close are we to Daniels last week

Share Button