Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 11:10
Then it will come about in that day
That the nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Gospel

John 3:15
that whoever believes may in Him have eternal life.

John 20:31
but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.

Apostle teachings

1 John 2:25
And this is the promise which He Himself made to us: eternal life.

1 John 5:11
And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 11:10
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Gospel

Johannes 3:15
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 20:31
maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God; en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy Naam.

Apostel onderig

1 Johannes 2:25
En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe.

1 Johannes 5:11
En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Luke, Ephesians and Isaiah

Bible verses of the day John 3:15, John 20:31, 1 John 5:11, 1 John 2:25, Isaiah 11:10

Share Button

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verse for today

New American Standard 1977

John 6:28-29 form the gospel
They said therefore to Him, “What shall we do, that we may work the works of God?”
Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent.”

John 6:57 form the gospel
As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also shall live because of Me.

Romans 4:5 Apostle teaching on the gospel
But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness,

1 Thessalonians 1:3 Apostle teaching on the gospel
constantly bearing in mind your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ in the presence of our God and Father,

A example of how Paul preached the Gospel while dealing with the current event, when people spread the rumor that the rapture had already occurred.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Johannes 6:28-29 van die evangelie
Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
Jesus antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.

Johannes 6:57 van die evangelie
Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.

Romeine 4:5 Apostel onderig van die evangelie
aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

1 Tessalonisense 1:3 Apostel onderig van die evangelie
en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op onse Here Jesus Christus, voor onse God en Vader,

n Voorbeeld van Paul, hoe hy die evangelie verkondig het en met n saak van daai dag gehandel het.

Commentary:
Matthew to John The Gospel
content:
The life of Jesus.
The Gospel Jesus gave to the Jews which his disciples was instructed to teach the world.

Acts to Jude The Apostles
content:
How to conduct church.
Teachings, sermons and how to conduct sermons on the Gospel.
Teachings on how to deal with current events of those times.
Prayers of the Apostles and blessings on the new churches of the Apostles.
The life of the Apostles.

Revelations
content:
Letters from John
The visions of heaven before the death of the Apostle John as for told by Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse of the day King James Bible Matthew 24 vs 2 Thessalonians 2

Bible verse of the day Psalm 18:28 Psalms 18:28

Share Button

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verse for today

New American Standard 1977

Romans 14:17-19
for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men.
So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another.

Psalm 34:8
O taste and see that the LORD is good;
How blessed is the man who takes refuge in Him!

1 John 4:7
Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is born of God and knows God.

John 16:24
Until now you have asked for nothing in My name; ask, and you will receive, that your joy may be made full.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Romeine 14:17-19
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.

Psalms 34:9
Tet. Smaak en sien dat die HERE goed is; welgeluksalig is die man wat by Hom skuil!

1 Johannes 4:7
Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God

Johannes 16:24
Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Share Button

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, John 15:7, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15, John 15:7

Bible verse for today

New American Standard 1977

Mark 11:24
Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they shall be granted you.

Matthew 7:7
Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

John 14:13
And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

John 15:7
If you abide in Me, and My words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you.

1 John 3:22
and whatever we ask we receive from Him, because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight.

James 1:5
But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all men generously and without reproach, and it will be given to him.

James 5:15
and the prayer offered in faith will restore the one who is sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, they will be forgiven him.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Markus 11:24
Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Matteus 7:7
Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Johannes 14:13
En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Johannes 15:7
As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

1 Johannes 3:22
en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

Jakobus 1:5
En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Jakobus 5:15
En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15, John 15:7

Share Button

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Bible verse for today

New American Standard 1977

Habakkuk 2:3
For the vision is yet for the appointed time;
It hastens toward the goal, and it will not fail.
Though it tarries, wait for it;
For it will certainly come, it will not delay.

Proverbs 10:24
What the wicked fears will come upon him,
And the desire of the righteous will be granted.

Psalm 4:8
In peace I will both lie down and sleep,
For Thou alone, O LORD, dost make me to dwell in safety.

John 14:6
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Habakkuk 2:3
Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie:

Spreuke 10:24
Waar die goddelose bang voor is–dit kom oor hom; maar die begeerte van die regverdiges vervul Hy.

Psalms 4:8
Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is.

Johannes 14: 6
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Luke 9:23, Lamentations 3:25-26, Acts 20:24, Ephesians 4:8

Bible verses for the day Habakkuk 2:3, Proverbs 10:24, Psalm 4:8, John 14:6

Share Button

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

James 4:7
Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.

John 14:21
“He who has My commandments and keeps them, he it is who loves Me; and he who loves Me shall be loved by My Father, and I will love him, and will disclose Myself to him.”

1 Timothy 4:8
for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come.

Psalm 91:1
He who dwells in the shelter of the Most High
Will abide in the shadow of the Almighty.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jakobus 4:7
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Johannes 14:21
Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

1 Timoteus 4:8
Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het

Psalms 91:1
Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

The Messiah in the old testament
Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

The 7kindoms

Messianic Judaism

The 5th Kingdom

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

7 World powers of it’s day which ruled the holy land

Bible verses for the day James 4:7, John 14:21, 1 Timothy 4:8, Psalm 91:1

Share Button

Bible verses for the day John 15:4-6, 1 John 3:1, 1 John 4:7-8, 1 John 4:9-11

“Me Versus Me” Rap Battle

How do you fight what you can’t see? How do you fight what feels like a part of you? In this opener for part six of Bars & Battles, watch how you can use God’s truth to win the war within.

Bible verses for the day John 15:4-6, 1 John 3:1, 1 John 4:7-8, 1 John 4:9-11

Bible verse for today

New American Standard 1977

John 15:4-6
Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, so neither can you, unless you abide in Me.
I am the vine, you are the branches; he who abides in Me, and I in him, he bears much fruit; for apart from Me you can do nothing.
If anyone does not abide in Me, he is thrown away as a branch, and dries up; and they gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

1 John 3:1
See how great a love the Father has bestowed upon us, that we should be called children of God; and such we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him.

1 John 4:7-8
Beloved, let us love one another, for love is from God; and everyone who loves is born of God and knows God.
The one who does not love does not know God, for God is love.

1 John 4:9-11
By this the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him.
In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Johannes 15:4-6
Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.
Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.
As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

1 Johannes 3:1
Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.

1 Johannes 4:7-8
Geliefdes, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.
Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.

1 Johannes 4:9-11
Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe.
Hierin is die liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as ‘n versoening vir ons sondes.
Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Luke 17:34-37, Mark 13:24-27, Revelation 20:2-5, Revelation 11:15-19

Bible verses for the day John 15:4-6, 1 John 3:1, 1 John 4:7-8, 1 John 4:9-11

Share Button