Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 6 January Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

Genesis 6:6 

King James Bible 
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.  

Génesis 6:6

Afrikaans 1953 
het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. 

Malachi 4:5-6 Elijah (3/5 and 4/5)

King James Bible
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.

Maleági 4:5-6

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. 

Revelation 6:1-2  Elijah (4/5)

King James Bible
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.

Comments: 1) Jesus is the one whom opens the seals and the one whom gives him a crown. Would Jesus give a crone to the Antichrist as many believe? 2) White is the color of purity and unlike the lamb whom speaks like a dragon there is nothing in revelation 6 which says the white horse is a wolf in sheep clothing, or false purity. 3) The Antichrist is revealed ones the restrainer is removed, the rapture happens in revelation 7 several events after the white horse are released.

Openbaring 6:1-2

Afrikaans 1953
En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van ‘n donderslag: Kom kyk!  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January,  Elijah, Elisha, John, Champion, 2 witnesses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

Malachi 4:5-6a  John as Elijah (3/5)

King James Bible 
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers

Maleági 4:5-6a

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders,

Malachi 3:1 John as Elijah (3/5)

King James Bible
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.

Maleági 3:1

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.   

Luke 1:17 John as Elijah (3/5)

King James Bible
And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Lukas 1:17

Afrikaans 1953
En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

Matthew 3:3 John as Elijah (3/5)

King James Bible
For he is the one spoken of through the prophet Isaiah, who said: A voice of one crying out in the wilderness: Prepare the way for the Lord; make his paths straight!

Matthéüs 3:3

Afrikaans 1953
Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 6 January,  Elijah, Elisha, John, Champion, 2 witnesses

Share Button

Because of the littleness of your faith

Because of the littleness of your faith

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs

Because of the littleness of your faith

New American Standard 1977

Psalms 17:6

I have called upon Thee, for Thou wilt answer me, O God; Incline Thine ear to me, hear my speech.

New American Standard 1977

Psalms 7:6

Arise, O LORD, in Thine anger; Lift up Thyself against the rage of my adversaries, And arouse Thyself for me; Thou hast appointed judgment.

New American Standard 1977

Zechariah 4:7

‘What are you, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain; and he will bring forth the top stone with shouts of “Grace, grace to it!”’”

New American Standard 1977

Isaiah 49:11

And I will make all My mountains a road, And My highways will be raised up.

New American Standard 1977

Isaiah 40:4-5

Let every valley be lifted up, And every mountain and hill be made low; And let the rough ground become a plain, And the rugged terrain a broad valley; Then the glory of the LORD will be revealed, And all flesh will see it together; For the mouth of the LORD has spoken.”

New American Standard 1977

Mark 11:23

Truly I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and cast into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it shall be granted him.

New American Standard 1977

Matthew 17:20

And He said to them, “Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.

New American Standard 1977

John 14:13

And whatever you ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle

Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle

AFR53

Psalm 17:6

Ek roep U aan, want U verhoor my, o God! Neig u oor tot my, luister na my woord!

AFR53

Psalm 7:7

Staan op, HERE, in u toorn, verhef U teen die grimmigheid van my teëstanders en ontwaak vir my, U wat die reg beveel het!

AFR53

Sagaria 4:7

Wie is jy, groot berg? Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word! En hy sal die sluitsteen te voorskyn bring onder uitroepe van: Genade, genade oor hom!

AFR53

Jesaja 49:11

En Ek sal al my berge tot ‘n weg maak, en my grootpaaie sal opgevul wees.

AFR53

Jesaja 40:4-5

Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word. En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.

AFR53

Markus 11:23

Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see–en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur–hy sal verkry net wat hy sê.

AFR53

Matthéüs 17:20

En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ‘n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

AFR53

Johannes 14:13

En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Because of the littleness of your faith

Share Button

Random bible verses Willekeurige Bybel verse

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Random bible verses

Random bible verses

NASB77

Matthew 12:18-21

“BEHOLD, MY SERVANT WHOM I HAVE CHOSEN;
MY BELOVED IN WHOM MY SOUL is WELL-PLEASED;
I WILL PUT MY SPIRIT UPON HIM,
AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE TO THE GENTILES.
HE WILL NOT QUARREL, NOR CRY OUT;
NOR WILL ANYONE HEAR HIS VOICE IN THE STREETS.
A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.
AND IN HIS NAME THE GENTILES WILL HOPE.”

Revelation 3:20

Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him, and will dine with him, and he with Me.

Amos 3:7

Surely the Lord GOD does nothing Unless He reveals His secret counsel To His servants the prophets.

Daniel 2:47

The king answered Daniel and said, “Surely your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of mysteries, since you have been able to reveal this mystery.”

Jeremiah 23:22

But if they had stood in My council, Then they would have announced My words to My people, And would have turned them back from their evil way And from the evil of their deeds.

Revelation 10:7

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as He preached to His servants the prophets.

John 15:15

No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you.

Romans 12:14-21

Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly.
Do not be wise in your own estimation.
Never pay back evil for evil to anyone.
Respect what is right in the sight of all men.
If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men.
Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord.
“But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink; for in so doing you will heap burning coals on his head.”
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Romans 3:5

But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? (I am speaking in human terms.)

Genesis 18:25

That be far from Thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from Thee; shall not the judge of all the earth do justly?

Matthew 11:12

And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force.

Esther 1:18

And this day the ladies of Persia and Media who have heard of the queen’s conduct will speak in the same way to all the king’s princes, and there will be plenty of contempt and anger.

Lamentations 1:17

Zion stretches out her hands; There is no one to comfort her; The LORD has commanded concerning Jacob That the ones round about him should be his adversaries; Jerusalem has become an unclean thing among them.

Isaiah 35:4

Say to those with anxious heart, “Take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance; The recompense of God will come, But He will save you.

1 Corinthians 12:13

For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.

Willekeurige Bybel verse

Willekeurige Bybel verse

AFR53

Matthéüs 12:18-21

Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig.
Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie.
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.
En op sy Naam sal die heidene hoop.

Openbaring 3:20

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My

Amos 3:7

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Daniël 2:47

Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

Jeremia 23:22

Maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge.

Openbaring 10:7

maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

Johannes 15:15

Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

Romeine 12:14-21

seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;
wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;
vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;
as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Romeine 3:5

Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys.

Génesis 18:25

Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?

Matthéüs 11:12

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Ester 1:18

Dieselfde dag nog sal die vorstinne van die Perse en Meders, as hulle die geval van die koningin hoor, dit aan al die vorste van die koning vertel; en dan sal dit genoeg veragting en gramskap afgee! .

Klaagliedere 1:17

Pe. Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie; die HERE het die wat rondom hom was, teen Jakob ontbied as sy teëstanders; Jerusalem het in hul midde ‘n voorwerp van afsku geword

Jesaja 35:4

Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.

1 Korinthiërs 12:13

Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day those who have insight among the people will give understanding to the many

Bible verse for the day those who have insight among the people will give understanding to the many

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

1 Peter 4:10

As each one has received a special gift, employ it in serving one another, as good stewards of the manifold grace of God.

Daniel 8:24

And his power will be mighty, but not by his own power,
And he will destroy to an extraordinary degree
And prosper and perform his will;
He will destroy mighty men and the holy people.

Daniel 7:21-22

I kept looking, and that horn was waging war with the saints and overpowering them until the Ancient of Days came, and judgment was passed in favor of the saints of the Highest One, and the time arrived when the saints took possession of the kingdom.

Daniel 11:32-35

And by smooth words he will turn to godlessness those who act wickedly toward the covenant, but the people who know their God will display strength and take action. And those who have insight among the people will give understanding to the many; yet they will fall by sword and by flame, by captivity and by plunder, for many days. Now when they fall they will be granted a little help, and many will join with them in hypocrisy. And some of those who have insight will fall, in order to refine, purge, and make them pure, until the end time; because it is still to come at the appointed time.

Psalm 63:3-4

Because Thy lovingkindness is better than life,
My lips will praise Thee.
So I will bless Thee as long as I live;
I will lift up my hands in Thy name.

John 4:24

God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.

Genesis 3:15

And I will put enmity
Between you (the snake) and the woman,
And between your seed (the snake) and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.

Bybel vers vir die dag die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring

Bybel vers vir die dag die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring

AFR53

1 Petrus 4:10

Namate elkeen ‘n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.

Daniel 8:24

En sy krag sal sterk word, maar nie deur sy krag nie; en hy sal buitengewoon baie kwaad aanrig en dit voorspoedig uitvoer; en hy sal magtiges vernietig en ook die volk van die heiliges.

Daniel 7:21-22

Ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin, totdat die Oue van dae kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het.

Daniel 11:32-35

En die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree.
En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring; maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap en berowing, dae lank.
En terwyl hulle struikel, sal hulle met ‘n klein hulp ondersteun word; dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit.
En van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde–want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd.

Psalms 63:3-5

Só het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien.
Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys.
Só sal ek U prys my lewe lank, in u Naam my hande ophef.

Johannes 4:24

God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Genesis 3:15

En Ek sal vyandskap stel tussen jou (die slang) en die vrou, en tussen jou saad (die slang) en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Holy Spirit

Bible verse for the day Holy Spirit

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Nehemiah 9:20

And Thou didst give Thy good Spirit to instruct them, Thy manna Thou didst not withhold from their mouth, And Thou didst give them water for their thirst.

John 14:26

But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I said to you.

Mark 13:11

And when they arrest you and deliver you up, do not be anxious beforehand about what you are to say, but say whatever is given you in that hour; for it is not you who speak, but it is the Holy Spirit.

Luke 12:12

for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say

Romans 12:6–8

And since we have gifts that differ according to the grace given to us, let each exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.

1 Corinthians 12:8–10

who shall also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Now I exhort you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree, and there be no divisions among you, but you be made complete in the same mind and in the same judgment.

1 Peter 4:11

Whoever speaks, let him speak, as it were, the utterances of God; whoever serves, let him do so as by the strength which God supplies; so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Amen.

Bybel vers vir die dag Heilige Gees

Bybel vers vir die dag Heilige Gees

AFR53

Nehemía 9:20

En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.

Johannes 14:26

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Markus 13:11

En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees.

Lukas 12:12

want die Heilige Gees sal julle in dieselfde uur leer wat julle moet sê.

Romeine 12:6–8

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering;
of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.

1 Korinthiërs 12:8–10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

1 Petrus 4:11

As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God; as iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Isaiah

Bible verse for the day Isaiah

NASB77

Isaiah 53:1

Who has believed our message? And to whom has the arm of the LORD been revealed?

Luke 18:31

And He took the twelve aside and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished.

John 12:38

that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?”

Romans 10:16

However, they did not all heed the glad tidings; for Isaiah says, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?”

Bybel vers vir die dag Jesaja

Bybel vers vir die dag Jesaja

AFR53

Jesaja 53:1

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?

Lukas 18:31

En Hy het die twaalf by Hom geneem en vir hulle gesê: Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word.

Johannes 12:38

sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

Romeine 10:16

Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?

Marriage Man and woman

Christianity

Share Button

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

Daily Bible verse Wisdom

NASB77

John 13:14

If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another’s feet.

John 7:7

The world cannot hate you; but it hates Me because I testify of it, that its deeds are evil.

Mark 7:7

‘BUT IN VAIN DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.’

Luke 7:7

for this reason I did not even consider myself worthy to come to You, but just say the word, and my servant will be healed.

Matthew 7:7

Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

daaglikse bybel vers

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

AFR53

Johannes 13:14

As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.

Johannes 7:7

Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.

Markus 7:7

Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Lukas 7:7

Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sê dit maar met ‘n woord, en my kneg sal gesond word.

Mattheus 7:7

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Previous Posts

End Times part 1

Believe trust receive

USA Revival

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

The next biblical war
spiritual gifts and Faith / spiritual gifts
Gog is another name for the devil / Gog and Magog and middle eastern wars

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

NASB77

Mark 1:13

And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Luke 13:25-27

“Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’”

Matthew 16:23

But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.”

John 13:2

And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him,

Revelation 12:9

And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

Ezekiel 13:19

“And for handfuls of barley and fragments of bread, you have profaned Me to My people to put to death some who should not die and to keep others alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies.”’”

Hosea 4:6

My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being My priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children.

Jeremiah 29:11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

daaglikse bybel vers Die Duiwel en God se plan vir jou

AFR53

Markus 1:13

En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

Lukas 13:25-27

Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!

Matteus 16:23

Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

Johannes 13:2

En gedurende die maaltyd–die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai–

Openbaring 12:9

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Esegiël 13:19

En julle ontheilig My by my volk vir ‘n paar hande vol gars en vir ‘n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.

Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Jeremia 29:11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous Posts

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

The next biblical war

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Romans Matthew John

Bible verse of the day Romans Matthew John

NASB77

Romans 13:9-10

For this, “YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY, YOU SHALL NOT MURDER, YOU SHALL NOT STEAL, YOU SHALL NOT COVET,” and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, “YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”
Love does no wrong to a neighbor; love therefore is the fulfillment of the law.

Matthew 5:3-12

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
“Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.
“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
“Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
“Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
“Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. “Blessed are you when men cast insults at you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me. “Rejoice, and be glad, for your reward in heaven is great, for so they persecuted the prophets who were before you.

Matthew 6:14

For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.

John 12:46

I have come as light into the world, that everyone who believes in Me may not remain in darkness.

daaglikse bybel vers Romeine Matteus Johannes

AFR53

Romeine 13:9-10

Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.

Matteus 5

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

Matteus 6:14

Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

Johannes 12:46

Ek het as ‘n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.

Previous Posts

salvation and 10 commandments video

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

Faith Saturday
Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder
Bible verse about the sinners prayer
Bible verses about the Holy Spirit
The Book of Enoch Chapter 58 The monsters Leviathan and Behemoth
Christianity
daily bible verse Love
Daily Bible verse Doctrine The 10 commandments
The Book of Enoch chapter 23
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
The Book of Enoch chapter 56 third parable, concerning the saints and the elect
Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher
The Book of Enoch Chapter 92

Share Button

Bible verse of the day salvation and 10 commandments video

Bible verse of the day salvation and 10 commandments video

NASB77

John 14:15

If you love Me, you will keep My commandments.

Romans 3:23

for all have sinned and fall short of the glory of God,

Romans 7:7

What shall we say then? Is the Law sin? May it never be! On the contrary, I would not have come to know sin except through the Law; for I would not have known about coveting if the Law had not said, “YOU SHALL NOT COVET.”

1 John 1:10

If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us.

related post Mark of the beast and the Christian sabbath

daaglikse bybel vers how the 10 gebooie jou to redding bring
AFR53

Johannes 14:15

As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Romeine 3:23

want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Romeine 7:7

Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.

1 Johannes 1:10

As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Verwante pos Merk van die dier en Die Christelike sabbat

Previous Posts

Titus Mark 1 Samuel Proverbs Joshua Isaiah and Luke

The next biblical war

Christianity

Share Button