Bible verse for the day Isaiah

Bible verse for the day Isaiah

NASB77

Isaiah 53:1

Who has believed our message? And to whom has the arm of the LORD been revealed?

Luke 18:31

And He took the twelve aside and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished.

John 12:38

that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?”

Romans 10:16

However, they did not all heed the glad tidings; for Isaiah says, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?”

Bybel vers vir die dag Jesaja

Bybel vers vir die dag Jesaja

AFR53

Jesaja 53:1

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?

Lukas 18:31

En Hy het die twaalf by Hom geneem en vir hulle gesê: Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word.

Johannes 12:38

sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

Romeine 10:16

Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?

Marriage Man and woman

Christianity

Share Button

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

Daily Bible verse Wisdom

NASB77

John 13:14

If I then, the Lord and the Teacher, washed your feet, you also ought to wash one another’s feet.

John 7:7

The world cannot hate you; but it hates Me because I testify of it, that its deeds are evil.

Mark 7:7

‘BUT IN VAIN DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.’

Luke 7:7

for this reason I did not even consider myself worthy to come to You, but just say the word, and my servant will be healed.

Matthew 7:7

Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.

daaglikse bybel vers

Bible verse Bybel vers John Johannes Mark Markus Luke Lukas Matthews Mattheus

AFR53

Johannes 13:14

As Ek dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was.

Johannes 7:7

Die wêreld kan julle nie haat nie; maar My haat hy, omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.

Markus 7:7

Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is.

Lukas 7:7

Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie; sê dit maar met ‘n woord, en my kneg sal gesond word.

Mattheus 7:7

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Previous Posts

End Times part 1

Believe trust receive

USA Revival

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

The next biblical war
spiritual gifts and Faith / spiritual gifts
Gog is another name for the devil / Gog and Magog and middle eastern wars

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

NASB77

Mark 1:13

And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Luke 13:25-27

“Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’”

Matthew 16:23

But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.”

John 13:2

And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him,

Revelation 12:9

And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

Ezekiel 13:19

“And for handfuls of barley and fragments of bread, you have profaned Me to My people to put to death some who should not die and to keep others alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies.”’”

Hosea 4:6

My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being My priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children.

Jeremiah 29:11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

daaglikse bybel vers Die Duiwel en God se plan vir jou

AFR53

Markus 1:13

En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

Lukas 13:25-27

Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!

Matteus 16:23

Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

Johannes 13:2

En gedurende die maaltyd–die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai–

Openbaring 12:9

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Esegiël 13:19

En julle ontheilig My by my volk vir ‘n paar hande vol gars en vir ‘n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.

Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Jeremia 29:11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous Posts

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

The next biblical war

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Romans Matthew John

Bible verse of the day Romans Matthew John

NASB77

Romans 13:9-10

For this, “YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY, YOU SHALL NOT MURDER, YOU SHALL NOT STEAL, YOU SHALL NOT COVET,” and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, “YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”
Love does no wrong to a neighbor; love therefore is the fulfillment of the law.

Matthew 5:3-12

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
“Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
“Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth.
“Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
“Blessed are the merciful, for they shall receive mercy.
“Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
“Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. “Blessed are you when men cast insults at you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me. “Rejoice, and be glad, for your reward in heaven is great, for so they persecuted the prophets who were before you.

Matthew 6:14

For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you.

John 12:46

I have come as light into the world, that everyone who believes in Me may not remain in darkness.

daaglikse bybel vers Romeine Matteus Johannes

AFR53

Romeine 13:9-10

Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.

Matteus 5

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.
Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele; want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het.

Matteus 6:14

Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

Johannes 12:46

Ek het as ‘n lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.

Previous Posts

salvation and 10 commandments video

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

Faith Saturday
Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder
Bible verse about the sinners prayer
Bible verses about the Holy Spirit
The Book of Enoch Chapter 58 The monsters Leviathan and Behemoth
Christianity
daily bible verse Love
Daily Bible verse Doctrine The 10 commandments
The Book of Enoch chapter 23
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
The Book of Enoch chapter 56 third parable, concerning the saints and the elect
Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher
The Book of Enoch Chapter 92

Share Button

Bible verse of the day salvation and 10 commandments video

Bible verse of the day salvation and 10 commandments video

NASB77

John 14:15

If you love Me, you will keep My commandments.

Romans 3:23

for all have sinned and fall short of the glory of God,

Romans 7:7

What shall we say then? Is the Law sin? May it never be! On the contrary, I would not have come to know sin except through the Law; for I would not have known about coveting if the Law had not said, “YOU SHALL NOT COVET.”

1 John 1:10

If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us.

related post Mark of the beast and the Christian sabbath

daaglikse bybel vers how the 10 gebooie jou to redding bring
AFR53

Johannes 14:15

As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

Romeine 3:23

want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Romeine 7:7

Wat sal ons dan sê? Is die wet sonde? Nee, stellig nie! Inteendeel, ek sou die sonde nie anders as deur die wet geken het nie; want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie as die wet nie gesê het: Jy mag nie begeer nie.

1 Johannes 1:10

As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie.

Verwante pos Merk van die dier en Die Christelike sabbat

Previous Posts

Titus Mark 1 Samuel Proverbs Joshua Isaiah and Luke

The next biblical war

Christianity

Share Button

daily bible verse Job 33:14-18 Short links and Elijah

daily bible verse Job 33:14-18.
NASB77

Job 33:14-18

“Indeed God speaks once,
Or twice, yet no one notices it.

“In a dream, a vision of the night,
When sound sleep falls on men,
While they slumber in their beds,

Then He opens the ears of men,
And seals their instruction,

That He may turn man aside from his conduct,
And keep man from pride;

He keeps back his soul from the pit,
And his life from passing over into Sheol.

daaglikse bybel vers Job 33:14-18.
AFR53

Job 33:14-18

Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie.

In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed,

dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle;

om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie.

Previous post

John 3:15-16

John 14:13

John 14:3

John 17:11

John 3:16

John 9:31

John 14:7-21

John 1:14

Elijah

Enoch

John

Peter

Luke

Isaiah

Mark

Matthew

Doctrine

Elijah Revelation Prophecy

Understanding the Elijah prophecy so that you will not be deceived.

Revelation 6 First Seal, A Prophet Comes

Revelation 6 The Four Horsemen Who Kill With the Sword of Christ’s Mouth

Prayer of Blessings

Lord be with my family and friends
Guide them in the spirit according to your will
Give them peace, healing and insight of you.
Make known to them your love for them.

Give them the spirit of insight,
so that they may know,
what is of you and what is not,

Lord protect and bless
my family and friends,
turn their hearts to you
so that they will be with you
and seek your conceal.

Lord be with those
whom you have called
as watchmen or as prophets
so that they may see
and warn against
which is true for the age.

Lord be with those
whom has less them me,
those whom struggle in the spirit
and in the physical,
bless them and guide them
give them hope and strengh
so that they may know that you are
with them.

Lord work in the hearts of those
whom has plenty,
so that they may help those whom has
little.
Lord let those whom have
seek you and your will,
so that their hearts can be turned,
to the poor and those whom struggle.

Lord I ask that you will expose
all that is hidden and discused in back door deals,
so that we will know,
who are for us and who are against us.

Lord make your will known to men,
and let them see
that your will is greater then any will of man.

Let your kindness rain upon this world, my father
in heaven, so that ever soul will turn away from evil and
see your heavenly love.

I ask this in the name of Jesus Christ
whom has spilt his blood for me.

Thank you Father

Amen

Faith Saturday

Share Button

the from BABYLON TO AMERICA interpretation of PROPHECY

the from BABYLON TO AMERICA interpretation of PROPHECY
As stated at http://angelic-scarlett.co.za/faithsaterday/ prophecy is confirmed by history this is a interpretation of future prophecy, thus we must wait for history to confirm if this interpretation of prophecy is indeed true. I urge you my brothers and sisters in christ to take this prophecy to heart and to keep watch, as it may come to past that you will have to warn others so that their blood would be upon them if they did not heed your warning and not on you as you have warned them when it become clear that this interpretation of PROPHECY may indeed be true.

the from BABYLON TO AMERICA interpretation of PROPHECY
As stated at http://angelic-scarlett.co.za/faithsaterday/ prophecy is confirmed by history this is a interpretation of future prophecy, thus we must wait for history to confirm if this interpretation of prophecy is indeed true.

previous post

daily bible verse Ecclesiastes 3:1-10

Future post that links with the from BABYLON TO AMERICA interpretation of PROPHECY

The interpretation of Revelation 12

Share Button