Jou daaglikse bybel vers

Jesus teaching


Jou daaglikse bybel vers


Jou daaglikse bybel vers daaglikse bybel boodskap daaglikse bybel lees daaglikse bybel onderig

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it.

New American Standard 1977

Doctrine You may eat any food once you have blessed it.

1 Timothy 4:4

For everything created by God is good, and nothing is to be rejected, if it is received with gratitude;

Doctrine confirmation verse

Mark 7:18-19

And He said to them, “Are you so lacking in understanding also? Do you not understand that whatever goes into the man from outside cannot defile him; because it does not go into his heart, but into his stomach, and is eliminated?” (Thus He declared all foods clean.)

2de Doctrine confirmation verse

Acts 10:10-16

But he became hungry and was desiring to eat; but while they were making preparations, he fell into a trance; and he saw the sky opened up, and an object like a great sheet coming down, lowered by four corners to the ground, and there were in it all kinds of four-footed animals and crawling creatures of the earth and birds of the air. A voice came to him, “Get up, Peter, kill and eat!” But Peter said, “By no means, Lord, for I have never eaten anything unholy and unclean.” Again a voice came to him a second time, “What God has cleansed, no longer consider unholy.” This happened three times, and immediately the object was taken up into the sky.

Additional information

Romans 14

Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. One man has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. Let not him who eats regard with contempt him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats, for God has accepted him. Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and stand he will, for the Lord is able to make him stand. One man regards one day above another, another regards every day alike. Let each man be fully convinced in his own mind. 6He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we shall all stand before the judgment seat of God. For it is written,
“AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME,
AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.”
So then each one of us shall give account of himself to God.
Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then let us pursue the things which make for peace and the building up of one another. Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense. It is good not to eat meat or to drink wine, or to do anything by which your brother stumbles. The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag enige iets waaroor jy gebid het eet

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling jy mag enige iets waaroor jy gebid het eet

1 Timoteus 4:4

Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 7:18-19

En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?

2de Leerstelling goedkeuring vers

Handelinge 10:10-16

en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ‘n verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ‘n voorwerp soos ‘n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die viervoetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe kom daar ‘n stem na hom: Staan op, Petrus, slag en eet!
En Petrus sê: Nooit nie, Here, want ek het nooit iets onheiligs of onreins geëet nie.
En weer het die stem vir die tweede keer na hom gekom: Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie.
En dit het drie maal gebeur, en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem.

Addisionele inligting

Romeine 14

En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie.
Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.
Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem.
Wie is jy wat die huiskneg van ‘n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie heer; maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou.
Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.
Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.
Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.
Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.
Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.
Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word.
Want daar is geskrywe: So waaragtig as Ek leef, sê die Here, voor My sal elke knie buig, en elke tong sal God bely.
So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.
Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.
Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.
Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie.
Laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek word nie.
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.
Want hy wat Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag.
Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.
Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is.
Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.
Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie.
Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Pray only to God the father

Next Doctrine
Give as your heart guides you to give

Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it.
Share Button

Jou daaglikse bybel vers daaglikse bybel boodskap daaglikse bybel lees daaglikse bybel onderig

Share Button