Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

New American Standard 1977

Doctrine Jesus is the messiah .

Matthew 16:15-16

He said to them, “But who do you say that I am?”
And Simon Peter answered and said, “Thou art the Christ, the Son of the living God.”

Psalm 2:12

Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Doctrine confirmation verse

Mark 8:29

And He continued by questioning them, “But who do you say that I am?” Peter answered and said to Him, “Thou art the Christ.”

Isaiah 7:14

Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

2de Doctrine confirmation verse

Luke 9:20

And He said to them, “But who do you say that I am?” And Peter answered and said, “The Christ of God.”

Proverbs 30:4

Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Additional information

Isaiah 53

Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Voorbereiding.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling Voorbereiding. Jesus is die redder

Matteus 16:15-16

Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?
En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Psalms 2:12

Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 8:29

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê vir Hom: U is die Christus.

Jesaja 7:14

Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Lukas 9:20

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê: Die Christus van God!

Spreuke 30:4

Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Addisionele inligting

Jesaja 53

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Prepping

Next Doctrine
All your sins are gone forever when you repent in your heart

Matthew 24:44

Doctrine Jesus is the messiah
Share Button

Jesus Christ in the Old testament

Bible verses about Jesus Christ in the old testament

Jesus Christ in the Old testament

Exodus 20:3 and Psalm 2:12
You shall have no other gods before me
Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

Proverbs 30:4
Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Isaiah 53
Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Flat earth?

Isaiah 40:22
He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in.

Jesus Christus in die Old Testament

Eksodus 20: 3 en Psalms 2:12
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

Spreuke 30:4
Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Jesaja 53
Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Ronde aarde lank voordat wetenskap op gevang het

Jesaja 40 verse 22
Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon.

Bybel verse oor Jesus Christus voordat hy gebore was.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

Jesus Christ in the Old testament

Share Button

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Gospel

John 7:18
He who speaks from himself seeks his own glory; but He who is seeking the glory of the One who sent Him, He is true, and there is no unrighteousness in Him.

Luke 6:27
But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you,

Mark 12:31
“The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Apostle teaching

Romans 12:21
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Acts 14:15
and saying, “Men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you in order that you should turn from these vain things to a living God, WHO MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM.

Revelations

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers vir vandag wees lief vir die Here wees lief vir you vrou wees lief vir mekaar and wees lief vir jou vyande.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Die goeie nuus

Johannes 7:18
Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.

Lukas 6:27
Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.

Markus 12:31
En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Apostel Onderig

Handelinge 14:15
en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Romeine 12:21
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Openbaring

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Share Button

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 16:18
Pride goes before destruction,
And a haughty spirit before stumbling.

Psalm 68:18
Thou hast ascended on high, Thou hast led captive Thy captives;
Thou hast received gifts among men,
Even among the rebellious also, that the LORD God may dwell there.

Gospel

John 16:7
But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper shall not come to you; but if I go, I will send Him to you.

Matthew 5:11
Blessed are you when men cast insults at you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me.

Apostle teaching

Philippians 1:29
For to you it has been granted for Christ’s sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake,

Colossians 3:17
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 68:19
U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God!

Spreuke 16:18
Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.

Die goeie nuus

Johannes 16:7
Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Mattheus 5:11
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.

Apostel Onderig

Filippense 1:29
omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly,

Kolossense 3:17
En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Woman

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Share Button

Bible verse for today Woman

Bible verse for today Psalm, Romans, Titus, Mark, Luke

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 14:1
The wise woman builds her house,
But the foolish tears it down with her own hands.

Proverbs 31:28-31
Her children rise up and bless her;
Her husband also, and he praises her, saying:
“Many daughters have done nobly,
But you excel them all.”
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.
Give her the product of her hands,
And let her works praise her in the gates.

Gospel

Jesus showed how we should treat woman, even the apostles and disciples struggled to understand his teaching by action

Luke 13:12-17
And when Jesus saw her, He called her over and said to her, “Woman, you are freed from your sickness.” And He laid His hands upon her; and immediately she was made erect again, and began glorifying God. And the synagogue official, indignant because Jesus had healed on the Sabbath, began saying to the multitude in response, “There are six days in which work should be done; therefore come during them and get healed, and not on the Sabbath day.” But the Lord answered him and said, “You hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the stall, and lead him away to water him? “And this woman, a daughter of Abraham as she is, whom Satan has bound for eighteen long years, should she not have been released from this bond on the Sabbath day?” And as He said this, all His opponents were being humiliated; and the entire multitude was rejoicing over all the glorious things being done by Him.

Luke 2:36-38
And there was a prophetess, Anna the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with a husband seven years after her marriage, and then as a widow to the age of eighty-four. And she never left the temple, serving night and day with fastings and prayers.
And at that very moment she came up and began giving thanks to God, and continued to speak of Him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem.

Luke 8:43-48
And a woman who had a hemorrhage for twelve years, and could not be healed by anyone,
came up behind Him, and touched the fringe of His cloak; and immediately her hemorrhage stopped.
And Jesus said, “Who is the one who touched Me?” And while they were all denying it, Peter said, “Master, the multitudes are crowding and pressing upon You.”
But Jesus said, “Someone did touch Me, for I was aware that power had gone out of Me.”
And when the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before Him, and declared in the presence of all the people the reason why she had touched Him, and how she had been immediately healed.
And He said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace.”

Luke 8:1-3
And it came about soon afterwards, that He began going about from one city and village to another, proclaiming and preaching the kingdom of God; and the twelve were with Him, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out, and Joanna the wife of Chuza, Herod’s steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means.

Luke 10:39-42
And she had a sister called Mary, who moreover was listening to the Lord’s word, seated at His feet. But Martha was distracted with all her preparations; and she came up to Him, and said, “Lord, do You not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me.” But the Lord answered and said to her, “Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things; but only a few things are necessary, really only one, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her.”

John 4:9-10
The Samaritan woman therefore said to Him, “How is it that You, being a Jew, ask me for a drink since I am a Samaritan woman?” (For Jews have no dealings with Samaritans.)
Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God, and who it is who says to you, ‘Give Me a drink,’ you would have asked Him, and He would have given you living water.”

John 4:27
And at this point His disciples came, and they marveled that He had been speaking with a woman; yet no one said, “What do You seek?” or, “Why do You speak with her?”

Jesus showed how we should treat woman, even the apostles and disciples struggled to understand his teaching by action

Apostle teaching

1 Peter 3:1
In the same way, you wives, be submissive to your own husbands so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives,

1 Peter 3:7
You husbands likewise, live with your wives in an understanding way, as with a weaker vessel, since she is a woman; and grant her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers may not be hindered.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 14:1
Die wysheid van die vroue bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af.

Spreuke 31:28-31
Kof. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar:
Resj. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal.
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.
Tau. Gee haar van die vrug van haar hande, en laat haar werke haar prys in die poort.

Die goeie nuus

Jesus het deur aksie vir ons gewys hoe ons n vrou moet behandel, iets wat selves die apostels en dissipels gesukkel het om te verstaan

Lukas 13:12-17
En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.
En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik.
Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar is ses dae waarop ‘n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat julle genees en nie op die sabbatdag nie.
Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te laat drink nie?
Maar hierdie vrou wat ‘n dogter van Abraham is, wat die Satan–dink daaraan! –agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbatdag verlos word nie?
En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.

Lukas 2:36-38
En daar was Anna, ‘n profetes, die dogter van Fánuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af sewe jaar lank met haar man saamgelewe;
en sy was ‘n weduwee van omtrent vier en tagtig jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag.
En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het.

Lukas 8:43-48
En ‘n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het en deur niemand gesond gemaak kon word nie,
44 het van agter af gekom en die soom van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou.
45 Daarop sê Jesus: Wie is dit wat My aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: Meester, die skare druk en verdring U, en U sê: Wie is dit wat My aangeraak het?
46 Maar Jesus antwoord: Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van My uitgegaan het.
47 En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor Hom neer en vertel Hom voor die hele volk om watter rede sy Hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het.
48 En Hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.

Lukas 8:1-3
En daarna het Hy die een stad en dorp ná die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig; en die twaalf was saam met Hom,
ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes: Maria wat Magdaléna genoem word, uit wie sewe duiwels uitgegaan het,
en Johanna, die vrou van Gusa, ‘n bestuurder van Herodes, en Susanna en baie ander wat Hom almal met hulle besittings gedien het.

Lukas 10:39-42
En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.
Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.
Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;
maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Johannes 4:9-10
En die Samaritaanse vrou sê vir Hom: Hoe is dit dat U wat ‘n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek ‘n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie.
Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het.

Johannes 4:27
En op dié oomblik het sy dissipels gekom en hulle verwonder dat Hy met ‘n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê: Wat verlang U nie? of: Waarom spreek U met haar?

Jesus het deur aksie vir ons gewys hoe ons n vrou moet behandel, iets wat selves die apostels en dissipels gesukkel het om te verstaan

Apostel Onderig

1 Petrus 3:1
Net so moet julle, vroue, aan jul eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word

1 Petrus 3:7
Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is–sodat julle gebede nie verhinder mag word nie.

When a Rabbi finds Christ

Why we must pray for Isreal

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Gog Magog and middle eastern wars

Being Thankful to God

Bible verse for today Woman

Share Button

Bible verse for today Proverbs John Colossians Ephesians

Bible verse for today Proverbs, John, Colossians, Ephesians

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 24:30-34
I passed by the field of the sluggard,
And by the vineyard of the man lacking sense;

And behold, it was completely overgrown with thistles,
Its surface was covered with nettles,
And its stone wall was broken down.

When I saw, I reflected upon it;
I looked, and received instruction.

“A little sleep, a little slumber,
A little folding of the hands to rest,”

Then your poverty will come as a robber,
And your want like an armed man.

Gospel

John 14:27
Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful.

John 16:33
“These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.”

Apostle teaching

Colossians 3:15
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful.

Ephesians 3:20-21
Now to Him who is able to do exceeding abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 24:30-34
Ek het by die land van ‘n lui man verbygeloop en langs die wingerd van ‘n verstandelose mens,
en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings, sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi.
En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk, en lering aangeneem:
Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie hande-vou om uit te rus;
dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos ‘n gewapende man.

Die goeie nuus

Johannes 14:27
Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Johannes 16:33
Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Apostel Onderig

Kolossense 3:15
En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Efesiërs 3:20-21
En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse of the day Elijah

Bible verse for today Proverbs John Colossians Ephesians

Share Button

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day Proverbs 6 verse 16 to 26
Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 6:16-26
There are six things which the LORD hates,
Yes, seven which are an abomination to Him:

Haughty eyes, a lying tongue,
And hands that shed innocent blood,

A heart that devises wicked plans,
Feet that run rapidly to evil,

A false witness who utters lies,
And one who spreads strife among brothers.

My son, observe the commandment of your father,
And do not forsake the teaching of your mother;

Bind them continually on your heart;
Tie them around your neck.

When you walk about, they will guide you;
When you sleep, they will watch over you;
And when you awake, they will talk to you.

For the commandment is a lamp, and the teaching is light;
And reproofs for discipline are the way of life,

To keep you from the evil woman,
From the smooth tongue of the adulteress.

Do not desire her beauty in your heart,
Nor let her catch you with her eyelids.

For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread,
And an adulteress hunts for the precious life.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 6:16-26

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,
‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;
bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;
mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.
Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,
om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong.
Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;
want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Share Button