Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Proverbs 19:20
King James Bible

Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.

Psalm 37:37
King James Bible

Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.

Malachi 2:7
King James Bible

For the priest’s lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.

More Bible verses

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Spreuke 19:20
AFR53

Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees.

Psalms 37:37
AFR53

Sjin. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede. .

Maleagi 2:7
AFR53

Want die lippe van ‘n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is ‘n boodskapper van die HERE van die leërskare

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Daily Bible verse Daaglikse bybel vers Spiritual Leader Geestelike Leier

Share Button

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day

NASB77

Proverbs 18:1

He who separates himself seeks his own desire, He quarrels against all sound wisdom.

Isaiah 26:8

Indeed, while following the way of Thy judgments, O LORD, We have waited for Thee eagerly; Thy name, even Thy memory, is the desire of our souls.

Jeremiah 15:17

I did not sit in the circle of merrymakers, Nor did I exult. Because of Thy hand upon me I sat alone, For Thou didst fill me with indignation.

Matthew 22:35-38

And one of them, a lawyer, asked Him a question, testing Him,
“Teacher, which is the great commandment in the Law?”
And He said to him, “ ‘YOU SHALL LOVE THE LORD YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.’ This is the great and foremost commandment.

Bybel vers vir die dag

Bybel vers vir die dag

AFR53

Spreuke 18:1

Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte; hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek.

Jesaja 26:8

Ook in die weg van u oordele het ons U verwag, o HERE! Tot u Naam en tot u gedenknaam gaan die begeerte van ons siel uit.

Jeremia 15:17

Ek het nie gesit in ‘n vergadering van spotters of was nie uitgelate nie; vanweë u hand het ek alleen gesit, want U het my met grimmigheid vervul.

Matthéüs 22:35-38

En een van hulle, ‘n wetgeleerde, het ‘n vraag gestel om Hom te versoek en gesê:
Meester, wat is die groot gebod in die wet?
En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verses for the day Bybel verse vir die dag Globe Rapture All can be saved

Bible verses for the day Bybel verse vir die dag Globe Rapture All can be saved

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Bible verses for the day Globe Rapture All can be saved

NASB77

Job 38:32-33

Can you lead forth a constellation in its season, And guide the Bear with her satellites?
Do you know the ordinances of the heavens, Or fix their rule over the earth?

Job 26:10

He has inscribed a circle on the surface of the waters, At the boundary of light and darkness.

Job 26:7

He stretches out the north over empty space, And hangs the earth on nothing.

Proverbs 17:27-28

He who restrains his words has knowledge, And he who has a cool spirit is a man of understanding.
Even a fool, when he keeps silent, is considered wise; When he closes his lips, he is counted prudent.

Joshua 10:13

So the sun stood still, and the moon stopped, Until the nation avenged themselves of their enemies.Is it not written in the book of Jashar? And the sun stopped in the middle of the sky, and did not hasten to go down for about a whole day.

Luke 13:23-24

And someone said to Him, “Lord, are there just a few who are being saved?” And He said to them, Strive to enter by the narrow door; for many, I tell you, will seek to enter and will not be able.

Joel 2:31-32

The sun will be turned into darkness, And the moon into blood, Before the great and awesome day of the LORD comes.
And it will come about that whoever calls on the name of the LORD Will be delivered; For on Mount Zion and in Jerusalem There will be those who escape, As the LORD has said, Even among the survivors whom the LORD calls.

Romans 11:26-27

and thus all Israel will be saved; just as it is written, “THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB. AND THIS IS MY COVENANT WITH THEM, WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.

Romans 10:12-13

For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call upon Him; for “WHOEVER WILL CALL UPON THE NAME OF THE LORD WILL BE SAVED.”

1 Timothy 2:4

who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.

2 Peter 3:9

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

Commentary video

Bybel vers vir die dag Aarde Wegraping Almal kan tot redding kom

Bybel vers vir die dag Aarde Wegraping Almal kan tot redding kom

AFR53

Job 38:32-33

Kan jy die Diereriem uitbring op sy tyd? En die Beer met sy kleintjies lei? Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel?

Job 26:10

Hy het ‘n kring afgetrek oor die watervlakte tot waar lig in duisternis eindig.

Job 26:7

voor Hom wat die noorde uitspan oor die chaos, wat die aarde ophang oor ‘n niks;

Spreuke 17:27-28

Wie sy woorde inhou, besit kennis; en hy wat kalm is van gees, is ‘n man van verstand.
Selfs ‘n sot sal as hy swyg, vir wys gereken word; as hy sy lippe toe hou, vir verstandig.

Josua 10:13

Toe staan die son stil en bly die maan staan totdat die volk hulle gewreek het op hul vyande. Staan dit nie geskrywe in die Boek van die Opregte nie? En die son het bly staan in die middel van die hemel en het hom nie gehaas om onder te gaan nie, omtrent ‘n volle dag.

Lukas 13:23-24

Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.

Joël 2:31-32

Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die HERE kom. En elkeen wat die Naam van die HERE aanroep, sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die HERE gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die HERE sal roep.

Romeine 11:26

en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Romeine 10:12-13

Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

1 Timoteus 2:4

wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

2 Petrus 3:9

Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance.

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day A joyful heart

Bible verse for the day A joyful heart

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Proverbs 17:22

A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones.

Jeremiah 2:7

And I brought you into the fruitful land, To eat its fruit and its good things. But you came and defiled My land, And My inheritance you made an abomination.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

1 Peter 3:3-4

And let not your adornment be merely external—braiding the hair, and wearing gold jewelry, or putting on dresses; but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

AFR53

Spreuke 17:22

‘n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ‘n verslae gees laat die gebeente uitdroog.

Jeremia 2:7

En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

1 Petrus 3:3-4

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Honor the LORD from your wealth

Bible verse for the day Honor the LORD from your wealth

NASB77

Proverbs 3:9-10

Honor the LORD from your wealth, And from the first of all your produce; So your barns will be filled with plenty, And your vats will overflow with new wine.

Bybel vers vir die dag Vereer die HERE uit jou goed

Bybel vers vir die dag Vereer die HERE uit jou goed

AFR53

Spreuke 3:9-10

Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Do not say, I will repay evil

Bible verse for the day Do not say, I will repay evil

NASB77

Proverbs 20:22

Do not say, “I will repay evil”; Wait for the LORD, and He will save you.

Bybel vers vir die dag Moenie sê, Ek wil die kwaad vergelde nie

Bybel vers vir die dag Moenie sê, Ek wil die kwaad vergelde nie

AFR53

Spreuke 20:22

Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse Curses of the mouth

Daily Bible verse Curses of the mouth

NASB77

Psalm 141:3

Set a guard, O LORD, over my mouth; Keep watch over the door of my lips.

Proverbs 12:18

There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, But the tongue of the wise brings healing.

Luke 6:45

The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good; and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil; for his mouth speaks from that which fills his heart.

Ephesians 4:29

Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear.

Proverbs 13:3

The one who guards his mouth preserves his life; The one who opens wide his lips comes to ruin.

Matthew 12:36

And I say to you, that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment.

1 Peter 3:9

not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.

1 John 3:18

Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

AFR53

Psalms 141:3

HERE, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.

Spreuke 12:18

Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.

Lukas 6:45

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

Efesiërs 4:29

Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Spreuke 13:3

Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Mattheus 12:36

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

1 Petrus 3:9

Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

1 Johannes 3:18

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.

Previous Posts

nothing new under the sun

Daily Bible verse Rapture requirements

End times part 1 Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

End Times part 2 How long is the great tribulation

Rapture Ready Doctrine and Abominations unto God

climate change Book of Revelations

reading Gods word

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Believe trust receive

Trust in the Lord and believe like a child and the Lord will provide that which you need

Daily Bible verse Believe trust receive

NASB77

Psalm 146:7

Who executes justice for the oppressed; Who gives food to the hungry. The LORD sets the prisoners free.

Proverbs 10:3

The LORD will not allow the righteous to hunger, But He will thrust aside the craving of the wicked.

Matthew 6:31-32

“Do not be anxious then, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘With what shall we clothe ourselves?’ For all these things the Gentiles eagerly seek; for your heavenly Father knows that you need all these things.”

Luke 12:31

But seek for His kingdom, and these things shall be added to you.

Philippians 4:19

And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

daaglikse bybel vers Glo vertrou ontvang

Vertrou op die Here en glo soos ‘n kind en die Here sal voorsien wat jy nodig het.

AFR53

Psalms 146:7

wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

Spreuke 10:3

Die HERE laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg.

Matteus 6:31-32

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Lukas 12:31

Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Filippense 4:19

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Previous Posts

to whom does the kingdom of God belong

praying to have your sins forgiven

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

Psalm 36:2

For it flatters him in his own eyes Concerning the discovery of his iniquity and the hatred of it.

Proverbs 20:18

Prepare plans by consultation, And make war by wise guidance.

Psalm 78:56

Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And did not keep His testimonies,

Proverbs 8:7

For my mouth shall utter truth, And wickedness is an abomination to my lips.

Proverbs 3:6

In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

angel guardian Matthew 18-10
angel guardian Matthew 18-10

Matthew 18:10

See that you do not despise one of these little ones, for I say to you, that their angels in heaven continually behold the face of My Father who is in heaven.

Luke 18:15-20

And they were bringing even their babies to Him so that He might touch them, but when the disciples saw it, they began rebuking them. But Jesus called for them, saying, “Permit the children to come to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all.” And a certain ruler questioned Him, saying, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” And Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good except God alone. “You know the commandments, ‘DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT MURDER, DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS, HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.’”

daaglikse bybel vers aan wie behoort the koninkryk van God

AFR53

Psalms 36:3

Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld.

Spreuke 20:18

Planne kom deur beraadslaging tot stand; voer dan oorlog met goeie oorleg.

Psalms 78:56

Maar hulle het Hom versoek en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle het sy getuienisse nie onderhou nie.

Spreuke 8:7

Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe ‘n gruwel.

Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

guardian angel Matthew 18-10
guardian angel Matthew 18-10

Matteus 18:10

Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.

Lukas 18:15-20

En hulle het ook die klein kindertjies na Hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die dissipels dit sien, het hulle hul bestraf.
Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.
Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
En ‘n sekere owerste vra Hom en sê: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?
En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.
Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie doodslaan nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.

Previous Posts

the Devil and God’s plan for you

youth love fear exercise

Love

Doctrine God loves us

love they Lord love each other love they woman and love they enemies

How to show God that you love him

The Law of Love

Gods’ love and Punishment

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Titus Mark 1 Samuel Proverbs Joshua Isaiah and Luke

Bible verse of the day Titus, Mark, 1 Samuel, Proverbs, Joshua, Isaiah and Luke

NASB77

Titus 1:7-9

For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.

Mark 1:35

And in the early morning, while it was still dark, He arose and went out and departed to a lonely place, and was praying there.

1 Samuel 2:2

There is no one holy like the LORD, Indeed, there is no one besides Thee, Nor is there any rock like our God.

Proverbs 2:8

Guarding the paths of justice, And He preserves the way of His godly ones.

Joshua 1:9

“Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.”

Isaiah 58:9-10

“Then you will call, and the LORD will answer; You will cry, and He will say, ‘Here I am.’ If you remove the yoke from your midst, The pointing of the finger, and speaking wickedness, and if you give yourself to the hungry, And satisfy the desire of the afflicted, Then your light will rise in darkness, And your gloom will become like midday.

Luke 5:13

And He stretched out His hand, and touched him, saying, “I am willing; be cleansed.” And immediately the leprosy left him.

daaglikse bybel vers Titus, Markus, 1 Samuel, Spreuke, Josua, Jesaja en Lukas
AFR53

Titus 1:7-9

Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers;
een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê.

Markus 1:35

En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.

1 Samuel 2:2

Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Spreuke 2:8

deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar);

Josua 1:9

Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

Jesaja 58:9-10

Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.

Lukas 5:13

Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Previous Posts

Bible verse of the day Malachi 1 John Jonah Psalm

The next biblical war

Christianity

Share Button