Bible verse for the day A joyful heart

Bible verse for the day A joyful heart

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Proverbs 17:22

A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones.

Jeremiah 2:7

And I brought you into the fruitful land, To eat its fruit and its good things. But you came and defiled My land, And My inheritance you made an abomination.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

1 Peter 3:3-4

And let not your adornment be merely external—braiding the hair, and wearing gold jewelry, or putting on dresses; but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

AFR53

Spreuke 17:22

‘n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ‘n verslae gees laat die gebeente uitdroog.

Jeremia 2:7

En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

1 Petrus 3:3-4

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Honor the LORD from your wealth

Bible verse for the day Honor the LORD from your wealth

NASB77

Proverbs 3:9-10

Honor the LORD from your wealth, And from the first of all your produce; So your barns will be filled with plenty, And your vats will overflow with new wine.

Bybel vers vir die dag Vereer die HERE uit jou goed

Bybel vers vir die dag Vereer die HERE uit jou goed

AFR53

Spreuke 3:9-10

Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste; dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Do not say, I will repay evil

Bible verse for the day Do not say, I will repay evil

NASB77

Proverbs 20:22

Do not say, “I will repay evil”; Wait for the LORD, and He will save you.

Bybel vers vir die dag Moenie sê, Ek wil die kwaad vergelde nie

Bybel vers vir die dag Moenie sê, Ek wil die kwaad vergelde nie

AFR53

Spreuke 20:22

Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! Wag op die HERE, dat Hy jou help.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse Curses of the mouth

Daily Bible verse Curses of the mouth

NASB77

Psalm 141:3

Set a guard, O LORD, over my mouth; Keep watch over the door of my lips.

Proverbs 12:18

There is one who speaks rashly like the thrusts of a sword, But the tongue of the wise brings healing.

Luke 6:45

The good man out of the good treasure of his heart brings forth what is good; and the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil; for his mouth speaks from that which fills his heart.

Ephesians 4:29

Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, that it may give grace to those who hear.

Proverbs 13:3

The one who guards his mouth preserves his life; The one who opens wide his lips comes to ruin.

Matthew 12:36

And I say to you, that every careless word that men shall speak, they shall render account for it in the day of judgment.

1 Peter 3:9

not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.

1 John 3:18

Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth.

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

daaglikse bybel vers Vloeke van die mond

AFR53

Psalms 141:3

HERE, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.

Spreuke 12:18

Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing.

Lukas 6:45

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.

Efesiërs 4:29

Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.

Spreuke 13:3

Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Mattheus 12:36

Maar Ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag.

1 Petrus 3:9

Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beërwe.

1 Johannes 3:18

My kinders, laat ons nie liefhê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid.

Previous Posts

nothing new under the sun

Daily Bible verse Rapture requirements

End times part 1 Case that the antichrist will come from Turkey or Syria

End Times part 2 How long is the great tribulation

Rapture Ready Doctrine and Abominations unto God

climate change Book of Revelations

reading Gods word

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Believe trust receive

Trust in the Lord and believe like a child and the Lord will provide that which you need

Daily Bible verse Believe trust receive

NASB77

Psalm 146:7

Who executes justice for the oppressed; Who gives food to the hungry. The LORD sets the prisoners free.

Proverbs 10:3

The LORD will not allow the righteous to hunger, But He will thrust aside the craving of the wicked.

Matthew 6:31-32

“Do not be anxious then, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘With what shall we clothe ourselves?’ For all these things the Gentiles eagerly seek; for your heavenly Father knows that you need all these things.”

Luke 12:31

But seek for His kingdom, and these things shall be added to you.

Philippians 4:19

And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

daaglikse bybel vers Glo vertrou ontvang

Vertrou op die Here en glo soos ‘n kind en die Here sal voorsien wat jy nodig het.

AFR53

Psalms 146:7

wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

Spreuke 10:3

Die HERE laat die regverdige nie honger ly nie, maar die begeerlikheid van die goddelose stoot Hy weg.

Matteus 6:31-32

Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

Lukas 12:31

Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Filippense 4:19

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Previous Posts

to whom does the kingdom of God belong

praying to have your sins forgiven

Christianity

Next Post

The end times part one

Share Button

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

Psalm 36:2

For it flatters him in his own eyes Concerning the discovery of his iniquity and the hatred of it.

Proverbs 20:18

Prepare plans by consultation, And make war by wise guidance.

Psalm 78:56

Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And did not keep His testimonies,

Proverbs 8:7

For my mouth shall utter truth, And wickedness is an abomination to my lips.

Proverbs 3:6

In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

angel guardian Matthew 18-10
angel guardian Matthew 18-10

Matthew 18:10

See that you do not despise one of these little ones, for I say to you, that their angels in heaven continually behold the face of My Father who is in heaven.

Luke 18:15-20

And they were bringing even their babies to Him so that He might touch them, but when the disciples saw it, they began rebuking them. But Jesus called for them, saying, “Permit the children to come to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all.” And a certain ruler questioned Him, saying, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” And Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good except God alone. “You know the commandments, ‘DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT MURDER, DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS, HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.’”

daaglikse bybel vers aan wie behoort the koninkryk van God

AFR53

Psalms 36:3

Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld.

Spreuke 20:18

Planne kom deur beraadslaging tot stand; voer dan oorlog met goeie oorleg.

Psalms 78:56

Maar hulle het Hom versoek en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle het sy getuienisse nie onderhou nie.

Spreuke 8:7

Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe ‘n gruwel.

Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

guardian angel Matthew 18-10
guardian angel Matthew 18-10

Matteus 18:10

Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.

Lukas 18:15-20

En hulle het ook die klein kindertjies na Hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die dissipels dit sien, het hulle hul bestraf.
Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.
Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
En ‘n sekere owerste vra Hom en sê: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?
En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.
Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie doodslaan nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.

Previous Posts

the Devil and God’s plan for you

youth love fear exercise

Love

Doctrine God loves us

love they Lord love each other love they woman and love they enemies

How to show God that you love him

The Law of Love

Gods’ love and Punishment

Christianity

Share Button

Bible verse of the day Titus Mark 1 Samuel Proverbs Joshua Isaiah and Luke

Bible verse of the day Titus, Mark, 1 Samuel, Proverbs, Joshua, Isaiah and Luke

NASB77

Titus 1:7-9

For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict.

Mark 1:35

And in the early morning, while it was still dark, He arose and went out and departed to a lonely place, and was praying there.

1 Samuel 2:2

There is no one holy like the LORD, Indeed, there is no one besides Thee, Nor is there any rock like our God.

Proverbs 2:8

Guarding the paths of justice, And He preserves the way of His godly ones.

Joshua 1:9

“Have I not commanded you? Be strong and courageous! Do not tremble or be dismayed, for the LORD your God is with you wherever you go.”

Isaiah 58:9-10

“Then you will call, and the LORD will answer; You will cry, and He will say, ‘Here I am.’ If you remove the yoke from your midst, The pointing of the finger, and speaking wickedness, and if you give yourself to the hungry, And satisfy the desire of the afflicted, Then your light will rise in darkness, And your gloom will become like midday.

Luke 5:13

And He stretched out His hand, and touched him, saying, “I am willing; be cleansed.” And immediately the leprosy left him.

daaglikse bybel vers Titus, Markus, 1 Samuel, Spreuke, Josua, Jesaja en Lukas
AFR53

Titus 1:7-9

Want ‘n opsiener moet as ‘n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;
maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoë, regverdig, heilig, een wat homself beheers;
een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan sowel as om die teësprekers te weerlê.

Markus 1:35

En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle Hom geken het.

1 Samuel 2:2

Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

Spreuke 2:8

deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar);

Josua 1:9

Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.

Jesaja 58:9-10

Dan sal jy roep, en die HERE sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.

Lukas 5:13

Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil, word gereinig! En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Previous Posts

Bible verse of the day Malachi 1 John Jonah Psalm

The next biblical war

Christianity

Share Button

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

Daily Bible verse Doctrine Jesus is the messiah

New American Standard 1977

Doctrine Jesus is the messiah .

Matthew 16:15-16

He said to them, “But who do you say that I am?”
And Simon Peter answered and said, “Thou art the Christ, the Son of the living God.”

Psalm 2:12

Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Doctrine confirmation verse

Mark 8:29

And He continued by questioning them, “But who do you say that I am?” Peter answered and said to Him, “Thou art the Christ.”

Isaiah 7:14

Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

2de Doctrine confirmation verse

Luke 9:20

And He said to them, “But who do you say that I am?” And Peter answered and said, “The Christ of God.”

Proverbs 30:4

Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Additional information

Isaiah 53

Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Voorbereiding.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling Voorbereiding. Jesus is die redder

Matteus 16:15-16

Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?
En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Psalms 2:12

Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Leerstelling goedkeuring vers

Markus 8:29

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê vir Hom: U is die Christus.

Jesaja 7:14

Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Lukas 9:20

En Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Petrus antwoord en sê: Die Christus van God!

Spreuke 30:4

Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Addisionele inligting

Jesaja 53

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine Prepping

Next Doctrine
All your sins are gone forever when you repent in your heart

Matthew 24:44

Doctrine Jesus is the messiah
Share Button

Jesus Christ in the Old testament

Bible verses about Jesus Christ in the old testament

Jesus Christ in the Old testament

Exodus 20:3 and Psalm 2:12
You shall have no other gods before me
Do homage to the Son, lest He become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel (God with us).

Proverbs 30:4
Who has ascended into heaven and descended?
Who has gathered the wind in His fists?
Who has wrapped the waters in His garment?
Who has established all the ends of the earth?
What is His name or His son’s name?
Surely you know

Isaiah 53
Who has believed our message?
And to whom has the arm of the LORD been revealed?

For He grew up before Him like a tender shoot,
And like a root out of parched ground;
He has no stately form or majesty
That we should look upon Him,
Nor appearance that we should be attracted to Him.

He was despised and forsaken of men,
A man of sorrows, and acquainted with grief;
And like one from whom men hide their face,
He was despised, and we did not esteem Him.

Surely our griefs He Himself bore,
And our sorrows He carried;
Yet we ourselves esteemed Him stricken,
Smitten of God, and afflicted.

But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
The chastening for our well-being fell upon Him,
And by His scourging we are healed.

All of us like sheep have gone astray,
Each of us has turned to his own way;
But the LORD has caused the iniquity of us all
To fall on Him.

He was oppressed and He was afflicted,
Yet He did not open His mouth;
Like a lamb that is led to slaughter,
And like a sheep that is silent before its shearers,
So He did not open His mouth.

By oppression and judgment He was taken away;
And as for His generation, who considered
That He was cut off out of the land of the living,
For the transgression of my people to whom the stroke was due?

His grave was assigned with wicked men,
Yet He was with a rich man in His death,
Because He had done no violence,
Nor was there any deceit in His mouth.

But the LORD was pleased
To crush Him, putting Him to grief;
If He would render Himself as a guilt offering,
He will see His offspring,
He will prolong His days,
And the good pleasure of the LORD will prosper in His hand.

As a result of the anguish of His soul,
He will see it and be satisfied;
By His knowledge the Righteous One,
My Servant, will justify the many,
As He will bear their iniquities.

Therefore, I will allot Him a portion with the great,
And He will divide the booty with the strong;
Because He poured out Himself to death,
And was numbered with the transgressors;
Yet He Himself bore the sin of many,
And interceded for the transgressors.

Flat earth?

Isaiah 40:22
He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy, and spreads them out like a tent to live in.

Jesus Christus in die Old Testament

Eksodus 20: 3 en Psalms 2:12
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel (God is met ons) noem.

Spreuke 30:4
Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal? Wie het die wind in sy vuiste versamel? Wie het die waters in ‘n kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel? Hoe is sy Naam? En hoe is die Naam van sy Seun–as jy dit weet?

Jesaja 53
Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?
Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.
Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.
Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte–dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders–ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.
Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder sy tydgenote–wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op Hom.
En hulle het Hom sy graf by die goddelose gegee; en by ‘n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie.
Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.
Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra.
Daarom sal Ek Hom ‘n deel gee onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het.

Ronde aarde lank voordat wetenskap op gevang het

Jesaja 40 verse 22
Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon.

Bybel verse oor Jesus Christus voordat hy gebore was.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Battle

Jesus Christ in the Old testament

Share Button

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Gospel

John 7:18
He who speaks from himself seeks his own glory; but He who is seeking the glory of the One who sent Him, He is true, and there is no unrighteousness in Him.

Luke 6:27
But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you,

Mark 12:31
“The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Apostle teaching

Romans 12:21
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Acts 14:15
and saying, “Men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you in order that you should turn from these vain things to a living God, WHO MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM.

Revelations

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers vir vandag wees lief vir die Here wees lief vir you vrou wees lief vir mekaar and wees lief vir jou vyande.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Die goeie nuus

Johannes 7:18
Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.

Lukas 6:27
Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.

Markus 12:31
En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Apostel Onderig

Handelinge 14:15
en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Romeine 12:21
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Openbaring

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Share Button