Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verses of the day Proverbs 6 verse 16 to 26
Bible verses of the day seven abomination to the lord

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 6:16-26
There are six things which the LORD hates,
Yes, seven which are an abomination to Him:

Haughty eyes, a lying tongue,
And hands that shed innocent blood,

A heart that devises wicked plans,
Feet that run rapidly to evil,

A false witness who utters lies,
And one who spreads strife among brothers.

My son, observe the commandment of your father,
And do not forsake the teaching of your mother;

Bind them continually on your heart;
Tie them around your neck.

When you walk about, they will guide you;
When you sleep, they will watch over you;
And when you awake, they will talk to you.

For the commandment is a lamp, and the teaching is light;
And reproofs for discipline are the way of life,

To keep you from the evil woman,
From the smooth tongue of the adulteress.

Do not desire her beauty in your heart,
Nor let her catch you with her eyelids.

For on account of a harlot one is reduced to a loaf of bread,
And an adulteress hunts for the precious life.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 6:16-26

Hierdie ses dinge haat die HERE, en sewe is vir sy siel ‘n gruwel:
trotse oë, ‘n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet,
‘n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop,
een wat as valse getuie leuens uitstrooi en tussen broers tweedrag saai.
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie;
bind dit gedurigdeur op jou hart, hang dit om jou hals;
mag dit jou lei as jy wandel, oor jou wag hou as jy slaap en jou toespreek as jy wakker word.
Want die gebod is ‘n lamp en die onderwysing ‘n lig en die teregwysinge van die tug ‘n weg tot die lewe,
om jou te bewaar vir ‘n slegte vrou, vir die gevlei van ‘n vreemde tong.
Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie;
want vir ‘n hoer verval ‘n mens tot ‘n stuk brood, en ‘n ander se vrou maak jag op ‘n kosbare lewe.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day seven abomination to the lord

Share Button

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Bible verses of the day Proverbs 3:7-9, 1 Chronicles 16:11-12, Matthew 19:26, John 5:23, 1 John 2:23
Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7-9
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.
It will be healing to your body,
And refreshment to your bones.
Honor the LORD from your wealth,
And from the first of all your produce;
So your barns will be filled with plenty,
And your vats will overflow with new wine.

Gospel

Matthew 19:26
And looking upon them Jesus said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

John 5:23
in order that all may honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent Him.

Apostle teachings

1 Chronicles 16:11-12
Seek the LORD and His strength;
Seek His face continually.
Remember His wonderful deeds which He has done,
His marvels and the judgments from His mouth,

1 John 2:22-23
Who is the liar but the one who denies that Jesus is the Christ? This is the antichrist, the one who denies the Father and the Son.
Whoever denies the Son does not have the Father; the one who confesses the Son has the Father also.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7-9
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;
dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.
Vereer die HERE uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste;

Gospel

Matteus 19:26
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik.

Johannes 5:23
sodat almal die Seun kan eer net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat Hom gestuur het nie.

Apostel onderig

1 Johannes 2:22-23
Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën. Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.

1 Kronieke 16:11-12
Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur.
Dink aan sy wonders wat Hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond,

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Blessing of the proud and the humble

Bible verses of the day honor the all mighty Father and his Son

Share Button

Bible verses of the day Be Humble, be a servant, be thankful and watch your tongue

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:3
The one who guards his mouth preserves his life;
The one who opens wide his lips comes to ruin.

Gospel

Matthew 23:11
But the greatest among you shall be your servant.

Luke 18:13-14
But the tax-gatherer, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, ‘God, be merciful to me, the sinner!
“I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted.”

Apostle teachings

1 Peter 5:6-8
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.
Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour.

2 Corinthians 9:7
Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:3
Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Gospel

Matteus 23:11
Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.

Lukas 18:13-14
En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!
Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Apostel onderig

1 Petrus 5:6-8
Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

2 Korintiërs 9:7
Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Share Button

Bible verses of the day Proverbs, Romans, Hebrews, Luke, Matthew

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.

Gospel

Matthew 10:28
And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

Luke 12:4
And I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do.

Apostle teachings

Romans 12:16
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation.

Hebrews 13:6
so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Gospel

Matteus 10:28
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

Lukas 12:4
En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie;

Apostel onderig

Romeine 12:16
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;

Hebreërs 13:6
Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Share Button

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts, the LORD delivers

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:17
The righteous cry and the LORD hears,
And delivers them out of all their troubles.

Haggai 2:6-7
For thus says the LORD of hosts, ‘Once more in a little while, I am going to shake the heavens and the earth, the sea also and the dry land.
And I will shake all the nations; and they will come with the wealth of all nations; and I will fill this house with glory,’ says the LORD of hosts.

Proverbs 22:4
The reward of humility and the fear of the LORD
Are riches, honor and life.

Psalm 145:19
He will fulfill the desire of those who fear Him;
He will also hear their cry and will save them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:18
As die regverdiges om hulp roep,
hoor die Here hulle
en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

Haggai 2:6-7
Want so sê die HERE van die leërskare: ‘n Rukkie nog, ‘n kort tydjie, dan sal Ek die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe.
Ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei; en Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die HERE van die leërskare.

Spreuke 22:4
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

Psalms 145:19
Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Teaching on how to rightly divide

Bible verses of the day Psalm 34:17, Haggai 2:6-7, Proverbs 22:4, Psalm 145:19
the LORD hears, fear of the LORD, LORD of hosts LORD of hosts

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:22
A good man leaves an inheritance to his children’s children,
And the wealth of the sinner is stored up for the righteous.

Romans 8:17
and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him.

1 Peter 1:4
to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you,

Proverbs 19:14
House and wealth are an inheritance from fathers,
But a prudent wife is from the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:22
‘n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre.

Romeine 8:17
en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

1 Petrus 1:4
sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons

Spreuke 19:14
Huis en goed is ‘n erfenis van die vaders, maar ‘n verstandige vrou is van die HERE.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Proverbs 13:22, Romans 8:17, 1 Peter 1:4, Proverbs 19:14

Share Button

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:15-18
She is more precious than jewels;
And nothing you desire compares with her.
Long life is in her right hand;
In her left hand are riches and honor.
Her ways are pleasant ways,
And all her paths are peace.
She is a tree of life to those who take hold of her,
And happy are all who hold her fast.

Ezekiel 28:17
Your heart was lifted up because of your beauty;
You corrupted your wisdom by reason of your splendor.
I cast you to the ground;
I put you before kings,
That they may see you.

1 Peter 3:5
For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:15-18
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
Dit is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Esegiël 28:17
Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

1 Petrus 3:5
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig,

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Share Button