Bible verses of the day My Father’s house has many rooms Heaven and the rapture

Bible verses of the day My Father’s house has many rooms Heaven and the rapture

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Isaiah 25:8
He will swallow up death for all time,
And the Lord GOD will wipe tears away from all faces,
And He will remove the reproach of His people from all the earth;
For the LORD has spoken.

Gospel

John 14:2-4
“In My Father’s house are many dwelling places; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.
And you know the way where I am going.”

John 14:18
I will not leave you as orphans; I will come to you.

Apostle teaching

Acts 16:30-33
and after he brought them out, he said, “Sirs, what must I do to be saved?”
And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you shall be saved, you and your household.”
And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house.
And he took them that very hour of the night and washed their wounds, and immediately he was baptized, he and all his household.

Galatians 6:8
For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life.

Revelation

Revelation 7:13
And one of the elders answered, saying to me, “These who are clothed in the white robes, who are they, and from where have they come?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Jesaja 25:8
Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.

Die goeie nuus

Johannes 14:2-4
In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.

Johannes 14:18
Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Apostel Onderig

Handelinge 16:30-34
En hy het hulle na buite gebring en gesê: Menere, wat moet ek doen om gered te word?
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense.
Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle ‘n maaltyd voor; en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het.

Galasiërs 6:8
Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Openbaring

Openbaring 7:13
Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Bible verses of the day My Father’s house has many rooms Heaven and the rapture

Share Button

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Bible verses of the day White

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 51:7
Purify me with hyssop, and I shall be clean;
Wash me, and I shall be whiter than snow.

Daniel 7:9
I kept looking
Until thrones were set up,
And the Ancient of Days took His seat;
His vesture was like white snow,
And the hair of His head like pure wool.
His throne was ablaze with flames,
Its wheels were a burning fire.

Gospel

John 4:35
Do you not say, ‘There are yet four months, and then comes the harvest’? Behold, I say to you, lift up your eyes, and look on the fields, that they are white for harvest.

Mark 9:3
and His garments became radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can whiten them.

Apostle teaching

Acts 1:10
And as they were gazing intently into the sky while He was departing, behold, two men in white clothing stood beside them;

1 Corinthians 3:1-2
And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ.
I gave you milk to drink, not solid food; for you were not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able,

Revelation

Revelation 1:14
And His head and His hair were white like white wool, like snow; and His eyes were like a flame of fire;

Revelation 2:17
‘He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

Revelation 6:2
And I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him; and he went out conquering, and to conquer.

Revelation 6:11
And there was given to each of them a white robe; and they were told that they should rest for a little while longer, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed even as they had been, should be completed also.

Revelation 19:8
And it was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean; for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Revelation 19:11
And I saw heaven opened; and behold, a white horse, and He who sat upon it is called Faithful and True; and in righteousness He judges and wages war.

Revelation 19:14
And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses.

Revelation 20:11
And I saw a great white throne and Him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 51:9
Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

Daniël 7:9
Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur;

Die goeie nuus

Johannes 4:35
Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.

Markus 9:3
en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie.

Apostel Onderig

Handelinge 1:10
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,

1 Korintiërs 3:1-2
En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.
Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

Openbaring

Openbaring 1:14
Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

Openbaring 2:17
Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Openbaring 6:2
En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Openbaring 6:11
En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.

Openbaring 19:8
En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

Openbaring 19:11
Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.

Openbaring 19:14
En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Openbaring 20:11
En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Share Button

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament
We are all sinners, and we must accept that we are, and repent, sins can only be washed away by the blood of Jesus Christ, but you have to repent of your sins in order for the blood to wash you clean daily and make you perfect before God. By the grace of God he send us his son so that we can live, yet many hides behind the grace of God to commit sin, and they would say once saved always saved, so that they may sin and remain part of this wicked world. Those whom preach these doctrines straight from the pits of hell will always say your doctrine is wrong, and quote selected verses from the bible to proof their point, just like the devil did during the 40days of temptation.Here are the verses in the new testament confirming that the 10 commandment should be followed, and are not just meant for the Jews as many claim.

Bible verse for today

New American Standard 1977

The Gospel

John 14:15-17
“If you love Me, you will keep My commandments. And I will ask the Father, and He will give you another Helper, that He may be with you forever; that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not behold Him or know Him, but you know Him because He abides with you, and will be in you.”

Matthew 4:10
Then Jesus said to him, “Begone, Satan! For it is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’”

Matthew 5:33-34
“Again, you have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT MAKE FALSE VOWS, BUT SHALL FULFILL YOUR VOWS TO THE LORD.’ But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God,

Luke 4:16
And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

Matthew 15:4
“For God said, ‘HONOR YOUR FATHER AND MOTHER,’ and, ‘HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR MOTHER, LET HIM BE PUT TO DEATH.’

Matthew 5:21-22
“You have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT COMMIT MURDER’ and ‘Whoever commits murder shall be liable to the court.’
But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever shall say to his brother, ‘Raca,’ shall be guilty before the supreme court; and whoever shall say, ‘You fool,’ shall be guilty enough to go into the fiery hell.

Matthew 5:27-28
“You have heard that it was said, ‘YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY’; but I say to you, that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart.

Matthew 19:17-19
And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.”
He said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS; HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”

Mark 7:20-22
And He was saying, “That which proceeds out of the man, that is what defiles the man.
“For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride and foolishness.

Apostle teachings and Revelations

1 John 5:2-3
By this we know that we love the children of God, when we love God and observe His commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome.

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.

1 Thessalonians 1:9
For they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God,

James 2:7
Do they not blaspheme the fair name by which you have been called?

Acts 13:14
But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

2 Timothy 3:2-5
For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God; holding to a form of godliness, although they have denied its power; and avoid such men as these.

Colossians 3:20
Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord.

1 John 3:15
Everyone who hates his brother is a murderer; and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

Galatians 5:19-21
Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you just as I have forewarned you that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God.

1 Corinthians 5:9-11
I wrote you in my letter not to associate with immoral people;
I did not at all mean with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters; for then you would have to go out of the world.
But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he should be an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler—not even to eat with such a one.

Romans 1:29-32
being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil; full of envy, murder, strife, deceit, malice; they are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful; and, although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them.

Hebrews 13:4-6
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled; for fornicators and adulterers God will judge.
Let your character be free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, “I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU, so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Old versus New Testament 10 Commandments

old. “You shall have no other gods before me.” Exodus 20:3
new. “You shall worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.” Matthew 4:10

old. “You shall not make unto you any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: You shall not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my Commandments.” Exodus 20:4-6
new. “Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.” 1 Corinthians 10:14

old. “You shall not take the name of the LORD your God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.” Exodus 20:7
new. “That the name of God and his doctrine be not blasphemed.” 1 Timothy 6:1

old. “Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shall you labour, and do all your work: But the seventh day is the sabbath of the LORD your God: in it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.” Exodus 20:8-11
new. “For somewhere he has spoken about the seventh day as follows: On the seventh day God rested from all his works, There remains, therefore, a Sabbath rest for the people of God. For the one who enters God’s rest has himself rested from his own works, just as God did from his.” ISV Hebrews 4:4, 9-10. See solid New Testament basis for Sabbath Keeping below.

old. “Honour your father and your mother: that your days may be long upon the land which the LORD your God giveth you.” Exodus 20:12
new. “Honour your father and your mother.” Matthew 19:19

old. “You shall not kill.” Exodus 20:13
new. “You shall not kill.” Romans 13:9

old. “You shall not commit adultery.” Exodus 20:14
new. “You shall not commit adultery.” Matthew 19:18

old. “You shall not steal.” Exodus 20:15
new. “You shall not steal.” Romans 13:9

old. “You shall not bear false witness against your neighbour.” Exodus 20:16
new. “You shall not bear false witness.” Romans 13:9

old. “You shall not covet your neighbour’s house, you shall not covet your neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is your neighbour’s.” Exodus 20:17
new. “You shall not covet.” Romans 7:7

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

The Gospel

Johannes 14:15-17
As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Matteus 4:10
Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Matteus 5:33-34
Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Lukas 4:16
Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.

Matteus 15:4
Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.

Matteus 5:21-22
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Matteus 5:27-28
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Matteus 19:17-19
En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê–dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mark 7:20-22
En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.

Apostle teachings and Revelations

1 Johannes 5:2-3
Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

1 Tessalonisense 1:9
Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien

Jakobus 2:7
Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie?

Handelinge 13:13-14
En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfílië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer.
Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.

2 Timoteus 3:2
Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Kolossense 3:20
Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik.

1 Johannes 3:15
Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Galasiërs 5:19-21
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

1 Korintiërs 5: 9-11
Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie– dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan– maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.

Romeine 1:29-32
hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.

Hebreërs 13:4-6
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Share Button

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 6:4
Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!

Gospel

Luke 4:33-34
And there was a man in the synagogue possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
“Ha! What do we have to do with You, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!”

Matthew 8:28-29
And when He had come to the other side into the country of the Gadarenes, two men who were demon-possessed met Him as they were coming out of the tombs; they were so exceedingly violent that no one could pass by that road.
And behold, they cried out, saying, “What do we have to do with You, Son of God? Have You come here to torment us before the time?”

Apostle teachings

James 2:19
You believe that God is one. You do well; the demons also believe, and shudder.

Acts 19:15
And the evil spirit answered and said to them, “I recognize Jesus, and I know about Paul, but who are you?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 6:4
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Gospel

Lukas 4:33-34
En in die sinagoge was daar ‘n man met die gees van ‘n onreine duiwel, en hy het met ‘n groot stem uitgeskreeu
en gesê: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

Matteus 8:28-29
En toe Hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie.
En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig?

Apostel onderig

Jakobus 2:19
Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.

Handelinge 19:15
Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Share Button

Bible verses of the day Selected for immortality

Bible verses of the day Selected for immortality

Bible verse for today

New American Standard 1977

Daniel 12:2
And many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt.

Gospel

Matthew 25:46
“And these will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life.”

John 5:24
Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.

Apostle teachings

Ephesians 1:4-6
just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love.
He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will,
to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved.

Acts 13:48
And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord; and as many as had been appointed to eternal life believed.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Daniël 12:2
En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

Gospel

Matteus 25:46
En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.

Johannes 5:24
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

Apostel onderig

Efesiërs 1:4-6
soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,
deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons begenadig het in die Geliefde.

Handelinge 13:48
Want so het die Here aan ons bevel gegee: Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Spirit

Bible verses of the day Selected for immortality

Share Button

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Zechariah 8:16
These are the things which you should do: speak the truth to one another; judge with truth and judgment for peace in your gates.

Proverbs 3:5-6
Trust in the LORD with all your heart,
And do not lean on your own understanding.
In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

Acts 4:12
“And there is salvation in no one else; for there is no other name under heaven that has been given among men, by which we must be saved.”

Psalm 34:5
They looked to Him and were radiant,
And their faces shall never be ashamed.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Sagaria 8:16
Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ‘n regspraak van vrede in julle poorte!

Spreuke 3:5-6
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

Handelinge 4:12
En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.

Psalms 34:6
He. Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Bible verses for the day Zechariah 8:16, Proverbs 3:5-6, Acts 4:12, Psalm 34:5

Share Button

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 John 1:9
If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

Isaiah 43:25-26
I, even I, am the one who wipes out your transgressions for My own sake;
And I will not remember your sins.
Put Me in remembrance; let us argue our case together,
State your cause, that you may be proved right.

Acts 3:19
Repent therefore and return, that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;

Isaiah 1:18
“Come now, and let us reason together,”
Says the LORD,
“Though your sins are as scarlet,
They will be as white as snow;
Though they are red like crimson,
They will be like wool.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Johannes 1: 9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Jesaja 43:25-26
Ek, Ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om My ontwil, en aan jou sondes dink Ek nie.
Maak My indagtig; laat ons teen mekaar pleit; vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word.

Handelinge 3:19
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,

Jesaja 1:18
Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die HERE: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Colossians 3:13, Matthew 6:14-15, Luke 17:3-4, Ephesians 4:31-32

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Share Button