daily bible verse Word for 2018

daily bible verse Word for 2018.

Word give for 2018

Psalm 105:1

Oh give thanks to the LORD, call upon His name;
Make known His deeds among the peoples.

Prayer for Victory over Enemies. Psalm 20

May the LORD answer you in the day of trouble!
May the name of the God of Jacob set you securely on high!
May He send you help from the sanctuary,
And support you from Zion!
May He remember all your meal offerings,
And find your burnt offering acceptable! Selah.
May He grant you your heart’s desire,
And fulfill all your counsel!
We will sing for joy over your victory,
And in the name of our God we will set up our banners.
May the LORD fulfill all your petitions.
Now I know that the LORD saves His anointed;
He will answer him from His holy heaven,
With the saving strength of His right hand.
Some boast in chariots, and some in horses;
But we will boast in the name of the LORD, our God.
They have bowed down and fallen;
But we have risen and stood upright.
Save, O LORD;
May the King answer us in the day we call.

Prayer for Rescue from Persecutors. Psalm 57

Be gracious to me, O God, be gracious to me,
For my soul takes refuge in Thee;
And in the shadow of Thy wings I will take refuge,
Until destruction passes by.
I will cry to God Most High,
To God who accomplishes all things for me.
He will send from heaven and save me;
He reproaches him who tramples upon me. Selah.
God will send forth His lovingkindness and His truth.
My soul is among lions;
I must lie among those who breathe forth fire,
Even the sons of men, whose teeth are spears and arrows,
And their tongue a sharp sword.
Be exalted above the heavens, O God;
Let Thy glory be above all the earth.
They have prepared a net for my steps;
My soul is bowed down;
They dug a pit before me;
They themselves have fallen into the midst of it. Selah.
My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast;
I will sing, yes, I will sing praises!
Awake, my glory;
Awake, harp and lyre,
I will awaken the dawn!
I will give thanks to Thee, O Lord, among the peoples;
I will sing praises to Thee among the nations.
For Thy lovingkindness is great to the heavens,
And Thy truth to the clouds.
Be exalted above the heavens, O God;
Let Thy glory be above all the earth.

Philippians 4:8-9

Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things; and the God of peace shall be with you.

daaglikse bybel vers Woord vir 2018

Psalms 105:1-2

Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend.
Sing, psalmsing tot sy eer, spreek van al sy wonders.

Gebed vir oorwinning oor die vyand. Psalms 20

Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!
Mag Hy u hulp stuur uit die heiligdom en u ondersteun uit Sion!
Mag Hy dink aan al u spysoffers en u brandoffer met welgevalle aansien! Sela.
Mag Hy u gee na u hart en al u voornemens vervul!
Ons wil juig oor u oorwinning en die vaandels opsteek in die Naam van onse God. Mag die HERE al u begeertes vervul!
Nou weet ek dat die HERE sy gesalfde verlos; Hy sal hom verhoor uit sy heilige hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand.
Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar óns sal roem op die Naam van die HERE onse God.
Húlle het inmekaargesak en geval, maar óns het opgestaan en ons weer opgerig.
HERE, verlos die koning! Mag Hy ons verhoor op die dag as ons roep!

Gebed vir verlossing van onderdrukkers. Psalms 57

Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.
Ek roep God, die Allerhoogste, aan, God wat dit vir my voleindig.
Hy sal uit die hemel stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur.
Ék moet onder leeus lê, wraakgieriges, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong ‘n skerp swaard is.
Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!
Hulle het ‘n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig; hulle het ‘n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne-in. Sela.
My hart is gerus, o God, my hart is gerus; ek wil sing en psalmsing.
Waak op, my eer! Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak!
Ek wil U loof onder die volke, o Here, psalmsing tot u eer onder die nasies.
Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke.
Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!

Filippense 4:8-9

Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is–watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.
En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.

Previous post

Psalm 91:14

Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder

Psalm 117 verse 1-2

Faith Saturday

Share Button