Random bible verses Willekeurige Bybel verse

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Random bible verses

Random bible verses

NASB77

Matthew 12:18-21

“BEHOLD, MY SERVANT WHOM I HAVE CHOSEN;
MY BELOVED IN WHOM MY SOUL is WELL-PLEASED;
I WILL PUT MY SPIRIT UPON HIM,
AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE TO THE GENTILES.
HE WILL NOT QUARREL, NOR CRY OUT;
NOR WILL ANYONE HEAR HIS VOICE IN THE STREETS.
A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.
AND IN HIS NAME THE GENTILES WILL HOPE.”

Revelation 3:20

Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him, and will dine with him, and he with Me.

Amos 3:7

Surely the Lord GOD does nothing Unless He reveals His secret counsel To His servants the prophets.

Daniel 2:47

The king answered Daniel and said, “Surely your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of mysteries, since you have been able to reveal this mystery.”

Jeremiah 23:22

But if they had stood in My council, Then they would have announced My words to My people, And would have turned them back from their evil way And from the evil of their deeds.

Revelation 10:7

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as He preached to His servants the prophets.

John 15:15

No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you.

Romans 12:14-21

Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly.
Do not be wise in your own estimation.
Never pay back evil for evil to anyone.
Respect what is right in the sight of all men.
If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men.
Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord.
“But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink; for in so doing you will heap burning coals on his head.”
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Romans 3:5

But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? (I am speaking in human terms.)

Genesis 18:25

That be far from Thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from Thee; shall not the judge of all the earth do justly?

Matthew 11:12

And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force.

Esther 1:18

And this day the ladies of Persia and Media who have heard of the queen’s conduct will speak in the same way to all the king’s princes, and there will be plenty of contempt and anger.

Lamentations 1:17

Zion stretches out her hands; There is no one to comfort her; The LORD has commanded concerning Jacob That the ones round about him should be his adversaries; Jerusalem has become an unclean thing among them.

Isaiah 35:4

Say to those with anxious heart, “Take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance; The recompense of God will come, But He will save you.

1 Corinthians 12:13

For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.

Willekeurige Bybel verse

Willekeurige Bybel verse

AFR53

Matthéüs 12:18-21

Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig.
Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie.
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.
En op sy Naam sal die heidene hoop.

Openbaring 3:20

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My

Amos 3:7

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Daniël 2:47

Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

Jeremia 23:22

Maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge.

Openbaring 10:7

maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

Johannes 15:15

Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

Romeine 12:14-21

seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;
wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;
vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;
as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Romeine 3:5

Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys.

Génesis 18:25

Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?

Matthéüs 11:12

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Ester 1:18

Dieselfde dag nog sal die vorstinne van die Perse en Meders, as hulle die geval van die koningin hoor, dit aan al die vorste van die koning vertel; en dan sal dit genoeg veragting en gramskap afgee! .

Klaagliedere 1:17

Pe. Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie; die HERE het die wat rondom hom was, teen Jakob ontbied as sy teëstanders; Jerusalem het in hul midde ‘n voorwerp van afsku geword

Jesaja 35:4

Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.

1 Korinthiërs 12:13

Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Daily Bible verse thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

Daily Bible verse thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

NASB77

Malachi 4:2

But for you who fear My name the sun of righteousness will rise with healing in its wings; and you will go forth and skip about like calves from the stall.

2 Peter 1:4

For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust.

Colossians 3:16

Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God.

Titus 2:1

But as for you, speak the things which are fitting for sound doctrine.

1 Corinthians 15:57

but thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.

daaglikse bybel vers Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus

daaglikse bybel vers Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus

AFR53

Maleagi 4:2

Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

2 Petrus 1:4

waardeur Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.

Kolossense 3:16

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Titus 2:1

Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas.

1 Korintiërs 15:57

Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.

Previous Posts

nothing new under the sun

Curses of the mouth

Psalm 136 Psalm 118 Psalm 150

Psalm 136 Psalm 118 Psalms 118 Psalms 136

Christianity

Share Button

Doctrine Baptism

Doctrine Baptism
Baptism is an important event in the believer’s walk with Jesus Christ. The water symbolizes the resurrection of Jesus Christ and your pledge of a clear conscience toward God.

New American Standard 1977

1 Peter 3:21

And corresponding to that, baptism now saves you—not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience—through the resurrection of Jesus Christ,

Doctrine confirmation verse

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead

2de Doctrine confirmation verse

Galatians 3:27

For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.

Additional information

Matthew 28:19-20

“Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.”

Acts 2:38-41

And Peter said to them, “Repent, and let each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit. “For the promise is for you and your children, and for all who are far off, as many as the Lord our God shall call to Himself.” And with many other words he solemnly testified and kept on exhorting them, saying, “Be saved from this perverse generation!” So then, those who had received his word were baptized; and there were added that day about three thousand souls.

Romans 6:4

Therefore we have been buried with Him through baptism into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.

Acts 22:16

‘And now why do you delay? Arise, and be baptized, and wash away your sins, calling on His name.

Leerstelling Doop

Leerstelling Doop
Doop is n belangrike deel wan n mens se loop met Jesus Christus. Die water is n teëbeeld van die opstanding van Jesus Christ en ons bediening tot God ‘n goeie gewete.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Petrus 3:21

waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete–deur die opstanding van Jesus Christus

Leerstelling goedkeuring vers

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Galasiërs 3:27

want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

Addisionele inligting

Matteus 28:19-20

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen

Handelinge 2:38-41

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep.
En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag.
Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drie duisend siele toegebring.

Romeine 6:4

Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.

Handelinge 22:16

En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Doctrine Jesus is the messiah

Previous Doctrine
Doctrine Sin
Doctrine God loves you

Previous Post
Word for 2018

Doctrine Baptism
Share Button

daily bible verse Luke 12:47

daily bible verse Luke 12:47

Luke 12:47

And that slave who knew his master’s will and did not get ready or act in accord with his will, shall receive many lashes,

daaglikse bybel vers Lukas 12:47

Lukas 12:47

En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;

Previous post

Abomination unto God

Is it possible to lose your salvation? Can I Lose My Salvation? Can a Christian Lose His Salvation?

Colossians 1:15-16

Prepping

Share Button

daily bible verse Colossians 1:15-16

daily bible verse Colossians 1:15-16

Colossians 1:15-16

And He is the image of the invisible God, the first-born of all creation.
For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities—all things have been created by Him and for Him.

daaglikse bybel vers Kolossense 1 vers 15-16

Kolossense

Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte–alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.

Previous post

the from BABYLON TO AMERICA interpretation of PROPHECY

Share Button

Daily Bible verse of the day Doctrine Gods nation is Jews and Christians

Daily Bible verse Doctrine Gods nation is Jews and Christians

New American Standard 1977

Doctrine verse

Galatians 3:28

There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus.

Doctrine confirmation verse

1 Corinthians 12:13

For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

2de Doctrine confirmation verse

Colossians 3:11-15

a renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and freeman, but Christ is all, and in all.
And so, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience; bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. And beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful.

Additional information

Romans 3:29

Or is God the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also,

Romans 3:22

even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe; for there is no distinction;

John 17:11

And I am no more in the world; and yet they themselves are in the world, and I come to Thee. Holy Father, keep them in Thy name, the name which Thou hast given Me, that they may be one, even as We are.

Romans 11:13-27

But I am speaking to you who are Gentiles. Inasmuch then as I am an apostle of Gentiles, I magnify my ministry, if somehow I might move to jealousy my fellow countrymen and save some of them. For if their rejection be the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? And if the first piece of dough be holy, the lump is also; and if the root be holy, the branches are too. But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree, do not be arrogant toward the branches; but if you are arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root supports you. You will say then, “Branches were broken off so that I might be grafted in.” Quite right, they were broken off for their unbelief, but you stand by your faith. Do not be conceited, but fear; for if God did not spare the natural branches, neither will He spare you. Behold then the kindness and severity of God; to those who fell, severity, but to you, God’s kindness, if you continue in His kindness; otherwise you also will be cut off. And they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in; for God is able to graft them in again. For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more shall these who are the natural branches be grafted into their own olive tree?

For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, lest you be wise in your own estimation, that a partial hardening has happened to Israel until the fulness of the Gentiles has come in; and thus all Israel will be saved; just as it is written,
“THE DELIVERER WILL COME FROM ZION,
HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB.”

“AND THIS IS MY COVENANT WITH THEM,
WHEN I TAKE AWAY THEIR SINS.”

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Jode en Christine is een nasie

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers

Galasiërs 3:28

Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.

Leerstelling goedkeuring vers

1 Korintiërs 12:13

Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Kolossense 3:11-15

waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal.
Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.
En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.
En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Addisioneel inligting

Romeine 3:29

Of behoort God net aan die Jode, en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene,

Romeine 3:29

die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie;

Johannes 17:11

En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons.

Romeine 11:13-27

Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as ek ‘n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening
as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red!
Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?
En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook.
En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat ‘n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom,
moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou.
Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word.
Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.
Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.
Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word.
Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word; want God is magtig om hulle weer in te ent.
Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt word?
Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het;
en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
en dit is van my kant die verbond met hulle as Ek hulle sondes wegneem.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine God loves us

Next Doctrine
We must keep the 10 commandment and the additions Jesus Christ made

Daily Bible verse Doctrine Gods nation is Jews and Christians
Share Button

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 16:18
Pride goes before destruction,
And a haughty spirit before stumbling.

Psalm 68:18
Thou hast ascended on high, Thou hast led captive Thy captives;
Thou hast received gifts among men,
Even among the rebellious also, that the LORD God may dwell there.

Gospel

John 16:7
But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper shall not come to you; but if I go, I will send Him to you.

Matthew 5:11
Blessed are you when men cast insults at you, and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely, on account of Me.

Apostle teaching

Philippians 1:29
For to you it has been granted for Christ’s sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake,

Colossians 3:17
And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 68:19
U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God!

Spreuke 16:18
Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.

Die goeie nuus

Johannes 16:7
Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;

Mattheus 5:11
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.

Apostel Onderig

Filippense 1:29
omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly,

Kolossense 3:17
En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Woman

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Share Button

Bible verse for today Proverbs John Colossians Ephesians

Bible verse for today Proverbs, John, Colossians, Ephesians

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 24:30-34
I passed by the field of the sluggard,
And by the vineyard of the man lacking sense;

And behold, it was completely overgrown with thistles,
Its surface was covered with nettles,
And its stone wall was broken down.

When I saw, I reflected upon it;
I looked, and received instruction.

“A little sleep, a little slumber,
A little folding of the hands to rest,”

Then your poverty will come as a robber,
And your want like an armed man.

Gospel

John 14:27
Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful.

John 16:33
“These things I have spoken to you, that in Me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.”

Apostle teaching

Colossians 3:15
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful.

Ephesians 3:20-21
Now to Him who is able to do exceeding abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 24:30-34
Ek het by die land van ‘n lui man verbygeloop en langs die wingerd van ‘n verstandelose mens,
en kyk, dit was heeltemal toegegroei van die dorings, sy oppervlakte was oordek met brandnekels en sy klipmuur omgegooi.
En ek het dit aanskou, ja, daarop gelet, gekyk, en lering aangeneem:
Nog ‘n bietjie slaap, nog ‘n bietjie sluimer, nog ‘n bietjie hande-vou om uit te rus;
dan kom jou armoede aangeloop en jou gebrek soos ‘n gewapende man.

Die goeie nuus

Johannes 14:27
Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Johannes 16:33
Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Apostel Onderig

Kolossense 3:15
En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Efesiërs 3:20-21
En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse of the day Elijah

Bible verse for today Proverbs John Colossians Ephesians

Share Button

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament
We are all sinners, and we must accept that we are, and repent, sins can only be washed away by the blood of Jesus Christ, but you have to repent of your sins in order for the blood to wash you clean daily and make you perfect before God. By the grace of God he send us his son so that we can live, yet many hides behind the grace of God to commit sin, and they would say once saved always saved, so that they may sin and remain part of this wicked world. Those whom preach these doctrines straight from the pits of hell will always say your doctrine is wrong, and quote selected verses from the bible to proof their point, just like the devil did during the 40days of temptation.Here are the verses in the new testament confirming that the 10 commandment should be followed, and are not just meant for the Jews as many claim.

Bible verse for today

New American Standard 1977

The Gospel

John 14:15-17
“If you love Me, you will keep My commandments. And I will ask the Father, and He will give you another Helper, that He may be with you forever; that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not behold Him or know Him, but you know Him because He abides with you, and will be in you.”

Matthew 4:10
Then Jesus said to him, “Begone, Satan! For it is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’”

Matthew 5:33-34
“Again, you have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT MAKE FALSE VOWS, BUT SHALL FULFILL YOUR VOWS TO THE LORD.’ But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God,

Luke 4:16
And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

Matthew 15:4
“For God said, ‘HONOR YOUR FATHER AND MOTHER,’ and, ‘HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR MOTHER, LET HIM BE PUT TO DEATH.’

Matthew 5:21-22
“You have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT COMMIT MURDER’ and ‘Whoever commits murder shall be liable to the court.’
But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever shall say to his brother, ‘Raca,’ shall be guilty before the supreme court; and whoever shall say, ‘You fool,’ shall be guilty enough to go into the fiery hell.

Matthew 5:27-28
“You have heard that it was said, ‘YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY’; but I say to you, that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart.

Matthew 19:17-19
And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.”
He said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS; HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”

Mark 7:20-22
And He was saying, “That which proceeds out of the man, that is what defiles the man.
“For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride and foolishness.

Apostle teachings and Revelations

1 John 5:2-3
By this we know that we love the children of God, when we love God and observe His commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome.

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.

1 Thessalonians 1:9
For they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God,

James 2:7
Do they not blaspheme the fair name by which you have been called?

Acts 13:14
But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

2 Timothy 3:2-5
For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God; holding to a form of godliness, although they have denied its power; and avoid such men as these.

Colossians 3:20
Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord.

1 John 3:15
Everyone who hates his brother is a murderer; and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

Galatians 5:19-21
Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you just as I have forewarned you that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God.

1 Corinthians 5:9-11
I wrote you in my letter not to associate with immoral people;
I did not at all mean with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters; for then you would have to go out of the world.
But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he should be an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler—not even to eat with such a one.

Romans 1:29-32
being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil; full of envy, murder, strife, deceit, malice; they are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful; and, although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them.

Hebrews 13:4-6
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled; for fornicators and adulterers God will judge.
Let your character be free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, “I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU, so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Old versus New Testament 10 Commandments

old. “You shall have no other gods before me.” Exodus 20:3
new. “You shall worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.” Matthew 4:10

old. “You shall not make unto you any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: You shall not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my Commandments.” Exodus 20:4-6
new. “Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.” 1 Corinthians 10:14

old. “You shall not take the name of the LORD your God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.” Exodus 20:7
new. “That the name of God and his doctrine be not blasphemed.” 1 Timothy 6:1

old. “Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shall you labour, and do all your work: But the seventh day is the sabbath of the LORD your God: in it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.” Exodus 20:8-11
new. “For somewhere he has spoken about the seventh day as follows: On the seventh day God rested from all his works, There remains, therefore, a Sabbath rest for the people of God. For the one who enters God’s rest has himself rested from his own works, just as God did from his.” ISV Hebrews 4:4, 9-10. See solid New Testament basis for Sabbath Keeping below.

old. “Honour your father and your mother: that your days may be long upon the land which the LORD your God giveth you.” Exodus 20:12
new. “Honour your father and your mother.” Matthew 19:19

old. “You shall not kill.” Exodus 20:13
new. “You shall not kill.” Romans 13:9

old. “You shall not commit adultery.” Exodus 20:14
new. “You shall not commit adultery.” Matthew 19:18

old. “You shall not steal.” Exodus 20:15
new. “You shall not steal.” Romans 13:9

old. “You shall not bear false witness against your neighbour.” Exodus 20:16
new. “You shall not bear false witness.” Romans 13:9

old. “You shall not covet your neighbour’s house, you shall not covet your neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is your neighbour’s.” Exodus 20:17
new. “You shall not covet.” Romans 7:7

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

The Gospel

Johannes 14:15-17
As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Matteus 4:10
Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Matteus 5:33-34
Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Lukas 4:16
Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.

Matteus 15:4
Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.

Matteus 5:21-22
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Matteus 5:27-28
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Matteus 19:17-19
En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê–dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mark 7:20-22
En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.

Apostle teachings and Revelations

1 Johannes 5:2-3
Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

1 Tessalonisense 1:9
Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien

Jakobus 2:7
Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie?

Handelinge 13:13-14
En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfílië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer.
Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.

2 Timoteus 3:2
Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Kolossense 3:20
Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik.

1 Johannes 3:15
Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Galasiërs 5:19-21
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

1 Korintiërs 5: 9-11
Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie– dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan– maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.

Romeine 1:29-32
hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.

Hebreërs 13:4-6
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Share Button

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 91:2
I will say to the LORD, “My refuge and my fortress,
My God, in whom I trust!”

Gospel

John 14:27
Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful.

John 14:1
Let not your heart be troubled; believe in God, believe also in Me.

Apostle teachings

Colossians 3:15
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful.

Philippians 4:7
And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 91:2
Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

Gospel

Johannes 14:27
Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Johannes 14:1
Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

Apostel onderig

Kolossense 3:15
En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Filippense 4: 7
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Share Button