Bible verse of the day Elijah

Bible verse of the day Elijah

Malachi 3:1

Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the LORD of hosts.

messenger of the covenant – Jesus Christ
messenger – John the Baptist

Matthew 11:14

And if you care to accept it, he himself is Elijah, who was to come.

Malachi 4:5

Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the LORD.

the great and terrible day of the Lord – Gods wrath
Elijah – Unknown

Revelation 6:2

And I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him; and he went out conquering, and to conquer.

Maleagi 3:1

Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.

Engel van die verbond – Jesus Christus
boodskapper – Johannes die doper

Matteus 11:14

En as julle dit wil aanneem: hy is Elía wat sou kom.

Maleagi 4:5

Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

groot en vreeslike dag van die HERE – God se wraak
Elía – Kom nog

Openbaring 6:2

En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Nahum, John, Matthew, 1 John, 2 Peter, Revelation

Bible verse of the day Elijah

Share Button

One thought on “Bible verse of the day Elijah”

Comments are closed.