Daily Bible verse Doctrine The 10 commandments

Daily Bible verse Doctrine We must keep the 10 commandment and the additions Jesus Christ made

New American Standard 1977

Doctrine verse keep the 10 commandment

Matthew 19:16-19

And someone came to Him and said, “Teacher, what good thing shall I do that I may obtain eternal life?” And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.” Then he said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS; HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”

Doctrine confirmation verse

Romans 7:12

So then, the Law is holy, and the commandment is holy and righteous and good.

2de Doctrine confirmation verse

1 John 5:2

By this we know that we love the children of God, when we love God and observe His commandments.

Additional information

1 Corinthians 7:19

Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but what matters is the keeping of the commandments of God.

John 15:10

If you keep My commandments, you will abide in My love; just as I have kept My Father’s commandments, and abide in His love.

Romans 6:15

What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!

1 John 2:1-7

My little children, I am writing these things to you that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world. And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him; but whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him: the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked.
Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning; the old commandment is the word which you have heard.

related post Mark of the beast and the Christian sabbath

Daaglikse Bybel vers Leerstelling Volg die 10 gebooie en die wat Jesus by gelas het

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers Volg die 10 gebooie

Matthéüs 19:16-19

En daar kom een na Hom en sê vir Hom: Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?
En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê–dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie;
eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Leerstelling goedkeuring vers

Romeine 7:12

Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed.

2de Leerstelling goedkeuring vers

1 Johannes 5:2

Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.

Addisioneel inligting

1 Korinthiërs 7:19

Die besnydenis is niks en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God.

Johannes 15:10

Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.

Romeine 6:15

Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie!

1 Johannes 2:1-7

My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.
En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld.
En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar.
Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.
Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.
Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.
Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar ‘n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het

Verwante pos Merk van die dier en Die Christelike sabbat

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Gods nation is Jews and Christians

Next Doctrine
Repentance

Daily Bible verse Doctrine Gods nation is Jews and Christians
Share Button