Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 16 January God will destroy the wicked

God will destroy the wicked

Jeremiah 1:16

King James Bible 
And I will utter my judgments against them touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. 

Jeremia 1:16

Afrikaans 1953 
En Ek sal my oordele oor hulle uitspreek, weens al hulle boosheid; dat hulle My verlaat het en vir ander gode rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het.  

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 16 January, God will destroy the wicked

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 16 January, God will destroy the wicked

Share Button

Random bible verses Willekeurige Bybel verse

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Random bible verses

Random bible verses

NASB77

Matthew 12:18-21

“BEHOLD, MY SERVANT WHOM I HAVE CHOSEN;
MY BELOVED IN WHOM MY SOUL is WELL-PLEASED;
I WILL PUT MY SPIRIT UPON HIM,
AND HE SHALL PROCLAIM JUSTICE TO THE GENTILES.
HE WILL NOT QUARREL, NOR CRY OUT;
NOR WILL ANYONE HEAR HIS VOICE IN THE STREETS.
A BATTERED REED HE WILL NOT BREAK OFF,
AND A SMOLDERING WICK HE WILL NOT PUT OUT,
UNTIL HE LEADS JUSTICE TO VICTORY.
AND IN HIS NAME THE GENTILES WILL HOPE.”

Revelation 3:20

Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him, and will dine with him, and he with Me.

Amos 3:7

Surely the Lord GOD does nothing Unless He reveals His secret counsel To His servants the prophets.

Daniel 2:47

The king answered Daniel and said, “Surely your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of mysteries, since you have been able to reveal this mystery.”

Jeremiah 23:22

But if they had stood in My council, Then they would have announced My words to My people, And would have turned them back from their evil way And from the evil of their deeds.

Revelation 10:7

but in the days of the voice of the seventh angel, when he is about to sound, then the mystery of God is finished, as He preached to His servants the prophets.

John 15:15

No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all things that I have heard from My Father I have made known to you.

Romans 12:14-21

Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep.
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly.
Do not be wise in your own estimation.
Never pay back evil for evil to anyone.
Respect what is right in the sight of all men.
If possible, so far as it depends on you, be at peace with all men.
Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, “Vengeance is Mine, I will repay,” says the Lord.
“But if your enemy is hungry, feed him, and if he is thirsty, give him a drink; for in so doing you will heap burning coals on his head.”
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Romans 3:5

But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is He? (I am speaking in human terms.)

Genesis 18:25

That be far from Thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked; that be far from Thee; shall not the judge of all the earth do justly?

Matthew 11:12

And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force.

Esther 1:18

And this day the ladies of Persia and Media who have heard of the queen’s conduct will speak in the same way to all the king’s princes, and there will be plenty of contempt and anger.

Lamentations 1:17

Zion stretches out her hands; There is no one to comfort her; The LORD has commanded concerning Jacob That the ones round about him should be his adversaries; Jerusalem has become an unclean thing among them.

Isaiah 35:4

Say to those with anxious heart, “Take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance; The recompense of God will come, But He will save you.

1 Corinthians 12:13

For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

Colossians 2:12

having been buried with Him in baptism, in which you were also raised up with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead.

Willekeurige Bybel verse

Willekeurige Bybel verse

AFR53

Matthéüs 12:18-21

Kyk, my Kneg wat Ek uitverkies het, my Geliefde in wie my siel ‘n welbehae het! Ek sal my Gees op Hom lê, en Hy sal aan die nasies die reg aankondig.
Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie.
‘n Geknakte riet sal Hy nie verbreek nie, en ‘n lamppit wat rook, sal Hy nie uitblus nie, totdat Hy die reg tot oorwinning uitbring.
En op sy Naam sal die heidene hoop.

Openbaring 3:20

Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My

Amos 3:7

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Daniël 2:47

Die koning het Daniël geantwoord en gesê: Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die Openbaarder van geheimenisse, daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar.

Jeremia 23:22

Maar as hulle in my raad gestaan het, moet hulle my volk my woorde laat hoor en hulle terugbring van hul verkeerde weg en van die boosheid van hul handelinge.

Openbaring 10:7

maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete.

Johannes 15:15

Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

Romeine 12:14-21

seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;
wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;
vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is voor alle mense;
as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Romeine 3:5

Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys.

Génesis 18:25

Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die ganse aarde geen reg doen nie?

Matthéüs 11:12

Maar van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld.

Ester 1:18

Dieselfde dag nog sal die vorstinne van die Perse en Meders, as hulle die geval van die koningin hoor, dit aan al die vorste van die koning vertel; en dan sal dit genoeg veragting en gramskap afgee! .

Klaagliedere 1:17

Pe. Sion brei haar hande uit, sy het geen trooster nie; die HERE het die wat rondom hom was, teen Jakob ontbied as sy teëstanders; Jerusalem het in hul midde ‘n voorwerp van afsku geword

Jesaja 35:4

Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.

1 Korinthiërs 12:13

Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge.

Kolossense 2:12

omdat julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day A joyful heart

Bible verse for the day A joyful heart

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Proverbs 17:22

A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones.

Jeremiah 2:7

And I brought you into the fruitful land, To eat its fruit and its good things. But you came and defiled My land, And My inheritance you made an abomination.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

1 Peter 3:3-4

And let not your adornment be merely external—braiding the hair, and wearing gold jewelry, or putting on dresses; but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

AFR53

Spreuke 17:22

‘n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ‘n verslae gees laat die gebeente uitdroog.

Jeremia 2:7

En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

1 Petrus 3:3-4

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day and 2 Esdras

Bible verse for the day and 2 Esdras

NASB77

Leviticus 20:8

‘And you shall keep My statutes and practice them; I am the LORD who sanctifies you.

Jeremiah 17:7

Blessed is the man who trusts in the LORD And whose trust is the LORD.

Psalm 91:1

He who dwells in the shelter of the Most High Will abide in the shadow of the Almighty.

1 Corinthians 3:11

For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ.

Bybelvers vir die dag en 2 Esdras

Bybelvers vir die dag en 2 Esdras

AFR53

Levitikus 20:8

En onderhou my insettinge en doen dit. Ek is die HERE wat julle heilig.

Jeremia 7:17

Geseënd is die man wat op die HERE vertrou, en wie se vertroue die HERE is.

Psalms 91:1

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

1 Korintiërs 3:11

Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

Previous Posts

Isaiah

Christianity

Popular Posts

Enoch chapter 23

Genesis 15:18

Sorcery and Astrology

The monsters Leviathan and Behemoth

Revelation End Time

honor the all mighty Father and his Son

Bible verse for today Vandag se bybel verse

Psalms 33:18 1 Peter 3:12 John 9:31 John 7:17 2 Chronicles 6:20

endtimes

Book of 2 Esdras chapter 1

1 The second book of the prophet Esdras, the son of Saraias, the son of Azarias, the son of Helchias, the son of Sadamias, the sou of Sadoc, the son of Achitob,

2 The son of Achias, the son of Phinees, the son of Heli, the son of Amarias, the son of Aziei, the son of Marimoth, the son of And he spake unto the of Borith, the son of Abisei, the son of Phinees, the son of Eleazar,

3 The son of Aaron, of the tribe of Levi; which was captive in the land of the Medes, in the reign of Artexerxes king of the Persians.

4 And the word of the Lord came unto me, saying,

5 Go thy way, and shew my people their sinful deeds, and their children their wickedness which they have done against me; that they may tell their children’s children:

6 Because the sins of their fathers are increased in them: for they have forgotten me, and have offered unto strange gods.

7 Am not I even he that brought them out of the land of Egypt, from the house of bondage? but they have provoked me unto wrath, and despised my counsels.

8 Pull thou off then the hair of thy head, and cast all evil upon them, for they have not been obedient unto my law, but it is a rebellious people.

9 How long shall I forbear them, into whom I have done so much good?

10 Many kings have I destroyed for their sakes; Pharaoh with his servants and all his power have I smitten down.

11 All the nations have I destroyed before them, and in the east I have scattered the people of two provinces, even of Tyrus and Sidon, and have slain all their enemies.

12 Speak thou therefore unto them, saying, Thus saith the Lord,

13 I led you through the sea and in the beginning gave you a large and safe passage; I gave you Moses for a leader, and Aaron for a priest.

14 I gave you light in a pillar of fire, and great wonders have I done among you; yet have ye forgotten me, saith the Lord.

15 Thus saith the Almighty Lord, The quails were as a token to you; I gave you tents for your safeguard: nevertheless ye murmured there,

16 And triumphed not in my name for the destruction of your enemies, but ever to this day do ye yet murmur.

17 Where are the benefits that I have done for you? when ye were hungry and thirsty in the wilderness, did ye not cry unto me,

18 Saying, Why hast thou brought us into this wilderness to kill us? it had been better for us to have served the Egyptians, than to die in this wilderness.

19 Then had I pity upon your mournings, and gave you manna to eat; so ye did eat angels’ bread.

20 When ye were thirsty, did I not cleave the rock, and waters flowed out to your fill? for the heat I covered you with the leaves of the trees.

21 I divided among you a fruitful land, I cast out the Canaanites, the Pherezites, and the Philistines, before you: what shall I yet do more for you? saith the Lord.

22 Thus saith the Almighty Lord, When ye were in the wilderness, in the river of the Amorites, being athirst, and blaspheming my name,

23 I gave you not fire for your blasphemies, but cast a tree in the water, and made the river sweet.

24 What shall I do unto thee, O Jacob? thou, Juda, wouldest not obey me: I will turn me to other nations, and unto those will I give my name, that they may keep my statutes.

25 Seeing ye have forsaken me, I will forsake you also; when ye desire me to be gracious unto you, I shall have no mercy upon you.

26 Whensoever ye shall call upon me, I will not hear you: for ye have defiled your hands with blood, and your feet are swift to commit manslaughter.

27 Ye have not as it were forsaken me, but your own selves, saith the Lord.

28 Thus saith the Almighty Lord, Have I not prayed you as a father his sons, as a mother her daughters, and a nurse her young babes,

29 That ye would be my people, and I should be your God; that ye would be my children, and I should be your father?

30 I gathered you together, as a hen gathereth her chickens under her wings: but now, what shall I do unto you? I will cast you out from my face.

31 When ye offer unto me, I will turn my face from you: for your solemn feastdays, your new moons, and your circumcisions, have I forsaken.

32 I sent unto you my servants the prophets, whom ye have taken and slain, and torn their bodies in pieces, whose blood I will require of your hands, saith the Lord.

33 Thus saith the Almighty Lord, Your house is desolate, I will cast you out as the wind doth stubble.

34 And your children shall not be fruitful; for they have despised my commandment, and done the thing that is an evil before me.

35 Your houses will I give to a people that shall come; which not having heard of me yet shall believe me; to whom I have shewed no signs, yet they shall do that I have commanded them.

36 They have seen no prophets, yet they shall call their sins to remembrance, and acknowledge them.

37 I take to witness the grace of the people to come, whose little ones rejoice in gladness: and though they have not seen me with bodily eyes, yet in spirit they believe the thing that I say.

38 And now, brother, behold what glory; and see the people that come from the east:

39 Unto whom I will give for leaders, Abraham, Isaac, and Jacob, Oseas, Amos, and Micheas, Joel, Abdias, and Jonas,

40 Nahum, and Abacuc, Sophonias, Aggeus, Zachary, and Malachy, which is called also an angel of the Lord.

related

Bible verse for the day Isaiah

NASB77

Isaiah 53:1

Who has believed our message? And to whom has the arm of the LORD been revealed?

Luke 18:31

And He took the twelve aside and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all things which are written through the prophets about the Son of Man will be accomplished.

John 12:38

that the word of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spoke, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT? AND TO WHOM HAS THE ARM OF THE LORD BEEN REVEALED?”

Romans 10:16

However, they did not all heed the glad tidings; for Isaiah says, “LORD, WHO HAS BELIEVED OUR REPORT?”

Bybel vers vir die dag Jesaja

Bybel vers vir die dag Jesaja

AFR53

Jesaja 53:1

Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar?

Lukas 18:31

En Hy het die twaalf by Hom geneem en vir hulle gesê: Kyk, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word.

Johannes 12:38

sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar?

Romeine 10:16

Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?

Marriage Man and woman

Christianity

Share Button

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

The next biblical war
spiritual gifts and Faith / spiritual gifts
Gog is another name for the devil / Gog and Magog and middle eastern wars

Bible verse of the day the Devil and God’s plan for you

NASB77

Mark 1:13

And He was in the wilderness forty days being tempted by Satan; and He was with the wild beasts, and the angels were ministering to Him.

Luke 13:25-27

“Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, ‘Lord, open up to us!’ then He will answer and say to you, ‘I do not know where you are from.’ Then you will begin to say, ‘We ate and drank in Your presence, and You taught in our streets’; and He will say, ‘I tell you, I do not know where you are from; DEPART FROM ME, ALL YOU EVILDOERS.’”

Matthew 16:23

But He turned and said to Peter, “Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.”

John 13:2

And during supper, the devil having already put into the heart of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray Him,

Revelation 12:9

And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.

Ezekiel 13:19

“And for handfuls of barley and fragments of bread, you have profaned Me to My people to put to death some who should not die and to keep others alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies.”’”

Hosea 4:6

My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being My priest. Since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children.

Jeremiah 29:11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

daaglikse bybel vers Die Duiwel en God se plan vir jou

AFR53

Markus 1:13

En Hy was daar in die woestyn veertig dae lank, terwyl Hy deur die Satan versoek is; en Hy was saam met die wilde diere, en die engele het Hom gedien.

Lukas 13:25-27

Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop–sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê: Ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink, en U het op ons strate geleer. En Hy sal sê: Ek sê vir julle, Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Gaan weg van My, al julle werkers van die ongeregtigheid!

Matteus 16:23

Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.

Johannes 13:2

En gedurende die maaltyd–die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai–

Openbaring 12:9

En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp.

Esegiël 13:19

En julle ontheilig My by my volk vir ‘n paar hande vol gars en vir ‘n paar stukke brood om siele dood te maak wat nie moes gesterf het nie, en om siele in die lewe te hou wat nie moes geleef het nie, deurdat julle my volk belieg wat na leuens luister.

Hosea 4:6

My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet.

Jeremia 29:11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous Posts

Bible verse of the day Exodus Isaiah Luke Psalm 1 Chronicles

The next biblical war

Christianity

Share Button

The next biblical war

The next biblical war

Jeremiah 49

Prophecy against Ammon

Concerning the sons of Ammon. Thus says the Lord:
“Does Israel have no sons?
Or has he no heirs?
Why then has Malcam taken possession of Gad
And his people settled in its cities?
“Therefore behold, the days are coming,” declares the Lord,
“That I will cause a trumpet blast of war to be heard
Against Rabbah of the sons of Ammon;
And it will become a desolate heap,
And her towns will be set on fire.
Then Israel will take possession of his possessors,”
Says the Lord.
“Wail, O Heshbon, for Ai has been destroyed!
Cry out, O daughters of Rabbah,
Gird yourselves with sackcloth and lament,
And rush back and forth inside the walls;
For Malcam will go into exile
Together with his priests and his princes.
“How boastful you are about the valleys!
Your valley is flowing away,
O backsliding daughter
Who trusts in her treasures, saying,
‘Who will come against me?’
“Behold, I am going to bring terror upon you,”
Declares the Lord God of hosts,
“From all directions around you;
And each of you will be driven out headlong,
With no one to gather the fugitives together.
“But afterward I will restore
The fortunes of the sons of Ammon,”
Declares the Lord.

Prophecy against Edom

Concerning Edom.
Thus says the Lord of hosts,
“Is there no longer any wisdom in Teman?
Has good counsel been lost to the prudent?
Has their wisdom decayed?
“Flee away, turn back, dwell in the depths,
O inhabitants of Dedan,
For I will bring the disaster of Esau upon him
At the time I punish him.
“If grape gatherers came to you,
Would they not leave gleanings?
If thieves came by night,
They would destroy only until they had enough.
“But I have stripped Esau bare,
I have uncovered his hiding places
So that he will not be able to conceal himself;
His offspring has been destroyed along with his relatives
And his neighbors, and he is no more.
“Leave your orphans behind, I will keep them alive;
And let your widows trust in Me.”
For thus says the Lord, “Behold, those who were not sentenced to drink the cup will certainly drink it, and are you the one who will be completely acquitted? You will not be acquitted, but you will certainly drink it. 13 For I have sworn by Myself,” declares the Lord, “that Bozrah will become an object of horror, a reproach, a ruin and a curse; and all its cities will become perpetual ruins.”
I have heard a message from the Lord,
And an envoy is sent among the nations, saying,
“Gather yourselves together and come against her,
And rise up for battle!”
“For behold, I have made you small among the nations,
Despised among men.
“As for the terror of you,
The arrogance of your heart has deceived you,
O you who live in the clefts of the rock,
Who occupy the height of the hill.
Though you make your nest as high as an eagle’s,
I will bring you down from there,” declares the Lord.
“Edom will become an object of horror; everyone who passes by it will be horrified and will hiss at all its wounds. Like the overthrow of Sodom and Gomorrah with its neighbors,” says the Lord, “no one will live there, nor will a son of man reside in it. Behold, one will come up like a lion from the thickets of the Jordan against a perennially watered pasture; for in an instant I will make him run away from it, and whoever is chosen I shall appoint over it. For who is like Me, and who will summon Me into court? And who then is the shepherd who can stand against Me?”
Therefore hear the plan of the Lord which He has planned against Edom, and His purposes which He has purposed against the inhabitants of Teman: surely they will drag them off, even the little ones of the flock; surely He will make their pasture desolate because of them. The earth has quaked at the noise of their downfall. There is an outcry! The noise of it has been heard at the Red Sea. Behold, He will mount up and swoop like an eagle and spread out His wings against Bozrah; and the hearts of the mighty men of Edom in that day will be like the heart of a woman in labor.

Prophecy against Damascus

Concerning Damascus.
“Hamath and Arpad are put to shame,
For they have heard bad news;
They are disheartened.
There is anxiety by the sea,
It cannot be calmed.
“Damascus has become helpless;
She has turned away to flee,
And panic has gripped her;
Distress and pangs have taken hold of her
Like a woman in childbirth.
“How the city of praise has not been deserted,
The town of My joy!
“Therefore, her young men will fall in her streets,
And all the men of war will be silenced in that day,” declares the Lord of hosts.
“I will set fire to the wall of Damascus,
And it will devour the fortified towers of Ben-hadad.”

Prophecy against Kedar and Hazor

Concerning Kedar and the kingdoms of Hazor, which Nebuchadnezzar king of Babylon defeated. Thus says the Lord,
“Arise, go up to Kedar
And devastate the men of the east.
“They will take away their tents and their flocks;
They will carry off for themselves
Their tent curtains, all their goods and their camels,
And they will call out to one another, ‘Terror on every side!’
“Run away, flee! Dwell in the depths,
O inhabitants of Hazor,” declares the Lord;
“For Nebuchadnezzar king of Babylon has formed a plan against you
And devised a scheme against you.
“Arise, go up against a nation which is at ease,
Which lives securely,” declares the Lord.
“It has no gates or bars;
They dwell alone.
“Their camels will become plunder,
And their many cattle for booty,
And I will scatter to all the winds those who cut the corners of their hair;
And I will bring their disaster from every side,” declares the Lord.
“Hazor will become a haunt of jackals,
A desolation forever;
No one will live there,
Nor will a son of man reside in it.”

Prophecy against Elam

That which came as the word of the Lord to Jeremiah the prophet concerning Elam, at the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, saying:
“Thus says the Lord of hosts,
‘Behold, I am going to break the bow of Elam,
The finest of their might.
‘I will bring upon Elam the four winds
From the four ends of heaven,
And will scatter them to all these winds;
And there will be no nation
To which the outcasts of Elam will not go.
‘So I will shatter Elam before their enemies
And before those who seek their lives;
And I will bring calamity upon them,
Even My fierce anger,’ declares the Lord,
‘And I will send out the sword after them
Until I have consumed them.
‘Then I will set My throne in Elam
And destroy out of it king and princes,’
Declares the Lord.
‘But it will come about in the last days
That I will restore the fortunes of Elam,’”
Declares the Lord.

Psalm 83

O God, do not remain quiet;
Do not be silent and, O God, do not be still.
For, behold, Thine enemies make an uproar;
And those who hate Thee have exalted themselves.
They make shrewd plans against Thy people,
And conspire together against Thy treasured ones.
They have said, “Come, and let us wipe them out as a nation,
That the name of Israel be remembered no more.”
For they have conspired together with one mind;
Against Thee do they make a covenant:
The tents of Edom and the Ishmaelites;
Moab, and the Hagrites;
Gebal, and Ammon, and Amalek;
Philistia with the inhabitants of Tyre;
Assyria also has joined with them;
They have become a help to the children of Lot. Selah.
Deal with them as with Midian,
As with Sisera and Jabin, at the torrent of Kishon,
Who were destroyed at En-dor,
Who became as dung for the ground.
Make their nobles like Oreb and Zeeb,
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”
O my God, make them like the whirling dust;
Like chaff before the wind.
Like fire that burns the forest,
And like a flame that sets the mountains on fire,
So pursue them with Thy tempest,
And terrify them with Thy storm.
Fill their faces with dishonor,
That they may seek Thy name, O LORD.
Let them be ashamed and dismayed forever;
And let them be humiliated and perish,
That they may know that Thou alone, whose name is the LORD,
Art the Most High over all the earth.

Isaiah 17

Prophecy about Damascus

The oracle concerning Damascus.

“Behold, Damascus is about to be removed from being a city
And will become a fallen ruin.
“The cities of Aroer are forsaken;
They will be for flocks to lie down in,
And there will be no one to frighten them.
“The fortified city will disappear from Ephraim,
And sovereignty from Damascus
And the remnant of Aram;
They will be like the glory of the sons of Israel,”
Declares the Lord of hosts.

Now in that day the glory of Jacob will fade,
And the fatness of his flesh will become lean.
It will be even like the reaper gathering the standing grain,
As his arm harvests the ears,
Or it will be like one gleaning ears of grain
In the valley of Rephaim.
Yet gleanings will be left in it like the shaking of an olive tree,
Two or three olives on the topmost bough,
Four or five on the branches of a fruitful tree,
Declares the Lord, the God of Israel.
In that day man will have regard for his Maker
And his eyes will look to the Holy One of Israel.
He will not have regard for the altars, the work of his hands,
Nor will he look to that which his fingers have made,
Even the Asherim and incense stands.
In that day their strong cities will be like forsaken places in the forest,
Or like branches which they abandoned before the sons of Israel;
And the land will be a desolation.
For you have forgotten the God of your salvation
And have not remembered the rock of your refuge.
Therefore you plant delightful plants
And set them with vine slips of a strange god.
In the day that you plant it you carefully fence it in,
And in the morning you bring your seed to blossom;
But the harvest will be a heap
In a day of sickliness and incurable pain.

Alas, the uproar of many peoples
Who roar like the roaring of the seas,
And the rumbling of nations
Who rush on like the rumbling of mighty waters!
The nations rumble on like the rumbling of many waters,
But He will rebuke them and they will flee far away,
And be chased like chaff in the mountains before the wind,
Or like whirling dust before a gale.
At evening time, behold, there is terror!
Before morning they are no more.
Such will be the portion of those who plunder us
And the lot of those who pillage us.

Previous post

Ephesians 6:1-4 by the Apostle Paul

Endtime text about the Last King of the North Turkey/Syria

Love

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

Todays bible verse 19-12-17

Todays bible verse

Jeremiah 29 verse 11

‘For I know the plans that I have for you,’ declares the LORD, ‘plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope.

Jeremia 29 vers 11

Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Previous post
Daily Bible verse Doctrine You may eat any food once you have blessed it

Share Button

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 4 verse 27-31
“And the LORD will scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD shall drive you.
“And there you will serve gods, the work of man’s hands, wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell.
“But from there you will seek the LORD your God, and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul.

When you are in distress and all these things have come upon you, in the latter days, you will return to the LORD your God and listen to His voice.

“For the LORD your God is a compassionate God; He will not fail you nor destroy you nor forget the covenant with your fathers which He swore to them

Ezekiel 6 verse 8-10
“However, I shall leave a remnant, for you will have those who escaped the sword among the nations when you are scattered among the countries.
“Then those of you who escape will remember Me among the nations to which they will be carried captive, how I have been hurt by their adulterous hearts which turned away from Me, and by their eyes, which played the harlot after their idols; and they will loathe themselves in their own sight for the evils which they have committed, for all their abominations.
“Then they will know that I am the LORD; I have not said in vain that I would inflict this disaster on them.”’

Revelation 18 verse 1-3
After these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illumined with his glory.
And he cried out with a mighty voice, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great! And she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird.
“For all the nations have drunk of the wine of the passion of her immorality, and the kings of the earth have committed acts of immorality with her, and the merchants of the earth have become rich by the wealth of her sensuality.”

Jeremiah 30 verse 11
‘For I am with you,’ declares the LORD, ‘to save you;
For I will destroy completely all the nations where I have scattered you,
Only I will not destroy you completely.
But I will chasten you justly,
And will by no means leave you unpunished.’

Jeremiah 46 verse 28
O Jacob My servant, do not fear,” declares the LORD,
“For I am with you.
For I shall make a full end of all the nations
Where I have driven you,
Yet I shall not make a full end of you;
But I shall correct you properly
And by no means leave you unpunished.”

Numbers 24 verse 9
“He couches, he lies down as a lion,
And as a lion, who dares rouse him?
Blessed is everyone who blesses you,
And cursed is everyone who curses you.”

Nations to which the Jewish people was scattered to after the 2de temple was destroyed:
Europe, Middle East, India, Russia, North Africa and a few males to Zimbabwe

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 4 vers 27-31
En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en ‘n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.
En daar sal julle gode dien, die werk van mensehande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie.
Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.
Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

Esegiël 6 vers 8-10
Maar Ek sal ‘n oorblyfsel bewaar deurdat daar vir julle sommige sal wees wat onder die nasies die swaard ontvlug, as julle verstrooi is in die lande.
Dan sal die wat uit julle ontvlug het, aan My dink onder die nasies waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, as Ek hulle ontugtige hart wat van My afgewyk het, en hulle oë wat agter hulle drekgode aan hoereer, verbreek het; en hulle sal vir hulself walglik wees weens die slegte dinge wat hulle gedoen het volgens al hulle gruwels.
En hulle sal weet dat Ek die HERE is; Ek het nie tevergeefs gespreek dat Ek hulle hierdie onheil sal berokken nie.

Openbaring 18 vers 1-3
En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.
En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,
omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Jeremia 30 vers 11
Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Jeremia vers 46:28
Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Númeri 24 vers 9
Hy buig hom, hy gaan lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin: wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Share Button

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 92:12
The righteous man will flourish like the palm tree,
He will grow like a cedar in Lebanon.

Psalm 144:12
Let our sons in their youth be as grown-up plants,
And our daughters as corner pillars fashioned as for a palace;

Jeremiah 17:8
For he will be like a tree planted by the water,
That extends its roots by a stream
And will not fear when the heat comes;
But its leaves will be green,
And it will not be anxious in a year of drought
Nor cease to yield fruit.

Ezekiel 47:12
“And by the river on its bank, on one side and on the other, will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, and their fruit will not fail. They will bear every month because their water flows from the sanctuary, and their fruit will be for food and their leaves for healing.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 92:12
En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.

Psalms 144:12
sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis;

Jeremia 17:8
Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Esegiël 47:12
En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan–uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Share Button

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 118:22-23
The stone which the builders rejected
Has become the chief corner stone.
This is the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.

Psalm 22:1-31
My God, my God, why hast Thou forsaken me?
Far from my deliverance are the words of my groaning.
O my God, I cry by day, but Thou dost not answer;
And by night, but I have no rest.
Yet Thou art holy,
O Thou who art enthroned upon the praises of Israel.
In Thee our fathers trusted;
They trusted, and Thou didst deliver them.
To Thee they cried out, and were delivered;
In Thee they trusted, and were not disappointed.
But I am a worm and not a man,
A reproach of men and despised by the people.

All who see me sneer at me;
They separate with the lip, they wag the head, saying,

“Commit yourself to the LORD; let Him deliver him;
Let Him rescue him, because He delights in him.”

Yet You are He who brought me forth from the womb;
You made me trust when upon my mother’s breasts.

Upon You I was cast from birth;
You have been my God from my mother’s womb.

Be not far from me, for trouble is near;
For there is none to help.

Many bulls have surrounded me;
Strong bulls of Bashan have encircled me.

They open wide their mouth at me,
As a ravening and a roaring lion.

I am poured out like water,
And all my bones are out of joint;
My heart is like wax;
It is melted within me.

My strength is dried up like a potsherd,
And my tongue cleaves to my jaws;
And You lay me in the dust of death.

For dogs have surrounded me;
A band of evildoers has encompassed me;
They pierced my hands and my feet.

I can count all my bones.
They look, they stare at me;

They divide my garments among them,
And for my clothing they cast lots.

But You, O LORD, be not far off;
O You my help, hasten to my assistance.

Deliver my soul from the sword,
My only life from the power of the dog.

Save me from the lion’s mouth;
From the horns of the wild oxen You answer me.

I will tell of Your name to my brethren;
In the midst of the assembly I will praise You.

You who fear the LORD, praise Him;
All you descendants of Jacob, glorify Him,
And stand in awe of Him, all you descendants of Israel.

For He has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted;
Nor has He hidden His face from him;
But when he cried to Him for help, He heard.

From You comes my praise in the great assembly;
I shall pay my vows before those who fear Him.

The afflicted will eat and be satisfied;
Those who seek Him will praise the LORD.
Let your heart live forever!

All the ends of the earth will remember and turn to the LORD,
And all the families of the nations will worship before You.

For the kingdom is the LORD’S
And He rules over the nations.

All the prosperous of the earth will eat and worship,
All those who go down to the dust will bow before Him,
Even he who cannot keep his soul alive.

Posterity will serve Him;
It will be told of the Lord to the coming generation.

They will come and will declare His righteousness
To a people who will be born, that He has performed it.

Psalm 16:7-11
I will bless the LORD who has counseled me;
Indeed, my mind instructs me in the night.

I have set the LORD continually before me;
Because He is at my right hand, I will not be shaken.

Therefore my heart is glad and my glory rejoices;
My flesh also will dwell securely.

For You will not abandon my soul to Sheol;
Nor will You allow Your Holy One to undergo decay.

You will make known to me the path of life;
In Your presence is fullness of joy;
In Your right hand there are pleasures forever.

Psalm 110:1-7
The LORD says to my Lord:
“Sit at My right hand
Until I make Your enemies a footstool for Your feet.”
The LORD will stretch forth Your strong scepter from Zion, saying,
“Rule in the midst of Your enemies.”

Your people will volunteer freely in the day of Your power;
In holy array, from the womb of the dawn,
Your youth are to You as the dew.

The LORD has sworn and will not change His mind,
“You are a priest forever
According to the order of Melchizedek.”

The Lord is at Your right hand;
He will shatter kings in the day of His wrath.

He will judge among the nations,
He will fill them with corpses,
He will shatter the chief men over a broad country.

He will drink from the brook by the wayside;
Therefore He will lift up His head.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Isaiah 42:1-9
“Behold, My Servant, whom I uphold;
My chosen one in whom My soul delights.
I have put My Spirit upon Him;
He will bring forth justice to the nations.
“He will not cry out or raise His voice,
Nor make His voice heard in the street.

“A bruised reed He will not break
And a dimly burning wick He will not extinguish;
He will faithfully bring forth justice.

“He will not be disheartened or crushed
Until He has established justice in the earth;
And the coastlands will wait expectantly for His law.”

Thus says God the LORD,
Who created the heavens and stretched them out,
Who spread out the earth and its offspring,
Who gives breath to the people on it
And spirit to those who walk in it,

“I am the LORD, I have called You in righteousness,
I will also hold You by the hand and watch over You,
And I will appoint You as a covenant to the people,
As a light to the nations,

To open blind eyes,
To bring out prisoners from the dungeon
And those who dwell in darkness from the prison.

“I am the LORD, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.

“Behold, the former things have come to pass,
Now I declare new things;
Before they spring forth I proclaim them to you.”

Isaiah 11:1-10
Then a shoot will spring from the stem of Jesse,
And a branch from his roots will bear fruit.
The Spirit of the LORD will rest on Him,
The spirit of wisdom and understanding,
The spirit of counsel and strength,
The spirit of knowledge and the fear of the LORD.

And He will delight in the fear of the LORD,
And He will not judge by what His eyes see,
Nor make a decision by what His ears hear;

But with righteousness He will judge the poor,
And decide with fairness for the afflicted of the earth;
And He will strike the earth with the rod of His mouth,
And with the breath of His lips He will slay the wicked.

Also righteousness will be the belt about His loins,
And faithfulness the belt about His waist.

And the wolf will dwell with the lamb,
And the leopard will lie down with the young goat,
And the calf and the young lion and the fatling together;
And a little boy will lead them.

Also the cow and the bear will graze,
Their young will lie down together,
And the lion will eat straw like the ox.

The nursing child will play by the hole of the cobra,
And the weaned child will put his hand on the viper’s den.

They will not hurt or destroy in all My holy mountain,
For the earth will be full of the knowledge of the LORD
As the waters cover the sea.

Then in that day
The nations will resort to the root of Jesse,
Who will stand as a signal for the peoples;
And His resting place will be glorious.

Isaiah 7:14
Therefore the Lord Himself will give you a sign: Behold, a virgin will be with child and bear a son, and she will call His name Immanuel.

Isaiah 9:6-7
For a child will be born to us, a son will be given to us;
And the government will rest on His shoulders;
And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Eternal Father, Prince of Peace.

There will be no end to the increase of His government or of peace,
On the throne of David and over his kingdom,
To establish it and to uphold it with justice and righteousness
From then on and forevermore.
The zeal of the LORD of hosts will accomplish this.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Micah 5:2
“ But as for you, Bethlehem Ephrathah,
Too little to be among the clans of Judah,
From you One will go forth for Me to be ruler in Israel.
His goings forth are from long ago,
From the days of eternity.”

Zechariah 9:9
Rejoice greatly, O daughter of Zion!
Shout in triumph, O daughter of Jerusalem!
Behold, your king is coming to you;
He is just and endowed with salvation,
Humble, and mounted on a donkey,
Even on a colt, the foal of a donkey.

Zechariah 12:10-14
“I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, the Spirit of grace and of supplication, so that they will look on Me whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over Him like the bitter weeping over a firstborn.
“In that day there will be great mourning in Jerusalem, like the mourning of Hadadrimmon in the plain of Megiddo. “The land will mourn, every family by itself; the family of the house of David by itself and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself and their wives by themselves;
the family of the house of Levi by itself and their wives by themselves; the family of the Shimeites by itself and their wives by themselves;
all the families that remain, every family by itself and their wives by themselves.

Zechariah 13:1
In that day a fountain will be opened for the house of David and for the inhabitants of Jerusalem, for sin and for impurity.

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Genesis 49:10
The scepter shall not depart from Judah,
Nor the ruler’s staff from between his feet,
Until Shiloh comes,
And to him shall be the obedience of the peoples.

Genesis 3:15
And I will put enmity
Between you and the woman,
And between your seed and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.

Jeremiah 31:31-34
“Behold, days are coming,” declares the LORD, “when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah,
not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, My covenant which they broke, although I was a husband to them,” declares the LORD.
“But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days,” declares the LORD, “I will put My law within them, and on their heart I will write it; and I will be their God, and they shall be My people. “And they shall not teach again, each man his neighbor and each man his brother, saying, ‘Know the LORD,’ for they shall all know Me, from the least of them to the greatest of them,” declares the LORD, “for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.”

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Daniel 7:13-14
“I kept looking in the night visions,
And behold, with the clouds of heaven
One like a Son of Man was coming,
And He came up to the Ancient of Days
And was presented before Him.

“And to Him was given dominion,
Glory and a kingdom,
That all the peoples, nations, and men of every language
Might serve Him.
His dominion is an everlasting dominion
Which will not pass away;
And His kingdom is one
Which will not be destroyed.

Daniel 9:24-27
“Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place.
“So you are to know and discern that from the issuing of a decree to restore and rebuild Jerusalem until Messiah the Prince there will be seven weeks and sixty-two weeks; it will be built again, with plaza and moat, even in times of distress.
“Then after the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood; even to the end there will be war; desolations are determined.
“And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.”

Malachi 3:1-7
“Behold, I am going to send My messenger, and he will clear the way before Me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to His temple; and the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, He is coming,” says the LORD of hosts.
“But who can endure the day of His coming? And who can stand when He appears? For He is like a refiner’s fire and like fullers’ soap.
“And He will sit as a smelter and purifier of silver, and He will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so that they may present to the LORD offerings in righteousness.
“Then the offering of Judah and Jerusalem will be pleasing to the LORD, as in the days of old and as in former years.
“Then I will draw near to you for judgment; and I will be a swift witness against the sorcerers and against the adulterers and against those who swear falsely, and against those who oppress the wage earner in his wages, the widow and the orphan, and those who turn aside the alien, and do not fear Me,” says the LORD of hosts.
“For I, the LORD, do not change; therefore you, O sons of Jacob, are not consumed.

“From the days of your fathers you have turned aside from My statutes, and have not kept them. Return to Me, and I will return to you,” says the LORD of hosts. “But you say, ‘How shall we return?’

Psalm 2:1-12
Why are the nations in an uproar
And the peoples devising a vain thing?
The kings of the earth take their stand
And the rulers take counsel together
Against the LORD and against His Anointed, saying,

“Let us tear their fetters apart
And cast away their cords from us!”

He who sits in the heavens laughs,
The Lord scoffs at them.

Then He will speak to them in His anger
And terrify them in His fury, saying,

“But as for Me, I have installed My King
Upon Zion, My holy mountain.”

“I will surely tell of the decree of the LORD:
He said to Me, ‘You are My Son,
Today I have begotten You.

‘Ask of Me, and I will surely give the nations as Your inheritance,
And the very ends of the earth as Your possession.

‘You shall break them with a rod of iron,
You shall shatter them like earthenware.’”

Now therefore, O kings, show discernment;
Take warning, O judges of the earth.

Worship the LORD with reverence
And rejoice with trembling.

Do homage to the Son, that He not become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled.
How blessed are all who take refuge in Him!

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 118:22-23
Die steen wat die bouers verwerp het, het ‘n hoeksteen geword.
Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

Psalms 22:2-32
My God, my God, waarom het U my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul?
My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie; en snags, en ek kan nie swyg nie.
Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel!
Op U het ons vaders vertrou; hulle het vertrou, en U het hulle uitgered.
Hulle het U aangeroep en het ontvlug; op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie.
Maar ek is ‘n wurm en geen man nie, ‘n smaad van die mense en verag deur die volk.
Almal wat my sien, spot met my; hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê:
Laat dit aan die HERE oor! Laat Hy hom red, laat Hy hom bevry: Hy het mos behae in hom!
Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors.
Aan U is ek oorgegee van die geboorte af; van die skoot van my moeder af is U my God.
Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie.
Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring.
Hulle het hul mond teen my oopgespalk soos ‘n leeu wat verskeur en brul.
Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande.
My krag is verdroog soos ‘n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof van die dood.
Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.
Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer!
Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad.
Maar U, HERE, wees nie ver nie; my Sterkte, maak tog gou om my te help!
Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond.
Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor!
Ek wil u Naam aan my broers vertel, in die vergadering U prys.
Julle wat die HERE vrees, prys Hom! Al die nakomelinge van Jakob, vereer Hom! Ja, vrees Hom, al die nakomelinge van Israel!
Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp.
Van U kom my lof in ‘n groot vergadering; ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees.
Die ootmoediges sal eet en versadig word; húlle sal die HERE prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!
Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die HERE bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid.
Want die koninkryk behoort aan die HERE, en Hy heers oor die nasies.
Al die grotes van die aarde sal eet en aanbid; almal wat in die stof neerdaal, sal voor sy aangesig kniel en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie.
‘n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die HERE aan die volgende geslag.
Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen.

Psalms 16:7-11
Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.
Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;
want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.
U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

Psalms 110:1-7
Van Dawid. ‘n Psalm. Die HERE het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.
U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande.
U volk sal baie gewillig wees op die dag van u krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van u jong manskappe.
Die HERE het gesweer, en dit sal Hom nie berou nie: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toorn.
Hy sal ‘n strafgerig hou onder die nasies; Hy maak dit vol dooie liggame; Hy verbrysel ‘n hoof oor ‘n groot land.
Uit die stroom sal Hy drink op die pad; daarom sal Hy die hoof ophef.

Faith Saturday Sitemap

Jesaja 42:1-9
Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.
Hy sal nie skreeu of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie.
Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.
Hy sal nie dof brand of geknak word, totdat Hy die reg op aarde gegrond het nie; en die eilande wag op sy leer.
So sê God, die HERE, wat die hemele geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met wat daaruit voortkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel:
Ek, die HERE, het U geroep in geregtigheid, en Ek vat u hand en behoed U en gee U as ‘n verbond van die volk, as ‘n lig van die nasies,
om blinde oë te open; om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit.
Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.
Kyk, die vorige dinge het gekom, en nuwe dinge verkondig Ek; voordat hulle uitspruit, laat Ek julle dit hoor.

Jesaja 11:1-10
Maar daar sal ‘n takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra;
en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.
En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE; en Hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie;
maar aan die armes sal Hy in geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel; maar Hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak.
En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees.
Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, en ‘n klein seuntjie sal hulle aanja.
Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; en die leeu eet strooi soos die os;
en die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk.
Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.
En in dié dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as ‘n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees.

Jesaja 7:14
Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem.

Jesaja 9:5-7
Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors–
tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.
Die HERE stuur ‘n woord in Jakob, en dit val in Israel;

Faith Saturday Sitemap

Miga 5:2
Daarom sal Hy hulle prysgee tot op die tyd dat ‘n barende gebaar het. Dan sal die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer.

Sagaria 9:9
Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel–op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.

Sagaria 12:10-14
Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind.
In dié dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.
En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik; die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van die huis van Natan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik;
die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van Símeï afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.
Al die ander geslagte–elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.

Sagaria 13:1
In dié dag sal daar ‘n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid.

Faith Saturday Sitemap

Genesis 49:10
Die septer sal van Juda nie wyk nie, nóg die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom; en aan Hom sal die volke gehoorsaam wees.

Genesis 3:15
En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

Jeremia 31:31-34
Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;
nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag toe Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie–my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.
Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.

Faith Saturday Sitemap

Daniël 7:13-14
Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.
En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en tale het Hom vereer; sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie.

Daniël 9:24-27
Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf.
Nou moet jy weet en verstaan: van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n Vors, is sewe sewetalle; en twee en sestig sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

Maleagi 3:1-7
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.
Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as Hy verskyn? Want Hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers.
En Hy sal sit: ‘n smelter en reiniger van silwer, en Hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die HERE in geregtigheid ‘n offer sal bring.
Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die HERE aangenaam wees soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd.
En Ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en Ek sal ‘n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die meinediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk; en teen die wat die vreemdeling wegstoot en My nie vrees nie, sê die HERE van die leërskare.
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie.
Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle terugkeer, sê die HERE van die leërskare. Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer?

Psalms 2:1-12
Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge?
Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die HERE en teen sy Gesalfde en sê:
Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!
Hy wat in die hemel woon, lag; die Here spot met hulle.
Dan sal Hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal Hy hulle verskrik:
Ek tog het my Koning gesalf oor Sion, my heilige berg.
Ek wil vertel van die besluit: Die HERE het aan My gesê: U is my Seun, vandag het Ek self U gegenereer.
Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.
U sal hulle verpletter met ‘n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos ‘n erdepot.
Wees dan nou verstandig, o konings; laat julle waarsku, o regters van die aarde!
Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
Kus die Seun, dat Hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie; want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by Hom skuil!

Faith Saturday Sitemap

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 1

Bible verses for the day messiah 1st coming prophesy part 2

Share Button