Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 91:2
I will say to the LORD, “My refuge and my fortress,
My God, in whom I trust!”

Gospel

John 14:27
Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, nor let it be fearful.

John 14:1
Let not your heart be troubled; believe in God, believe also in Me.

Apostle teachings

Colossians 3:15
And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful.

Philippians 4:7
And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 91:2
Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

Gospel

Johannes 14:27
Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Johannes 14:1
Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.

Apostel onderig

Kolossense 3:15
En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar.

Filippense 4: 7
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:7
The angel of the LORD encamps around those who fear Him,
And rescues them.

Philippians 4:6-7
Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.
And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Hosea 6:6
For I delight in loyalty rather than sacrifice,
And in the knowledge of God rather than burnt offerings.

Isaiah 32:17
And the work of righteousness will be peace,
And the service of righteousness, quietness and confidence forever.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:8
Die Engel van die Here slaan sy laer op
rondom dié wat die Here dien, en red hulle.

Filippense 4:6
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Hosea 6:6
Want Ek het ‘n behae in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers.

Jesaja 32:17
En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day 2 Thessalonians 1:11-12, Psalm 34:6, Proverbs 16:32, James 5:16
A message to the watchmen on the wall

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Share Button

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Philippians 2:13
for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure.

1 John 4:18-19
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
We love, because He first loved us.

Matthew 10:38-39
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.
He who has found his life shall lose it, and he who has lost his life for My sake shall find it.

Deuteronomy 8:1-3
All the commandments that I am commanding you today you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land which the LORD swore to give to your forefathers.
And you shall remember all the way which the LORD your God has led you in the wilderness these forty years, that He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.
And He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Filippense 2:13
want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

1 Johannes 4:18-19
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie
Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Matteus 10:38-39
En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Deuteronomium 8:1-3
Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het.
En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 3:10
Because you have kept the word of My perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell upon the earth.

Matthew 24:30-31
and then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great glory.
And He will send forth His angels with A GREAT TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Philippians 3:20-21
For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;
who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.

Romans 8:18-19
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 3:10
Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Matteus 24:30-31
En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Filippense 3:20-21
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Romeine 8:18-19
Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Share Button

Bible verse of the day Philippians 4:19

Philippians 4:19

New American Standard 1977

And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus.

Filippense 4:19

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

En my God sal elke behoofte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur Christus Jesus.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

How to pray for finances

Share Button