Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 3:10
Because you have kept the word of My perseverance, I also will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world, to test those who dwell upon the earth.

Matthew 24:30-31
and then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the SON OF MAN COMING ON THE CLOUDS OF THE SKY with power and great glory.
And He will send forth His angels with A GREAT TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect from the four winds, from one end of the sky to the other.

Philippians 3:20-21
For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;
who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.

Romans 8:18-19
For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us.
For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the sons of God.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 3:10
Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.

Matteus 24:30-31
En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Filippense 3:20-21
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Romeine 8:18-19
Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Share Button

One thought on “Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19”

Comments are closed.