Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

blessed are children

Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong

NASB77

Psalm 36:2

For it flatters him in his own eyes Concerning the discovery of his iniquity and the hatred of it.

Proverbs 20:18

Prepare plans by consultation, And make war by wise guidance.

Psalm 78:56

Yet they tempted and rebelled against the Most High God, And did not keep His testimonies,

Proverbs 8:7

For my mouth shall utter truth, And wickedness is an abomination to my lips.

Proverbs 3:6

In all your ways acknowledge Him,
And He will make your paths straight.

angel guardian Matthew 18-10
angel guardian Matthew 18-10

Matthew 18:10

See that you do not despise one of these little ones, for I say to you, that their angels in heaven continually behold the face of My Father who is in heaven.

Luke 18:15-20

And they were bringing even their babies to Him so that He might touch them, but when the disciples saw it, they began rebuking them. But Jesus called for them, saying, “Permit the children to come to Me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child shall not enter it at all.” And a certain ruler questioned Him, saying, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternal life?” And Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good except God alone. “You know the commandments, ‘DO NOT COMMIT ADULTERY, DO NOT MURDER, DO NOT STEAL, DO NOT BEAR FALSE WITNESS, HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.’”

daaglikse bybel vers aan wie behoort the koninkryk van God

AFR53

Psalms 36:3

Want dit vlei hom in sy oë in verband met die uitvind en haat van sy skuld.

Spreuke 20:18

Planne kom deur beraadslaging tot stand; voer dan oorlog met goeie oorleg.

Psalms 78:56

Maar hulle het Hom versoek en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle het sy getuienisse nie onderhou nie.

Spreuke 8:7

Want my verhemelte spreek waarheid, en goddeloosheid is vir my lippe ‘n gruwel.

Spreuke 3:6

Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.

guardian angel Matthew 18-10
guardian angel Matthew 18-10

Matteus 18:10

Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.

Lukas 18:15-20

En hulle het ook die klein kindertjies na Hom gebring, sodat Hy hulle kon aanraak; en toe die dissipels dit sien, het hulle hul bestraf.
Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God.
Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.
En ‘n sekere owerste vra Hom en sê: Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?
En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God.
Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie doodslaan nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.

Previous Posts

the Devil and God’s plan for you

youth love fear exercise

Love

Doctrine God loves us

love they Lord love each other love they woman and love they enemies

How to show God that you love him

The Law of Love

Gods’ love and Punishment

Christianity

Share Button

2 thoughts on “Daily Bible verse to whom does the kingdom of God belong”

Comments are closed.