Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 5 January 2240-6000

sabbath

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

A 1000 years is 1 day

Genesis 5:5

King James Bible 
And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.

Génesis 5:5

Afrikaans 1953 
So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.   

Matthew 12:8

King James Bible
For the Son of man is Lord even of the sabbath day.

Matthéüs 12:8

Afrikaans 1953
want die Seun van die mens is Here óók van die sabbat. 

2 Peter 3:8

King James Bible
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.

2 Petrus 3:8

Afrikaans 1953
Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag. 

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 5 January,  A 1000 years is 1 day

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 5 January,  A 1000 years is 1 day

Share Button