Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 6 January Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

elijah

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

Genesis 6:6 

King James Bible 
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.  

Génesis 6:6

Afrikaans 1953 
het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. 

Malachi 4:5-6 Elijah (3/5 and 4/5)

King James Bible
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.

Maleági 4:5-6

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. 

Revelation 6:1-2  Elijah (4/5)

King James Bible
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.

Comments: 1) Jesus is the one whom opens the seals and the one whom gives him a crown. Would Jesus give a crone to the Antichrist as many believe? 2) White is the color of purity and unlike the lamb whom speaks like a dragon there is nothing in revelation 6 which says the white horse is a wolf in sheep clothing, or false purity. 3) The Antichrist is revealed ones the restrainer is removed, the rapture happens in revelation 7 several events after the white horse are released.

Openbaring 6:1-2

Afrikaans 1953
En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van ‘n donderslag: Kom kyk!  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January,  Elijah, Elisha, John, Champion, 2 witnesses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

Malachi 4:5-6a  John as Elijah (3/5)

King James Bible 
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers

Maleági 4:5-6a

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders,

Malachi 3:1 John as Elijah (3/5)

King James Bible
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.

Maleági 3:1

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.   

Luke 1:17 John as Elijah (3/5)

King James Bible
And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Lukas 1:17

Afrikaans 1953
En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

Matthew 3:3 John as Elijah (3/5)

King James Bible
For he is the one spoken of through the prophet Isaiah, who said: A voice of one crying out in the wilderness: Prepare the way for the Lord; make his paths straight!

Matthéüs 3:3

Afrikaans 1953
Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 6 January,  Elijah, Elisha, John, Champion, 2 witnesses

Share Button