Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 6 January Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

Genesis 6:6 

King James Bible 
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.  

Génesis 6:6

Afrikaans 1953 
het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart. 

Malachi 4:5-6 Elijah (3/5 and 4/5)

King James Bible
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.

Maleági 4:5-6

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. 

Revelation 6:1-2  Elijah (4/5)

King James Bible
And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.

Comments: 1) Jesus is the one whom opens the seals and the one whom gives him a crown. Would Jesus give a crone to the Antichrist as many believe? 2) White is the color of purity and unlike the lamb whom speaks like a dragon there is nothing in revelation 6 which says the white horse is a wolf in sheep clothing, or false purity. 3) The Antichrist is revealed ones the restrainer is removed, the rapture happens in revelation 7 several events after the white horse are released.

Openbaring 6:1-2

Afrikaans 1953
En ek het gesien toe die Lam een van die seëls oopmaak; en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van ‘n donderslag: Kom kyk!  En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January,  Elijah, Elisha, John, Champion, 2 witnesses

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Elijah – Elisha – John – Champion – 2 witnesses

Malachi 4:5-6a  John as Elijah (3/5)

King James Bible 
Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the LORD: And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers

Maleági 4:5-6a

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders,

Malachi 3:1 John as Elijah (3/5)

King James Bible
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me: and the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in: behold, he shall come, saith the LORD of hosts.

Maleági 3:1

Afrikaans 1953
Kyk, Ek stuur my boodskapper wat die weg voor My uit sal baan; dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die Engel van die verbond, na wie julle ‘n begeerte het. Kyk, Hy kom, sê die HERE van die leërskare.   

Luke 1:17 John as Elijah (3/5)

King James Bible
And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Lukas 1:17

Afrikaans 1953
En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

Matthew 3:3 John as Elijah (3/5)

King James Bible
For he is the one spoken of through the prophet Isaiah, who said: A voice of one crying out in the wilderness: Prepare the way for the Lord; make his paths straight!

Matthéüs 3:3

Afrikaans 1953
Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn: Berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit!

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 6 January,  Elijah, Elisha, John, Champion, 2 witnesses

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 4 January Sacrifice

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Sacrifice as payment for sin

Genesis 4:4

King James Bible 
And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering:

Génesis 4:4

Afrikaans 1953 
En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die HERE het Abel en sy offer genadig aangesien,

Luke 22:7

King James Bible
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.

Lukas 22:7

Afrikaans 1953
En die dag van die ongesuurde brode het gekom waarop die pasga geslag moes word. 

1 Corinthians 5:7

King James Bible
Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our passover is sacrificed for us:

1 Korinthiërs 5:7

Afrikaans 1953
Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle ‘n nuwe deeg kan wees–soos julle inderdaad ongesuurd is–want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. 

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 4 January
Sacrifice, as payment for, sin

Share Button

Daily Bible verse Daaglikse Bybel vers 3 January

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Commandments given by God, Jesus and Paul

Genesis 3:3 Gods commandment to Adam and eve

King James Bible 
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

Génesis 3:3

Afrikaans 1953 
maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. 

Exodus 20:3-17 Commandments God wrote on stone

King James Bible
Thou shalt have no other gods before me.
Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.
Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.
Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shalt thou labour, and do all thy work: But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God giveth thee.
Thou shalt not kill.
Thou shalt not commit adultery.
Thou shalt not steal.
Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.
Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.

Exodus 20:3-17

Afrikaans 1953
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
Jy mag die Naam van die HERE jou God nie ydellik gebruik nie, want die HERE sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat bly nie.
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.
Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen;
maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie–jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee.
Jy mag nie doodslaan nie.
Jy mag nie egbreek nie.
Jy mag nie steel nie.
Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie.
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.

Matthew 5:21-48 Commandments Jesus taught

King James Bible
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:
But I say unto you,
That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment:
and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council:
but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;
Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him;
lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
Verily I say unto thee, Thou shalt by no means come out thence, till thou hast paid the uttermost farthing.
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery:
But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.
And if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee:
for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee:
for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell.
It hath been said, Whosoever shall put away his wife, let him give her a writing of divorcement:
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery:
and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
Again, ye have heard that it hath been said by them of old time,
Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths:
But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God’s throne:
Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is the city of the great King.
Neither shalt thou swear by thy head, because thou canst not make one hair white or black.
But let your communication be, Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil.
Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
But I say unto you, That ye resist not evil: but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.
And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloke also.
And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain.
Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away.
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you,
and pray for them which despitefully use you, and persecute you;
That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good,
and sendeth rain on the just and on the unjust.
For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?
Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Matthéüs 5:21-48

Afrikaans 1953
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.
As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,
laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.
Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.
Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.
As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.
Daar is ook gesê: Elkeen wat van sy vrou skei, moet haar ‘n skeibrief gee.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.
Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;
ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voete is; ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot Koning;
ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie.
Maar laat julle woord wees: Ja ja, nee nee. Wat meer as dit is, is uit die Bose.
Julle het gehoor dat daar gesê is: Oog vir oog en tand vir tand.
Maar Ek sê vir julle dat julle ‘n slegte mens nie moet weerstaan nie; maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe.
En hy wat met jou na die gereg wil gaan en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die bo-kleed kry.
En elkeen wat van jou een myl afdwing, loop met hom twee myl saam.
Gee aan hom wat jou iets vra, en wys hom nie af wat van jou wil leen nie.
Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.
Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;
sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.
Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?
En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie?
Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January, Commandments, God, Jesus, Paul

The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Christian gospel music worship songs / The book of Enoch #FSBT / Bible verse for the day the way of Thy judgments

Commandments given by God, Jesus and Paul

Galatians 5:19-21 Commandments Paul taught

King James Bible 
Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before,
as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

Galásiërs 5:19-21

Afrikaans 1953
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

1 Corinthians 6:9-11 Commandments Taught by Paul

King James Bible
Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, shall inherit the kingdom of God. And such were some of you: but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God.

1 Korinthiërs 6:9-11

Afrikaans 1953
Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 3 January,  Commandments ,God, Jesus, Paul

Share Button