Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Kings 6:17
Then Elisha prayed and said, “O LORD, I pray, open his eyes that he may see.” And the LORD opened the servant’s eyes, and he saw; and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha.
Malachi 2:2
Jesus therefore was saying to those Jews who had believed Him, “If you abide in My word, then you are truly disciples of Mine;
Revelation 1:7
BEHOLD, HE IS COMING WITH THE CLOUDS, and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the tribes of the earth will mourn over Him. Even so. Amen.
Romans 8:28
And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Konings 6:17
En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa. .
Maleagi 2:2
As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my Naam eer te bewys nie, sê die HERE van die leërskare, dan sal Ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in ‘n vloek verander; ja, Ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie.
Openbaring 1: 7
Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Romeine 8:28
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 Chronicles 16:10, John 8:31-32

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Share Button