Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:31-32
Do not envy a man of violence,
And do not choose any of his ways.
For the crooked man is an abomination to the LORD;
But He is intimate with the upright.
2 Kings 18:20
You say (but they are only empty words), ‘I have counsel and strength for the war.’ Now on whom do you rely, that you have rebelled against me?
Psalm 95:6-7
Come, let us worship and bow down;
Let us kneel before the LORD our Maker.
For He is our God,
And we are the people of His pasture, and the sheep of His hand.
Today, if you would hear His voice,
Galatians 6:9
And let us not lose heart in doing good, for in due time we shall reap if we do not grow weary.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:31-32
Wees nie afgunstig op ‘n man van geweld en verkies geeneen van sy weë nie.
Want die verkeerde is vir die HERE ‘n gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes
2 Konings 18:20
Dink jy dat net lippetaal raad en dapperheid vir die oorlog is? Op wie vertrou jy nou, dat jy teen my in opstand kom?
Psalms 95:6-7
Kom, laat ons aanbid en neerbuk; laat ons kniel voor die HERE wat ons gemaak het.
Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!
GALASIËRS 6:9
En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Job 38:4-7, Mark 12:30-31, 1 Peter 3:8, Ecclesiastes 3:1

Bible verses for the day Proverbs 3:31-32, Galatians 6:9, 2 Kings 18:20, Psalm 95:6-7

Share Button

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Kings 6:17
Then Elisha prayed and said, “O LORD, I pray, open his eyes that he may see.” And the LORD opened the servant’s eyes, and he saw; and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha.
Malachi 2:2
Jesus therefore was saying to those Jews who had believed Him, “If you abide in My word, then you are truly disciples of Mine;
Revelation 1:7
BEHOLD, HE IS COMING WITH THE CLOUDS, and every eye will see Him, even those who pierced Him; and all the tribes of the earth will mourn over Him. Even so. Amen.
Romans 8:28
And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Konings 6:17
En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa. .
Maleagi 2:2
As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my Naam eer te bewys nie, sê die HERE van die leërskare, dan sal Ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge in ‘n vloek verander; ja, Ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie.
Openbaring 1: 7
Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!
Romeine 8:28
En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 Chronicles 16:10, John 8:31-32

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Share Button