Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Gospel

John 7:18
He who speaks from himself seeks his own glory; but He who is seeking the glory of the One who sent Him, He is true, and there is no unrighteousness in Him.

Luke 6:27
But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you,

Mark 12:31
“The second is this, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.’ There is no other commandment greater than these.”

Apostle teaching

Romans 12:21
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.

Acts 14:15
and saying, “Men, why are you doing these things? We are also men of the same nature as you, and preach the gospel to you in order that you should turn from these vain things to a living God, WHO MADE THE HEAVEN AND THE EARTH AND THE SEA, AND ALL THAT IS IN THEM.

Revelations

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.”

Bybel vers vir vandag

Bybel vers vir vandag wees lief vir die Here wees lief vir you vrou wees lief vir mekaar and wees lief vir jou vyande.

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Die goeie nuus

Johannes 7:18
Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie.

Lukas 6:27
Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.

Markus 12:31
En die tweede, hieraan gelyk, is dit: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as dié nie.

Apostel Onderig

Handelinge 14:15
en gesê: Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle, en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is, gemaak het.

Romeine 12:21
Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Openbaring

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verse for today Psalm, Proverbs, John, Matthew, Philippians, Colossians

Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies

Share Button

One thought on “Bible verse for today love they Lord love each other love they woman and love they enemies”

Comments are closed.