Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image

saint marie statue

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image. God does not share his glory.

New American Standard 1977

Doctrine verse Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image. God does not share his glory.

Isaiah 42:8

I am the LORD, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images.

Doctrine confirmation verse

Exodus 20:4-6

You shall not make for yourself an idol,
or any likeness of what is in heaven above
or on the earth beneath or in the water under the earth. “You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and the fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

2de Doctrine confirmation verse

Deuteronomy 5:8-10

You shall not make for yourself an idol,
or any likeness of what is in heaven above
or on the earth beneath or in the water under the earth. ‘You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the third and the fourth generations of those who hate Me, but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep My commandments.

Additional information

Leviticus 26:1

You shall not make for yourselves idols, nor shall you set up for yourselves an image or a sacred pillar, nor shall you place a figured stone in your land to bow down to it; for I am the LORD your God.

Exodus 32:4-10

And he took this from their hand, and fashioned it with a graving tool, and made it into a molten calf; and they said, “This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt.” Now when Aaron saw this, he built an altar before it; and Aaron made a proclamation and said, “Tomorrow shall be a feast to the LORD.” So the next day they rose early and offered burnt offerings, and brought peace offerings; and the people sat down to eat and to drink, and rose up to play. Then the LORD spoke to Moses, “Go down at once, for your people, whom you brought up from the land of Egypt, have corrupted themselves. “They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made for themselves a molten calf, and have worshiped it, and have sacrificed to it, and said, ‘This is your god, O Israel, who brought you up from the land of Egypt!’” And the LORD said to Moses, “I have seen this people, and behold, they are an obstinate people. “Now then let Me alone, that My anger may burn against them, and that I may destroy them; and I will make of you a great nation.”

Daaglikse Bybel vers Leerstelling jy mag nie voor beelde of voorstelling van Jesus, heilige mense, moeder marie ander beelde neerbuig nie God deel nie sy eer nie

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Leerstelling vers jy mag nie voor beelde of voorstelling van Jesus, heilige mense, moeder marie ander beelde neerbuig nie God deel nie sy eer nie

Jesaja 42:8

Ek is die HERE, dit is my Naam; en my eer sal Ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie.

Leerstelling goedkeuring vers

Eksodus 20:4-6

Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

2de Leerstelling goedkeuring vers

Deuteronomium 5:8-10

Jy mag vir jou
geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, die HERE jou God, is ‘n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

Addisionele inligting

Levitikus 26:1

Julle mag vir julle geen afgode maak nie; en ‘n gesnede beeld of ‘n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en ‘n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie; want Ek is die HERE julle God.

Eksodus 32:4-10

En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die beitel bewerk en daar ‘n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Toe Aäron dit sien, het hy daarvoor ‘n altaar gebou. En Aäron het uitgeroep en gesê: Môre is daar fees tot eer van die HERE.
En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring; daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink, en hulle het opgestaan om te speel.
Toe sê die HERE vir Moses: Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipteland laat optrek het, het verderflik gehandel.
En hulle het gou van die weg afgewyk wat Ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle ‘n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê: Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipteland laat optrek het.
Verder het die HERE vir Moses gesê: Ek het hierdie volk gesien, en kyk, dit is ‘n hardnekkige volk.
Laat My dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en Ek hulle verteer. Dan sal Ek jou tot ‘n groot nasie maak.

Bible teaching links

Faith Saturday

Previous Doctrine
Daily Bible verse Doctrine The caught up or rapture

Next Doctrine
Pray only to God the father, not mother marie nor the saints, you may ask from Jesus Christ not mother marie nor any saint.

Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image
Share Button

2 thoughts on “Daily Bible verse Doctrine Do not bow before any statue of Jesus, Marie, saint, cross or image”

Comments are closed.