Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 4 verse 27-31
“And the LORD will scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD shall drive you.
“And there you will serve gods, the work of man’s hands, wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell.
“But from there you will seek the LORD your God, and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul.

When you are in distress and all these things have come upon you, in the latter days, you will return to the LORD your God and listen to His voice.

“For the LORD your God is a compassionate God; He will not fail you nor destroy you nor forget the covenant with your fathers which He swore to them

Ezekiel 6 verse 8-10
“However, I shall leave a remnant, for you will have those who escaped the sword among the nations when you are scattered among the countries.
“Then those of you who escape will remember Me among the nations to which they will be carried captive, how I have been hurt by their adulterous hearts which turned away from Me, and by their eyes, which played the harlot after their idols; and they will loathe themselves in their own sight for the evils which they have committed, for all their abominations.
“Then they will know that I am the LORD; I have not said in vain that I would inflict this disaster on them.”’

Revelation 18 verse 1-3
After these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illumined with his glory.
And he cried out with a mighty voice, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great! And she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird.
“For all the nations have drunk of the wine of the passion of her immorality, and the kings of the earth have committed acts of immorality with her, and the merchants of the earth have become rich by the wealth of her sensuality.”

Jeremiah 30 verse 11
‘For I am with you,’ declares the LORD, ‘to save you;
For I will destroy completely all the nations where I have scattered you,
Only I will not destroy you completely.
But I will chasten you justly,
And will by no means leave you unpunished.’

Jeremiah 46 verse 28
O Jacob My servant, do not fear,” declares the LORD,
“For I am with you.
For I shall make a full end of all the nations
Where I have driven you,
Yet I shall not make a full end of you;
But I shall correct you properly
And by no means leave you unpunished.”

Numbers 24 verse 9
“He couches, he lies down as a lion,
And as a lion, who dares rouse him?
Blessed is everyone who blesses you,
And cursed is everyone who curses you.”

Nations to which the Jewish people was scattered to after the 2de temple was destroyed:
Europe, Middle East, India, Russia, North Africa and a few males to Zimbabwe

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 4 vers 27-31
En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en ‘n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.
En daar sal julle gode dien, die werk van mensehande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie.
Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.
Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

Esegiël 6 vers 8-10
Maar Ek sal ‘n oorblyfsel bewaar deurdat daar vir julle sommige sal wees wat onder die nasies die swaard ontvlug, as julle verstrooi is in die lande.
Dan sal die wat uit julle ontvlug het, aan My dink onder die nasies waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, as Ek hulle ontugtige hart wat van My afgewyk het, en hulle oë wat agter hulle drekgode aan hoereer, verbreek het; en hulle sal vir hulself walglik wees weens die slegte dinge wat hulle gedoen het volgens al hulle gruwels.
En hulle sal weet dat Ek die HERE is; Ek het nie tevergeefs gespreek dat Ek hulle hierdie onheil sal berokken nie.

Openbaring 18 vers 1-3
En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.
En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,
omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Jeremia 30 vers 11
Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Jeremia vers 46:28
Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Númeri 24 vers 9
Hy buig hom, hy gaan lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin: wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Share Button

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 6:4
Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!

Gospel

Luke 4:33-34
And there was a man in the synagogue possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
“Ha! What do we have to do with You, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are—the Holy One of God!”

Matthew 8:28-29
And when He had come to the other side into the country of the Gadarenes, two men who were demon-possessed met Him as they were coming out of the tombs; they were so exceedingly violent that no one could pass by that road.
And behold, they cried out, saying, “What do we have to do with You, Son of God? Have You come here to torment us before the time?”

Apostle teachings

James 2:19
You believe that God is one. You do well; the demons also believe, and shudder.

Acts 19:15
And the evil spirit answered and said to them, “I recognize Jesus, and I know about Paul, but who are you?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 6:4
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.

Gospel

Lukas 4:33-34
En in die sinagoge was daar ‘n man met die gees van ‘n onreine duiwel, en hy het met ‘n groot stem uitgeskreeu
en gesê: Ha! wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, wie U is: die Heilige van God!

Matteus 8:28-29
En toe Hy aan die oorkant kom, in die land van die Gergeséners, het twee duiwelbesetenes Hom ontmoet, wat uit die grafte uitgekom het en baie kwaai was, sodat niemand met daardie pad kon verbygaan nie.
En meteens skreeu hulle en sê: Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van God? Het U hier gekom om ons voor die tyd te pynig?

Apostel onderig

Jakobus 2:19
Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder.

Handelinge 19:15
Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day The fate of Christians and Jews

Bible verses of the day Demons knows Jesus

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:2
My soul shall make its boast in the LORD;
The humble shall hear it and rejoice.

2 John 1:6
And this is love, that we walk according to His commandments. This is the commandment, just as you have heard from the beginning, that you should walk in it.

John 3:16
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life.

Deuteronomy 6:4-5
Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is one!
And you shall love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your might.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:2
Ek sal die Here altyd weer prys,
sy lof sal altyd op my lippe wees.

2 Johannes 1:6
En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.

Johannes 3:16
Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Deuteronomium 6:4-5
Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.
Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Romans 10:9, Luke 6:35, Psalm 119:30, 1 Timothy 1:15

Bible verses for the day Psalm 34:2, 2 John 1:6, John 3:16, Deuteronomy 6:4-5

Share Button

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verses for the day 1 John 4:18-19, Philippians 2:13, Matthew 10:38-39, Deuteronomy 8:1-3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Philippians 2:13
for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure.

1 John 4:18-19
There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love.
We love, because He first loved us.

Matthew 10:38-39
And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.
He who has found his life shall lose it, and he who has lost his life for My sake shall find it.

Deuteronomy 8:1-3
All the commandments that I am commanding you today you shall be careful to do, that you may live and multiply, and go in and possess the land which the LORD swore to give to your forefathers.
And you shall remember all the way which the LORD your God has led you in the wilderness these forty years, that He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.
And He humbled you and let you be hungry, and fed you with manna which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the LORD.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Filippense 2:13
want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

1 Johannes 4:18-19
Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie
Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.

Matteus 10:38-39
En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Deuteronomium 8:1-3
Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem wat die HERE aan julle vaders met ‘n eed beloof het.
En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.
En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Micah 7:18-19, Matthew 6:9-15, Mark 11:25, Matthew 26:28

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 14:29
He who is slow to anger has great understanding,
But he who is quick-tempered exalts folly.
Psalm 19:1
The heavens are telling of the glory of God;
And their expanse is declaring the work of His hands.
Deuteronomy 31:8
“And the LORD is the one who goes ahead of you; He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear, or be dismayed.”
2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 14:29
Die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid.
Psalms 19:2
Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
Deuteronomium 31:8
En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Romans 8:28, Revelation 1:7, Malachi 2:2, 2 Kings 6:17

Bible verses for the day Proverbs 14:29, Psalm 19:1, Deuteronomy 31:8, 2 Corinthians 5:17

Share Button

Signs of the end time

Genetic manipulation, GMO seeds, cloning: dolly the seep, child which has several genetic fathers, woman with the seed of countless men inside of them, man laying with beast, man laying with men, woman acting like men (transgender), men acting like woman (transgender), abortion, loans at interest to citizens; all of these was in the days of Noah.

Matthew 24:37

For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah.

Exodus 21:22-24

And if men struggle with each other and strike a woman with child so that she has a miscarriage, yet there is no further injury, he shall surely be fined as the woman’s husband may demand of him; and he shall pay as the judges decide.
But if there is serious injury, you are to take life for life,
eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot,
burn for burn, wound for wound, bruise for bruise.

Note: The payment for sin is death, rebuke those whom commit abortion, but the punishment of death shall be passed by God if he deems it to be so, not by you, because you yourself is not free of sin and thus my not pass the penalty of judgement.

Ezekiel 18:13

he lends money on interest and takes increase; will he live? He will not live! He has committed all these abominations, he will surely be put to death; his blood will be on his own head.

Note: The payment for sin is death, rebuke those whom commit borrowing at interest to their brother in Christ, but the punishment of death shall be passed by God if he deems it to be so, not by you, because you yourself is not free of sin and thus my not pass the penalty of judgement.

Deuteronomy 23:19

You shall not charge interest to your countrymen: interest on money, food, or anything that may be loaned at interest.

Leviticus 20:15

If there is a man who lies with an animal, he shall surely be put to death; you shall also kill the animal.

Note: The payment for sin is death, rebuke those whom commit the mixing of seed, but the punishment of death shall be passed by God if he deems it to be so, not by you, because you yourself is not free of sin and thus my not pass the penalty of judgement.

Leviticus 18:22

You shall not lie with a male as one lies with a female; it is an abomination.

Note: Abomination: sin of the flesh. You must love they neighbors so that they may get to know God and gain power over the flesh.

Deuteronomy 22:5

A woman shall not wear man’s clothing, nor shall a man put on a woman’s clothing; for whoever does these things is an abomination to the LORD your God.

Note: Back in the time this was written everyone wore dresses, this verse do not refer to clothing but transgender actions which is a sin of the flesh. You must love they neighbors so that they may get to know God and gain power over the flesh.

Genesis 1:29

Then God said, “Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed; it shall be food for you;

Note: Applies to Genetic manipulation, GMO seeds, cloning: dolly the seep, child which has several genetic fathers, woman with the seed of countless men inside of them, man laying with beast.

Leviticus 19:19

You are to keep My statutes. You shall not breed together two kinds of your cattle; you shall not sow your field with two kinds of seed, nor wear a garment upon you of two kinds of material mixed together.

Note: Applies to Genetic manipulation, GMO seeds, cloning: dolly the seep, child which has several genetic fathers, woman with the seed of countless men inside of them, man laying with beast.

Genesis 7:14

they and every beast after its kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, all sorts of birds.

Note: Applies to Genetic manipulation, GMO seeds, cloning: dolly the seep, child which has several genetic fathers, woman with the seed of countless men inside of them, man laying with beast.

Deuteronomy 22:9

You shall not sow your vineyard with two kinds of seed, lest all the produce of the seed which you have sown, and the increase of the vineyard become defiled.

Note: Applies to Genetic manipulation, GMO seeds, cloning: dolly the seep, child which has several genetic fathers, woman with the seed of countless men inside of them, man laying with beast.

Signs Before The Rapture – Perry Stone

Bible verse of the day Ecclesiastes 8 verse 6

Authors comment: The sad part is all of these signs of the end is committed by the largest christian country in the world and approved by the largest christian sect on the planet.

Share Button