Bible verses of the day Who is Gog and Magog

By knowing who Gog is and who magog is, you will be able to combine endtime prophecies which will indicate to you where the man of sin will come from and what role climate change will play in the next 30 yrs to set up the time of the end, you will understand why the bad things which is about to come upon the world has to happen to set up the return of our Lord and saviour Jesus Christ.

NASB77

Ezekiel 38:1-5

And the word of the LORD came to me saying, “Son of man, set your face toward Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him, and say, ‘Thus says the Lord GOD, “Behold, I am against you, O Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal. “And I will turn you about, and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army, horses and horsemen, all of them splendidly attired, a great company with buckler and shield, all of them wielding swords; Persia, Ethiopia, and Put with them, all of them with shield and helmet; Gomer with all its troops; Beth-togarmah from the remote parts of the north with all its troops—many peoples with you.

Gog is a prince and Magog is his people

Revelation 20:7-10

And when the thousand years are completed, Satan will be released from his prison, and will come out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together for the war; the number of them is like the sand of the seashore. And they came up on the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city, and fire came down from heaven and devoured them. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also; and they will be tormented day and night forever and ever.

Gog is lucifer Magog is the people whom does not follow the true and only God.

Follow this link for more information.
End time verse

daaglikse bybel verse Gog en Magog
AFR53

Esegiël 38:1-5

Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
Mensekind, rig jou aangesig teen Gog, in die land Magog, die vors van Ros, Meseg en Tubal, en profeteer teen hom
en sê: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal!
En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer;
Perse, Kusiete en Putéërs saam met hulle, almal met skild en helm;

Openbaring 20:7-10

En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word;
en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see.
En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.
En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot

Gog is die Duiwel and Magog sy volgelinge

Previous post

Love

second Covenant

Faith Saturday

Share Button

daily bible verse End time verse

daily bible verse End time verse

Revelation 16 verse 14

for they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the whole world, to gather them together for the war of the great day of God, the Almighty.

Ezekiel 38 verse 4-6

“I will turn you about and put hooks into your jaws, and I will bring you out, and all your army, horses and horsemen, all of them splendidly attired, a great company with buckler and shield, all of them wielding swords; Persia, Ethiopia and Put with them, all of them with shield and helmet; Gomer with all its troops; Beth-togarmah from the remote parts of the north with all its troops—many peoples with you.

Ezekiel 38 verse 19-23

“In My zeal and in My blazing wrath I declare that on that day there will surely be a great earthquake in the land of Israel. “The fish of the sea, the birds of the heavens, the beasts of the field, all the creeping things that creep on the earth, and all the men who are on the face of the earth will shake at My presence; the mountains also will be thrown down, the steep pathways will collapse and every wall will fall to the ground. “I will call for a sword against him on all My mountains,” declares the Lord GOD. “Every man’s sword will be against his brother. “With pestilence and with blood I will enter into judgment with him; and I will rain on him and on his troops, and on the many peoples who are with him, a torrential rain, with hailstones, fire and brimstone. “I will magnify Myself, sanctify Myself, and make Myself known in the sight of many nations; and they will know that I am the LORD.”’

Revelation 16 verse 19-21

And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder; and there was a great earthquake, such as there had not been since man came to be upon the earth, so great an earthquake was it, and so mighty. The great city was split into three parts, and the cities of the nations fell. Babylon the great was remembered before God, to give her the cup of the wine of His fierce wrath. And every island fled away, and the mountains were not found. And huge hailstones, about one hundred pounds each, *came down from heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of the hail, because its plague was extremely severe.

Daniel 11 verse 36

The king will do as he pleases. He will exalt and magnify himself above every god and will say unheard-of things against the God of gods. He will be successful until the time of wrath is completed, for what has been determined must take place.

Ezekiel 39 verse 4

You shall fall on the mountains of Israel, you and all your troops, and the peoples who are with you; I shall give you as food to every kind of predatory bird and beast of the field

Matthew 24 verse 28

Wherever the corpse is, there the vultures will gather.

Ezekiel 39 verse 5

You will fall on the open field; for it is I who have spoken,” declares the Lord GOD.

Daniel 11 verse 45

He will pitch his royal tents between the seas atf the beautiful holy mountain. Yet he will come to his end, and no one will help him.

Revelation 16 verse 16

And they gathered them together to the place which in Hebrew is called Har-Magedon

daaglikse bybel vers Laaste dae verse

Openbaring 16 vers 14

Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.

Esegiël 38 vers 4-6

En Ek sal jou weglok en hake in jou kakebene sit en jou laat uittrek en jou hele leër, perde en ruiters, almal volkome toegerus, ‘n groot menigte met die groot en die klein skild, wat almal die swaard hanteer;
Perse, Kusiete en Putéërs saam met hulle, almal met skild en helm;
Gomer en al sy leërs, die huis van Togarma, in die uithoeke van die Noorde, en al sy leërs–baie volke saam met jou.

Esegiël 38 vers 19-23

Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid: Waarlik, in dié dag sal daar ‘n groot aardbewing wees in die land van Israel,
sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is; en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaarstort en al die mure op die aarde val.
En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here HERE; die swaard van die een sal teen die ander wees.
En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed; en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.
So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies; en hulle sal weet dat Ek die HERE is.

Openbaring 16 vers 18-21

En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het ‘n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie so ‘n geweldige groot aardbewing.
En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval. En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toorn.
En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie;
en groot hael, omtrent ‘n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.

Daniël 11 vers 36

En die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek; en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is; want wat vas besluit is, sal uitgevoer word. .

Esegiël 39 vers 4

Op die berge van Israel sal jy val, jy en al jou leërs en die volke wat saam met jou is; aan die roofvoëls van allerhande vere en aan die wilde diere van die veld het Ek jou as voedsel gegee.

Matteus 24 vers 28

Want oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom.

Esegiël 39 vers 5

Op die oop veld sal jy val; want Ek het dit gesê, spreek die Here HERE.

Daniël 11 vers 45

En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.

Openbaring 16 vers 16

En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.

Previous post

Abomination unto God

Matthew 24 vs Revelations

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Isaiah 56 verse 3-5

Faith Saturday

Share Button

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Bible verse for today

New American Standard 1977

Deuteronomy 4 verse 27-31
“And the LORD will scatter you among the peoples, and you shall be left few in number among the nations, where the LORD shall drive you.
“And there you will serve gods, the work of man’s hands, wood and stone, which neither see nor hear nor eat nor smell.
“But from there you will seek the LORD your God, and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul.

When you are in distress and all these things have come upon you, in the latter days, you will return to the LORD your God and listen to His voice.

“For the LORD your God is a compassionate God; He will not fail you nor destroy you nor forget the covenant with your fathers which He swore to them

Ezekiel 6 verse 8-10
“However, I shall leave a remnant, for you will have those who escaped the sword among the nations when you are scattered among the countries.
“Then those of you who escape will remember Me among the nations to which they will be carried captive, how I have been hurt by their adulterous hearts which turned away from Me, and by their eyes, which played the harlot after their idols; and they will loathe themselves in their own sight for the evils which they have committed, for all their abominations.
“Then they will know that I am the LORD; I have not said in vain that I would inflict this disaster on them.”’

Revelation 18 verse 1-3
After these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illumined with his glory.
And he cried out with a mighty voice, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great! And she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird.
“For all the nations have drunk of the wine of the passion of her immorality, and the kings of the earth have committed acts of immorality with her, and the merchants of the earth have become rich by the wealth of her sensuality.”

Jeremiah 30 verse 11
‘For I am with you,’ declares the LORD, ‘to save you;
For I will destroy completely all the nations where I have scattered you,
Only I will not destroy you completely.
But I will chasten you justly,
And will by no means leave you unpunished.’

Jeremiah 46 verse 28
O Jacob My servant, do not fear,” declares the LORD,
“For I am with you.
For I shall make a full end of all the nations
Where I have driven you,
Yet I shall not make a full end of you;
But I shall correct you properly
And by no means leave you unpunished.”

Numbers 24 verse 9
“He couches, he lies down as a lion,
And as a lion, who dares rouse him?
Blessed is everyone who blesses you,
And cursed is everyone who curses you.”

Nations to which the Jewish people was scattered to after the 2de temple was destroyed:
Europe, Middle East, India, Russia, North Africa and a few males to Zimbabwe

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Deuteronomium 4 vers 27-31
En die HERE sal julle onder die volke verstrooi, en ‘n klein klompie van julle sal onder die nasies oorbly waarheen die HERE julle sal drywe.
En daar sal julle gode dien, die werk van mensehande, hout en klip wat nie sien en nie hoor en nie eet en nie ruik nie.
Dan sal julle daarvandaan die HERE jou God soek en vind as jy Hom met jou hele hart en jou hele siel soek.
As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dae oor jou kom, sal jy na die HERE jou God terugkeer en na sy stem luister.
Want die HERE jou God is ‘n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer het, nie vergeet nie.

Esegiël 6 vers 8-10
Maar Ek sal ‘n oorblyfsel bewaar deurdat daar vir julle sommige sal wees wat onder die nasies die swaard ontvlug, as julle verstrooi is in die lande.
Dan sal die wat uit julle ontvlug het, aan My dink onder die nasies waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, as Ek hulle ontugtige hart wat van My afgewyk het, en hulle oë wat agter hulle drekgode aan hoereer, verbreek het; en hulle sal vir hulself walglik wees weens die slegte dinge wat hulle gedoen het volgens al hulle gruwels.
En hulle sal weet dat Ek die HERE is; Ek het nie tevergeefs gespreek dat Ek hulle hierdie onheil sal berokken nie.

Openbaring 18 vers 1-3
En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid.
En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls,
omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid.

Jeremia 30 vers 11
Want Ek is met jou, spreek die HERE, om jou te verlos. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Jeremia vers 46:28
Jy, o my kneg Jakob, wees nie bevrees nie, spreek die HERE, want Ek is met jou. Want Ek sal ‘n einde maak aan al die nasies waarheen Ek jou verdryf het; maar aan jou sal Ek geen einde maak nie, maar Ek sal jou tugtig met mate, al sal Ek jou sekerlik nie ongestraf laat bly nie.

Númeri 24 vers 9
Hy buig hom, hy gaan lê soos ‘n leeu en soos ‘n leeuin: wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek!

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verses of the day Nations that will be destroyed in the end days

Share Button

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Bible verses of the day #ClimateChange in the time of the end

Mini Ice Age

Luke 21:25
And there will be signs in sun and moon and stars, and upon the earth dismay among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves,
Job 38:22-23
“Have you entered the storehouses of the snow,
Or have you seen the storehouses of the hail,
Which I have reserved for the time of distress,
For the day of war and battle?
Revelation 16:21
And huge hailstones, about one hundred pounds each, came down from heaven upon men; and men blasphemed God because of the plague of the hail, because its plague was extremely severe.
Isaiah 30:30
And the LORD will cause His voice of authority to be heard.
And the descending of His arm to be seen in fierce anger,
And in the flame of a consuming fire,
In cloudburst, downpour, and hailstones.
Job 37:6
“For to the snow He says, ‘Fall on the earth,’
And to the downpour and the rain, ‘Be strong.’
Matthew 24:7
For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes.
Revelation 16:12
And the sixth angel poured out his bowl upon the great river, the Euphrates; and its water was dried up, that the way might be prepared for the kings from the east.

Ice Age

Isaiah 41:18
I will open rivers on the bare heights,
And springs in the midst of the valleys;
I will make the wilderness a pool of water,
And the dry land fountains of water.
Isaiah 35:1
The wilderness and the desert will be glad,
And the Arabah will rejoice and blossom;
Like the crocus
Psalm 107:35
He changes a wilderness into a pool of water,
And a dry land into springs of water;
Ezekiel 47:9
And it will come about that every living creature which swarms in every place where the river goes, will live. And there will be very many fish, for these waters go there, and the others become fresh; so everything will live where the river goes.
Ezekiel 47:8
Then he said to me, “These waters go out toward the eastern region and go down into the Arabah; then they go toward the sea, being made to flow into the sea, and the waters of the sea become fresh.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Idols

Bible verses of the day Climate Change in the time of the end

Share Button

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:15-18
She is more precious than jewels;
And nothing you desire compares with her.
Long life is in her right hand;
In her left hand are riches and honor.
Her ways are pleasant ways,
And all her paths are peace.
She is a tree of life to those who take hold of her,
And happy are all who hold her fast.

Ezekiel 28:17
Your heart was lifted up because of your beauty;
You corrupted your wisdom by reason of your splendor.
I cast you to the ground;
I put you before kings,
That they may see you.

1 Peter 3:5
For in this way in former times the holy women also, who hoped in God, used to adorn themselves, being submissive to their own husbands.

Proverbs 31:30
Charm is deceitful and beauty is vain,
But a woman who fears the LORD, she shall be praised.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:15-18
dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.
In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;
sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.
Dit is ‘n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou, is gelukkig.

Esegiël 28:17
Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid; jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien.

1 Petrus 3:5
Want so het vroeër ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulleself versier, en hulle was aan hul eie mans onderdanig,

Spreuke 31:30
Sjin. Die bevalligheid is bedrog, en die skoonheid is nietigheid; ‘n vrou wat die HERE vrees, sy moet geprys word.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day 1 Peter 3:5, Proverbs 31:30, Ezekiel 28:17, Proverbs 3:15-18

Share Button

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 92:12
The righteous man will flourish like the palm tree,
He will grow like a cedar in Lebanon.

Psalm 144:12
Let our sons in their youth be as grown-up plants,
And our daughters as corner pillars fashioned as for a palace;

Jeremiah 17:8
For he will be like a tree planted by the water,
That extends its roots by a stream
And will not fear when the heat comes;
But its leaves will be green,
And it will not be anxious in a year of drought
Nor cease to yield fruit.

Ezekiel 47:12
“And by the river on its bank, on one side and on the other, will grow all kinds of trees for food. Their leaves will not wither, and their fruit will not fail. They will bear every month because their water flows from the sanctuary, and their fruit will be for food and their leaves for healing.”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 92:12
En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê, my ore hoor van die wat teen my as kwaaddoeners opstaan.

Psalms 144:12
sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis;

Jeremia 17:8
Want hy sal wees soos ‘n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in ‘n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Esegiël 47:12
En by die stroom sal aan altwee kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie; elke maand sal hulle nuwe vrugte dra; want die waters waar hulle aan staan–uit die heiligdom stroom hulle; en hulle vrugte sal wees om te eet en hulle blare om te genees.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Psalm 34:7, Philippians 4:6-7, Hosea 6:6, Isaiah 32:17

Bible verses for the day Psalm 92:12, Psalm 144:12, Jeremiah 17:8, Ezekiel 47:12

Share Button

Bible book Ezekiel 30

Bible book of the day Revelation 16:8 Ezekiel 30. Ever wondered why 70% of English men and 50% of western men DNA is related to the ancient kings of Egypt?

Bible book Ezekiel 30

New American Standard 1977

The word of the LORD came again to me saying,
Son of man, prophesy and say, ‘Thus says the Lord GOD,
Wail, ‘Alas for the day!’
For the day is near,
Even the day of the LORD is near;
It will be a day of clouds,
A time of doom for the nations.
And a sword will come upon Egypt,
And anguish will be in Ethiopia,
When the slain fall in Egypt,
They take away her wealth,
And her foundations are torn down.
Ethiopia, Put, Lud, all Arabia, Libya, and the people of the land that is in league will fall with them by the sword.
Thus says the LORD,
“Indeed, those who support Egypt will fall,
And the pride of her power will come down;
From Migdol to Syene
They will fall within her by the sword,”
Declares the Lord GOD.
And they will be desolate
In the midst of the desolated lands;
And her cities will be
In the midst of the devastated cities.
And they will know that I am the LORD,
When I set a fire in Egypt
And all her helpers are broken.
On that day messengers will go forth from Me in ships to frighten secure Ethiopia; and anguish will be on them as on the day of Egypt; for, behold, it comes!
Thus says the Lord GOD,
“I will also make the multitude of Egypt cease
By the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon.
He and his people with him,
The most ruthless of the nations,
Will be brought in to destroy the land;
And they will draw their swords against Egypt
And fill the land with the slain.
Moreover, I will make the Nile canals dry
And sell the land into the hands of evil men.
And I will make the land desolate,
And all that is in it,
By the hand of strangers; I, the LORD, have spoken
Thus says the Lord GOD,
“I will also destroy the idols
And make the images cease from Memphis.
And there will no longer be a prince in the land of Egypt;
And I will put fear in the land of Egypt.
And I will make Pathros desolate,
Set a fire in Zoan,
And execute judgments on Thebes.
And I will pour out My wrath on Sin,
The stronghold of Egypt;
I will also cut off the multitude of Thebes.
And I will set a fire in Egypt;
Sin will writhe in anguish,
Thebes will be breached,
And Memphis will have distresses daily.
The young men of On and of Pi-beseth
Will fall by the sword,
And the women will go into captivity.
And in Tehaphnehes the day will be dark
When I break there the yoke bars of Egypt.
Then the pride of her power will cease in her;
A cloud will cover her,
And her daughters will go into captivity.
And in Tehaphnehes the day will be dark
When I break there the yoke bars of Egypt.
Then the pride of her power will cease in her;
A cloud will cover her,
And her daughters will go into captivity.
Thus I will execute judgments on Egypt,
And they will know that I am the LORD.”
And it came about in the eleventh year, in the first month, on the seventh of the month, that the word of the LORD came to me saying,
Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and, behold, it has not been bound up for healing or wrapped with a bandage, that it may be strong to hold the sword.
Therefore, thus says the Lord GOD, ‘Behold, I am against Pharaoh king of Egypt and will break his arms, both the strong and the broken; and I will make the sword fall from his hand.

And I will scatter the Egyptians among the nations and disperse them among the lands.

For I will strengthen the arms of the king of Babylon and put My sword in his hand; and I will break the arms of Pharaoh, so that he will groan before him with the groanings of a wounded man.
Thus I will strengthen the arms of the king of Babylon, but the arms of Pharaoh will fall. Then they will know that I am the LORD, when I put My sword into the hand of the king of Babylon and he stretches it out against the land of Egypt.
When I scatter the Egyptians among the nations and disperse them among the lands, then they will know that I am the LORD.

Bybel boek Esegiel 30

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Verder het die woord van die Here tot my gekom en gese:
Mensekind, profeteer en se: So spreek die Here Here: Huil julle!
Ag, die dag!
Want naby is die dag, ja, naby is n dag van die Here, n dag van die Here, n dag van die wolke; die tyd van wolke; die tyd van die nasies sal dit wees.
Dan sal n swaard in Egypte kom, en daar sal angs in Kus wees as die wat verslaan is, van in Egypte, en sy fondamente afbreek word.
Kus en Puteers en Ludiete en die hele gemengde en mee verbonde land sal saam met hulle val deur die swaard.
So se die Here: Ja, hulle sal val wat Egipte ondersteun, en say trotse mag sal wegsink; van Migdol af tot by Siene sal hulle daarin val deur die swaard, spreek die Here Here.
En dit sal verwoes wees tussen die verwoeste lande in, en sy stede sal wees tussen die verwoeste stede in.
En hulle sal weet dat Ek die Here is, as Ek n vuur werp in Egipte en al sy helpers verbreek word.
In die dag sal daar boodskappers voor My uit wegvaar in skepe om die sorglose Kus te te verskrik; en dan sal daar angs onder hulle wees soos in die dag van Egipte. Kyk dit kom!
So se die Here Here: Ja, Ek sal aan die medige van Egypte n einde maak deur die hand van van Nebukadresar, die koning van Babel.
Hy sal sy volk saam met hom, die geweldigste nasies, word aangevoer om die land te verwoes; en hulle sal deur swaarde teen Egypte uittrek en die land vul met gesneuweldes.
En Ek sal die strome droe grond maak en die land verkoop in die hand van kwaaddoeners en die land land met sy volheid verwoes deur die hand van vreemdes. Ek, dia Here, het dit gespreuk.
So se die Here Here: Ek sal ook die drekgode vernietig en die afgode laat verdwyn uit Nof, en daar sal geen vors meer wees uit die land van Egypteland nie,; en Ek sal vrees in Egypteland verwek.
En Ek sal Patros verwoes en n vuur werp in Soan en strafgerigtes voltrek in No.
En Ek sal my grimmigheid uitgiet oor Sin, die vesting van Egypte; en Ek sal die menigte van No uitroei.
En Ek sal n vuur werp in Egipte: Sin sal bewe van angs, en No sal opgebreuk word, en Nof – vyande oordag!
Die jongmanne van On en Pibeset sal deur die swaard val, maar hulle self sal in gevangenskap gaan.
En in Tagpanhes word die dag duisternis as Ek daar die jukke van Egypte verbreek, en sy trotse mag daarin sal ophou; n wolk sal dit oordek, en sy dogters sal in gevangeskap gaan.
So sal Ek dan strafgerigte voltrek in Egipte; en hulle sal weet dat Ek die Here is.
En in die elfte jaar, in die eerste maand, op die sewende van die maand, het die van die Here tot my gekom en gese:
Mensekind, Ek het die arm van Farao, die koning van Egipte, gebreek; en kyk, dit is nie verbind tot genesing of geswagtel tot verbinding of geswagtel tot verbinding, dat dit sterk kan word om die swaard te vat.
Daarom, so se die Here Here; Kyk, Ek het dit teen Farao, die koning van Egypte! En Ek sal sy arms verbreek, die sterk een en die gebreekte een, en sal die swaard uit sy hand laat val.

En Ek sal die Egyptenaars verstrooi onder die nasies en hulle versprei in die lande.

En Ek sal die arms van die koning van Babel versterk en my swaard in sy hand gee, maar Farao se arms sal ek breek, sodat sodat hy voor hom sal kerm soos n dodelik gewonde man kerm.
Ja, Ek sal die arms van die koning van Babel versterk, maar Farao se arms sal afval; en hulle sal weet Ek die Here is as Ek my swaard in die hand van die koning van Babel gee, dat hy die kan uitstrek oor Egipteland.
En Ek sal die Egiptenaars verstrooi onder die nasies en hulle versprei in die lande
. So sal hulle dan weet dat Ek die Here is.

Mention of Your Name

Mention of Your Name

Prayer

Our heavenly Father, Thank you for your amazing power and work in our lives, thank you for your goodness and for your blessings over us. Thank you for your great love and care. Thank you for sacrificing your son Jesus Christ so that we might have freedom and everlasting life. Forgive us for when we don’t thank you enough, for who you are, for all that you do, for all that you’ve given. Help us to set our eyes and our hearts on you afresh. Renew our spirits, fill us with your peace and joy. We love you and we need you, this day and every day. We give you praise and thanks, for You alone are worthy! In Jesus’ Name, Amen.

Bible teaching links

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Enoch End Time timeline

A few of the chapters about Jesus Christ in the book of Enoch

Bible verse of the day Revelation 16:8 Climate

Bible book of the day Revelation 16:8 Ezekiel 30. Ever wondered why 70% of English men and 50% of western men DNA is related to the ancient kings of Egypt?

Share Button