Bible verses of the day Spirit and Spiritual Gifts

Bible verses of the day Spirit

Bible verse for today

New American Standard 1977

Joel 2:28-29
And it will come about after this
That I will pour out My Spirit on all mankind;
And your sons and daughters will prophesy,
Your old men will dream dreams,
Your young men will see visions.
And even on the male and female servants
I will pour out My Spirit in those days.

Gospel

Luke 4:18
“THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME,
BECAUSE HE ANOINTED ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR.
HE HAS SENT ME TO PROCLAIM RELEASE TO THE CAPTIVES,
AND RECOVERY OF SIGHT TO THE BLIND,
TO SET FREE THOSE WHO ARE DOWNTRODDEN,

John 16:13
But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth; for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak; and He will disclose to you what is to come.

Apostle teachings

Galatians 5:22-23
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control; against such things there is no law.

1 Corinthians 12:8-10
For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit;
to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit,
and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Joël 2:28-29
En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Gospel

Lukas 4:18
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;

Johannes 16:13
Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

Apostel onderig

Galasiërs 5:22-23
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Teen sulke dinge is die wet nie.

1 Korintiërs 12:8-10
Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;
aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day 2 Timothy 1:7, Isaiah 11:2, John 14:27, Romans 8:15, John 14:27

Bible verses of the day Spirit

Share Button

One thought on “Bible verses of the day Spirit and Spiritual Gifts”

Comments are closed.