Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

NASB77

Romans 12:6-9

Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.

1 Corinthians 12:8-10

For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit; to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Hebrews 11:1-12

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old gained approval. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. By faith Enoch was taken up so that he should not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God. And without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith. By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance; and he went out, not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise; for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered Him faithful who had promised; therefore, also, there was born of one man, and him as good as dead at that, as many descendants AS THE STARS OF HEAVEN IN NUMBER, AND INNUMERABLE AS THE SAND WHICH IS BY THE SEASHORE. All these died in faith, without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth.

daaglikse bybel vers geestelike gawes en geloof

AFR53

Romeine 12:6-9

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;

1 Korintiërs 12:8-10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Hebreërs 11:1-12

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.

Previous Posts

Bible verse of the day Romans Matthew John

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

Faith Saturday
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse of the day Romans Matthew John
Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder
Christianity
The Book of Enoch chapter 23
Bible verses about the Holy Spirit
Bible verse about the sinners prayer
Faith Saturday How to be Rapture ready
Bible verse about Truth Christian fellowship
Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher
The Book of Enoch Chapter 92

Share Button

Bible verses of the day Spirit and Spiritual Gifts

Bible verses of the day Spirit

Bible verse for today

New American Standard 1977

Joel 2:28-29
And it will come about after this
That I will pour out My Spirit on all mankind;
And your sons and daughters will prophesy,
Your old men will dream dreams,
Your young men will see visions.
And even on the male and female servants
I will pour out My Spirit in those days.

Gospel

Luke 4:18
“THE SPIRIT OF THE LORD IS UPON ME,
BECAUSE HE ANOINTED ME TO PREACH THE GOSPEL TO THE POOR.
HE HAS SENT ME TO PROCLAIM RELEASE TO THE CAPTIVES,
AND RECOVERY OF SIGHT TO THE BLIND,
TO SET FREE THOSE WHO ARE DOWNTRODDEN,

John 16:13
But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth; for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak; and He will disclose to you what is to come.

Apostle teachings

Galatians 5:22-23
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, self-control; against such things there is no law.

1 Corinthians 12:8-10
For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit;
to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit,
and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Joël 2:28-29
En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.
En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Gospel

Lukas 4:18
Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;

Johannes 16:13
Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

Apostel onderig

Galasiërs 5:22-23
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
Teen sulke dinge is die wet nie.

1 Korintiërs 12:8-10
Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;
aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day 2 Timothy 1:7, Isaiah 11:2, John 14:27, Romans 8:15, John 14:27

Bible verses of the day Spirit

Share Button