Bible verses for the day The fairness of a all knowing God

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God Salvation in death

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

NASB77

Matthew 12:40-41

for just as JONAH WAS THREE DAYS AND THREE NIGHTS IN THE BELLY OF THE SEA MONSTER, so will the Son of Man be three days and three nights in the heart of the earth. “The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment, and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah; and behold, something greater than Jonah is here.”

Matthew 27:52

and the tombs were opened; and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised;

Luke 24:25-27

And He said to them, “O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken! “Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into His glory?” And beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures.

1 Corinthians 15:20

But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep.

Luke 16:19-31

“Now there was a certain rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, gaily living in splendor every day. “And a certain poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man’s table; besides, even the dogs were coming and licking his sores. “Now it came about that the poor man died and he was carried away by the angels to Abraham’s bosom; and the rich man also died and was buried. “And in Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom. “And he cried out and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue; for I am in agony in this flame.’ “But Abraham said, ‘Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things; but now he is being comforted here, and you are in agony. ‘And besides all this, between us and you there is a great chasm fixed, in order that those who wish to come over from here to you may not be able, and that none may cross over from there to us.’ “And he said, ‘Then I beg you, Father, that you send him to my father’s house— for I have five brothers—that he may warn them, lest they also come to this place of torment.’ “But Abraham said, ‘They have Moses and the Prophets; let them hear them.’ “But he said, ‘No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent!’ “But he said to him, ‘If they do not listen to Moses and the Prophets, neither will they be persuaded if someone rises from the dead.’”

Psalm 49:15

But God will redeem my soul from the power of Sheol; For He will receive me. Selah.

Psalm 86:13

For Thy loving kindness toward me is great, And Thou hast delivered my soul from the depths of Sheol.

Philippians 1:23

I am torn between the two: I desire to depart and be with Christ, which is better by far;

Hebrews 11:40

because God had provided something better for us, so that apart from us they should not be made perfect.

Bybel vers vir die dag Die regverdigheid van ‘n alwetende God

Bybel vers vir die dag Die regverdigheid van ‘n alwetende God Redding in dood

AFR53

Matthéüs 12:40-41

Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en–meer as Jona is hier!

Matthéüs 27:52

en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.

Lukas 24:25-27

En Hy sê vir hulle: o Onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het!
Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie?
En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

1 Korinthiërs 15:20

Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

Lukas 16:19-31

En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.
En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.
En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.
En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.
En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.
En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.
Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.
En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.
En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur–
want ek het vyf broers–om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.
Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.
Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.
Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

Psalms 49:15

Soos skape word hulle bestem vir die doderyk; die dood is hulle herder, en die opregtes heers oor hulle in die môre; en hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie..

Psalms 86:13

want u goedertierenheid is groot oor my, en U het my siel uit die doderyk diep daaronder gered.

Filippense 1:23

Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

Hebreërs 11:40

omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie.

Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day Let us therefore draw near

Bible verse for the day Let us therefore draw near

NASB77

Hebrews 4:16

Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help in time of need.

Bybel vers vir die dag Laat ons dan met vrymoedigheid

Bybel vers vir die dag Laat ons dan met vrymoedigheid

AFR53

Hebreërs 4:16

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Previous post

Bible verse for the day the way of Thy judgments

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

Bible verse of the day Spiritual Gifts and Faith

NASB77

Romans 12:6-9

Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil; cling to what is good.

1 Corinthians 12:8-10

For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit; to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit, and to another the effecting of miracles, and to another prophecy, and to another the distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues.

Hebrews 11:1-12

Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old gained approval. By faith we understand that the worlds were prepared by the word of God, so that what is seen was not made out of things which are visible. By faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. By faith Enoch was taken up so that he should not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for he obtained the witness that before his being taken up he was pleasing to God. And without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. By faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world, and became an heir of the righteousness which is according to faith. By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance; and he went out, not knowing where he was going. By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign land, dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise; for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God. By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered Him faithful who had promised; therefore, also, there was born of one man, and him as good as dead at that, as many descendants AS THE STARS OF HEAVEN IN NUMBER, AND INNUMERABLE AS THE SAND WHICH IS BY THE SEASHORE. All these died in faith, without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth.

daaglikse bybel vers geestelike gawes en geloof

AFR53

Romeine 12:6-9

En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is: is dit profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering; of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie ‘n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Laat die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;

1 Korintiërs 12:8-10

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;
aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.

Hebreërs 11:1-12

Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.
Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Deur die geloof het Abel ‘n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het; en deur dieselfde geloof spreek hy nog nadat hy dood is. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.

Previous Posts

Bible verse of the day Romans Matthew John

The next biblical war

Christianity

Popular Posts

Faith Saturday
The Book of Enoch chapter 8 Sorcery and Astrology
Bible verse of the day Romans Matthew John
Psalm 23 The Lord Is My Shepherd – Die Here is my Herder
Christianity
The Book of Enoch chapter 23
Bible verses about the Holy Spirit
Bible verse about the sinners prayer
Faith Saturday How to be Rapture ready
Bible verse about Truth Christian fellowship
Second Esdras Book of Enoch Book of Jasher
The Book of Enoch Chapter 92

Share Button

daily bible verse second Covenant

daily bible verse second Covenant
Click on the blue words for deeper understanding.

daily bible verse second Covenant.
KJV

Hebrews 8:6-13

But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises.
For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second.
For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord;

I will put my laws into their mind, and write them in their hearts

and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
And they shall not teach every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for all shall know me, from the least to the greatest.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

Hebrews 5:5-14

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee. As he saith also in another place, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.
Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared;
Though he were a Son, yet learned he obedience by the things which he suffered;
And being made perfect, he became the author of

eternal salvation unto all them that obey him

;
Called of God an high priest after the order of Melchisedec.
Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing.
For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.
For every one that useth milk is unskilful in the word of righteousness: for he is a babe.
But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil

Hosea 5:15

I will go and return to my place, till they acknowledge their offence, and seek my face: in their affliction they will seek me early.

daaglikse bybel vers Tweede verbond.
Klik op die blou woorde vir meer inligting om die woord beter te verstaan.

AFR53

Hebreërs 8:6-13

Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daardie eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir ‘n tweede gesoek word nie. Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.
Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.

Hebreërs 5:5-14

So het Christus ook Homself nie verheerlik om Hoëpriester te word nie, maar Hy het Hom verheerlik wat vir Hom gesê het: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer.
Soos Hy ook op ‘n ander plek sê: U is priester vir ewig volgens die orde van Melgisédek.
Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan Hóm geoffer het wat Hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs–
Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het; en nadat Hy volmaak is, het Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem ‘n hoëpriester volgens die orde van Melgisédek; waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor.
Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.
Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.
Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Hosea 5:15

Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal hulle My soek.

Previous post

Psalm 33:4-5 Psalm 56:4

Faith Saturday

Share Button

Bible verses of the day Proverbs, Romans, Hebrews, Luke, Matthew

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 3:7
Do not be wise in your own eyes;
Fear the LORD and turn away from evil.

Gospel

Matthew 10:28
And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

Luke 12:4
And I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do.

Apostle teachings

Romans 12:16
Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation.

Hebrews 13:6
so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 3:7
Wees nie wys in jou eie oë nie; vrees die HERE, en wyk af van die kwaad;

Gospel

Matteus 10:28
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.

Lukas 12:4
En Ek sê vir julle, my vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie;

Apostel onderig

Romeine 12:16
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie;

Hebreërs 13:6
Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my ‘n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal ‘n mens aan my doen?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Psalm, Colossians, John, Philippians

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Share Button

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament
We are all sinners, and we must accept that we are, and repent, sins can only be washed away by the blood of Jesus Christ, but you have to repent of your sins in order for the blood to wash you clean daily and make you perfect before God. By the grace of God he send us his son so that we can live, yet many hides behind the grace of God to commit sin, and they would say once saved always saved, so that they may sin and remain part of this wicked world. Those whom preach these doctrines straight from the pits of hell will always say your doctrine is wrong, and quote selected verses from the bible to proof their point, just like the devil did during the 40days of temptation.Here are the verses in the new testament confirming that the 10 commandment should be followed, and are not just meant for the Jews as many claim.

Bible verse for today

New American Standard 1977

The Gospel

John 14:15-17
“If you love Me, you will keep My commandments. And I will ask the Father, and He will give you another Helper, that He may be with you forever; that is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not behold Him or know Him, but you know Him because He abides with you, and will be in you.”

Matthew 4:10
Then Jesus said to him, “Begone, Satan! For it is written, ‘YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.’”

Matthew 5:33-34
“Again, you have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT MAKE FALSE VOWS, BUT SHALL FULFILL YOUR VOWS TO THE LORD.’ But I say to you, make no oath at all, either by heaven, for it is the throne of God,

Luke 4:16
And He came to Nazareth, where He had been brought up; and as was His custom, He entered the synagogue on the Sabbath, and stood up to read.

Matthew 15:4
“For God said, ‘HONOR YOUR FATHER AND MOTHER,’ and, ‘HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR MOTHER, LET HIM BE PUT TO DEATH.’

Matthew 5:21-22
“You have heard that the ancients were told, ‘YOU SHALL NOT COMMIT MURDER’ and ‘Whoever commits murder shall be liable to the court.’
But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever shall say to his brother, ‘Raca,’ shall be guilty before the supreme court; and whoever shall say, ‘You fool,’ shall be guilty enough to go into the fiery hell.

Matthew 5:27-28
“You have heard that it was said, ‘YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY’; but I say to you, that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart.

Matthew 19:17-19
And He said to him, “Why are you asking Me about what is good? There is only One who is good; but if you wish to enter into life, keep the commandments.”
He said to Him, “Which ones?” And Jesus said, “YOU SHALL NOT COMMIT MURDER; YOU SHALL NOT COMMIT ADULTERY; YOU SHALL NOT STEAL; YOU SHALL NOT BEAR FALSE WITNESS; HONOR YOUR FATHER AND MOTHER; and YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR AS YOURSELF.”

Mark 7:20-22
And He was saying, “That which proceeds out of the man, that is what defiles the man.
“For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride and foolishness.

Apostle teachings and Revelations

1 John 5:2-3
By this we know that we love the children of God, when we love God and observe His commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments; and His commandments are not burdensome.

Revelation 14:7
and he said with a loud voice, “Fear God, and give Him glory, because the hour of His judgment has come; and worship Him who made the heaven and the earth and sea and springs of waters.

1 Thessalonians 1:9
For they themselves report about us what kind of a reception we had with you, and how you turned to God from idols to serve a living and true God,

James 2:7
Do they not blaspheme the fair name by which you have been called?

Acts 13:14
But going on from Perga, they arrived at Pisidian Antioch, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down.

2 Timothy 3:2-5
For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God; holding to a form of godliness, although they have denied its power; and avoid such men as these.

Colossians 3:20
Children, be obedient to your parents in all things, for this is well-pleasing to the Lord.

1 John 3:15
Everyone who hates his brother is a murderer; and you know that no murderer has eternal life abiding in him.

Galatians 5:19-21
Now the deeds of the flesh are evident, which are: immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you just as I have forewarned you that those who practice such things shall not inherit the kingdom of God.

1 Corinthians 5:9-11
I wrote you in my letter not to associate with immoral people;
I did not at all mean with the immoral people of this world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters; for then you would have to go out of the world.
But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother if he should be an immoral person, or covetous, or an idolater, or a reviler, or a drunkard, or a swindler—not even to eat with such a one.

Romans 1:29-32
being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil; full of envy, murder, strife, deceit, malice; they are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful; and, although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them.

Hebrews 13:4-6
Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled; for fornicators and adulterers God will judge.
Let your character be free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, “I WILL NEVER DESERT YOU, NOR WILL I EVER FORSAKE YOU, so that we confidently say,
“THE LORD IS MY HELPER, I WILL NOT BE AFRAID.
WHAT SHALL MAN DO TO ME?”

Old versus New Testament 10 Commandments

old. “You shall have no other gods before me.” Exodus 20:3
new. “You shall worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.” Matthew 4:10

old. “You shall not make unto you any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: You shall not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; And showing mercy unto thousands of them that love me, and keep my Commandments.” Exodus 20:4-6
new. “Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry.” 1 Corinthians 10:14

old. “You shall not take the name of the LORD your God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.” Exodus 20:7
new. “That the name of God and his doctrine be not blasphemed.” 1 Timothy 6:1

old. “Remember the sabbath day, to keep it holy. Six days shall you labour, and do all your work: But the seventh day is the sabbath of the LORD your God: in it you shall not do any work, you, nor your son, nor your daughter, your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that is within your gates: For in six days the LORD made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the LORD blessed the sabbath day, and hallowed it.” Exodus 20:8-11
new. “For somewhere he has spoken about the seventh day as follows: On the seventh day God rested from all his works, There remains, therefore, a Sabbath rest for the people of God. For the one who enters God’s rest has himself rested from his own works, just as God did from his.” ISV Hebrews 4:4, 9-10. See solid New Testament basis for Sabbath Keeping below.

old. “Honour your father and your mother: that your days may be long upon the land which the LORD your God giveth you.” Exodus 20:12
new. “Honour your father and your mother.” Matthew 19:19

old. “You shall not kill.” Exodus 20:13
new. “You shall not kill.” Romans 13:9

old. “You shall not commit adultery.” Exodus 20:14
new. “You shall not commit adultery.” Matthew 19:18

old. “You shall not steal.” Exodus 20:15
new. “You shall not steal.” Romans 13:9

old. “You shall not bear false witness against your neighbour.” Exodus 20:16
new. “You shall not bear false witness.” Romans 13:9

old. “You shall not covet your neighbour’s house, you shall not covet your neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is your neighbour’s.” Exodus 20:17
new. “You shall not covet.” Romans 7:7

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

The Gospel

Johannes 14:15-17
As julle My liefhet, bewaar my gebooie.
En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Matteus 4:10
Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

Matteus 5:33-34
Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou.
Maar Ek sê vir julle: Sweer hoegenaamd nie–nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is;

Lukas 4:16
Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.

Matteus 15:4
Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en moeder; en: Hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe.

Matteus 5:21-22
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

Matteus 5:27-28
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie.
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Matteus 19:17-19
En Hy sê vir hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.
Hy vra Hom: Watter? En Jesus sê–dit: Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

Mark 7:20-22
En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid.

Apostle teachings and Revelations

1 Johannes 5:2-3
Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.
Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Openbaring 14:7
En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.

1 Tessalonisense 1:9
Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien

Jakobus 2:7
Is dit nie hulle wat die edele Naam belaster wat oor julle aangeroep is nie?

Handelinge 13:13-14
En Paulus en sy metgeselle het afgevaar van Pafos en by Perge in Pamfílië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer.
Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochíë in Pisídië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit.

2 Timoteus 3:2
Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.

Kolossense 3:20
Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik.

1 Johannes 3:15
Elkeen wat sy broeder haat, is ‘n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie.

Galasiërs 5:19-21
En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.

1 Korintiërs 5: 9-11
Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie– dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan– maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.

Romeine 1:29-32
hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.

Hebreërs 13:4-6
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day restored kingdoms after the end days

Bible verse of the day The ten commandment in the new testament

Share Button

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 40:31
Yet those who wait for the LORD
Will gain new strength;
They will mount up with wings like eagles,
They will run and not get tired,
They will walk and not become weary.

Luke 18:1
Now He was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart,

2 Corinthians 4:1
Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart,

Hebrews 12:3
For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you may not grow weary and lose heart.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Lukas 18:1
En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,

2 Korintiërs 4:1
Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie.

Hebreërs 12:3
Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Share Button

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Bible verse for today

New American Standard 1977

Psalm 34:4
I sought the LORD, and He answered me,
And delivered me from all my fears.

2 Chronicles 15:2
and he went out to meet Asa and said to him, “Listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin: the LORD is with you when you are with Him. And if you seek Him, He will let you find Him; but if you forsake Him, He will forsake you.

Hebrews 13:16
And do not neglect doing good and sharing; for with such sacrifices God is pleased.

Psalm 82:3-4
Vindicate the weak and fatherless;
Do justice to the afflicted and destitute.
They do not know nor do they understand;
They walk about in darkness;
All the foundations of the earth are shaken.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Psalms 34:5
Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord,
Hy het my gered uit alle doodsgevare.

2 Kronieke 15:2
en hy het uitgegaan om Asa te ontmoet en vir hom gesê: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin! Die HERE is met julle as julle met Hom is, en as julle Hom soek, sal Hy Hom deur julle laat vind; maar as julle Hom verlaat, sal Hy julle verlaat.

Hebreërs 13:16
Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.

Psalms 82:3-4
Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg.
Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verse about forgiveness

Bible verses for the day Mark 11:24, Matthew 7:7, John 14:13, John 15:7, 1 John 3:22, James 1:5, James 5:15

Bible verses for the day Psalm 34:4, 2 Chronicles 15:2, Hebrews 13:16, Psalm 82:3-4

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Ephesians 1:7
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

Hebrews 10:17
“AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS
I WILL REMEMBER NO MORE.”

Daniel 9:9
To the Lord our God belong compassion and forgiveness, for we have rebelled against Him;

related post Mark of the beast and the Christian sabbath

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Efesiërs 1:7
In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Hebreërs 10:17
en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

Daniël 9:9
By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom opgestaan

Verwante pos Merk van die dier en Die Christelike sabbat

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Share Button

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 10:9
He who walks in integrity walks securely,
But he who perverts his ways will be found out.

Colossians 3:23
Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord rather than for men;

Hebrews 6:10
For God is not unjust so as to forget your work and the love which you have shown toward His name, in having ministered and in still ministering to the saints.

Romans 6:23
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 10:9
Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.

Kolossense 3:23
En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie,

Hebreërs 6:10
Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde-arbeid wat julle betoon het vir sy Naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien.

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day a few Antichrist teachings

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Share Button