Bible verse for the day A joyful heart

Bible verse for the day A joyful heart

The Gospel of Messiah #FSBT Parables
Jou daaglikse bybel vers
Your random Bible message

NASB77

Proverbs 17:22

A joyful heart is good medicine, But a broken spirit dries up the bones.

Jeremiah 2:7

And I brought you into the fruitful land, To eat its fruit and its good things. But you came and defiled My land, And My inheritance you made an abomination.

2 Corinthians 9:7

Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

1 Peter 3:3-4

And let not your adornment be merely external—braiding the hair, and wearing gold jewelry, or putting on dresses; but let it be the hidden person of the heart, with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

Bybel vers vir die dag ‘n Vrolike hart

AFR53

Spreuke 17:22

‘n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ‘n verslae gees laat die gebeente uitdroog.

Jeremia 2:7

En Ek het julle gebring in ‘n land van tuine, om die vrugte en die goeie daarvan te eet; maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis ‘n gruwel gemaak.

2 Korintiërs 9:7

Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

1 Petrus 3:3-4

Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day I gave my all

Bible verse for the day I gave my all

NASB77

2 Timothy 4:6-8

For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come.
I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith;
in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing.

2 Corinthians 3:4-6

And such confidence we have through Christ toward God.
Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God, who also made us adequate as servants of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

Isaiah 34:16

Seek from the book of the LORD, and read: Not one of these will be missing; None will lack its mate. For His mouth has commanded, And His Spirit has gathered them.

Mark 1:27

And they were all amazed, so that they debated among themselves, saying, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him.”

Bybel vers vir die dag Ek het my alles gegee

Bybel vers vir die dag Ek het my alles gegee

AFR53

2 Timótheüs 4:6-8

Want ek word alreeds as ‘n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby.
Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.
Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.

2 Korintiërs 3:4-6

So ‘n vertroue het ons deur Christus by God.
Nie dat ons uit ons self bekwaam is om iets as uit ons self te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

Jesaja 34:16

Soek in die boek van die HERE en lees! Nie een van hierdie wesens ontbreek nie, die een mis die ander nie; want my mond–dié het dit beveel, en sy Gees–dié het hulle bymekaargebring.

Markus 1:27

En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle Hom gehoorsaam is?

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verse for the day who knew no sin to be sin

Bible verse for the day who knew no sin to be sin

NASB77

2 Corinthians 5:21

He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him.

Bybel vers vir die dag Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak

Bybel vers vir die dag Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak

AFR53

2 Korintiërs 5:21

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button

Bible verses of the day Be Humble, be a servant, be thankful and watch your tongue

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Bible verse for today

New American Standard 1977

Proverbs 13:3
The one who guards his mouth preserves his life;
The one who opens wide his lips comes to ruin.

Gospel

Matthew 23:11
But the greatest among you shall be your servant.

Luke 18:13-14
But the tax-gatherer, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, ‘God, be merciful to me, the sinner!
“I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted.”

Apostle teachings

1 Peter 5:6-8
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety upon Him, because He cares for you.
Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking someone to devour.

2 Corinthians 9:7
Let each one do just as he has purposed in his heart; not grudgingly or under compulsion; for God loves a cheerful giver.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Spreuke 13:3
Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.

Gospel

Matteus 23:11
Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.

Lukas 18:13-14
En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!
Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.

Apostel onderig

1 Petrus 5:6-8
Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.
Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

2 Korintiërs 9:7
Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verses of the day Proverbs 3:7, Romans 12:16, Hebrews 13:6, Luke 12:4, Matthew 10:28

Bible verses of the day 1 Peter 5:6-8, Matthew 23:11, Luke 18:13-14, 2 Corinthians 9:7, Proverbs 13:3

Share Button

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Bible verse for today

New American Standard 1977

Isaiah 40:31
Yet those who wait for the LORD
Will gain new strength;
They will mount up with wings like eagles,
They will run and not get tired,
They will walk and not become weary.

Luke 18:1
Now He was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart,

2 Corinthians 4:1
Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart,

Hebrews 12:3
For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you may not grow weary and lose heart.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Lukas 18:1
En Hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie,

2 Korintiërs 4:1
Daarom, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie.

Hebreërs 12:3
Want julle moet ag gee op Hom wat so ‘n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

Bible verses for the day Romans 14:17-19, Psalm 34:8, 1 John 4:7, John 16:24

Bible verses for the day Hebrews 12:3, Isaiah 40:3, Luke 18:1, 2 Corinthians 4:1

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:17
Therefore if any man is in Christ, he is a new creature; the old things passed away; behold, new things have come.

Ephesians 1:7
In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace,

Hebrews 10:17
“AND THEIR SINS AND THEIR LAWLESS DEEDS
I WILL REMEMBER NO MORE.”

Daniel 9:9
To the Lord our God belong compassion and forgiveness, for we have rebelled against Him;

related post Mark of the beast and the Christian sabbath

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:17
Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Efesiërs 1:7
In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,

Hebreërs 10:17
en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.

Daniël 9:9
By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen Hom opgestaan

Verwante pos Merk van die dier en Die Christelike sabbat

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day 1 John 1:9, Isaiah 43:25-26, Acts 3:19, Isaiah 1:18

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:17, Ephesians 1:7, Hebrews 10:17, Daniel 9:9

Share Button

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32.

Bible verse for today

New American Standard 1977

2 Corinthians 5:10
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad.

John 14:3
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.

Luke 10:20
“Nevertheless do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven.”

Mark 13:32
But of that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father alone.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

2 Korintiërs 5:10
Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

Johannes 14:3
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Lukas 10:20
Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is.

Markus 13:32
Maar van daardie dag en dié uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Proverbs 10:9, Colossians 3:23, Hebrews 6:10, Romans 6:23

Bible verses for the day 2 Corinthians 5:10, John 14:3, Luke 10:20, Mark 13:32

Share Button