Bible verse for the day I gave my all

Bible verse for the day I gave my all

NASB77

2 Timothy 4:6-8

For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come.
I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith;
in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will award to me on that day; and not only to me, but also to all who have loved His appearing.

2 Corinthians 3:4-6

And such confidence we have through Christ toward God.
Not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves, but our adequacy is from God, who also made us adequate as servants of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life.

Isaiah 34:16

Seek from the book of the LORD, and read: Not one of these will be missing; None will lack its mate. For His mouth has commanded, And His Spirit has gathered them.

Mark 1:27

And they were all amazed, so that they debated among themselves, saying, “What is this? A new teaching with authority! He commands even the unclean spirits, and they obey Him.”

Bybel vers vir die dag Ek het my alles gegee

Bybel vers vir die dag Ek het my alles gegee

AFR53

2 Timótheüs 4:6-8

Want ek word alreeds as ‘n drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby.
Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.
Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.

2 Korintiërs 3:4-6

So ‘n vertroue het ons deur Christus by God.
Nie dat ons uit ons self bekwaam is om iets as uit ons self te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

Jesaja 34:16

Soek in die boek van die HERE en lees! Nie een van hierdie wesens ontbreek nie, die een mis die ander nie; want my mond–dié het dit beveel, en sy Gees–dié het hulle bymekaargebring.

Markus 1:27

En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle Hom gehoorsaam is?

Most recent posts on Faith Saturday / Rapture Ready / Angelic Scorn / Second Covenant / How to follow christ / Revelation End Time / xml sitemap / rss sitemap

Share Button