Bible verses for the day Acts 1:7-8, Daniel 12:1-2, 1 Corinthians 15:51-53, 1 Thessalonians 4:16-18

Bible verses for the day Acts 1:7-8, Daniel 12:1-2, 1 Corinthians 15:51-53, 1 Thessalonians 4:16-18.

Bible verse for today

New American Standard 1977

Daniel 12:1-2
Now at that time Michael, the great prince who stands guard over the sons of your people, will arise. And there will be a time of distress such as never occurred since there was a nation until that time; and at that time your people, everyone who is found written in the book, will be rescued.
And many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt.

Acts 1:7-8
He said to them, “It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority;
but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth.”

Philippians 3:20-21
For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;
who will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory, by the exertion of the power that He has even to subject all things to Himself.

1 Thessalonians 4:16-18
For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God; and the dead in Christ shall rise first.
Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
Therefore comfort one another with these words.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Daniël 12:1-2
En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan
En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

Handelinge 1:7-8
En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;
maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Filippense 3:20-21
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

1 Tessalonisense 4:16-18
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Revelation 3:10, Matthew 24:30-31, Philippians 3:20-21, Romans 8:18-19

Bible verses for the day Acts 1:7-8, Daniel 12:1-2, 1 Corinthians 15:51-53, 1 Thessalonians 4:16-18

Share Button

Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Thessalonians 4:16-17
For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God; and the dead in Christ shall rise first.
Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
Matthew 6:33
But seek first His kingdom and His righteousness; and all these things shall be added to you.
Matthew 12:26
And if Satan casts out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Thessalonisense 4:16-17
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Mattheus 6:33
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Mattheus 12:26
En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan?

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Ephesians 6:22, 1 Timothy 4:8, Amos 5:24

Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Share Button

Bible verse of the day Matthew 1 Thessalonians Revelation

Matthew 17:11

New American Standard 1977
And He answered and said, “Elijah is coming and will restore all things;

Mattheus 17:11

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
En Jesus antwoord en se vir hulle:
Dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel;

1 Thessalonians 5:2

New American Standard 1977
For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night.

1 Thessalonicense 5:2

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos n dief in die nag.

Revelation 3:3

New American Standard 1977
Remember therefore what you have received and heard; and keep it, and repent. If therefore you will not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come upon you.

Openbaring 3:3

Ou Afrikaanse vertaaling 1953
Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou af kom soos n dief,
en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.

Bible Teachings

Christian Worship Songs With Lyrics

Share Button