Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Bible verse for today

New American Standard 1977

1 Thessalonians 4:16-17
For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God; and the dead in Christ shall rise first.
Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord.
Matthew 6:33
But seek first His kingdom and His righteousness; and all these things shall be added to you.
Matthew 12:26
And if Satan casts out Satan, he is divided against himself; how then shall his kingdom stand?

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

1 Thessalonisense 4:16-17
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.
Mattheus 6:33
Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
Mattheus 12:26
En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan?

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day Ephesians 6:22, 1 Timothy 4:8, Amos 5:24

Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26

Share Button

One thought on “Bible verses for the day 1 Thessalonians 4:16, Matthew 6:33, Matthew 12:26”

Comments are closed.