Bible verses of the day My Father’s house has many rooms Heaven and the rapture

Bible verses of the day My Father’s house has many rooms Heaven and the rapture

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Isaiah 25:8
He will swallow up death for all time,
And the Lord GOD will wipe tears away from all faces,
And He will remove the reproach of His people from all the earth;
For the LORD has spoken.

Gospel

John 14:2-4
“In My Father’s house are many dwelling places; if it were not so, I would have told you; for I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you to Myself; that where I am, there you may be also.
And you know the way where I am going.”

John 14:18
I will not leave you as orphans; I will come to you.

Apostle teaching

Acts 16:30-33
and after he brought them out, he said, “Sirs, what must I do to be saved?”
And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you shall be saved, you and your household.”
And they spoke the word of the Lord to him together with all who were in his house.
And he took them that very hour of the night and washed their wounds, and immediately he was baptized, he and all his household.

Galatians 6:8
For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life.

Revelation

Revelation 7:13
And one of the elders answered, saying to me, “These who are clothed in the white robes, who are they, and from where have they come?”

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Jesaja 25:8
Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem; want die HERE het dit gespreek.

Die goeie nuus

Johannes 14:2-4
In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.
En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.

Johannes 14:18
Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Apostel Onderig

Handelinge 16:30-34
En hy het hulle na buite gebring en gesê: Menere, wat moet ek doen om gered te word?
Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense.
Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle ‘n maaltyd voor; en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het.

Galasiërs 6:8
Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Openbaring

Openbaring 7:13
Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Bible verses of the day My Father’s house has many rooms Heaven and the rapture

Share Button

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

“And the beast which was and is not, is himself also an eighth, and is one of the seven, and he goes to destruction.”

CHRONICLES OF THE RAPTURE! PART 2

We are in the final hours Saints! We are heading full speed to Daniel’s 70th week! The 7 year tribulation! We know this as fact because of all the signs in the heavens and on the earth and in the earth below! We are on the brink of WW3 which the rapture will happen before during or right after!

Bible verses for the day the End time king The Antichrist Pre-Armageddon leader

Bible verse for today

New American Standard 1977

Revelation 17:10-11
and they are seven kings; five have fallen, one is, the other has not yet come; and when he comes, he must remain a little while.
And the beast which was and is not, is himself also an eighth, and is one of the seven, and he goes to destruction.

Daniel 9:26-27
Then after the sixty-two weeks the Messiah will be cut off and have nothing, and the people of the prince who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a flood; even to the end there will be war; desolation’s are determined.
And he will make a firm covenant with the many for one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the wing of abominations will come one who makes desolate, even until a complete destruction, one that is decreed, is poured out on the one who makes desolate.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Openbaring 17:10-11
En hulle is sewe konings: vyf het geval en een is; die ander een het nog nie gekom nie; en wanneer hy kom, moet hy ‘n kort tydjie bly.
En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier.

Daniël 9:26-27
En ná die twee en sestig sewetalle sal ‘n Gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir Hom; en die volk van ‘n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met ‘n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings.
En hy sal een week lank met baie ‘n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou; en op die vleuel van gruwels sal daar ‘n verwoester wees, en wel tot aan die einde; en wat vas besluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word.

The 7 Kingdoms from which the Antichrist will come

“And the beast which was and is not, is himself also an eighth, and is one of the seven, and he goes to destruction.”

1)Babylon

Babylonian empire
Babylonian empire

2)Medo-Persia
Medo-Persian Empire
Medo-Persian Empire

3)Alexander the Great
Alexander the Great
Alexander the Great

4) The differed forms of the roman empire
The Roman Empire
The Roman Empire

spiritual roman empire
spiritual roman empire

Byzantine Empire
Byzantine Empire

the European union
the European union

5) Arabian Empire
Arabian Empire
Arabian Empire

6) Ottoman Empire
The Ottoman Empire
The Ottoman Empire

7) British Empire
British Empire
British Empire

NOTE: The 5th empire that is which is spoken of in the book of Revelations is the catholic church who come from a few misguided follows of Peter.

“And the beast which was and is not, is himself also an eighth, and is one of the seven, and he goes to destruction.”

The right leg empires

Daniel 2:33: its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay.

roman empire

spiritual roman empire
spiritual roman empire

British Empire
British Empire
British Empire

roman empire
the European union
the European union

The Left leg empires

Daniel 2:33: its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay.

roman empire

Byzantine Empire
Byzantine Empire

Arabian empire
Arabian Empire
Arabian Empire

Ottoman empire
The Ottoman Empire
The Ottoman Empire

“And the beast which was and is not, is himself also an eighth, and is one of the seven, and he goes to destruction.”

Bible teaching links

Bible study

Bible Teachings

Christian Worship

How to become a Christian

Powerful 1000 days Prayers

Bible verse of the day Matthew 17:10-13 Elijah-baptism

Bible verse of the day Exodus 20:12 Ten Commandments

Tag: elijah

Tag: pray

Tag: Ten Commandments

Tag: spirit

Tag: Jesus

Praying a blessing over a person

The Book of Enoch

Bible verses for the day John 15:4-6, 1 John 3:1, 1 John 4:7-8, 1 John 4:9-11

Bible verses for the day John 15:4-6, 1 John 3:1, 1 John 4:7-8, 1 John 4:9-11

Share Button

The Rapture

The Rapture – As a true christian you must always be ready for the rapture – Repent daily, pray daily, be kind and caring towards all; friend and foe. Rebuke evil: do not spreed false rumors, do not vote for corrupt leaders, do not vote for leaders whom do not support bible based principles, but those they call for in the name of peace and tolerance, instead of those called for in the name of Jesus Christ.

sitemap

RSS feed

Latest RSS feed

The Rapture – As a true christian you must always be ready for the rapture – Repent daily, pray daily, be kind and caring towards all; friend and foe. Rebuke evil: do not spreed false rumors, do not vote for corrupt leaders, do not vote for leaders whom do not support bible based principles, but those they call for in the name of peace and tolerance, instead of those called for in the name of Jesus Christ.

Share Button