Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

the gospel of Jesus Christ

Bible verses of the day White

Bible verse for today

New American Standard 1977

Old Testament

Psalm 51:7
Purify me with hyssop, and I shall be clean;
Wash me, and I shall be whiter than snow.

Daniel 7:9
I kept looking
Until thrones were set up,
And the Ancient of Days took His seat;
His vesture was like white snow,
And the hair of His head like pure wool.
His throne was ablaze with flames,
Its wheels were a burning fire.

Gospel

John 4:35
Do you not say, ‘There are yet four months, and then comes the harvest’? Behold, I say to you, lift up your eyes, and look on the fields, that they are white for harvest.

Mark 9:3
and His garments became radiant and exceedingly white, as no launderer on earth can whiten them.

Apostle teaching

Acts 1:10
And as they were gazing intently into the sky while He was departing, behold, two men in white clothing stood beside them;

1 Corinthians 3:1-2
And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ.
I gave you milk to drink, not solid food; for you were not yet able to receive it. Indeed, even now you are not yet able,

Revelation

Revelation 1:14
And His head and His hair were white like white wool, like snow; and His eyes were like a flame of fire;

Revelation 2:17
‘He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.’

Revelation 6:2
And I looked, and behold, a white horse, and he who sat on it had a bow; and a crown was given to him; and he went out conquering, and to conquer.

Revelation 6:11
And there was given to each of them a white robe; and they were told that they should rest for a little while longer, until the number of their fellow servants and their brethren who were to be killed even as they had been, should be completed also.

Revelation 19:8
And it was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean; for the fine linen is the righteous acts of the saints.

Revelation 19:11
And I saw heaven opened; and behold, a white horse, and He who sat upon it is called Faithful and True; and in righteousness He judges and wages war.

Revelation 19:14
And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses.

Revelation 20:11
And I saw a great white throne and Him who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them.

Bybel vers vir vandag

Ou Afrikaanse vertaaling 1953

Ou Testament

Psalms 51:9
Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu.

Daniël 7:9
Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ‘n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ‘n brandende vuur;

Die goeie nuus

Johannes 4:35
Sê julle nie: Dit is nog vier maande, dan kom die oes nie? Kyk, Ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes.

Markus 9:3
en sy klere het blink geword, baie wit soos sneeu, wit soos geen bleiker op aarde dit kan maak nie.

Apostel Onderig

Handelinge 1:10
En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,

1 Korintiërs 3:1-2
En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.
Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie,

Openbaring

Openbaring 1:14
Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam,

Openbaring 2:17
Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Openbaring 6:2
En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit perd. En hy wat daarop sit, het ‘n boog; en aan hom is ‘n kroon gegee, en hy het uitgegaan as ‘n oorwinnaar en om te oorwin.

Openbaring 6:11
En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees.

Openbaring 19:8
En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.

Openbaring 19:11
Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.

Openbaring 19:14
En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.

Openbaring 20:11
En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

Bible teaching links

One hour with Christ through prayer and worship

Bible verse about forgiveness

The most powerful prayer for watchmen

Faith Saturday Bible Teachings Christian Worship and daily bible verses

The rapture, end times and Armageddon in the words of our Savior

Bible verses for the day Matthew 25:14-30 Mattheus 25:14-30

Bible verse for the day Matthew 24 vs Revelations

Christian dates

Bible verses of the day Psalm 79:9, 1 Chronicles 16:35, Romans 14:1, Matthew 12:20, Matthew 18:6

Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit

Share Button

One thought on “Bible verses of the day White Bybel vers van die dag wit”

Comments are closed.